Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Mjerenje Topline (Zadaci)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Mjerenje Topline (Zadaci)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Mjerenje Topline (Zadaci)
7 Mjerenje Topline (Zadaci) Šibenik, 2015./2016.

2 2. Koliku masu vode možemo zagrijati od t1 = 10 °C do t2 = 90 °C grijačem snage 10 W u vremenu od 33,8 sekundi ?

3 3. Masu petroleja od 2 kg zagrijali smo od početne temperature 295 K do njegova vrelišta dovodeći 747,6 kJ topline. Na kojoj temperaturi petrolej prelazi u plinovito agregatno stanje? (cpetrolej = J/kg K)

4 1. ZADATAK Toplina Q koju tijelo prima dok se zagrijava ovisi o:
Masi tijela Ploštini tijela Vrsti tvari Promjeni temperature tijela Sili koja na tijelo djeluje. Rješenje: a) c) d)

5 Znak fizikalne veličine Znak fizikalne veličine
2. ZADATAK Dopuni tablicu: Fizikalna veličina Znak fizikalne veličine Mjerna jedinica Znak mjerne jedinice toplina Q džul J temperatura T kelvin K specifični toplinski kapacitet c džul po kilogram kelvinu J/(kgK) masa m kilogram kg Fizikalna veličina Znak fizikalne veličine Mjerna jedinica Znak mjerne jedinice toplina kelvin J/kgK m

6 3. ZADATAK Specifični toplinski kapacitet vode iznosi _________________ Ako 1 kg vode zagrijemo za 1 °C, njezina se unutarnja energija poveća za ____________ J . Rješenje: cvode = J/(kgK) 4 200 J

7 6. ZADATAK Specifični toplinski kapacitet vode mase 1 kg :
dva je puta MANJI nego za vodu mase 2 kg dva je puta VEĆI nego za vodu mase 2 kg JEDNAK je kao i za 2 kg vode. Rješenje: c)

8

9 Zagrijavali smo metalni valjak 3 minute grijačem od 230 W sa početne temperature od 295 K do temperature od 202 °C. Od kojeg je metala izrađen valjak? Masa valjka je 500 grama. Rješenje: Valjak je građen od željeza. cželjezo = 460 J/kg K

10 Da bismo 1 kg materijala zagrijali sa 30°C na 34°C, potrebno ga je zagrijavati
2 minute grijačem snage 60 W. Koliki je specifični toplinski kapacitet tog metala?

11 Tijelu smo doveli 10,5 kJ topline i time mu povisili temperaturu za 7 K. Ako je obujam tijela 30 dm3 a gustoća 200 kg/m3, odredi od koje je tvari načinjeno tijelo. Rješenje: Specifični toplinski kapacitet iznosi 250 J/ (kgK), prema čemu možemo zaključiti da je tijelo građeno od stakla.

12 U bakrenom loncu, koji zajedno s poklopcem ima masu 400 g, zagrijavamo 1,3 L vode početne temperature 18 °C. Koliko je topline potrebno da bi voda u loncu proključala? Gubitke topline u okolinu zanemarujemo. (cbakar = 360 J/kg K) Rješenje: Toplina za zagrijavanje bakra od 18 °C do 100 °C iznosi: J. Toplina za zagrijavanje vode od 18 °C do 100 °C iznosi: J. Q = Qbakar + Qvoda = J

13 Stakleni prozor mase 5 kg noću se ohladi do temperature −5 °C
Stakleni prozor mase 5 kg noću se ohladi do temperature −5 °C. Kolika mu je temperatura danju ako je noću predao okolini toplinu 50 kJ? ? (cstaklo = 250 J/kg K) Rješenje: ΔT = 40 K ili Δt = 40 °C, tdanju = 35 °C

14 Aluminijska limenka u hladnjaku ima temperaturu 277 K
Aluminijska limenka u hladnjaku ima temperaturu 277 K. Kada je izvadimo, zagrije se do temperature 24 °C. Koliko se povećala unutarnja energija limenke? Masa limenke iznosi 3 g. (RJ: Q = 52,8 J) A) Željeznoj ploči mase 2,5 kg doveli smo J topline. Koliko je porasla temperatura željezne ploče? (RJ: ΔT = 35 K) B) Koliko vremena bi trebalo grijaču snage 0,25 kW da zagrije željeznu ploču kao u A)? (RJ: t = 161 s) A) Pedeset litara vode zagrijavali smo od 293 K do 60 °C. Koliko smo joj topline morali predati za zagrijavanje? (RJ: Q= J) B) Za koliko bi se povisila temperatura zraka u prostoriji dimenzija 4 m × 3 m × 2 m da smo ga zagrijavali toplinom koju smo utrošili za zagrijavanje vode? (ρzrak = 1,24 kg/m3) (RJ: ΔTzrak = 282,3 K)


Κατέβασμα ppt "Mjerenje Topline (Zadaci)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google