Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ν.3852/2010 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ν.3852/2010 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ""— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ν.3852/2010 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"
Νικ.-Κομν. Χλέπας Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ

2 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΕ Ι Ενέργεια και αλλαγή κλίματος
Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων με όραμα « Μέχρι το 2010 να γίνει η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία της γνώσης στον κόσµο» Ενέργεια και αλλαγή κλίματος Εταιρική σχέση ΕΕ-Εταίρων-Πολιτών-Δημοσίου Έξυπνη ανάπτυξη Βιώσιμη ανάπτυξη Χωρίς Αποκλεισμούς ανάπτυξη Λισαβώνα : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μάρτιος 2000 Αναθεώρηση της Στρατηγικής Λισαβώνας (2006) Στρατηγική ΕΕ2020 -

3 Στρατηγικός ρόλος των ΟΤΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΕ ΙΙ Στρατηγικός ρόλος των ΟΤΑ Γνώση και περιβάλλον κινητικότητας Καταλύτες καινοτομίας για ΜΜΕ Γεωγραφική εγγύτητα Διασυνοριακή συνεργασία Ανάγκη ολοκληρωμένων συνεργασιών Συνεργασίες Δημόσιου-Ιδιωτικού τομέα Συνεχής ποσοτική και ποιοτική συγκριτική αξιολόγηση

4 Γνώση και καινοτομία Επιστημονική και επαγγελματική γνώση
Γνώση καθοδήγησης και συντονισμού Γνώση συγκεκριμένων καθηκόντων Θεσμική Γνώση Καινοτομία ως προς διοικητικές μεθόδους και πρακτικές Καινοτομική ηγεσία Καινοτόμες δημόσιες πολιτικές Καινοτομική αξιοποίηση τεχνολογίας

5 Το Πρόγραμμα Καλλικτης σ την Ευρώπη της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης
Το Πρόγραμμα Καλλικτης σ την Ευρώπη της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης : Ευρώπη των Πόλεων και των Περιφερειών Λευκή Βίβλος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης και Συνθήκη Λισσαβόνας Σύγχρονες Προκλήσεις Ευρωπαϊκής Κρίσης: Περιβάλλον, μετανάστευση, ανεργία, περιφερειακές ανισότητες, δημοσιονομική κρίση Χρηματοδοτήσεις Κοινοτικές & Επιχειρησιακή Ικανότητα ΟΤΑ

6 Το ελληνικό πολιτικο-διοικητικό σύστημα
Συγκεντρωτισμός διοίκησης και κομμάτων – αδιαφάνεια και ετερόνομα δίκτυα Πατερναλισμός και πελατειακές σχέσεις – προνόμια για ομάδες πίεσης Ασθενής επαγγελματισμός στη δημ.διοίκηση – στεγανοποίηση και διαφθορά Σοβαρά ελλείμματα ως προς το κράτος δικαίου Δικαιοποίηση κοινωνικο-οικονομικών σχέσεων αλλά και ρυθμιστική αδυναμία του κράτους – αδυναμία διακυβέρνησης Ασθενές κοινωνικό κεφάλαιο (ή εμπιστοσύνης) – ανασφάλεια οικονομικών σχέσεων Αντί ανάπτυξης και αναδιανομής: Δανεισμός, παροχές και κατανάλωση Ανεπαρκής αξιοποίηση γνώσης και τεχνολογίας– αυτοσχεδιασμός και «πατέντες»

7 Νέα Διοικητική Διάρθρωση της Χώρας
Στη θέση των 13 κρατικών Διοικητικών Περιφερειών συγκροτούνται 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Οι οργανισμοί της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, από τις 53 N.A., εκ των οποίων 3 ενιαίες Ν.A. (με 7 Νομαρχιακά Διαμερίσματα) και τα 19 επαρχεία, δηλαδή ένα σύνολο 79 διοικητικών ενοτήτων, αναδιαρθρώνονται σε 13 αιρετές περιφέρειες Οι οργανισμοί της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης από δήμους και κοινότητες αναδιαρθρώνονται σε 325 δήμους.

8 Η μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη»
Για πρώτη φορά, η οργανωτική αναδιάταξη αφορά και τις τρεις βαθμίδες Για πρώτη φορά, η αναδιάρθρωση συνδυάζεται άμεσα με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και ορθολογική αναδιανομή προσωπικού Συνδυασμός στοιχείων και από τις τρεις «σχολές μεταρρύθμισης»(Συμμετοχική, Παραδοσιακή, Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ) Επαγγελματικό σύστημα εποπτείας (αποπολιτικοποίηση) Σημαντικοί θεσμοί και ρυθμίσεις διαφάνειας και εξυπηρέτησης του πολίτη Θεσμοί συμμετοχής (δημοτική αποκέντρωση, αλλοδαποί, συνελεύσεις, διαβούλευση).

9 Προκλήσεις για την επιτυχία της μεταρρύθμισης:
Ορθολογική ανακατανομή, επιμόρφωση και κινητοποίηση του προσωπικού Άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών στις νέες τους αρμοδιότητες και εξυπηρέτηση πολιτών Εκκαθάριση αρμοδιοτήτων και απλοποίηση διαδικασιών Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και διαχείρισης (στοχοθεσία, δείκτες, αναλυτική λογιστική, ηλεκτρονική διακυβέρνηση) Ανάδειξη ικανών και οραματικών ηγεσιών στους ΟΤΑ Συγκρότηση κάθετων και οριζόντιων μεταρρυθμιστικών δικτύων Ουσιαστική αξιοποίηση νέων θεσμών συμμετοχής

10 Β Α Γ Δ Διοικητικά Στελέχη Αιρετοί Συντηρητικοί Μεταρρυθμιστές
Υπερασπιστές του status quo Α Γ Ευνοϊκοί προς αλλαγές Δ

11 Η αναγκαιότητα ενός νέου συστήματος διακυβέρνησης:
Η αναγκαιότητα ενός νέου συστήματος διακυβέρνησης: Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των Δήμων και ο νέος ρόλος (κυρίως αναπτυξιακός) της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης (των Περιφερειών) Η αναδιάταξη πληθυσμιακών μεγεθών τόσο στον πρώτο (μείωση των Δήμων στο 1/3 περίπου) όσο και στον δεύτερο (μείωση στο ¼ περίπου) βαθμό Η αύξηση της εδαφικής έκτασης και των αποστάσεων εντός του Δήμου/ του δεύτερου βαθμού Τα προβλήματα («δημαρχοκεντρισμός») του παλαιού συστήματος διακυβέρνησης Η ενσωμάτωση νέων αρχών δημοκρατικής διακυβέρνησης: Συμμετοχή του πολίτη Διαβούλευση πριν ληφθούν αποφάσεις Διαφάνεια στην άσκηση εξουσίας Λογοδοσία εκείνων που ασκούν δημόσια εξουσία

12 Εμπόδια και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των πολιτών
Αντιπροσωπευτικός και πατερναλιστικός, όχι συμμετοχικός πολιτικός πολιτισμός (προσωπική πρόσβαση – συλλογική διαμαρτυρία) Σχετική αποτυχία παλαιότερων προσπαθειών – ασθενές κεφάλαιο εμπιστοσύνης- ατομικισμός, προνομιακές προσβάσεις και «λαθρεπιβασία» Διαφάνεια, πληροφόρηση και λογοδοσία αυξάνουν την ικανότητα και την ετοιμότητα για συμμετοχή Δυνατότητες ουσιαστικού επηρεασμού αποφάσεων

13 Η ανάδειξη των αιρετών οργάνων :
Στις εκλογές των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων θεωρείται επιτυχών συνδυασμός αυτός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%+ 1 ψήφο) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες όσοι έλαβαν έστω και μια έδρα. Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού. Τα 3/5 των εδρών καταλαμβάνει ο επιτυχών συνδυασμός και τα 2/5 οι επιλαχόντες, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν. Επανάληψη της ψηφοφορίας: Εάν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος και ο συνδυασμός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων. Εάν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασμοί ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού. Οι έδρες των δημοτικών συμβουλίων κατανέμονται, σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές, σε δύο φάσεις, που ονομάζονται κατανομές. Στην πρώτη (Α΄) κατανομή κατανέμονται οι μισές έδρες του δημοτικού συμβουλίου. Στη δεύτερη (Β΄) κατανομή κατανέμονται οι υπόλοιπες.

14 Εκλογικές Περιφέρειες Δ. Σ
Εκλογικές Περιφέρειες Δ.Σ.- Εκλογή Οργάνων Δημοτικής και Τοπικής Κοινότητας: Ως περιφέρεια για την εκλογή των μελών των δημοτικών συμβουλίων ορίζεται η περιφέρεια: α) του δήμου, ο οποίος δεν προήλθε από συνένωση πρώην Ο.Τ.Α. κατά το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), β) του συνενούμενου δήμου ή κοινότητας, δηλαδή της δημοτικής ενότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), γ) οι δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παράγραφος 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), δηλαδή τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι δήμοι άνω των εκατό χιλιάδων ( ) κατοίκων. Στις δημοτικές κοινότητες: - Ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου στις δημοτικές εκλογές λαμβάνει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συμβούλων σε κάθε δημοτική κοινότητα και τα δύο πέμπτα (2/5) λαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί, Αν σε δημοτική κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του επιτυχόντος συνδυασμού, οι έδρες κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των υπόλοιπων συνδυασμών Στις τοπικές κοινότητες: -Στις εκλογές των συμβουλίων τοπικής κοινότητας η κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά, μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές και έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας -Την έδρα εκπροσώπου τοπικής κοινότητας λαμβάνει ο συνδυασμός που πλειοψήφησε.

15 Συνδυασμοί και υποψηφιότητες:
- Η εκλογή του δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται. - Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει: α) Τον υποψήφιο δήμαρχο. β) Τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%). γ) Τους υποψήφιους συμβούλους της δημοτικής/τοπικής κοινότητας. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων είναι ίσος με τον αριθμό των μελών του συμβουλίου με δυνατότητα προσαύξησης κατά έναν. - Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικής κοινότητας και συμβούλων τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας που υπολογίζεται διακεκριμένα για κάθε δημοτικό συμβούλιο και κάθε συμβούλιο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο και για την εκλογή του ως δημάρχου, ως μέλους δημοτικού συμβουλίου, ως μέλος συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή ως εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας δεν επιτρέπεται. Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους συνδυασμούς.

16 Κατάρτιση συνδυασμών:
- Η δήλωση του συνδυασμού είναι νόμιμη: Εάν περιλαμβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι δημ.σύμβουλοι για το 1/2 του συνόλου των εκλογικών περιφερειών και ο αριθμός των υπ.δημ.συμβούλων είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας. Εάν περιλαμβάνονται υποψήφιοι σύμβουλοι για το 1/3 του συνόλου των δημοτικών κοινοτήτων και ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων καθεμιάς είναι τουλάχιστον ίσος με τα 3/5 του αριθμού των μελών του συμβουλίου της. Εάν περιλαμβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι για το 1/3 του συνόλου των τοπικών κοινοτήτων που εκλέγουν 3μελή συμβούλια Η μη ύπαρξη υποψήφιου εκπροσώπου τοπικής κοινότητας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της δήλωσης του συνδυασμού. Στη δήλωση μπορεί να ορίζεται όνομα και έμβλημα συνδυασμού. Απαγορεύεται ως όνομα ή ως έμβλημα σύμβολο θρησκευτικής λατρείας ή σημαία ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία προσώπου, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και σύμβολα ή εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της ή φωτογραφίες προσώπων που έχουν καταδικαστεί για τη συμμετοχή τους σε αυτό. Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνομα ή έμβλημα, δικαίωμα χρήσης έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος.

17 Σταυροί Προτίμησης: -Ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του σε υποψήφιο συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονόματός του. - Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων σε δήμους που ποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου. Στις μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μόνον υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του δήμου. - Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή υπέρ δύο υποψηφίων του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και υπέρ ενός υποψήφιου συμβούλου ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας.

18 Προσόντα Εκλογιμότητας :
Δήμαρχος μπορεί να εκλεγεί ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της διενέργειας των εκλογών. Δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας μπορεί να εκλεγεί ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών. Δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας μπορεί να εκλεγεί και ο πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ομογενής και ο νομίμως διαμένων αλλοδαπός υπήκοος τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3838/ 2010 (ΦΕΚ 49 Α΄), εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών και έχει την ικανότητα να εκλέγει, σύμφωνα και με τις ειδικότερες διατάξεις της νομοθεσίας.

19 Κωλύματα και Ασυμβίβαστα
Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας: Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας (εκτός αν παραιτηθούν και δεν έχουν υπηρετήσει εκεί τους τελευταίους 24 μήνες) και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών Γενικοί Γραμματείς και υπάλληλοι των δήμων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και δημοτικοί συμπαραστάτες στους δήμους όπου υπηρετούν (εκτός αν παραιτηθούν) Πρόεδροι ΔΣ δημοτικών νπδδ (πλην ιδρυμάτων) που δεν είναι αιρετοί, υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοτικών νπδδ και ιδρυμάτων, καθώς και διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι και υπάλληλοι νπιδ (πλην αστικών μη κερδοσκοπικών) τα οποία έχουν συστήσει ή όπου συμμετέχουν οι δήμοι στους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα (εκτός αν παραιτηθούν) Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του δημοσίου, των περιφερειών, των νπδδ, των κρατικών νπιδ, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο, εκεί όπου άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου Γ.Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης στους τελευταίους 18 μήνες (εξαιρούνται διευθυντές σχολικών μονάδων Α-Β -βάθμιας εκπαίδευσης και διευθυντές ιατρικής υπηρεσίας ΕΣΥ)

20 Κωλύματα και Ασυμβίβαστα (ΙΙ)
Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας: Όσοι συνδέονται με τον δήμο ή δημοτικά νπ, εκτός από τους συνδέσμους, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών, δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο άνω των ευρώ ετησίως Γ.Διευθυντές, πρόεδροι και μέλη ΔΣ, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών που έχουν συμβληθεί με το δήμο, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους υπερβαίνει το 5% του κεφαλαίου, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα υπό τις ίδιες προϋποθέσεις (εκτός αν συμμετέχει στις εταιρείες ο δήμος και είναι αιρετοί που μετέχουν στη διοίκηση δημόσιων ή δημοτικών επιχειρήσεων) Δεν μπορούν (ασυμβίβαστο) να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας όσοι είναι οφειλέτες του δήμου, των νπδδ, της ΔΕΥΑ ή της κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου. Αν εκλεγούν οφείλουν να εξοφλήσουν έως την ημέρα εγκατάστασης. Αν γίνουν οφειλέτες μετά την εκλογή τους, οφείλουν να εξοφλήσουν εντός 2 μηνών αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής τους και έλαβαν γνώση αυτής ή αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

21 Όχι ασυμβίβαστο – αναστολή άσκησης λειτουργήματος:
Δικηγόροι και συμβολαιογράφοι Μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ και ΕΠ των ΤΕΙ καθώς και το ειδικό διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό τους Η σύναψη σύμβασης αγοράς δημοτικού ακινήτου κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας Η ιδιότητα μέλους διοίκησης ή υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας που συνδέονται με το δήμο με σύμβαση σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους Αναστέλλεται όμως η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας δημάρχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε δήμους άνω των κατοίκων

22 Εκλογικό Δικαίωμα: Δικαίωμα να εκλέγουν τις δημοτικές αρχές έχουν όλοι οι δημότες του δήμου. Δικαίωμα να εκλέγουν τις δημοτικές αρχές έχουν επίσης οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι ομογενείς και οι νομίμως διαμένοντες αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3838/ (ΦΕΚ 49 Α΄), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Ως προς το όριο ηλικίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους θεωρείται ημερομηνία γέννησης εκείνων που έχουν γεννηθεί κατά το έτος αυτό. Οι περιπτώσεις στέρησης του εκλογικού δικαιώματος που προβλέπει η νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών ισχύουν και για την εκλογή των δημοτικών αρχών.

23 Εκλογική Διαδικασία (Ι):
Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών – Πρόγραμμα Εκλογής Τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα πριν από την ψηφοφορία το πρωτοδικείο ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίασή τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί νόμιμα. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου κοινοποιεί αμέσως στον περιφερειάρχη τις σχετικές αποφάσεις. Ο περιφερειάρχης θεωρεί και αποστέλλει αμέσως σε κάθε δήμο πίνακα των συνδυασμών που έχουν ανακηρυχθεί. δήμαρχος εκδίδει και δημοσιεύει, με τοιχοκόλληση, σε όλες τις συνοικίες, σε όλα τα χωριά και τους οικισμούς του δήμου και αναρτά στην ιστοσελίδα του δήμου τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία, πρόγραμμα που αναφέρει ακριβώς την ημέρα της ψηφοφορίας, τις ώρες που αρχίζει και τελειώνει, τον τόπο και το κατάστημα της ψηφοφορίας, τις έδρες για τις οποίες γίνεται η εκλογή και τους συνδυασμούς μαζί με τα ονόματα των υποψηφίων, που συγκροτούν κάθε συνδυασμό, όπως είναι γραμμένα στον πίνακα που έχει διαβιβάσει ο περιφερειάρχης.

24 Εκλογική Διαδικασία (ΙΙ):
Εξαγωγή και δημοσίευση των εκλογικών αποτελεσμάτων Σε δήμους όπου υπάρχουν από 1-5 εκλογικά τμήματα οι εφορευτικές επιτροπές συνεδριάζουν μετά το τέλος της διαλογής στην έδρα του δήμου και εξάγουν το γενικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα πρακτικά της ψηφοφορίας των τμημάτων, το οποίο δημοσιεύεται αμέσως, με τοιχοκόλληση, στο δημοτικό κατάστημα. Στους δήμους όπου υπάρχουν περισσότερα από πέντε εκλογικά τμήματα οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής αποστέλλουν με ασφαλή τρόπο τα εκλογικά στοιχεία στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου. Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων όλων των εκλογικών τμημάτων του δήμου, ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εξάγει το γενικό αποτέλεσμα, το οποίο δημοσιεύει αμέσως με τοιχοκόλληση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του δικαστηρίου. H τοιχοκόλληση και η δημοσίευση των προηγούμενων παραγράφων περιλαμβάνει πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας. Ο πίνακας αυτός περιέχει: α) τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) το συνολικό αριθμό ψηφισάντων, γ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων, δ) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων, ε) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων και στ) την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού, δηλαδή το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων τα οποία έλαβε κάθε συνδυασμός. Στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασμοί, σύμφωνα με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης

25 Εκλογική Διαδικασία (ΙΙΙ):
Έκθεση Πρακτικών Αμέσως μετά τη δημοσίευση του αποτελέσματος της εκλογής, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή άλλο μέλος της παραδίδει τα πρακτικά της, τα λοιπά εκλογικά έγγραφα, τα δέματα των ψηφοδελτίων ταξινομημένα κατά συνδυασμούς και με τη σειρά που είναι αριθμημένα, καθώς και τους φακέλους στον πρόεδρο πρωτοδικών. Ο πρόεδρος πρωτοδικών, εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής μαζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων της στο κατάστημα του πρωτοδικείου επί πέντε (5) ημέρες και συντάσσει για την έκθεση αυτή πρακτικό, που τοιχοκολλάται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστημα. Οι εφορευτικές επιτροπές, μόλις δημοσιευθεί το αποτέλεσμα της εκλογής, στο δημοτικό κατάστημα (έως 5 εκλ.τμήματα) γνωστοποιούν με ανακοίνωσή τους, που δημοσιεύεται στο δημοτικό κατάστημα του δήμου, ότι τα πρακτικά της εκλογής μαζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων της και με τα λοιπά στοιχεία θα εκτεθούν κατά τα ανωτέρω στο δικαστικό κατάστημα Στην περίπτωση της δημοσίευσης από τον πρόεδρο του πρωτοδικείου στο δημ. κατάστημα της έδρας του δικαστηρίου (πάνω από 5 εκλογικά τμήματα), η έκθεση των πρακτικών γνωστοποιείται με ανακοίνωση, που εκδίδει ο πρόεδρος του πρωτοδικείου, η οποία τοιχοκολλάται στο δημοτικό κατάστημα του δήμου, καθώς και στο κατάστημα του δικαστηρίου.

26 Εκλογική Διαδικασία (ΙV):
Επικύρωση της Εκλογής Το πολυμελές πρωτοδικείο μετά από τη λήξη της 5θήμερης έκθεσης των πρακτικών ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, τον δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων, τους συμβούλους των τοπικών κοινοτήτων, τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας με τους αναπληρωματικούς τους. -Με την ανωτέρω απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ανακηρύσσονται οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασμού. -Με την ίδια απόφαση ανακηρύσσονται οι τακτικοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του δήμου. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εκθέτει τις αποφάσεις στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες και αποστέλλει αντίγραφό τους στον περιφερειάρχη και στον Γ.Γ.της Απ. Διοίκησης. Αντίγραφο των αποφάσεων αποστέλλει ο αρμόδιος Γ.Γ.της Απ. Διοίκησης σε κάθε δήμο

27 Ενστάσεις (Ι): Δικαίωμα ένστασης- Ένσταση μπορεί να ασκήσει:
κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου, καθώς και ο υποψήφιος κατά τις εκλογές στον οικείο δήμο. Άσκηση ένστασης -Αρμόδιο δικαστήριο Η ένσταση ασκείται με δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται μαζί με τρία αντίγραφα στην αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης ή η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης. Οι ενστάσεις εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο οικείος δήμος. Προθεσμία για την άσκηση ένστασης Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία 7 ημερών από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης, με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί.

28 Ενστάσεις (ΙΙ): Περιεχόμενο της ένστασης
Η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης (του Πολυμελούς Πρωτοδικείου) με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, βάσει του σχετικού πίνακα των αποτελεσμάτων ο οποίος ενσωματώνεται σε αυτή. Λόγους ένστασης μπορούν να θεμελιώσουν: α) η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν εκλεγεί ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, β) η παράβαση του νόμου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών (από το πρωτοδικείο) ή κατά την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών και των προσώπων που ανήκουν σε αυτούς, γ) η ακυρότητα ή η εσφαλμένη αρίθμηση των ψηφοδελτίων.

29 Ειδικότερα: Άκυρα ψηφοδέλτια
Ειδικότερα: Άκυρα ψηφοδέλτια Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις: Όταν έχουν γίνει εγγραφές ή διαγραφές Αν έχει σχήμα, διαστάσεις ή μορφή που διαφέρουν, κατά τρόπο εμφανή, από αυτά που ορίζει η νομοθεσία Αν έχει τυπωθεί σε χαρτί ή με μελάνι που το χρώμα του διαφέρει, κατά τρόπο εμφανή, από αυτό που ορίζεται στη νομοθεσία Αν έχουν σημειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία, εφόσον αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα, που παραβιάζουν με τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας. Αν βρεθεί στο φάκελο με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του ίδιου ή διαφορετικού συνδυασμού ή με λευκά και Αν βρεθεί μέσα σε φάκελο, που δεν είναι σύμφωνος με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία

30 Αίτηση Αναίρεσης: Κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν από τα τριμελή διοικητικά πρωτοδικεία χωρεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας μέσα σε 10 ημέρες από την παρέλευση του πενθημέρου που ορίζεται στο άρθρο 260 παρ. 1 του ΚΔΔν. Όταν ασκείται αίτηση αναιρέσεως δεν χορηγείται αναστολή εκτέλεσης της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εκδίδεται εντός 2 μηνών, το βραδύτερο, από την περιέλευση της αιτήσεως αναιρέσεως σε αυτό. Αν η τελεσίδικη απόφαση, βάσει της οποίας μεταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο η αρχική εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, αναιρεθεί και κριθεί κατ’ ουσίαν η διαφορά από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο, εκείνοι που ανακηρύσσονται ως επιτυχόντες μετά την απόφαση θεωρούνται ότι εγκαταστάθηκαν αναδρομικά. Η αναδρομική αυτή εγκατάσταση δεν θίγει το κύρος των πράξεων που εκδόθηκαν ή δημοσιεύθηκαν από τις αρχές των οποίων η εκλογή ακυρώθηκε από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο.

31 Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης :
Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης : Αν ακυρωθεί η εκλογή για παράβαση νόμου ή για οποιαδήποτε πλημμέλεια, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία ανάμεσα στους ίδιους υποψηφίους, που είχαν ανακηρυχθεί νόμιμα. Ο δήμαρχος εκδίδει χωρίς καθυστέρηση πρόγραμμα, με το οποίο καλεί τους δημότες εκλογείς για την επανάληψη της εκλογής για τον υπολειπόμενο χρόνο της δημοτικής περιόδου. Το πρόγραμμα δημοσιεύεται με τοιχοκόλληση δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την ψηφοφορία και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου.

32 Διοίκηση των Δήμων Ο δήμος διοικείται από : Τον δήμαρχο
Το δημοτικό συμβούλιο Την οικονομική επιτροπή Την επιτροπή ποιότητας ζωής (σε δήμους > κατ.) Την εκτελεστική επιτροπή

33 Το σύστημα διακυβέρνησης στους Δήμους
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

34 Εκτελεστική Επιτροπή Σε δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο, συνιστάται εκτελεστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού Καταρτίζει και εισηγείται το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου – έχει την ευθύνη υλοποίησής του Έχει εισηγητικές και συντονιστικές αρμοδιότητες (υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα).

35 Σύνθεση Οικονομικής Επ./Ποιότητας Ζωής
Προεδρεύει Δήμαρχος ή Αντιδήμαρχος που ορίζεται από αυτόν 7-11 μέλη (μαζί με τον Πρόεδρο) ανάλογα με τον αριθμό μελών του Δ.Σ. Συμμετέχει η μειοψηφία (2 στις 7μελείς, 3 στις 9μελείς, 4 στις 11μελείς)

36 Οικονομική Επιτροπή αποτελεί τη συνέχεια της Δημαρχιακής Επιτροπής, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας του δήμου (σύνταξη προϋπολογισμού, υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης στο Δ.Σ., προέλεγχος απολογισμού, καταρτιση όρων δανείων). δημοπρασίες (σύνταξη διακήρυξης, διεξαγωγή-κατακύρωση δημοπρασιών) εισηγείται στο Δ.Σ. την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών εισήγηση-παρακολούθηση διαχείρισης και αξιοποίησης περιουσίας του δήμου Εισηγείται στο Δ.Σ. τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων αποφασίζει για προσφυγές, ένδικα βοηθήματα/μέσα

37 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αποφασιστικές και εισηγητικές αρμοδιότητες σε θέματα ποιότητας ζωής, περιβαλλοντικά και πολεοδομικά. προέγκριση για καταστήματα και επιχειρήσεις κατόπιν προελέγχου (εκτός δημ. κοινότητες) ανάκληση-οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων χορήγηση-ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής εισηγείται στο Δ.Σ. θέματα καθορισμού χρήσεων γής, πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών κ.ά. εισηγείται στο Δ.Σ. χωροθέτηση κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης

38 Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι:
Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος Η θητεία τους δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2,5 ετών. Κατά την διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δ.Σ. Ανάκληση αντιδημάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση Δημάρχου στους αντιδημάρχους ο δήμαρχος μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην (υποχρεωτικά και για διαφάνεια- ηλ. Διακυβέρνηση) και κατά τόπο. Κατά τόπο: λειτουργία τοπικών υπηρεσιών, εξέλιξη έργων, υπογραφή βεβαιώσεων-πιστοποιητικών, συνεργασία με προέδρους δημοτικών/τοπικών κοινοτήτων

39 Θεσμοί Διαβούλευσης- Διαφάνειας και Συμμετοχής
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότητας Υποχρεωτική ανάρτηση αποφάσεων στο διαδίκτυο

40 Οι νέες αρμοδιότητες των Δήμων
Οι νέες αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν κυρίως από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αφορούν τους τομείς : Πολεοδομίας, Πρόνοιας, Προστασίας της δημόσιας υγείας, Γεωργίας, κτηνοτροφίας, & αλιείας Παιδείας, πολιτισμού & αθλητισμού Εμπορίου

41 Τομείς αρμοδιοτήτων του Δήμου μετά τον Καλλικράτη
Ανάπτυξης (23) Περιβάλλοντος (16) + 16 Ποιότητας ζωής των πολιτών και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων (40) + 14 Απασχόλησης (4) Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης (15)+ 19 Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού (31) +19 Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας + 7 Πολιτικής προστασίας (6) Κρατικών Υποθέσεων (57) + 17

42 Αλλαγές στην κατανομή αρμοδιοτήτων ανά διοικητικό επίπεδο και τομέα πριν και μετά τον Καλλικράτη (Δήμοι)

43 Διάγραμμα ροής διαδικασίας για αδειοδότηση Κ.Υ.Ε.

44 Προβλεπόμενη μεταφορά – υποστήριξη αρμοδιοτήτων σε ειδικές κατηγορίες δήμων (νησιωτικοί –ορεινοί)
204, Από στους νησιωτικούς δήμους: -Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας (28), -Φυσικών Πόρων-Ενέργειας και Βιομηχανίας (10), -Απασχόλησης-Εμπορίου και Τουρισμού (4), -Μεταφορών-Επικοινωνιών (8), -Έργων-Χωροταξίας-Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος (4), -Υγείας-Αερομεταφορά Ασθενών 206 παρ. 3 ΥΑ, διοικητική υποστήριξη από δήμο έδρας για πρόσθετες αρμοδιότητες των νησιών που ασκούνται από 206 παρ. 4, δυνατότητα εξαίρεσης με απόφαση Γ.Γ. ΑΠΔ από διοικητική υποστήριξη μετά από εξασφάλιση υποδομής και προσωπικού 209 παρ. 4 ΥΑ απόφαση για διοικητική υποστήριξη ορεινού δήμου από εγγύτερο μη ορεινό, δυνατότητα εξαίρεσης όπως 206 παρ. 4

45 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ο Ν.3852/10 και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ τα χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου, τα προβλήματα και οι δυνατότητες ανάπτυξής της τα οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των ΟΤΑ που συνενώνονται και των λοιπών φορέων της ΤΑ (Νομικά πρόσωπα ΔΔ, Επιχειρήσεις, Σύνδεσμοι) που λειτουργούν στην περιοχή του Νέου Δήμου. οι προτεραιότητες της νέας Δημοτικής αρχής για ρόλο του Νέου Δήμου

46 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ομαδοποίηση ΟΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ομαδοποίηση ΟΤΑ Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων (Αθηνών & Θεσ/νίκης) Νησιωτικοί δήμοι Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου και Ιονίου Περιφερειακοί ηπειρωτικοί δήμοι/ Δήμοι Κρήτης και λοιποί δήμοι νησιά ΣΥΝΟΛ Α Μεγάλοι δήμοι 22 3 21 46 Μεσαίοι προς μεγάλοι δήμοι 25 7 43 75 Μικροί προς μεσαίοι δήμοι 13 127 140 Μικροί δήμοι 27 37 64

47

48 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ Θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Οικονομική υπηρεσία Τεχνική υπηρεσία Τεχνολογίας, πληροφορικής & Επικοινωνιών Διαφάνειας Νομικής υποστήριξης Διοίκησης –Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων Περιβάλλοντος –Πολιτικής Προστασίας Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς Γεωργίας, Κτηνοτροφίας & Αλιείας, εφόσον ασκούνται αντίστοιχες αρμοδιότητες.

49 Νέες δημοτικές υπηρεσίες για την άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΟΤΑ Νέες δημοτικές υπηρεσίες για την άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων Διεύθυνση Οικονομικής Ανάπτυξης -Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής -Τμήμα Αλιείας -Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων - Τμήμα Φυσικών πόρων, Ενέργειας & Βιομηχανίας (μόνο για τους νησιωτικούς δήμους) Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού - Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Κοινωνικής Μέριμνας - Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας - Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας - Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης - Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού Διεύθυνση Πολεοδομίας - Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών - Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών - Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου - Τμήμα Περιβαλλοντικών Θεμάτων Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων - Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας - Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών μεταφορών 49 49

50 Υπηρεσίες για τη βελτίωση της σχέσης του Δήμου με τον πολίτη
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΟΤΑ Υπηρεσίες για τη βελτίωση της σχέσης του Δήμου με τον πολίτη Γραφείο Διοικητικής βοήθειας Τμήμα Διαφάνειας Αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες Το αποκεντρωμένο Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του πολίτη προβλέπεται να μπορεί να λειτουργεί ως «Δημοτικό ΚΕΠ» 50

51 Η χωρική αποκέντρωση των δημοτικών υπηρεσιών
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΟΤΑ Η χωρική αποκέντρωση των δημοτικών υπηρεσιών Επίπεδο δημοτικής ενότητας (στις έδρες των πρώην ΟΤΑ) Υπηρεσία ΚΕΠ Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Υπηρεσία Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη Υπηρεσία Οικονομικών θεμάτων Υπηρεσία Συντήρησης υποδομών Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας. Κοινωνικές υπηρεσίες (π.χ. Βοήθεια στο σπίτι, ΚΑΠΗ, δομές παιδικής φροντίδας) θα παρέχονται μέσω τοπικών παραρτημάτων του Νομικού Προσώπου του Δήμου. 51

52 Ο συντονισμός των δημοτικών υπηρεσιών
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΟΤΑ Ο συντονισμός των δημοτικών υπηρεσιών Ενίσχυση της κορυφής της διοικητικής πυραμίδας (ρόλοι Γενικού Γραμματέα και Γενικού Διευθυντή) Ανάπτυξη οριζόντιων μηχανισμών πληροφόρησης, επικοινωνίας, συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών Συμβούλια συντονισμού με συμμετοχή των προϊστάμενων Πρόβλεψη ευέλικτων και προσαρμόσιμων ομάδων έργου με αξιοποίηση προσωπικού από πολλά Τμήματα Συντονισμός με τα ΝΠΔΔ & τις Επιχειρήσεις των Δήμων 52

53 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Οργανικές μονάδες Γεν. Διεύθυνση Διεύθυνση Τμήμα
Γραφείο Αυτοτελές Τμήμα Αυτοτελές Γραφείο Ο αριθμός και το είδος των οργανικών μονάδων εξαρτάται από το μέγεθος του Δήμου, τη δυνατότητα διαθέσιμου προσωπικού και τα νομικά πρόσωπα του δήμου

54 Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΟΤΑ Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών ΕΙΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γενική Διεύθυνση ΠΕ Διεύθυνση και εν ελλείψει ΤΕ και εν ελλείψει ΔΕ Τμήμα /Αυτ. Γραφείο 54

55 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 55
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ AΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ /ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 55

56 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΜIKΡO-ΜΕΣΑΙΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΟΤΑ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΜIKΡO-ΜΕΣΑΙΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ AΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ AΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ AΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ AΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ AΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 56

57 Η ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

58 Δημοτικές Κοινότητες είναι:
Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία βάσει του ΔΚΚ διαιρούνται οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των κατοίκων. Όλα τα τοπικά διαμερίσματα του ν. 2539/1997(όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3463/2006) με πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων. Οι πρώην ΟΤΑ που δεν καταργήθηκαν με τον νόμο 2359/1997, ανεξαρτήτως πληθυσμού (δηλ. δεν είχαν τοπικά διαμερίσματα)

59 Τοπικές κοινότητες είναι:
Όλα τα τοπικά διαμερίσματα των «καποδιστριακών δήμων» με λιγότερους από 2000 κατοίκους Τοπικές κοινότητες είναι:

60 Όργανα ενδοδημοτικής αποκέντρωσης
Δημοτικές Κοινότητες Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Τοπικές Κοινότητες Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας Πρόεδρος Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Όργανα ενδοδημοτικής αποκέντρωσης

61 Δημοτικές – Τοπικές κοινότητες
Καθιερώνεται η υποχρέωση του Δημοτικού συμβουλίου να καθορίζει το ανώτατο ύψος προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους για κάθε δημοτική και τοπική κοινότητα Διαχείριση πάγιας προκαταβολής

62 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
Επιχειρήσεις

63 ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ,
ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης & παιδείας & 1 για τομείς πολιτισμού, αθλητισμού περιβάλλοντος Σημ: Εάν έχουν κοινωφελή επιχείρηση τότε έχουν 1 ΝΠΔΔ Επιτρέπεται και η διατήρηση επιπλέον ΝΠΔΔ υπό τις εξής προϋποθέσεις: Δραστηριότητα ευρύτερης αναγνώρισης, Εξειδικευμένο αντικείμενο μακροχρόνια παράδοση, γενικότερη καταξίωση Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 Απόφαση υπουργού ΕΣ.Α.Η.Δ.

64 ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Σχολικές επιτροπές 2 νομικά πρόσωπα σε κάθε Δήμο
1 για σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1 σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Συγχώνευση εντός του πρώτου διμήνου ένα ΝΠΔΔ - Δημοτικό λιμενικό ταμείο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ένας φορέας σε επίπεδο περιφέρειας

65 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μία (1) ειδικού σκοπού ραδιοφωνικού τηλεοπτικού σταθμού
Μία (1) κοινωφελής επιχείρηση Μία (1) Δ.Ε.Υ.Α. Και εφόσον ήταν υπό λειτουργία : Μία (1) ειδικού σκοπού ραδιοφωνικού τηλεοπτικού σταθμού Μία (1) μονομετοχική ΑΕ του άρθρου 266 του ΔΚΚ Υφιστάμενες Α.Ε. Απαγόρευση να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε άλλες ΑΕ, εκτός από εκείνες που έχουν συσταθεί μέχρι την Επιτρέπεται να συμμετέχουν σε αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία της περιφέρειας, που συστήνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 194 του ν. 3852/2010

66 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Συγχώνευση επιχειρήσεων κοινωφελών επιχειρήσεων ΔΕΥΑ
Ανωνύμων εταιρειών Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού σε άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου Αμιγείς ή διαδημοτικές επιχειρήσεις καθαριότητας λύονται εντός του πρώτου διμήνου του 2011 Δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα αστικών εταιρειών που συμμετέχει δήμος και τα Νομικά του πρόσωπα περιέχονται στην κοινωφελή επιχείρηση (εντός διμήνου) Προληπτικός έλεγχος δαπανών από Ελεγκτικό Συνέδριο για ΝΠΔΔ, κοινωφελείς επιχειρήσεις, Δημοτικές Ανώνυμες εταιρείες, ΔΕΥΑ Απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο εντος του πρώτου διμήνου του 2011

67 Β΄ βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης:
13 Περιφέρειες

68 ΟΡΓΑΝΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

69 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ (αρμοδιότητες)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ (αρμοδιότητες) Παρουσιάζει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τον ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής, την ετήσια έκθεση του περιφερειακού συμπαραστάτη, καθώς και την ετήσια έκθεση του οικείου ελεγκτή νομιμότητας της Περιφέρειάς του. Παρουσιάζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής Συγκαλεί και προεδρεύει της Εκτελεστικής Επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της, Εκτελεί τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Οικονομικής Επιτροπής,

70 ΑΜΕΣΑ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ (αρμοδιότητες)
Διευθύνουν και εποπτεύουν τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Προεδρεύουν του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής ενότητας, Εκτελούν τις αποφάσεις του Περιφερειάρχη, του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής, Διατυπώνουν εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για τον σχεδιασμό μέτρων πολιτικής προστασίας, Έχουν την ευθύνη για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών,

71 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -Περιφέρειας (αρμοδιότητες)
Ασκεί τον οικονομικό έλεγχο και παρακολουθεί την υλοποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, Η κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού της Περιφέρειας και η εισήγησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση, Η κατάρτιση, η επεξεργασία, ο προέλεγχος του απολογισμού και η υποβολή σχετικής έκθεσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, Η κατάρτιση των όρων, η σύνταξη των διακηρύξεων, η διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, και η συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης Η μελέτη της ανάγκης σύναψης δανείων, ο καθορισμός των όρων τους και η υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, Η άσκηση όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και η παραίτηση από αυτά, Η υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές

72 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ –Περιφέρειας (αρμοδιότητες)
Συντονίζει την κατάρτιση και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας, το οποίο και εισηγείται στο Π.Σ., Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού, Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την Οικονομική Επιτροπή, Συντάσσει και εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο τις προβλεπόμενες εκθέσεις πεπραγμένων, Εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα σχέδια: οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας κανονισμού λειτουργίας υπηρεσιών Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, Αξιολογεί και συντονίζει την δράση των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων της Περιφέρειας,

73 Τομείς αρμοδιοτήτων της αυτοδιοικούμενης Περιφέρειας
Προγραμματισμού-Ανάπτυξης (31) από Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας (75) (19 Αλιείας από ) Φυσικών Πόρων-Ενέργειας-Βιομηχανίας(56) (8 υδάτων από ) Απασχόλησης-Εμπορίου-Τουρισμού (21) (12 απασχόλησης- εμπορίου από ) Μεταφορών-Επικοινωνιών (39) Έργων-Χωροταξίας-Περιβάλλοντος (40) (12 έργων από ) Υγείας (23) (επιπλέον και από τις ΔΥΠΕ εντός δύο ετών με ΠΔ) Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού (20) Πολιτικής Προστασίας και Διοικητικής Μέριμνας (14)

74 Αλλαγές στην κατανομή αρμοδιοτήτων ανά διοικητικό επίπεδο και τομέα πριν και μετά τον Καλλικράτη (Περιφέρειες)

75 Οργανόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ - ΠΣΕΑ Νομική Υπηρεσία ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤ/ΡΧΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤ/ΡΧΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤ/ΡΧΗ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΤ/ΡΧΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΝΤ/ΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΤ/ΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΤ/ΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Αυτοτελές Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤ/ΡΧΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤ/ΡΧΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤ/ΡΧΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤ/ΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ ΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΙΕΙΝΗΣ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚ ΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚ ΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚ ΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Υ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚ ΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚ ΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚ ΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚ ΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙ ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

76

77 Μητροπολιτικές λειτουργίες σε Περιφέρεια Αττικής-Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
άρθρο 210, λειτουργίες μητροπολιτικού χαρακτήρα: Α. Τομέας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (11) Β. Τομέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικών Αναπλάσεων (4) Γ. Τομέας Μεταφορών και συγκοινωνιών (11) Δ. Τομέας Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας (5) Άρθρο 210 παρ. ΙΙ ΠΔ (μητροπολιτικές αρμοδιότητες) μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων που ασκούνται από υπουργείο ή αυτοτελή αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία

78 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Επτά (7) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με έδρα την Αθήνα. 2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος με έδρα τη Λάρισα. 3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα. 4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με έδρα την Πάτρα. 5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά. 6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο. 7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με έδρα την Θεσσαλονίκη.

79 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Ασκούν τις αρμοδιότητες των παλαιών κρατικών Περιφερειών, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες οι οποίες περιέρχονται στις νέες, αυτοδιοικούμενες Περιφέρειες, Επανακάμπτουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση αρμοδιότητες που ασκούνταν από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Προστασία της δημόσιας περιουσίας, Διαχείριση και αξιοποίηση των δασικών προϊόντων, Πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις γενικότερου χαρακτήρα, Θέματα ελέγχου κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, Ζητήματα που αφορούν στις εγγραφές και μεταβολές στα Μητρώα Αρρένων, Εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών, μετά την έκδοση σχετικής απόφασης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία του Δήμου.

80 Αλλαγές στην κατανομή αρμοδιοτήτων ανά διοικητικό επίπεδο και τομέα πριν και μετά τον Καλλικράτη (Αποκεντρωμένη Κρατική Διοίκηση)

81 Διάγραμμα ροής διαδικασίας για χορήγηση - έγκριση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ)

82 Διάγραμμα ροής διαδικασίας για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)
Διάγραμμα ροής διαδικασίας για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)

83 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ OΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

84 Κρατικές Επιχορηγήσεις Πιστοληπτική Πολιτική Δήμων και Περιφερειών
Πρόγραμμα Εξυγίανσης Οικονομική Διοίκηση και διαχείριση Δημοτικές – Τοπικές Κοινότητες Κρίσιμα Ζητήματα Πρώτα βήματα

85 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) ΟΤΑ από πηγές εσόδων του Κρατ
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) ΟΤΑ από πηγές εσόδων του Κρατ. Προϋπολογισμού Περιφέρειες 4% από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) το 2,40% από το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π) Δήμοι το 20% από το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) το 12% από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) το 50% από το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας

86 Ανάλυση και κατανομή ΚΑΠ (και ΣΑΤΑ)
Τα δύο τρίτα (2/3) των εσόδων των δήμων από το ΦΕΦΝΠ και το σύνολο των εσόδων τους από το ΦΠΑ και το ΦΑΠ , εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό και κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών». H κατανομή των Κ.Α.Π. στους δήμους γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣΑΗΔ και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, επί τη βάσει ιδίως των δημογραφικών, γεωμορφολογικών, διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους. Στα ανωτέρω χαρακτηριστικά συνεκτιμάται το στοιχείο της διοικητικής υποστήριξης που παρέχεται από δήμο προς εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών άλλων δήμων και σταθμίζονται ιδιαίτερα οι πάγιες ανάγκες εξυπηρέτησης των νησιωτικών και ορεινών δήμων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κατανομής του συνόλου των Κ.Α.Π. που εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό. Το υπόλοιπο ένα τρίτο (1/3) των εσόδων των δήμων από το ΦΕΦΝΠ εγγράφεται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη επενδυτικών δαπανών». Η κατανομή των Κ.Α.Π. που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣΑΗΔ, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, επί τη βάσει ιδίως των δημογραφικών, γεωμορφολογικών, διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών κάθε δήμου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κατανομής των Κ.Α.Π. που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Η απόδοση των ανωτέρω εσόδων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό γίνεται με ισόποσες μηνιαίες προκαταβολές, βάσει των προεκτιμώμενων εσόδων του και η τελική εκκαθάριση γίνεται με βάση τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

87 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2010 ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2011 1. Έσοδα από επιχορηγήσεις ΚΑΠ Δήμων 2. Έσοδα από επιχορηγήσεις παρακρατούμενων Π.Ο.Ε. Δήμων 3. Έσοδα από επιχορηγήσεις ΣΑΤΑ Δήμων 4. Έσοδα από επιχορηγήσεις ΚΑΠ Περιφερειών

88 ΠΟΡΟΙ – ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΠΑ-ΠΕΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ» ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Ε.Ε. ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

89 Πιστοληπτική Πολιτική
Κανόνες για τον τοπικό & περιφερειακό δανεισμό Δανεισμός αποκλειστικά για επενδύσεις και χρηματοδότηση χρέους Οι Δήμοι & οι Περιφέρειες δε μπορούν να ξεπερνούν ποσοστό 20% Τοκοχρεολυσία/Τακτικά Έσοδα 60% Συνολικό Χρέος – Συνολικά Έσοδα

90 Πρόγραμμα Εξυγίανσης (1)
ποιους αφορά; Υπερχρεωμένες Δημοτικές Ενότητες, Δήμους & Περιφέρειες ποιος υπάγεται στο πρόγραμμα; Η δημοτική ενότητα, ο δήμος ή η περιφέρεια που ξεπερνά συγκεκριμένο: 20% Τοκοχρεολυσία/Τακτικά Έσοδα …% Συνολικό Χρέος – Συνολικά Έσοδα

91 Πρόγραμμα Εξυγίανσης (2)
Πώς μπορούν οι Δήμοι & Περιφέρειες να ενταχθούν στο πρόγραμμα εξυγίανσης; Είτε κατόπιν δική τους αίτησης, Είτε κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Το πρόγραμμα Εξυγίανσης διαχειρίζεται Εποπτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: Έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πρόεδρος) Τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων Ελλάδας ή της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ανάλογα με την περίπτωση)

92 Διαφανές πλαίσιο οικονομικής διαχείρισης
Οι Δήμοι, οι Περιφέρειες & τα Νομικά τους Πρόσωπα υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας άνω των 100 χιλ ευρώ Έλεγχος για την είσπραξη των εσόδων από Ε.Σ. Οι Δήμοι & οι Περιφέρειες υποχρεούνται να τηρούν διπλογραφικό σύστημα αναλυτικής λογιστικής Διαφάνεια - Δημοσιότητα

93 Προληπτικός Έλεγχος Συμβάσεων Δήμων
συμβάσεις δήμων & όλων των νομικών προσώπων τους που αφορούν προμήθειες, έργα, υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων & προγραμματικών συμβάσεων & υλοποίησης διετών προγραμμάτων δράσης κοινωφελών επιχειρήσεων προϋπολογισμού από € € (χωρίς ΦΠΑ), ελέγχονται από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ε.Σ., ενώ άνω των 500,000 € από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ε.Σ. εντός 30 ημερών από την υποβολή τους Σύμβαση που δεν έχει ελεγχθεί είναι άκυρη

94 Νέα εργαλεία οικονομικής διαχείρισης
Ολοκληρωμένος οικονομικός σχεδιασμός (επιχειρησιακό σχέδιο, προϋπολογισμός, τεχνικό πρόγραμμα), Ταμειακή υπηρεσία σε όλους τους Δήμους & τις Περιφέρειες, Βάσεις δεδομένων για οικονομικά στοιχεία & προσωπικό, Αριθμοδείκτες βάσει των οποίων γίνεται επιπλέον έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο

95 ΕΠΟΠΤΕΙΑ

96 Θεσμοθετείται ένα νέο σύστημα εποπτείας των πράξεων των συλλογικών & μονομελών οργάνων δήμων, περιφερειών & των νομικών τους προσώπων & πειθαρχικού ελέγχου των αιρετών Η διοικητική εποπτεία ασκείται στις πράξεις των Ο.Τ.Α. και στα πρόσωπα που αποτελούν τα όργανά τους. Η εποπτεία επί των πράξεων ασκείται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας, η δε εποπτεία επί των προσώπων (πειθαρχικός έλεγχος) ασκείται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας, εκτός από την περίπτωση της παύσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος των δημοτικών ή περιφερειακών αιρετών, οπότε ασκείται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

97 Όργανα Ελέγχου & Εποπτείας
Στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συνιστάται: Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας (ΑΥΕ) ΟΤΑ, που αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του ΥΠΕΣΑΗΔ, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό με αρμοδιότητα: τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών

98 Όργανα Ελέγχου & Εποπτείας
Ο Ελεγκτής Νομιμότητας Τη θέση μπορεί να καταλάβει & Δημόσιος Υπάλληλος που τελεί αυτοδικαίως με απόσπαση από την οργανική του θέση & λαμβάνει μόνο τις αποδοχές του Ελεγκτή Νομιμότητας Ανώτατος διορισμένος υπάλληλος 5ετούς θητείας Συγκεκριμένα αυξημένα προσόντα καθορισμένα αποκλειστικά από τον Νόμο Η επιλογή γίνεται, ύστερα από προκήρυξη του Υπουργού ΕΣΑΗΔ, από το ΕΙΣΕΠ. Επιλέγεται ο καταλληλότερος μετά από συνέντευξη με βάση τα τυπικά & ουσιαστικά προσόντα. Τοποθετείται σε μία από τις ΑΥΕ με απόφαση του Υπουργού ΕΣΑΗΔ, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως

99 Συμβούλιο Ελεγκτών Νομιμότητας
Στο ΥΠΕΣΑΗΔ συνιστάται Συμβούλιο Ελεγκτών Νομιμότητας Συγκαλείται από τον Υπουργό Πρόεδρος: ο Υπουργός Μέλη: οι Ελεγκτές Νομιμότητας ΑΥΕ Έργο του: ο συντονισμός της δράσης των ΑΥΕ ΟΤΑ, Αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων σχετικά με την οργάνωση & τη λειτουργία ΟΤΑ Απευθύνει ερωτήματα στο Νομικό Συμβούλιο Κράτους για ζητήματα μείζονος σημασίας

100 Α. αποφάσεις που υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο Ανάθεση έργων,
υπηρεσιών, μελετών & προμηθειών Αγορά & εκποίηση ακινήτων Ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου Επιβολή φόρων, τελών Και δικαιωμάτων Σύναψη συμβάσεων Α. αποφάσεις που υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο Διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος Σύναψη δανείων Αποφάσεις επιχειρήσεων δήμων & περιφερειών για: - Αύξηση κεφαλαίου - Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων - Λήψη δανείων Κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων Κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων

101 Α. Διαδικασία ελέγχου αποφάσεων
Υποχρέωση φορέα να αποστείλει, εντός 15 ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου την απόφαση, για έλεγχο νομιμότητας στην ΑΥΕ, αποκλειστική προθεσμία 40 ημερών εντός της οποίας ο ο Ελεγκτής Νομιμότητας ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης, υποχρεωτικά εκδίδεται από τον Ελεγκτή ειδική πράξη επί της απόφασης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι παράνομη τότε ακυρώνεται.

102 Έλεγχος προϋπολογισμού
Έλεγχος από ελεγκτή νομιμότητας «Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι οι δεν έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα που δεν προβλέπονται από το νόμο ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους καλεί το Δ.Σ. να αναμορφώσει τον προϋπολογισμό» Ανάρτηση οικονομικής κατάστασης προϋπολογισμού από στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε μια τοπική εφημερίδα

103 Β. Αυτεπάγγελτος Έλεγχος Νομιμότητας
Ο Ελεγκτής Νομιμότητας πέρα από τις πράξεις που αποστέλλονται ή προσβάλλονται ενώπιον του, μπορεί & αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων δήμων & περιφερειών, των ΝΠΔΔ αυτών, των επιχειρήσεων τους και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία 2 μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί.

104 Δημοσίευση αποφάσεων του Ελεγκτή Νομιμότητας
Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας υποχρεωτικά: κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους & σε αυτόν που έχει ασκήσει την προσφυγή, εντός 5 ημερών από την έκδοση τους αναρτώνται στο διαδίκτυο αμελλητί & δημοσιεύονται υποχρεωτικά, με φροντίδα των νομικών προσώπων, τις πράξεις των οποίων αφορούν, στο κατάστημα τους.

105 Γ. Διαδικασία Προσφυγής κατά Αποφάσεων
Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον: Μπορεί να προσβάλει αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων δήμων, περιφερειών, ΝΠΔΔ αυτών & συνδέσμων (ΌΧΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) για λόγους νομιμότητας, μέσα σε 15 μέρες. Η προθεσμία αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής Μπορεί να προσφύγει κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των προαναφερθέντων οργάνων, εντός 10 ημερών από την άπρακτη παρέλευση της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου, Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 2 μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.

106 Δ. Αναστολή Εκτέλεσης-Απόφαση επί της προσφυγής
Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 2 μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας δύναται με απόφαση του να χορηγήσει αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, εφόσον η προσφυγή παρίσταται προδήλως βάσιμη ή κρίνεται ότι ο ασκών την ειδική διοικητική προσφυγή θα υποστεί ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη μέχρι την εξέταση της.

107 Αιρετά Όργανα που υπόκεινται στον πειθαρχικό έλεγχο:
οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων & οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, τα μέλη του ΔΣ των δημοτικών & περιφερειακών ΝΠΔΔ & της εκτελεστικής επιτροπής των αντίστοιχων ιδρυμάτων

108 Αστική Ευθύνη Οργάνων Προϋποθέσεις (σωρευτικά):
πρόκληση ζημίας σε βάρος της περιουσίας των δήμων, περιφερειών ή νομικών τους προσώπων από δόλο ή βαριά αμέλεια, οφείλουν να αποζημιώσουν το δήμο, την περιφέρεια, το ΝΠΔΔ ή το ίδρυμα για κάθε θετική ζημία.

109 Διαδικασία καταλογισμού
Η ζημία καταλογίζεται με αιτιολογημένη πράξη τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής, που συγκροτείται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφαση του ΓΓ και αποτελείται από: α. Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, β. Τον Ελεγκτή Νομιμότητας της οικείας ΑΥΕ ΟΤΑ, γ. Όταν αφορά δήμους και νομικά πρόσωπα αυτών, 1 εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων & όταν αφορά περιφέρειες 1 εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Η επιτροπή εξετάζει τις υποθέσεις ύστερα: από αίτηση του θιγόμενου φορέα ή με αίτημα του οικείου ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε δημότη

110 Διαδικασία Προσφυγής κατά των πράξεων της Επιτροπής
στο Διοικητικό Εφετείο, σε προθεσμία 60 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης καταλογισμού. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής & η άσκηση της αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης της επιτροπής, Κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του ΣτΕ,

111 Πειθαρχική Ευθύνη Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί να επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές της αργίας (έως 6 μήνες) και της έκπτωσης: α. αν έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους ή υπέρβαση της αρμοδιότητας τους από δόλο ή βαριά αμέλεια β. αν έχουν διαπράξει παραβάσεις των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί σύμφωνα με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις Τα πειθαρχικά παραπτώματα υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από την ημέρα που διαπράχθηκαν ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε 30 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης του Ελεγκτή Νομιμότητας να προσφύγει κατά αυτής στο ΣτΕ, το οποίο κρίνει την υπόθεση & κατ` ουσία η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης που επιβάλλει την ποινή.

112 Διαδικασία επιβολής πειθαρχικών ποινών της αργίας & έκπτωσης
Με αιτιολογημένη απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας. Μετά από απολογία του εγκαλουμένου, ύστερα από κλήση του Ελεγκτή που τάσσει προθεσμία όχι μικρότερη από 10 ημέρες. Σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου, που συγκροτείται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας με σύνθεση: α) τον πρόεδρο του Εφετείου της έδρας της ΑΥΕ ΟΤΑ β) 2 εφέτες με τους αναπληρωτές τους, γ) 1 Προϊστάμενο Διεύθυνσης της οικείας ΑΥΕ ΟΤΑ με τον αναπληρωτή του δ) 1 αιρετό εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, όταν ελέγχεται πειθαρχικά αιρετός δήμων, ή της Ένωσης Περιφερειών, όταν ελέγχεται πειθαρχικά αιρετός περιφέρειας, ως μέλη

113 Αργία και Έκπτωση ως διοικητικά μέτρα
Αργία και Έκπτωση ως διοικητικά μέτρα Τα αιρετά όργανα τίθενται σε αργία με διαπιστωτική πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας όταν γίνεται παραπομπή για κακούργημα με αμετάκλητο βούλευμα ή με απευθείας κλήση & έχει εξαντληθεί το δικαίωμα προσφυγής εάν εκδοθεί καταδικαστική απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου, σε πρώτο βαθμό, για πλημμελήματα του άρθρου 236 Ν.3852/2010 & κακουργήματα. Για την αργία εκδίδεται πράξη για την επιβολή διοικητικού μέτρου από τον Ελεγκτή Νομιμότητας Τα αιρετά όργανα εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους: αν στερηθούν τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδική δικαστική απόφαση αν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε πλημμελήματα του άρθρου 236 Ν.3852/2010. Για την έκπτωση τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Ελεγκτή Νομιμότητας

114 Αργία- Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης
Αργία- Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης Μελέτη περίπτωσης: Καταδίκη Νομάρχη Θεσσαλονίκης για παράβαση καθήκοντος (δραστική μείωση προστίμου σε πρατηριούχο της Θεσσαλονίκης που νόθευε τα καύσιμα) (Απρίλιος 2011) - Ο Νομάρχης είχε ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και η τελευταία του καταδίκη ήταν από το πενταμελές εφετείο σε δεύτερο βαθμό. Δημιουργήθηκε σάλος στα ΜΜΕ. Η απόφαση όμως δεν είχε καθαρογραφεί/κοινοποιηθεί επίσημα στον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ώστε αυτός να εκδώσει την σχετική διαπιστωτική πράξη και να τον θέσει (όπως οφείλει) σε αργία. - Αυτό σημαίνει ότι ο Νομάρχης έπρεπε ήδη να έχει τεθεί σε αργία μετά την πρωτόδικη καταδίκη του, αλλά φαίνεται ότι τότε ο Γ.Γ. της Περιφέρειας το παρέλειψε και βέβαια διέπραξε και αυτός παράβαση καθήκοντος. - Τυχόν προσφυγή ενώπιον του Υπουργού πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη αφού η σχετική πράξη του Γ.Γ. δεν αποτελεί "απόφαση" (κατά το άρθρο 8 του Ν. 3200/1955) αφού έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα και είναι διοικητικό μέτρο παρακολουθηματικό της ποινής που επέβαλαν τα ποινικά δικαστήρια. Η ειδική δωσιδικία δημάρχων, περιφερειαρχών κλπ. καταργήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3904/2010 ("εξορθολογισμός κλπ. της ποινική δικαιοσύνης"). Για την έκπτωση του θα εκδοθεί διαπιστωτική πράξη από τον Ελεγκτή Νομιμότητας αν καταδικαστεί αμετάκλητα

115 Ετήσια Έκθεση Ο Ελεγκτής Νομιμότητας συντάσσει στο τέλος κάθε έτους έκθεση στην οποία καταγράφει το έργο της ΑΥΕ ΟΤΑ (τον αριθμό των πράξεων που ελέγχθηκαν, τις προσφυγές που εξετάσθηκαν κ,λπ) και μπορεί να περιέχει προτάσεις για την αποτελεσματικότερη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας. Η έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό ΕΣΑΗΔ & κοινοποιείται δια του Υπουργού στην Επιτροπή Θεσμών & Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων & στον Συνήγορο του Πολίτη.

116 Παύση για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος
Οι αιρετοί επιτρέπεται να παυθούν : για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, με απόφαση του Υπουργού ΕΣΑΗΔ, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη έκθεση του οικείου Ελεγκτή Νομιμότητας & σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου Προσφυγή κατά της ανωτέρω απόφασης: Ενώπιων του ΣτΕ εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης

117 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Σκοπός H εισαγωγή μόνιμων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης των ΟΤΑ α΄ βαθμού με απώτερο σκοπό την προώθηση της τοπικής/περιφερειακής ανάπτυξης. 117 117

118 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Χαρακτηριστικά Ε.Π. Αποτελεί: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ Οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου Επιπρόσθετα: Υλοποιείται μέσω του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών προσώπων του Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων Τίθεται σε διαβούλευση Ενεργοποιεί διαδημοτικές και διαβαθμιδικές συνεργασίες Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης 118

119 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Οφέλη Περιορισμός της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων και στον προγραμματισμό των δράσεων Ενεργοποίηση και συντονισμός των υπηρεσιών και των δομών του ΟΤΑ Βελτίωση του τρόπου διοίκησης και προώθηση της εσωτερικής οργάνωσής του Προώθηση αναπτυξιακού και κοινωνικού ρόλου του Ο.Τ.Α Αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των πόρων Ανάπτυξη συνεργασιών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα Διαβούλευση με την τοπική/περιφερειακή κοινωνία και τους τοπικούς/περιφερειακούς φορείς Ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της δημοσιοποίησης του προγράμματος του ΟΤΑ 119

120 Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Όραμα Δημοτικής Αρχής Στρατηγική & Στόχοι Άξονες Προτεραιότητας & Μέτρα Σχέδια Δράσης 120

121 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Δομή – Περιεχόμενο Ε.Π. Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός Κεφάλαιο 1.1. : Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Κεφάλαιο 1.2.: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός Κεφάλαιο 2.1.: Στόχοι και δράσεις Κεφάλαιο 2.2.: Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός & δείκτες παρακολούθησης - αξιολόγησης Κεφάλαιο 3.1.: Οικονομικός προγραμματισμός Κεφάλαιο 3.2.: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος 121

122 Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΟΝΑΣ 2 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 122

123 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Οικονομικός προγραμματισμός & Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης Έσοδα ανά πηγή χρηματοδότησης Επενδυτικές & Λειτουργικές δαπάνες Κατάρτιση χρηματοδοτικών πινάκων ανά άξονα και μέτρο Κατάρτιση δεικτών αποτελεσμάτων, υλοποίησης ή εκροών για παρακολούθηση και αξιολόγηση. 123

124 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Κατ’ έτος εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενσωμάτωση του τεχνικού προγράμματος Συνοδεύει τον οικονομικό προϋπολογισμό 124

125 Διαδικασία κατάρτισης Ε.Π.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διαδικασία κατάρτισης Ε.Π. Εκτελεστική Επιτροπή Συντονίζει την κατάρτιση του Ε.Π Υπηρεσία Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Δήμου υποστηρίζει Διεπιστημονική Ομάδα Έργου Συνεργάζεται με Όμορους Δήμους και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση για συντονισμό δράσεων και συνεργασιών Εισηγείται το σχέδιο στο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Γνωμοδοτεί για το Ε.Π. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εγκρίνει το Ε.Π. Διαβούλευση, Δημοσιοποίηση Έγκριση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Προσδιορίζονται Άξονες-Μέτρα-Στόχοι Οριστικοποίηση Έλεγχος Νομιμότητας (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ) 125

126 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης Ε.Π. Έναρξη διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος έως - Τροποποίηση ΥΑ και ΠΔ για περιεχόμενο, δομή και διαδικασίες κατάρτισης παρακολούθησης και αξιολόγησης των Ε.Π. Ολοκλήρωση Ε.Π. έως


Κατέβασμα ppt "Ν.3852/2010 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ""

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google