Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

OLIGOSAHARIDI IN POLISAHARIDI

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "OLIGOSAHARIDI IN POLISAHARIDI"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 OLIGOSAHARIDI IN POLISAHARIDI

2 OLIGOSAHARIDI 2 do 10 monosaharidnih enot Glikozidna vez
Saharoza,laktoza,maltoza Dve vrsti glikozidne vezi: N – glikozidna- anomerna OH skupina monosaharida z dušikom (glikoproteini, nukleotidi). O – glikozidna- hidroksilna skupina monosaharida z anomerno OH skupino drugega monosaharida.

3 Dva načina kovalentne povezave:
anomerna OH skupina po vezavi prosta (npr. maltoza); ohranijo se reducirajoče lastnosti in mutarotacija anomerna OH skupina vključena v glikozidno vez (npr. saharoza)

4 LAKTOZA v mleku(cca. 5%) in mlečnih izdelkih D-galaktoza in D-glukoza
O-glikozidna vez( β-1,4‘-glikozidna) reducirajoč disaharid zapis: Gal (β14) Glc poimenovanje: β-D-galaktopiranozil-(1→4)-D-glukoza redek sladkor z β povezavo, ki ga lahko prebavljamo laktozna intoleranca

5 MALTOZA Ječmenov slad-proizvodnja piva 2x D-glukoza
-1,4‘-glikozidna vez Reducirajoč sladkor -D‐glukopiranozil‐glukopiranoza

6 SAHAROZA namizni sladkor glukoza in fruktoza nereducirajoč disaharid
intermediarni produkt v fotosintezi zapis: Glc (α12β) Fru poimenovanje: O-α-D-glukopiranozil-(12)-β-D-fruktofuranoza

7 POLISAHARIDI Več 100 ali 1000 monosaharidnih enot Razlikovanje po:
vsebnosti vrst monosaharidov (homo- in hetero- polisaharidi) dolžini verig stopnji razvejanosti Delitev: rezervni: škrob, glikogen strukturni: hitin, celuloza, peptidoglikani

8 ŠKROB homopolisaharid, polimer glukoze Sestava: Granule znotraj celice
amiloza (dolge, nerazvejane verige glukoze,(α14) povezave,cca 20%,desnosučna vijačnica) amilopektin (razvejana struktura,(α16) povezave,cca 80%) Granule znotraj celice veliko prostih hidroksilnih skupin-vodikove vezi reducirajoč le na enem koncu;končni deli vej nereducirajoči

9 GLIKOGEN Iz glukoze(O-glikozidne vezi) glavni rezervni polisaharid v
živalskih celicah zgradba podobna kot amilopektin,bolj razvejan v jetrih (7% teže organa), skeletnih mišicah vsaka veja ima nereducirajoči konec, reducirajoči le eden; odcepljanje glukoz ena po ena od nereducirajočega konca naprej (pomoč encimov)

10 CELULOZA homopolisaharid vlaknasta, močna in nevodotopna struktura
linearna, nerazvejana iz do D-glukoznih enot (β14) povezave nimamo encima za njeno razgradnjo najštevilčnejši polisaharid v naravi povezovanje celuloz med seboj z vodikovimi vezmi

11 HITIN linearen homopolisaharid
N-acetilglukozaminski ostanki,β(1,4) (O-glikozidne vezi) podoben celulozi glavna komponenta zunanjega skeleta členonožcev drugi najštevilčnejši polisaharid v naravi vodikove vezi-trdnost

12 PEPTIDOGLIKAN linearni kompleksni polimeri v celični steni, med seboj povezani s kratkimi peptidi (močna struktura, preprečevanje nabrekanja celice) N-acetilmuraminska kislina in N-acetilglukozamin v (β14) povezavi (O-glikozidne vezi) encim LIZOCIM: hidrolizira glikozidne vezi med njima (propad celične stene, smrt bakterije) v solzah, proizvajajo ga bakterijski virusi penicilin prepreči sintezo navzkrižnih povezav (peptidne povezave) liza celic


Κατέβασμα ppt "OLIGOSAHARIDI IN POLISAHARIDI"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google