Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βελτίωση της Προσπελασιμότητας στις Παρεχόμενες Υπηρεσίες Οικονομικού και Κοινωνικού Ενδιαφέροντος Εύη Παπανικολάου & Δημήτρης Ι. Φωτιάδης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βελτίωση της Προσπελασιμότητας στις Παρεχόμενες Υπηρεσίες Οικονομικού και Κοινωνικού Ενδιαφέροντος Εύη Παπανικολάου & Δημήτρης Ι. Φωτιάδης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βελτίωση της Προσπελασιμότητας στις Παρεχόμενες Υπηρεσίες Οικονομικού και Κοινωνικού Ενδιαφέροντος Εύη Παπανικολάου & Δημήτρης Ι. Φωτιάδης

2  Δυναμική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  Σημαντική ανάπτυξη δικτύου κοινωνικών υποδομών  Σταδιακή ενίσχυση & ανάδειξη της Περιφέρειας σε κύριο πόλο αποκεντρωτικού συστήματος  Σαφής τάση βελτίωσης του μορφωτικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

3  Η περιορισμένη διάχυση τεχνογνωσίας & υποδομών αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, ΚτΠ, γνώσης  Ο οργανωτικός συγκεντρωτισμός & η έλλειψη απλοποιημένου θεσμικού πλαισίου  Οι διαχειριστικές δυσλειτουργίες  Η αδυναμία ανταπόκρισης της δημόσιας διοίκησης στην ορθολογική διαχείριση σύνθετων διοικητικών έργων  Η ελλιπής αξιοποίηση γνώσεων & δεξιοτήτων  Η μη ολοκλήρωση διοικητικής αποκέντρωσης ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

4  Θέση της Περιφέρειας ως Δυτική πύλη της Ελλάδας προς την ΕΕ, κόμβος μεταφορικών & διευρωπαικών δικτύων  Ανάδειξη Ιωαννίνων σε κέντρο εκπαίδευσης & υπηρεσιών με διαπεριφερειακή και υπερεθνική εμβέλεια  Κατεύθυνση της ΕΕ για ενίσχυση διοικητικού- αναπτυξιακού-προγραμματικού ρόλου Περιφερειών  Δημιουργία Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης  Ανάπτυξη & αξιοποίηση έργων ΚτΠ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

5  Ανάπτυξη δημόσιας διοίκησης δύο ταχυτήτων  Ενδεχόμενο απώλειας πόρων ως απόρροια έλλειψης ευελιξίας & προσαρμοστικότητας  Δημιουργία κρίσης εμπιστοσύνης μεταξύ δημόσιας διοίκησης & πολίτη ΚΙΝΔΥΝΟΙ

6  Ενίσχυση τηλεπικοινωνιών  Ενίσχυση-συμπλήρωση υποδομής παιδείας, υγείας, πρόνοιας  Ενίσχυση & αναβάθμιση της επιτόπου διοίκησης  Κατάρτιση του προσωπικού & ανάπτυξη αποτελεσματικών μέσων διαχείρισης- παρακολούθησης-αξιολόγησης  Δημιουργία μόνιμων φορέων & δικτύων συνεργασίας  Δυνατότητα εκπόνησης & εφαρμογής μικρών ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων  Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών & ΚτΠ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

7 Γ’ ΚΠΣ: Υποδομές Δικτύων

8 Δημόσια Διοίκηση: Υπάρχουσα Κατάσταση •Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου για απλούστευση διαδικασιών (Ν. 3242/2004) •Δεν υπάρχει ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών •Δεν υπάρχει συντονισμός υπηρεσιών •Αδυναμία προσωπικού να ανταπεξέλθει στις αυξημένες υποχρεώσεις με παράλληλη έλλειψη εκπαίδευσης •Ελλιπής υποδομή •Όχι πρόσβαση στην ΚτΠ

9 Δημόσια Διοίκηση: Προτάσεις Εσωστρεφής διοίκηση Συντονισμός δημοσίων υπηρεσιών Εξωστρεφής διοίκηση Αναβάθμιση των ΚΕΠ με στόχο να γίνουν κέντρα ολοκληρωμένων συναλλαγών για πολίτες και επιχειρήσεις. Έξυπνη διοίκηση Ανάπτυξη υποδομής και οργάνωσης για διαχείριση Ευρωπαϊκών και άλλων Προγραμμάτων

10 Δημόσια Διοίκηση: Προτάσεις •Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, π.χ. Σύμβαση προγραμματικής συμφωνίας για επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου •Χρηματοδότηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού •Δημιουργία παραρτήματος Σχολής Δημόσιας Διοίκησης στα Ιωάννινα •Λειτουργία τμήματος δημόσιας διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

11 Δημόσια Διοίκηση: Προτάσεις •Αναβάθμιση υποδομών δημόσιας διοίκησης (μέτρο για business reengineering) •Πρόσβαση στο διαδίκτυο – σύστημα τηλεδιάσκεψης δημόσιων υπηρεσιών •Υποστήριξη και χρηματοδότηση τηλεργασίας (αύξηση απασχόλησης από το σπίτι – αποσυμφόρηση δημόσιων φορέων)

12 Δημόσια Διοίκηση: Προτάσεις •Πρόσβαση ευπαθών ομάδων πληθυσμού σε όλα τα δημόσια κτίρια •Αναβάθμιση κτιριακής υποδομής και άλλων υποδομών των δημοσίων υπηρεσιών (δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος για τον πολίτη) •Δημιουργία one – stop – shops για επιχειρήσεις παρόμοια με τα ΚΕΠ για τους πολίτες

13 Δημόσια Διοίκηση: Το Όραμα Μία δημόσια διοίκηση που θα λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοκρατία, αποτελεσματικότητα για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων και κοινωνική ευαισθησία χωρίς διακρίσεις με έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.

14 Εκπαίδευση Εκπαίδευση στο σπίτι Πρακτικά ανύπαρκτη – προσφέρεται μόνο από τους γονείς Πρωτοβάθμια Σε ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά όχι σωστή κατανομή αιθουσών, ελλιπή Υποδομή, φτωχή κτιριακή υποδομή Δευτεροβάθμια Ελλιπής κτιριακή υποδομή, κακή ποιότητα υπαρχόντων σχολείων, Κακή διασπορά αιθουσών Τριτοβάθμια Καλή λειτουργία πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αδυναμίες ΤΕΙ Ηπείρου

15 Εκπαίδευση στο Σπίτι •Δημιουργία υποδομών και περιεχομένου για παροχή εκπαίδευσης στο σπίτι σε παιδιά και ηλικιωμένους •Χρήση ΚτΠ και συστημάτων τηλεματικής για αξιοποίηση γνώσης και διάχυσή της •Συμβουλευτική υποστήριξη γονέων •Παροχή εκπαίδευσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες και χρόνιες παθήσεις

16 Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια •Βελτίωση υποδομών σχολείων και ενίσχυση εργαστηρίων •Ενίσχυση συστήματος μεταφοράς μαθητών για καλύτερη αξιοποίηση αιθουσών •Ενίσχυση παράπλευρων δραστηριοτήτων •Υποδομές κοινωνίας πληροφορίας •Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου •Πρόσβαση σε βιβλιοθήκες •Ελεύθερη πρόσβαση μαθητών στο διαδίκτυο (ελεγχόμενη)

17 Τριτοβάθμια •Ενίσχυση υποδομών •Ενίσχυση ερευνητικών κέντρων •Ενίσχυση έρευνας και τεχνολογίας •Ενίσχυση μηχανισμών μεταφοράς τεχνολογίας •Λειτουργία stock training και flow training •Δημιουργία ινστιτούτων δια βίου εκπαίδευσης •Μεταπτυχιακά προγράμματα για στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών

18 Δια Βίου Κατάρτιση •Υποστήριξη δράσεων δια βίου κατάρτισης •Δημιουργία ινστιτούτων δια βίου κατάρτισης •Υποστήριξη τεχνικών επαγγελμάτων •Υποστήριξη τεχνολογικών γνώσεων •Διαμόρφωση του πολίτη της οικονομίας της γνώσης

19 Υγεία - Πρόνοια Πρωτοβάθμια Ελλιπής οργάνωση – υποδομή κέντρων υγείας, αναχρονιστικό σύστημα αγροτικών ιατρείων Δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια Σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Δεν υποστηρίζεται σωστά από την πρωτοβάθμια και ΕΚΑΒ. Αυξημένη διακομιδή ασθενών. Πρόνοια Ελλιπής υποδομή. Έλλειψη συντονισμού.

20 Πρωτοβάθμια •Ενίσχυση υποδομών Κέντρων Υγείας •Διαμόρφωση αποτελεσματικού συστήματος κάλυψης όλων των περιοχών της Περιφέρειας με αγροτικά ιατρεία •Ενίσχυση ΕΚΑΒ και εισαγωγή πληροφορικής •Σύστημα τηλεϊατρικής •Παρακολούθηση ασθενών στο σπίτι •Ενίσχυση και επέκταση του Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι •Χρήση ΚτΠ για διαχείριση πόρων (κρεββατιών, ΜΕΘ, κ.α.)

21 Δευτεροβάθμια - Τριτοβάθμια •Ανάδειξη των Ιωαννίνων σε Κέντρο Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών •Ενίσχυση έρευνας και ανάπτυξης σε τομείς βιοϊατρικής τεχνολογίας •Δημιουργία νέας πτέρυγας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο •Ενίσχυση υποδομών (χειρουργείων, διαγνωστικών μονάδων, κ.α.) •Δημιουργία κέντρων παροχής ιατρικής φροντίδας (π.χ. καρδιολογικό κέντρο, καρδιοχειρουργικό, ορθοπεδικό, κ.α.) •Εκπαίδευση προσωπικού

22 Πρόνοια •Δημιουργία συντονιστικού οργάνου φορέων πρόνοιας •Δημιουργία κέντρου ψυχολογικής υποστήριξης γονέων •Επιμόρφωση προσωπικού •Δημιουργία και επέκταση υποδομών για άτομα τρίτης ηλικίας (ΚΑΠΗ, ΚΕΦΗ, σπίτια αυτόνομης διαβίωσης, ξενώνες βραχείας φιλοξενίας, κ.α.) •Δημιουργία ολοήμερων κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρίες •Αξιοποίηση ΚτΠ για παρακολούθηση ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες στο σπίτι •Ίδρυση και λειτουργία θεραπευτικών κέντρων κλειστής περίθαλψης

23 Κοινωνία της Πληροφορίας Επίπεδο Υπηρεσιών Εφαρμογές Υπολογιστών που δίνουν την δυνατότητα επικοινωνίας και περιβάλλοντος εργασίας Υποδομή Υλικού και Λογισμικού

24 Προσπελασιμότητα  Ο όρος έχει χωρική και χρονική διάσταση  Αναφέρεται στην πρόσβαση των υπηρεσιών:  Από οποιοδήποτε σημείο  Με οποιονδήποτε τρόπο  Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή  Δίνοντας έμφαση στην:  Άμεση απόκριση  Εύληπτη παρουσίαση και χρήση πληροφοριών  Προσαρμογή της παρουσίασης στα χαρακτηριστικά του χρήστη (προσωποποίηση ή εξατομίκευση)

25 Βασικές Υποδομές  Εφαρμογή και χρήση των Ευρυζωνικών Δικτύων σε όλους τους φορείς της Διοίκησης και της Υγείας- Πρόνοιας, ακόμη και με ασύρματη σύνδεση  Δημιουργία Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων σε όλους τους φορείς  Δια-δικτύωση Πληροφοριακών Συστημάτων Φορέων  Ενίσχυση της τηλε-συνεργασίας μεταξύ ομοειδών χρηστών (π.χ. Φορείς Διοίκησης, Φορείς Υγείας και Πρόνοιας)  Συνεχή εκπαίδευση εργαζομένων  Τεχνική στήριξη όλων των φορέων με οργανωμένες διευθύνσεις πληροφορικής

26 Υπηρεσίες  Εκπαιδευτική Πύλη Ηπείρου – Συγκέντρωση και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή που μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί  Τηλεοπτικά προγράμματα (TV network boardcasting), για τηλεκπαίδευση υπαλλήλων διοικητικών και άλλων υπηρεσιών, καθώς και του πολίτη  Σύστημα Τηλεϊατρικής για τα απομακρυσμένα κέντρα υγείας, τα ΚΑΠΗ και τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  Ανάπτυξη ηλεκτρονικών screening test για σχολεία και ΚΑΠΗ – προληπτική ιατρική

27 Υπηρεσίες  Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής Λοιμώξεων στην περιοχή της Ηπείρου – Στατιστικά Στοιχεία – Σχεδιασμός προγραμμάτων πρόνοιας  Ανάπτυξη Περιφερειακού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό  Σύστημα Εντοπισμού Πυρκαγιών σε συνδυασμό με σύστημα αντιμετώπισης κρίσεων  Σύστημα Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτινων Πόρων  Σύστημα Μέτρησης Περιβαλλοντικών Συνθηκών και αυτόματης ειδοποίησης ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού για επικίνδυνες ατμοσφαιρικές συνθήκες

28 Υπηρεσίες  Σύστημα Παρακολούθησης Ατυχημάτων σε μεγάλους και μικρούς οδικούς άξονες  Σύστημα ενημέρωσης διερχόμενων ταξιδιωτών για διαθέσιμες υπηρεσίες και αξιοθέατα  Συγκεντρωτική Πύλη Ενημέρωσης για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια από όλους τους φορείς (One-stop-shop ενημέρωσης)  Εβδομάδα ενημέρωσης πολιτών για τις νέες τεχνολογίες με συνδυασμό διαφόρων μέσων και τρόπων επίδειξης  …

29 Κλείνοντας... Ο προβληματισμένος Ηπειρώτης αναζητεί πρόσβαση σε υπηρεσίες.... Ξαφνικά ανακαλύπτει την ευρυζωνικότητα Και γίνεται κυρίαρχος του παιχνιδιού, ένας πολίτης της κοινωνίας της γνώσης...


Κατέβασμα ppt "Βελτίωση της Προσπελασιμότητας στις Παρεχόμενες Υπηρεσίες Οικονομικού και Κοινωνικού Ενδιαφέροντος Εύη Παπανικολάου & Δημήτρης Ι. Φωτιάδης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google