Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

RIZIK PORTFOLIA SHRPEOV MODEL

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "RIZIK PORTFOLIA SHRPEOV MODEL"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 RIZIK PORTFOLIA SHRPEOV MODEL
B.Z.

2 Prinos i rizik finansijskih instrumenata.Merenje
Kovarijansa (Koeficijent korelacije) Koeficijent varijacije Beta (β) Karakteristična linija instrumanta Tržišna Linija (Security Market Line)

3 Kovarijansa i koeficijent korelacije)
Kovarijansa meri sklonist zajedničkog variranja proizvod standardnih devijacija individualnih finansijskih instrumenata i njihove međusobne korelacije Korelacija N – broj parova

4 Kovarijansa:emiritijski rasporedi

5 Koeficijent varijacije (CV)
Mera rizika po jedinici očekivanog prinosa CV je relativna mera rizika Ako su  jednake, bira se investicija sa najvećim E(R) Ako su E(R) jednake, bira se investicija sa najmanjom  Ako su E(R) i  različite, bira se investicija sa najmanjim CV Najmanji rizik po jedinici očekivanog prinosa Definicija: standardna devijacija podeljena sa očekivanim prinosom

6 Beta (β) koeficient Mera sistematskog rizika finansijskog instrumenta u odnosu na finansijski instrument prosečnog rizika ili tržišnog rizika (obično SP 500 indeks) SP 500 indeks NYSE % NASDAQ % AMEX2 0.1 % [rm] – prinos tržišnog portfolia (SP 500)

7 Beta (β) i očekivani prinos
Očekivani prinos finansijskog instrumenta zavisi od β koeficijenta Linearno Pozitivno β > 0, cena finansijskog instrumenta prati kretanje tržišnog portfolija β < 0, cena finansijskog instrumenta prati kretanje suprotno kretanju tržišnog portfolija Relevantna mera rizika pojedinog finansijskog instrumenta je njegov beta koeficijent a ne njegov ukupan rizik ili varijansa.

8 Beta (β) i karakteristična linija
Karakteristična (Characteristic line) Beta, , finansijskog instrumenta se može izračunati regresijom prinosa finansijskog instrumenta u odnosu na prinos tržišta. Nagib funkcije koja najbolje opisuje tu seriju podataka (karakteristična linija) je beta.

9 Beta (β) i prinos hartije
X Y Beta=NAGIB SML Z Alpha=PRESEK Ri = "i + $iRm + ei 4 4

10 Tržišna linija Očekivan prinos svakog finansijskog instrumenta nalaziće se na liniji koja povezuje Prinos nerizičnog ulaganja, i Prinos tržišnog portfolia Očekivana premija na rizik ulaganja koje ima β=,5 je polovina premije na ulaganje koje ima β=1,0 Očekivana premija na rizik = β puta očekivana premija na rizik tržišnog portfolia

11 SML i beta finansijskog Instru.
TLFI M A

12 Tržišna linija finansijskog instrumenta (HOV).
Nagib tržišne linije pojedinačnog finansijskog instrumenta se može definisati i iskazom:


Κατέβασμα ppt "RIZIK PORTFOLIA SHRPEOV MODEL"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google