Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Informatica Industriala

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Informatica Industriala"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Informatica Industriala
Cursul 4 Interfete de proces

2 Interfete de proces reprezintă conexiunea dintre sistemul de calcul şi dispozitivele de automatizare distribuite în procesul controlat Functii indeplinite: adaptarea semnalelor de intrare la specificaţiile tehnologiei digitale utilizate (în mod uzual TTL sau CMOS); aceasta presupune adaptare de impedanţă, amplificare, filtrare, eşantionare şi diverse tipuri de conversii generarea semnalelor de ieşire conform specificaţiilor date de dispozitivele de automatizare către care se îndreaptă; şi această funcţie presupune adaptare de impedanţă şi de putere, amplificare şi conversii izolarea galvanică a semnalelor de intrare şi de ieşire, cu scopul de a proteja sistemul de calcul (partea inteligentă) de eventuale defecţiuni apărute în partea de proces şi care ar putea să distrugă componentele digitale (ex.: conectarea accidentală a unor tensiuni ridicate pe semnalele de intrare sau de ieşire, scurtcircuite, etc.) memorarea temporară a datelor sincronizarea fluxului de date de intrare şi de ieşire cu viteza de lucru a procesorului

3 Factori de care depinde structura unei interfete
numărul de semnale recepţionate şi transmise natura semnalelor: digitale sau analogice, de tensiune sau de curent, cu codificare pe nivel, în frecvenţă sau în lăţime de impuls, etc. domeniul de frecvenţă al semnalelor precizia de prelucrare a semnalelor tipul de magistrală la care se conectează interfaţa

4 Moduri de transfer utilizate intr-o interfata
prin program – unitatea centrală controlează direct transferul de date, pe baza unei rutine de transfer prin întreruperi – fiecare nou transfer este iniţiat prin activarea unui semnal de întrerupere; transferul propriu-zis se realizează de unitatea centrală printr-o rutină de întrerupere prin acces direct la memorie – un circuit specializat, controlorul de acces direct la memorie, dirijează transferul între memorie şi interfaţă prin procesor de intrare/ieşire – un procesor specializat, conţinut în interfaţă, se ocupă de transferul de efectuarea transferului

5 Schema de principiu a unei interfete de proces
Componente: registre (porturi) de ieşire (RE)- pentru memorarea semnalelor de ieşire registre (porturi) de intrare (RI) – pentru citirea semnalelor de intrare circuite de adaptare (CA) – adaptează semnalele de intrare şi de ieşire circuit de decodificare (Dec) – pentru selecţia registrelor de intrare şi de ieşire Adrese Date Comenzi Dec Selecţie RE CA RI Magistrala sistem

6 Tipuri de interfete Interfeţe de ieşire pentru semnale digitale
prin releu prin optocuplor prin tiristor comanda motor pas-cu-pas comanda motor de c.c. Interfeţe de intrare pentru semnale digitale Interfeţe de ieşire pentru semnale analogice circuite de conversie Interfeţe de intrare pentru semnale analogice

7 Interfeţe de ieşire pentru semnale digitale
circuit de ieşire digitală prin releu functionare caracteristici: asigură o izolare galvanică foarte bună pot fi comutate tensiuni şi curenţi mari componentele mecanice ale releului limitează frecvenţa semnalului de ieşire (max. 1Hz) comutările frecvente provoacă uzura prematură a releului K Circuit de forţă Consumator Circuit TTL R1 R2 D1 T1 V

8 Interfeţe de ieşire pentru semnale digitale
circuit de ieşire digitală prin optocuplor functionare caracteristici: asigură o izolare galvanică bună frecvenţa maximă a semnalului este mult mai mare (10KHz- 1MHz) comutările repetate nu afectează circuitul (număr nelimitat de cicluri) puterea transmisă este mică Ieşire TTL Optocuplor V V2 R2 R1 R3 Comandă T

9 Interfeţe de ieşire pentru semnale digitale
circuit de ieşire digitală prin tiristor caracteristici: nu asigură izolarea galvanică a circuitului de comandă de circuitul de forţă există pericolul străpungerii tiristorului, ceea ce permite trecerea tensiunii din circuitul de forţă în partea de control consumatorul (elementul de acţionare) poate fi comandat în impulsuri Circuit TTL R1 R2 T1 V t Ur R Uc T2

10 Interfeţe de ieşire pentru semnale digitale
circuit de ieşire pentru comanda motoarelor pas-cu-pas unipolare – curentul circula intr-un sens bipolare – curentul circula in 2 sensuri L1 L2 L3 L4 L L L L4 R1 R2 R3 R4 V C1 C2 C3 C4 Ieşiri TTL

11 Interfeţe de ieşire pentru semnale digitale
comanda circuitului pentru motoarelor pas-cu-pas - unipolare C1 C2 C3 C4 varianta b. varianta a.

12 Interfeţe de ieşire pentru semnale digitale
Comanda unui motor pas-cu-pas bipolar L1 L2 V C1 C2 T1 T2 T3 T4

13 Interfeţe de ieşire pentru semnale digitale
circuit de ieşire pentru comanda motoarelor de curent continuu V C1 C2 T1 T2 T3 T4 M turaţia t

14 Interfeţe de intrare pentru semnale digitale
circuit de intrare digitală prin releu functionare caracteristici: izolare galvanică foarte bună frecvenţa de comutare este limitată superior (aprox. 1 Hz) număr limitat de cicluri de comutare, datorită uzurii componentelor mecanice R2 Intrare TTL Circuit de forţă R1 D C K V

15 Interfeţe de intrare pentru semnale digitale
circuit de intrare digitală prin optocuplor functionare caracteristici: izolare galvanică bună dimensiuni reduse frecvenţe de comutare relativ mari (1kHz- 100KHz) număr nelimitat de cicluri de comutare Intrare TTL Optocuplor V R2 R1 Vi C

16 Interfeţe de ieşire pentru semnale analogice
Canal analogic de iesire registrul – memorează valoarea digitală a semnalului analogic CD/A – convertor digital-analog – converteşte un semnal digital într-o valoare analogică FTJ – filtru trece jos – realizează filtrarea semnalului de ieşire, atenuând trecerile bruşte între valorile de ieşire discrete amplificator – adaptează semnalul analogic de ieşire conform unui anumit standard de transmisie (tensiune, curent, impedanţă), sau conform cu specificaţiile dispozitivului de acţionare dispozitiv de acţionare – element de automatizare menit să influenţeze evoluţia unui proces adaptor – transformă semnalul analogic într-o comandă către elementul de execuţie element de execuţie – dispozitiv care acţionează asupra unui parametru de intrare în proces (ex.: robinete, valve, motor electric, etc.) Magistrala sistem Registru CD/A FTJ Amplif. Elem. exec. Adaptor Disp. de execuţie Interfaţă de ieşire analogică

17 Circuite de conversie digital-analogice
varianta 1 Caracteristicile circuitului de conversie: precizia de conversie este puternic influenţată de precizia sursei de referinţă şi de precizia rezistenţelor din reţea; o abatere de 1% a rezistenţei R7 are un efect echivalent cu aportul ramurii corespunzătoare bitului D0 conversia este continuă în timp şi discretă ca valori de ieşire 10kΩ 1mA D7 128*10kΩ 1/128mA D0 - + R Eref 10V I=Σ Di*Ii Ue 2*10kΩ 1/2mA D6

18 Circuite de conversie digital-analogice
varianta 2 Caracteristici: schema este mai puţin sensibilă la precizia de realizare a rezistenţelor; este mult mai uşor să se realizeze rezistenţe de aceeaşi valoare datorită nivelelor multiple de comutare apar căderi de tensiune care modifică valoarea tensiunii selectate (fiecare comutator induce o cădere de tensiune) D0 D1 D2 D3 Uref 15/16Uref 14/16Uref 1/16Uref Ue Ue = n * (Uref/16) = = (D0+D1*2+D2*4+D3*8)* (Uref/16) - +

19 Circuite de conversie digital-analogice
Varianta 3 Ue = - R* Σ Ii = = -R * ( Uref/ 2R+ Uref/4R+ ..+ Uref/2n+1R) = = -Uref *( D0/2 + D1/ Dn/2n+1) Caracteristici: precizia conversiei este mai puţin sensibilă la precizia de realizare a rezistenţelor sursa de referinţă este permanent încărcată cu aceeaşi sarcină, indiferent de poziţia comutatoarelor, ceea ce reduce variaţia tensiunii de referinţă şi implicit creşte precizia conversiei tehnologic este mult mai uşor de realizat o reţea de rezistenţe care au doar 2 valori Uref R 2R 1 I0 I1 In D0 D1 Dn Ue

20 Convertoare cu modulaţie în lăţime de impuls
dezavantaje ale convertoarelor analogice: tehnologia de realizare este complexă (combinaţie de tehnologie analogică şi digitală), schema este mai greu de integrat pe scară largă şi implicit preţul circuitului este mai ridicat precizia de conversie este influenţată de precizia referinţei de tensiune şi de precizia componentelor pentru controlul convertorului sunt necesare mai multe linii digitale de date Conversia prin modulaţie în lăţime de impuls (eng. PWM – Pulse Width Modulation) tehnologie pur digitala pentru a obtine un efect similar cu cel produs de un semnal analogic o singura iesire digitala este echivalenta cu un semnal analogic solutia: modularea in latime de impuls in functie de valoarea iesirii

21 PWM implementare: numarator reprogramabil si cu autoinitializare T 55%
80%

22 Interfeţe de intrare pentru semnale analogice
traductorul – dispozitiv conectat în proces şi care transformă variaţia unei mărimi fizice în variaţia unui semnal electric; traductorul se compune dintr-o parte de senzor şi un adaptor de semnal amplificatorul – are rolul de a adapta semnalul de intrare la domeniul admis al convertorului analog-digital; în anumite cazuri este necesară izolarea galvanică a semnalului de intrare de restul circuitului multiplexorul analogic (MUX) – permite comutarea mai multor intrări analogice la un singur convertor analog-digital filtrul trece jos (FTJ) – are rolul de a limita frecvenţa semnalului de intrare; se consideră că acele componente de semnal care depăşesc o anumită limită de frecvenţă sunt generate de zgomote şi în consecinţă trebuie eliminate circuitul de eşantionare/reţinere (eng. S/H – Sample and hold) – are rolul de a preleva eşantioane din semnalul de intrare şi de a menţine constantă valoarea eşantionată pe toată durata ciclului de conversie convertorul analog-digital (CAD) – converteşte un semnal analogic într-o valoare digitală registrul de intrare (RI) – memorează valoarea convertită pentru a fi citită de procesor Traductor M U X FTJ S/H CAD Interfaţa de intrare analogică Magistrala sistem RI Amp. S Selecţie MUX

23 Circuite de amplificare
Pentru amplificatorul inversor: (Ue – Uref)/R2 = (Uref – Ui)/R1 Ue= - R2/R1*( Ui – (1+R1/R2)*Uref) Ui= Ui_off +ΔUi ; Uref se regleaza astfe incat sa se elimine tensiunea de offset de la intrare (Ui_off = (1+R1/R2)*Uref) Ue= -R1/R2* ΔUi => R1/R2 = factorul de amplificare - + Ui Ue R1 V- Uref R2 a. circuit inversor b. circuit neinversor c. circuit repetor V+

24 Amplificatoare de intrare
pentru amplificatorul neinversor: Ui = Ue* R1/(R1+R2) Ue = (1 + R2/R1)* Ui comparatie intre cele 3 variante: Circuitul inversor: amplificare controlabila prin R1 si R2, eliminarea offesetului prin Uref impedanta de intrare este dependenta de rezistente Circuit neinversor: iesirea este de aceeasi polaritate cu tensiunea de intrare amplificarea este supraunitara impedanta de intrare este foarte mare Circuitul repetor: amplificare unitara (egala cu 1) impedanta foarte mare nu elimina offsetul

25 Circuit de intrare pentru semnale analogice
Izolarea galvanica a semnalului de intrare: greu de realizat (cu optocuploare, cu transformatoare de semnal sau cu amplificatoare cu optocuploare incorporate) precizia masurarii scade Modulul de filtrare: pentru eliminarea zgomotelor – filtru trece jos pentru taierea frecventelor mai mari de jumatoate din frecventa semnalului de esantionare – filtru anti-aliasing Teşantioanre t Tsinus Tsinus fals

26 Circuite de intrare pentru semnale analogice
Modulul de esantionare-retinere (eng. sample-and-hold) Ui Ue CLK AO1 AO2 C Semnal eşantionat Semnalul iniţial

27 Convertoare analog-digitale
Convertor cu aproximări succesive - Caracteristici: conversia nu este continuă; ea se realizează în cicluri, care au un număr de paşi dependent de numărul de biţi pe care se face conversia viteză medie de conversie (1-100 μs), precizie şi rezoluţie moderată (10-12 biţi) preţ relativ mic sunt cele mai utilizate convertoare analog-digitale Bloc de control Registru de aproximări succesive Convertor D/A RI Start conversie Sfârşit conversie Date Ui - + Comparator Uconv = 5416 255 128 96 64 32 Ui Uconv

28 Convertor A/D cu comparatoare – convertoare “flash”
Caracteristici: viteză de conversie foarte mare conversie continuă în timp este mai dificil de integrat, datorită comparatoarelor analogice numărul comparatoarelor creşte exponenţial cu numărul de biţi pe care se face conversia (ex.: pentru 8 biţi sunt necesare 256 de comparatoare) precizia şi rezoluţia de conversie este limitată (uzual conversia se face doar pe 8 biţi) Uref Ui R255 R254 R0 255/256*Uref 254/256*Uref - + D7 D6 D5 D0 Codificator prioritar 1 253 254 255 1/256*Uref

29 Convertor cu dublă pantă
Caracteristici: rezoluţie foarte mare (12-16 biţi); rezoluţia este dată de numărul de biţi ai numărătorului, nefiind limitată superior precizie mare, deoarece procesul de conversie nu este influenţat de precizia componentelor analogice sau de variaţia tensiunii de alimentare timp de conversie relativ mare t t t3 Ucondensator U3 U2 U1 Comandă Ui Stop Start CLK C Comandă P1 P2 G Comp. Numărător Data

30 Convertor sigma-delta
Caracteristici: integrabilitate foarte bună (număr mic de componente analogice) se pot aplica filtre digitale pe semnalul binar generat frecvenţă mare de eşantionare rezoluţie bună imunitate la zgomote se recomandă pentru tehnicile digitale de prelucrare a semnalelor x(t) y(kT) xd(t) Figura 3.34 Diagrama de conversie sigma-delta t Σ Convertor pe un bit y(kT) x(t) xd(t) conversie A/D (modulaţie) conversie D/A (demodulaţie) FTJ Figura 3.33 Principiul conversiei sigma-delta

31 Probleme privind conversia analog-digitală
frecvenţa de eşantionare cuantizarea valorii parametrului de intrare eroarea de conversie: eroarea de digitizare – datorită cuantizării valorilor eroarea de neliniaritate – proporţionalitatea nu este menţinută pe toată plaja de valori eroarea de offset – dreapta de conversie nu trece prin punctul de origine, adică la o tensiune de intrare 0 valoarea convertită este diferită de 0 sau invers eroarea de comutare – apare la comutarea de la o valoare cu mulţi biţi de 1 la o valoare cu un număr mai mic de biţi de 1 (ex.:  ); pentru o valoare mai mare de intrare valoarea digitală este mai mică

32 Eroare de neliniaritate
Eroarea de conversie Ui Eroare de offset Vd Eroare de digitizare Eroare de neliniaritate 1000 0111 Eroare de comutare


Κατέβασμα ppt "Informatica Industriala"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google