Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

SNAGA U TROFAZNOM SUSTAVU I RJEŠAVANJE ZADATAKA

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "SNAGA U TROFAZNOM SUSTAVU I RJEŠAVANJE ZADATAKA"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 SNAGA U TROFAZNOM SUSTAVU I RJEŠAVANJE ZADATAKA

2 a) Nesimetrično opterećenje - općenito
Bez obzira na spoj trošila, ukupna djelatna snaga P i jalova snaga Q dobiju se kao suma parcijalnih snaga na fazama trošila: P = PF1 + PF2 + PF3 ( W ) Q = QF1 + QF2 + QF3 ( Var ) S = ( VA ) cos  = P / S

3 b) Simetrično opterećenje - spoj u zvijezdu Y
Ukupna djelatna snaga P, jalova snaga Q i prividna snaga S mogu se izraziti i pomoću linijskih vrijednosti napona i struja: P = cos  ( W ) Q = sin  ( Var ) S = ( VA ) cos  = P / S

4 c) Simetrično opterećenje - spoj u trokut 
Ukupna djelatna snaga P, jalova snaga Q i prividna snaga S mogu se izraziti i pomoću linijskih vrijednosti napona i struja P = cos  ( W ) Q = sin  ( Var ) S = ( VA ) cos  = P / S

5 Komentar: Pitanje: Kratak odgovor: NE ?!
Bez obzira na spoj trošila ( Y /  ), djelatna, jalova i prividna snaga na simetričnim trofaznim trošilima računaju se na isti način. Pitanje: Dali su onda i snage koje isto trošilo razvije u spoju zvijezda i u spoju trokut jednake? Kratak odgovor: NE ?!

6 20760 W A) Y – spoj zvijezda UF/UL = 230/400 V R = 23 Ω
1. zadatak – računski: Tri grijača spojena su u ( A: zvijezdu / B: trokut ) i priključeni su na trofazni sustav gradske mreže: UF/UL = 230/400 V. Djelatni otpor grijača u svakoj fazi je R = 23 Ω. Izračunajte linijsku struju i ukupnu djelatnu snagu za zadani spoj. A) Y – spoj zvijezda UF/UL = 230/400 V R = 23 Ω ILY = B)  – spoj trokut UF/UL = 230/400 V R = 23 Ω IL = IF = UF/ R = 230/23 = 10 A = 30 A PY = IL = = PY = P = = PY = 6920 W 20760 W P =

7 A)  – spoj trokut: B) Y – spoj zvijezda: 2. zadatak – praktični:
Tri grijača spojena su u: ( A: trokut / B: zvijezdu) i priključeni su na trofazni sustav gradske mreže: UF/UL = 230/400 V. Djelatni otpor grijača u svakoj fazi je R = 23 Ω. Pokrenite program Electronics Workbench, nadopunite i zatvorite strujni krug prema priloženoj el. shemi i uputama. Pokrenite simulaciju i izmjerite linijske struje. Na kraju, izračunajte ukupnu djelatnu snagu ovog spoja: A)  – spoj trokut: B) Y – spoj zvijezda:

8 IL = 30 A 20760 W ILY = 10 A PY = 6920 W 2. zadatak – rješenje :
A)  – spoj trokut: IL = 30 A P = 20760 W B) Y – spoj zvijezda: ILY = 10 A PY = 6920 W

9 Omjer snaga : P /PY = 20760 / 6920 = 3 Zaključak: Obrazloženje:
Snaga trošila spojenog u trokut je tri puta veća od snage istog trošila spojenog u zvijezdu : Obrazloženje: Omjer snaga je takav zbog toga što je linijska vrijednost struje u spoju trokut tri puta veća od linijske vrijednosti struje u spoju zvijezda: IL / ILY = 30 /10 = 3

10

11 Domaća zadaća: Trofazno simetrično trošilo impedancije: Z = 45  60 , spojeno je na trofazni sustav gradske mreže: UF/UL = 230/400 V. Izračunajte i usporedite snage ovog trošila ako je ono spojeno: Y – spoj zvijezda  – spoj trokut


Κατέβασμα ppt "SNAGA U TROFAZNOM SUSTAVU I RJEŠAVANJE ZADATAKA"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google