Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO9001:2008 Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ / Σ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

2 Η σημασία του ISO 9000 Το ISO 9000 δεν αποτελεί ταμπέλα ποιότητας ή εγγύηση για ένα προϊόν / υπηρεσία Ο ίδιος ο οργανισμός ISO δεν αξιολογεί ή επιθεωρεί τα συστήματα ISO 9000. Όταν ένας οργανισμός διαθέτει ένα πιστοποιημένο διαχειριστικό σύστημα, ως προς ISO 9000, σημαίνει: ότι ένας ανεξάρτητος επιθεωρητής έχει ελέγξει τις διεργασίες του οργανισμού που επηρεάζουν την ποιότητα και αυτές συμφωνούν με τις απαιτήσεις του προτύπου. Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ / Σ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

3 παράπονα, αντιδικίες, αστοχίες κοινοτικές απαιτήσεις
παράπονα, αντιδικίες, αστοχίες κοινοτικές απαιτήσεις εθνικές απαιτήσεις απόψεις ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ κρίσεις Διοίκηση προτάσεις ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ (QUALITY OBJECTIVES) ΒΕΛΤΙΩΣΗ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ / Σ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ( ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ / Σ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Δ01 Οργανωτικές Διευθετήσεις Δ02 Συνεχής Βελτίωση Δ03 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Δ04 Διαχείριση Εξοπλισμού Δ05 Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Δ06 Διαδικασία Αγορών Δ07 Δομή και Διαχείριση Συστήματος Ποιότητας Δ08 Εργαστηριακές Διεργασίες Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ / Σ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

6 Δ01 Οργανωτικές Διευθετήσεις
Βασικό σημείο της οργάνωσης μας αποτελεί η θεσμοθέτηση της εργαστηριακής λογοδοσίας. Στην εργαστηριακή λογοδοσία καταγράφονται μία σειρά από θέματα όπως : δυσμενή συμβάντα παράπονα ασθενών / συνοδών παραγγελίες σε προμηθευτές παραλαβές αγαθών και καταγραφή πιθανών αποκλίσεων ενημέρωση επόμενης βάρδιας επί συγκεκριμένων θεμάτων αμφισβήτηση αποτελέσματος επαναληπτικές εξετάσεις και λόγος επανάληψης. Τεκμηρίωση υλοποίησης καθηκοντολογίου Controls / Calibrators Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ / Σ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

7 Δ01 Οργανωτικές Διευθετήσεις (2)
Στόχοι Ποιότητας. Η ποιότητα οφείλει να είναι παραμετροποιημένη. Το καλό, το μέτριο, το μη ικανοποιητικό πρέπει να είναι αντικειμενικό μέσω της εγκατάστασης και παρακολούθησης στόχων ποιότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε : Προέλευση νέων ασθενών / πελατών (σύσταση, Internet, συνεργαζόμενος ιατρός κλπ) Αριθμός επαναληπτικών test προς το σύνολο των test ανεξαρτήτως του λόγου. - Λάθος / Αμφισβητούμενο Αποτέλεσμα Score εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου Ποσοστό νέων ασθενών που δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από το εργαστήριο. Αριθμός εξετάσεων συνολικά και ανά κατηγορία. Η αλληλουχία των ενεργειών προβλέπει στοχοθέτηση – παρακολούθηση – απολογισμό συνοδευόμενο με ένα μικρό σχολιασμό επί των πιθανών αποκλίσεων Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ / Σ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

8 Δ02 Συνεχής Βελτίωση – Ικανοποίηση
Η βασικότερη δουλειά ενός Συστήματος Ποιότητας είναι ο μετασχηματισμός της αβαρίας σε γνώση. Για το σκοπό αυτό προβλήματα από όπου και να προέρχονται θα πρέπει να καταγράφονται ώστε να εκπονούνται διορθωτικές ενέργειες. Οι καταγραφές αυτές μπορεί να γίνονται στην εργαστηριακή λογοδοσία. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς και δραστηριότητες του Εργαστηρίου όπου ενδεχόμενη ύπαρξη προβλημάτων μπορεί να επηρεάσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και λειτουργίες. Στηρίζεται στην αλληλουχία: καταγραφή προβλήματος->ανάλυση->προληπτική ή διορθωτική ενέργεια -> παρακολούθηση της υλοποίησης ->αξιολόγηση αποτελεσματικότητας. Τέλος προτείνουμε ο ασθενής να καλείται να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης και να το παραδίδει με την παραλαβή των εξετάσεων. Σαφώς και θα χρειάζεται ένα φιλτράρισμα αναφορικά με το γνωστικό του επίπεδο. Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ / Σ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

9 Δ03 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πρόταση Αίτημα Ανίχνευση Αναγκών Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Υλοποίηση Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας Αξιολόγηση Προσωπικού Συνεχής Βελτίωση Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ / Σ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

10 Δ03 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
Καθ΄ όλη την διάρκεια του χρόνου γίνεται ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού για λόγους συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρει το Εργαστήριο, είτε από την καταγραφή επαναλαμβανόμενων προβλημάτων είτε για άλλους λόγους (τεχνολογικές εξελίξεις κλπ). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο νέο προσωπικό για το οποίο γίνεται εξατομικευμένος προγραμματισμός εκπαίδευσης (σταδιοποίηση). Η ολοκλήρωση κάθε φάσης τεκμηριώνεται με υπογραφή. Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ / Σ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

11 Δ04 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Κατηγοριοποίηση Εξοπλισμού Λειτουργικός Υποστήριξη Αναγνώριση Ανάγκης Προληπτικής Συντήρησης ΝΑΙ ΟΧΙ Καταγραφή Εργασιών και Συχνότητας Προληπτικής Συντήρησης Παρακολούθηση Επεμβατικής Συντήρησης Υλοποίηση Προληπτικής Συντήρησης Καταγραφή Αξιολόγηση / Παρακολούθηση Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ / Σ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

12 Δ04 Διαχείριση Εξοπλισμού
Η αποτύπωση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου βοηθάει στην συστηματική παρακολούθηση της προληπτικής συντήρησής του καθώς και στην τεκμηριωμένη καταγραφή των όποιων τυχόν επεμβατικών εργασιών έγιναν σε αυτόν. Επίσης πέρα από την συντήρηση ή επεμβατική εργασία με αυτή την διαδικασία εξασφαλίζεται η παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας όλου του εξοπλισμού λειτουργικού ή υποστηρικτικού. Η παρακολούθηση του εξοπλισμού (συντηρήσεις / βλάβες) θα γίνει με logbook το οποίο και θα χωριστεί κατάλληλα. Υποστηρικτικά προς το logbook θα υπάρχει και το αρχείο των service reports Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ / Σ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

13 Δ06 Διαδικασία Αγορών Σκοπός της Διαδικασίας είναι να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα & οι υπηρεσίες που προμηθεύεται το Εργαστήριο ικανοποιούν τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις που τίθενται είτε από ττο Εργαστήριο είτε από τη νομοθεσία (όπου έχει εφαρμογή), με σκοπό την άρτια και αποτελεσματική λειτουργία της. Επίσης με αυτή την διαδικασία ορίζονται οι κανόνες ορθής αποθήκευσης των υλικών που είναι ευπαθή, η σήμανση τυχόν ακατάλληλων αναλώσιμων και ο τρόπος διαχείρισης τους ώστε να αποκλειστεί η κατά λάθος χρήση τους. Παράλληλα προβλέπει τη καταγραφή της παρτίδας των controls και των επόμενων ενεργειών, ώστε να υπάρχει ιχνηλασιμότητα. Τα ψυγεία θα πρέπει να παρακολουθούνται με θερμόμετρο. Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ / Σ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

14 Δ07 Δομή και Διαχείριση Συστήματος Ποιότητας
Περιγραφή τρόπου διατήρησης των αρχείων (hard copy & Ηλεκτρονικών) Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ / Σ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

15 Δ08 Εργαστηριακές Διεργασίες
Κρίσιμα θέματα Επιβεβαίωση αλγορίθμου (όπου έχει εφαρμογή) Εσωτερικός & εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος Προδιαγραφές αποστολής δειγμάτων και υποδοχής αποτελεσμάτων από τρίτο συνεργαζόμενο εργαστήριο. Ασφάλεια προσωπικού Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ / Σ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

16 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google