Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου ΚΕΒΕ Λευκωσία 26 Οκτωβρίου 2010 Νίκος Χατζηνικολάου Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου ΚΕΒΕ Λευκωσία 26 Οκτωβρίου 2010 Νίκος Χατζηνικολάου Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου ΚΕΒΕ Λευκωσία 26 Οκτωβρίου 2010 Νίκος Χατζηνικολάου Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών

2 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου •Τι είναι το ΠΕΑ •Πότε πρέπει να παρουσιάζεται •Από ποιόν εκδίδεται •Πόσα κοστίζει •Εφαρμογή νομοθεσίας •Αν δεν είναι διαθέσιμο •Μελλοντικές υποχρεώσεις

3 Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμοι του 2006 και 2009 Ν.141/2006 & Ν.30/2009 «Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου» σημαίνει το πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου υπολογιζόμενη σύμφωνα με την μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου •Κτίριο σημαίνει κάθε οικοδομή που είναι στεγασμένη κατασκευή με τοίχους για την οποία χρησιμοποιείται ενέργεια για ικανοποίηση των διαφόρων αναγκών που συνδέονται με τη συνήθη χρήση του κτιρίου, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τη θέρμανση, το ζέσταμα νερού χρήσης, την ψύξη, τον εξαερισμό και το φωτισμό και περιλαμβάνει κτίριο στο σύνολό του ή τμήματα του κτιρίου, τα οποία έχουν μελετηθεί ή έχουν τροποποιηθεί για να χρησιμοποιούνται χωριστά.

4

5 Νέα κτίρια και κτίρια που υφίστανται ριζική ανακαίνιση •Το νομοθετικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις ανέγερσης νέων κτιρίων καθώς και στις περιπτώσεις κτιρίων συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των 1000 m² που υφίστανται ριζική ανακαίνιση. •Τα κτίρια αυτά πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα του Υπουργού. •Στις περιπτώσεις κτιρίων άνω των 1000 m² που υφίστανται ριζική ανακαίνιση, η ενεργειακή τους απόδοση αναβαθμίζεται ώστε να πληροί τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, στο βαθμό που κατά τη κρίση της αρμόδιας αρχής αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.

6 Νομοθετικό Πλαίσιο •Σύμφωνα με την Κ.Δ.Π.429/2006 ο μελετητής υποβάλλει στην αρμόδια οικοδομική αρχή: (α)Υπεύθυνη δήλωση ότι το κτίριο πληροί τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης (β)Υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίου (γ)Για κτίρια > 1000m² που υφίστανται ριζική ανακαίνιση και όπου η αναβάθμιση της ενεργειακής τους απόδοσης δεν είναι εφικτή Τεχνικοοικονομική ανάλυση που να τεκμηριώνει το γεγονός αυτό. (δ)Για κάθε νέο κτίριο συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας μεγαλύτερης των 1.000 m² διερευνάται η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης εναλλακτικών ενεργειακών συστημάτων όπως: ΑΠΕ, Συμπαραγωγή, Αντλίες Θερμότητας (ε)Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κατηγορίας Β ή Α.

7 Πρόνοιες για πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίου •Κατά την κατασκευή, την πώληση ή την εκμίσθωση κτιρίου διατίθεται στον ιδιοκτήτη, ή από τον ιδιοκτήτη στον υποψήφιο αγοραστή ή εκμισθωτή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. Για υφιστάμενες κατοικίες το ΠΕΑ μπορεί να είναι από Α μέχρι Η •Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης συνοδεύεται από συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου με τη λήψη οικονομικά αποτελεσματικών μέτρων •Το ΠΕΑ είναι δεκαετούς ισχύος και εκδίδεται από τους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες.

8 Συστάσεις

9 Ειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες •«ειδικευμένος εμπειρογνώμονας» σημαίνει το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο από την αρμόδια αρχή στο μητρώο ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων για καθορισμένη κατηγορία ή κατηγορίες κτιρίων και το οποίο ετοιμάζει υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίου με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και συστάσεων∙ •Μέχρι σήμερα υπάρχουν 200 Εγγεγραμμένοι Ειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και 32 για για μη κατοικίες (όλους τους άλλους τύπους κτιρίων) http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/7F7C1484F04F8D00C2257641004743B7/$file/mitrwo%20eidikeymenwn%20empeirognwm onwn%2021May2010.xls •Δημοσίευση Μητρώου

10 Κόστος έκδοσης ΠΕΑ •Η αμοιβή του Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα για την έκδοση ΠΕΑ δεν ρυθμίζεται νομοθετικά (δεν υπάρχει ούτε ανώτερο ούτε κατώτερο όριο)

11 Εφαρμογή για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες •Οι Επιθεωρητές της Υπηρεσίας Ενέργειας, διενεργούν έλεγχους τόσο στις Οικοδομικές Αρχές όσο και στις υπό ανέγερση κατοικίες για να ελέγξουν την συμμόρφωση τους με τις πρόνοιες των Νόμων και των Κανονισμών. •Η Υπηρεσία Ενέργειας προτίθεται να ξεκινήσει άμεσα και τον έλεγχο των υφιστάμενων κατοικιών που είναι διαθέσιμές για πώληση ή ενοικίαση για έλεγχο ύπαρξης ΠΕΑ. •Για νέες κατοικίες το ΠΕΑ πρέπει να είναι κατηγορίας Β ή καλύτερο. •Για υφιστάμενες κατοικίες το ΠΕΑ μπορεί να είναι από Α μέχρι Η

12 Μη διάθεση ΠΕΑ •Η αρμόδια αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της να επιβάλλει σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί η παραβιάζει τις διατάξεις που αφορούν την διάθεση ΠΕΑ κατά την κατασκευή, την πώληση ή την ενοικίαση κτιρίου, διοικητικό πρόστιμο το ύψος του οποίου δεν υπερβαίνει τα 8,543 Ευρώ (5000 Λίρες)

13 Μελλοντικές υποχρεώσεις – Οδηγία 2010/31/ΕΚ •Τα κράτη μέλη απαιτούν, όταν: •κτίρια που έχουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, •κτιριακές ενότητες κτιρίου που έχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, και •κτιριακές ενότητες που έχουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης διατίθενται προς πώληση ή προς εκμίσθωση, να δηλώνεται ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις.

14 Μελλοντικές Υποχρεώσεις •Bullet 1 •Bullet 2

15

16 Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Περισσότερες πληροφορίες Υπηρεσία Ενέργειας www.mcit.gov.cy


Κατέβασμα ppt "Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου ΚΕΒΕ Λευκωσία 26 Οκτωβρίου 2010 Νίκος Χατζηνικολάου Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google