Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιοδικός Πίνακας Λιόντος Ιωάννης Lio.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιοδικός Πίνακας Λιόντος Ιωάννης Lio."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιοδικός Πίνακας Λιόντος Ιωάννης Lio

2 Ο Περιοδικός Πίνακας περιέχει ταξινομημένα όλα τα χημικά στοιχεία : 1
Ο Περιοδικός Πίνακας περιέχει ταξινομημένα όλα τα χημικά στοιχεία : 1. Κατά αύξοντα Ατομικό Αριθμό (Ζ). 2. Έτσι ώστε τα στοιχεία που παρουσιάζουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες να βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφη στήλη, η οποία ονομάζεται ομάδα του Π.Π. Η κατάταξη των χημικών στοιχείων στον Π.Π. γίνεται με την χρήση της ηλεκτρονιακής δομής τους. Lio

3 Ηλεκτρονιακή δομή και θέση στον Π.Π.
Ας διατάξουμε τα πρώτα 20 χημικά στοιχεία κατ΄αύξοντα ατομικό αριθμό : 1H 2He 3Li 4Be 5B 6C 7N 8O 9F 10Ne 11Na 12Mg 13Al 14Si 15P 16S 17Cl 18Ar 19K 20Ca Μελετώντας τις χημικές ιδιότητες των στοιχείων παρατηρήσαμε ότι τα στοιχεία 3Li , 11Nα , 19K εμφανίζουν παρόμοιες ιδιότητες. Για τον λόγο αυτό τα στοιχεία αυτά τα βάζουμε στην ίδια κατακόρυφη στήλη (IA ΟΜΑΔΑ του Π.Π.) Ομοίως τα στοιχεία 4Βe , 12Mg , 20Ca εμφανίζουν παρόμοιες ιδιότητες. Για τον λόγο αυτό τα στοιχεία αυτά τα βάζουμε στην ίδια κατακόρυφη στήλη (IIA ΟΜΑΔΑ του Π.Π.) Ομοίως τα στοιχεία 5Β , 13Al εμφανίζουν παρόμοιες ιδιότητες. Για τον λόγο αυτό τα στοιχεία αυτά τα βάζουμε στην ίδια κατακόρυφη στήλη (IIIA ΟΜΑΔΑ του Π.Π.) ΙΑ ΙIΑ ΙIIΑ Lio

4 Ηλεκτρονιακή δομή και θέση στον Π.Π.
1H 2He 6C 7N 8O 9F 10Ne 14Si 15P 16S 17Cl 18Ar Ομοίως παρόμοιες χημικές ιδιότητες παρουσιάζουν τα στοιχεία 6C , 14Si (IVA ΟΜΑΔΑ) τα στοιχεία 7Ν και 15P (VA ΟΜΑΔΑ), τα στοιχεία 8O και 16S (VΙA ΟΜΑΔΑ) τα στοιχεία 9F και 17Cl (VΙIA ΟΜΑΔΑ) και τα στοιχεία 10Ne και 18Ar (VΙIIA ΟΜΑΔΑ) IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA 3Li 4Be 5B 11Na 12Mg 13Al 19K 20Ca Lio

5 Ηλεκτρονιακή δομή και θέση στον Π.Π.
Με τον τρόπο που κατατάξαμε τα πρώτα 20 χημικά στοιχεία, δημιουργήσαμε 8 κατακόρυφες στήλες (ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ) στον Π.Π. Σε κάθε ομάδα του Π.Π. περιέχονται χημικά στοιχεία με παρόμοιες χημικές ιδιότητες. Αν κάνουμε την ηλεκτρονιακή δόμηση στα 20 αυτά πρώτα χημικά στοιχεία θα παρατηρήσουμε ότι τα στοιχεία της ίδιας κύριας ομάδας έχουν τον ΙΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ στην ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ τους ΣΤΙΒΑΔΑ (δηλαδή έχουν τον ΙΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΣΘΕΝΟΥΣ) Lio

6 Ηλεκτρονιακή δομή και θέση στον Π.Π.
Αν κάνουμε την κατανομή των ηλεκτρονίων σε όλα τα χημικά στοιχεία θα παρατηρήσουμε ότι : 1. Τα στοιχεία που βρίσκονται στην ΙΑ ομάδα του Π.Π. έχουν 1e στην εξωτερική τους στιβάδα: Li (Z=3) : K=2 , L=1 Na (Z=11) : K=2 , L=8 , M=1 K (Z=19) : K=2 , L=8 , M=8 , N=1 Τα στοιχεία που βρίσκονται στην ΙIΑ ομάδα του Π.Π. έχουν 2e στην εξωτερική τους στιβάδα. Βe (Z=4) : K=2 , L=2 Mg (Z=12) : K=2 , L=8 , M=2 Ca (Z=20) : K=2 , L=8 , M=8 , N=2 3. Τα στοιχεία που βρίσκονται στην ΙIIΑ ομάδα του Π.Π. έχουν 3e στην εξωτερική τους στιβάδα. κ.ο.κ. 8. Τα στοιχεία που βρίσκονται στην VΙIIΑ ομάδα του Π.Π. έχουν 8e στην εξωτερική τους στιβάδα (εξαίρεση το He που συμπληρώνει την Κ με 2e) Lio

7 Περιοδικός Πίνακας των στοιχείων (κύριες ομάδες)
Περιοδικός Πίνακας των στοιχείων (κύριες ομάδες) 13η 14η 15η 16η 17η 18η IA. ΙΙΑ IIIA IVB VA VIA VIIA VIIIA 1 H 2 He 3 Li 4 Be 5 B 6 C 7 N 8 O 9 F 10 Ne 11 Νa 12 Mg 13 Al 14 Si 15 P 16 S 17 Cl 18 Ar 19 K 20 Ca 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr Για τα στοιχεία μέχρι και ατομικό αριθμό 20 το τελευταίο ηλεκτρόνιο μπαίνει στην εξωτερική στιβάδα, και τα στοιχεία αυτά κατατάσσονται στις κύριες ομάδες. Το κάθε στοιχείο διαφέρει από το προηγούμενο και από το επόμενό του στον αριθμό των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας. Lio

8 Περιοδικός Πίνακας των στοιχείων (δευτερεύουσες ομάδες)
Περιοδικός Πίνακας των στοιχείων (δευτερεύουσες ομάδες) Από το στοιχείο Sc (Ζ=21) μέχρι και τον Ζn (Z=30) συνεχίζεται η συμπλήρωση της προτελευταίας στιβάδας Μ προκειμένου αυτή να αποκτήσει τα 18 ηλεκτρόνια που χωράει, ενώ όλα έχουν από 2 ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσονται στις δευτερεύουσες ομάδες, οι οποίες παρεμβάλλονται ανάμεσα στο στοιχείο Ca με Ζ=20 και στο στοιχείο Ga με Ζ=31, με αποτέλεσμα οι ομάδες του Π.Π. να αυξάνονται σε 18 . Sc (Ζ=21) : Κ : 2 , L : 8 , M : = 9 , N : 2 Ti (Ζ=22) : Κ : 2 , L : 8 , M : = 10 , N : 2 V (Ζ=23) : Κ : 2 , L : 8 , M : = 11 , N : 2 Cr (Ζ=24) : Κ : 2 , L : 8 , M : = 12 , N : 2 Αυτό συνεχίζεται μέχρι να συμπληρωθεί η Μ με 18 ηλεκτρόνια : Ζn (Z=30) : Κ : 2 , L : 8 , M : = 18 , N : 2

9 Πλήρης Περιοδικός Πίνακας των στοιχείων
ΙΑ ΙΙΑ ΙΙΙΑ IVΑ VIΑ VIIΑ VIIIΑ 10η 11η 12η 13η 14η η15 16η 17η 18η 1 H 2 He 3 Li 4 Be 5 B 6 C 7 N 8 O 9 F 10 Ne 11 Νa 12 Mg 13 Al 14 Si 15 P 16 S 17 Cl 18 Ar 19 K 20 Ca 21 Sc 22 Ti 23 V 24 Cr 25 Mn 26 Fe 27 Co 28 Ni 29 Cu 30 Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr 37 Rb 38 Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te 53 I 54 Xe 55 Cs 56 Ba 57 La 72 Hf 73 Ta 74 W 75 Re 76 Os 77 Ir 78 Pt 79 Au 80 Hg 81 Tl 82 Pb 83 Bi 84 Po 85 At 86 Rn 87 Fr 88 Ra 89 Ac 104 Rf 105 Db 106 Sg 107 Bh 108 Hs 109 Mt 110 111 112 113 114 115 116 117 118  Δευτερεύουσες ομάδες  Lio

10 Παρουσίαση των ομάδων Ομάδες είναι οι κατακόρυφες στήλες .
Παρουσίαση των ομάδων Ομάδες είναι οι κατακόρυφες στήλες . Οι ομάδες είναι συνολικά 18 . ( 8 κύριες και 10 δευτερεύουσες ) . Στοιχεία που ανήκουν στην ίδια κύρια ομάδα έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα, ο οποίος ταυτίζεται με τον λατινικό αριθμό της ομάδας . Για τον λόγο αυτό έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες . Lio

11 Παρουσίαση των περιόδων
Παρουσίαση των περιόδων Περίοδοι είναι οι οριζόντιες γραμμές . Οι περίοδοι είναι 7 . Στοιχεία που ανήκουν στην ίδια περίοδο έχουν ηλεκτρόνια στον ίδιο αριθμό στιβάδων, ο οποίος ταυτίζεται με τον αριθμό της περιόδου . Lio

12 Κύριες ομάδες Κύριες ονομάζονται οι ομάδες :
Κύριες ομάδες Κύριες ονομάζονται οι ομάδες : 1η , 2η , 13η , 14η , 15η , 16η , 17η , 18η . Τα στοιχεία που κατατάσσονται στις κύριες ομάδες τοποθετούν το τελευταίο ηλεκτρόνιό τους στην εξωτερική τους ηλεκτρονική στιβάδα . Τα στοιχεία της ίδιας κύριας ομάδας έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα (ηλεκτρόνια σθένους) . Lio

13 Δευτερεύουσες ομάδες Δευτερεύουσες ονομάζονται οι ομάδες :
Δευτερεύουσες ομάδες Δευτερεύουσες ονομάζονται οι ομάδες : 3η , 4η , 5η , 6η , 7η , 8η , 9η , 10η , 11η , 12η . Τα στοιχεία που κατατάσσονται στις δευτερεύουσες ομάδες τοποθετούν το τελευταίο ηλεκτρόνιό τους στην προτελευταία ηλεκτρονική στιβάδα . Lio

14 Παράγοντες που καθορίζουν την χημική συμπεριφορά των ατόμων
1. Ο αριθμός ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας : Άτομα με 1 ή 2 ή 3 ηλεκτρόνια σθένους είναι μέταλλα , ενώ με 4 ή 5 ή 6 ή 7 είναι αμέταλλα 2. Η ατομική ακτίνα : Όσο μεγαλύτερη είναι η ατομική ακτίνα τόσο πιο δραστικό είναι ένα μέταλλο και λιγότερο δραστικό ένα αμέταλλο. Lio

15 ------------------------
Ηλεκτρόνια σθένους H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar Ο αριθμός των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας στα στοιχεία των κύριων ομάδων Lio 15

16 Ηλεκτρόνια σθένους και χημική συμπεριφορά
Ηλεκτρόνια σθένους και χημική συμπεριφορά Όλα τα χημικά στοιχεία έχουν την τάση να συμπληρώσουν την εξωτερική τους στιβάδα με 8 ηλεκτρόνια (πλην του Η που συμπληρώνει την Κ με 2) και να αποκτήσουν την σταθερή ηλεκτρονιακή δομή των ευγενών στοιχείων : 1. Τα χημικά στοιχεία τα οποία έχουν 1 ή 2 ή 3 ηλεκτρόνια σθένους είναι κυρίως ΜΕΤΑΛΛΑ (εξαίρεση αποτελεί το Η) και παρουσιάζουν την τάση να αποβάλλουν τα ηλεκτρόνια σθένους τους, οπότε μετατρέπονται σε ΚΑΤΙΟΝΤΑ. Για τον λόγο αυτό ονομάζονται ηλεκτροθετικά στοιχεία. 2. Τα χημικά στοιχεία τα οποία έχουν 4 ή 5 ή 6 ή 7 ηλεκτρόνια σθένους είναι κυρίως ΑΜΕΤΑΛΛΑ και παρουσιάζουν την τάση να προσλάβουν ηλεκτρόνια, οπότε μετατρέπονται σε ΑΝΙΟΝΤΑ. Για τον λόγο αυτό ονομάζονται ηλεκτραρνητικά στοιχεία. Lio

17 Ηλεκτρόνια σθένους και φορτίο ιόντος .
Ηλεκτρόνια σθένους και φορτίο ιόντος . Στοιχεία με 1 ηλεκτρόνιο σθένους αποβάλλουν το ηλεκτρόνιο αυτό και μετατρέπονται σε κατιόντα με Φορτίο +1 π.χ. Li+1 , Να+1 , Κ+1 Στοιχεία με 2 ηλεκτρόνια σθένους αποβάλλουν τα ηλεκτρόνια αυτά και μετατρέπονται σε κατιόντα με Φορτίο +2 π.χ. Βe+2 , Mg+2 , Ca+2 Στοιχεία με 3 ηλεκτρόνια σθένους αποβάλλουν τα ηλεκτρόνια αυτά και μετατρέπονται σε κατιόντα με Φορτίο +3 π.χ. Al+3 Lio

18 Ηλεκτρόνια σθένους και φορτίο ιόντος .
Ηλεκτρόνια σθένους και φορτίο ιόντος . Στοιχεία με 4 ηλεκτρόνια σθένους συνήθως προσλαμβάνουν άλλα 4 ηλεκτρόνια και μετατρέπονται σε ανιόντα με Φορτίο - 4 π.χ. C 4 , Si 4 Στοιχεία με 5 ηλεκτρόνια σθένους προσλαμβάνουν άλλα 3 ηλεκτρόνια και μετατρέπονται σε ανιόντα με Φορτίο - 3 π.χ. Ν 3 , P 3 Στοιχεία με 6 ηλεκτρόνια σθένους προσλαμβάνουν άλλα 2 ηλεκτρόνια και μετατρέπονται σε ανιόντα με Φορτίο - 2 π.χ. O 2 , S 2 Στοιχεία με 7 ηλεκτρόνια σθένους προσλαμβάνουν άλλo 1 ηλεκτρόνιo και μετατρέπονται σε ανιόντα με Φορτίο - 1 π.χ. F 1 , Cl 1 , Br 1 , l 1 . Lio

19 Ατομική ακτίνα Εξαρτάται από :
1. Τον αριθμό των στιβάδων στις οποίες έχει ηλεκτρόνια το άτομο : Όσο περισσότερες είναι οι στιβάδες τόσο μεγαλύτερη η ατομική ακτίνα. 2. Τον ατομικό αριθμό (Ζ) για στοιχεία με τον ίδιο αριθμό στιβάδων : Όσο μεγαλύτερος είναι ο Ζ τόσο μικρότερη η ατομική ακτίνα. Lio

20 Ατομική ακτίνα και δραστικότητα
Ατομική ακτίνα και δραστικότητα Όσο μεγαλύτερη είναι η ατομική ακτίνα του χημικού στοιχείου τόσο δραστικότερο Μέταλλο είναι . Όσο μικρότερη είναι η ατομική ακτίνα του χημικού στοιχείου τόσο δραστικότερο Αμέταλλο είναι . Lio

21 Ατομική ακτίνα των στοιχείων στον Π.Π.
Αύξηση ατομικής ακτίνας 1 H 2 He 3 Li 4 Be 5 B 6 C 7 N 8 O 9 F 10 Ne 11 Νa 12 Mg 13 Al 14 Si 15 P 16 S 17 Cl 18 Ar 19 K 20 Ca 21 Sc 22 Ti 23 V 24 Cr 25 Mn 26 Fe 27 Co 28 Ni 29 Cu 30 Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr 37 Rb 38 Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te 53 I 54 Xe 55 Cs 56 Ba 57 La 72 Hf 73 Ta 74 W 75 Re 76 Os 77 Ir 78 Pt 79 Au 80 Hg 81 Tl 82 Pb 83 Bi 84 Po 85 At 86 Rn 87 Fr 88 Ra 89 Ac 104 Rf 105 Db 106 Sg 107 Bh 108 Hs 109 Mt 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Αύξηση ατομικής ακτίνας Lio

22 Ο ηλεκτροθετικός χαρακτήρας των μετάλλων
Ο ηλεκτροθετικός χαρακτήρας των μετάλλων Όσο πιο αριστερά σε μία περίοδο και πιο κάτω σε μία ομάδα βρίσκεται ένα στοιχείο τόσο πιο έντονος ο μεταλλικός του χαρακτήρας , δηλαδή τόσο πιο ηλεκτροθετικό είναι το στοιχείο. Lio

23 Ο ηλεκτραρνητικός χαρακτήρας των αμετάλλων
Ο ηλεκτραρνητικός χαρακτήρας των αμετάλλων Όσο πιο δεξιά σε μία περίοδο και πιο πάνω σε μία ομάδα βρίσκεται ένα στοιχείο τόσο πιο έντονος ο αμεταλλικός του χαρακτήρας , δηλαδή τόσο πιο ηλεκτραρνητικό είναι το στοιχείο. Lio

24 Αύξηση ηλεκτροθετικότητας Αύξηση ηλεκτραρνητικότητας
Δραστικότητα H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar Αύξηση ηλεκτροθετικότητας Αδρανή Αύξηση ηλεκτραρνητικότητας 24

25 Υδρογόνο Σύμβολο : H Ατομικός αριθμός : 1 Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : °C Σημείο Βρασμού : °C 1 πρωτόνιο 0 νετρόνια 1 ηλεκτρόνιο Ηλεκτρονική δομή : Κ : 1 Υδρογόνο (Το άτομο του Η) Lio

26 Ήλιο Σύμβολο: He Ατομικός αριθμός : 2 Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : °C Σημείο Βρασμού : °C 2 πρωτόνια 2 νετρόνια 2 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : Κ : 2 Ήλιο (Το άτομο του Ηe) Lio

27 Λίθιο Σημείο Βρασμού : 1347,0 °C 3 πρωτόνια 4 νετρόνια 3 ηλεκτρόνια
Σύμβολο : Li Ατομικός αριθμός : 3 Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : 180,54 °C Σημείο Βρασμού : 1347,0 °C 3 πρωτόνια 4 νετρόνια 3 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 1 (Το άτομο του Li) Lio

28 Βηρύλλιο Σύμβολο : Be Ατομικός αριθμός : 4 Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : °C Σημείο Βρασμού : °C 4 πρωτόνια 5 νετρόνια 4 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 2 Βηρύλιο (Το άτομο του Be) Lio

29 Βόριο Σύμβολο : B Ατομικός αριθμός : 5 Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : °C Σημείο Βρασμού : °C 5 πρωτόνια 10 νετρόνια 5 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 3 Βόριο (Το άτομο του B) Lio

30 Άνθρακας Ατομικός αριθμός : 6
Σύμβολο : C Ατομικός αριθμός : 6 Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : °C Σημείο Βρασμού : 4827,0°C 6 πρωτόνια 6 νετρόνια 6 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 4 (Το άτομο του C) Lio

31 Άζωτο Ατομικός αριθμός : 7
Σύμβολο : Ν Ατομικός αριθμός : 7 Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : °C Σημείο Βρασμού : °C 7 πρωτόνια 7 νετρόνια 7 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 5 (Το άτομο του N) Lio

32 Oξυγόνο Σύμβολο : O Ατομικός αριθμός : 8
Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : °C Σημείο Βρασμού : °C 8 πρωτόνια 8 νετρόνια 8 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 6 (Το άτομο του O) Lio

33 To ηλεκτραρνητικότερο στοιχείο στον Π.Π.
Φθόριο Σύμβολο : F Ατομικός αριθμός : 9 Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : °C Σημείο Βρασμού : °C 9 πρωτόνια 10 νετρόνια 9 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 7 (Το άτομο του F) Lio

34 To ηλεκτραρνητικότερο στοιχείο στον Π.Π.
Φθόριο Σύμβολο : F Ατομικός αριθμός : 9 9 πρωτόνια 9 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 7 Ανήκει στην VIIΑ ομάδα και στην 2η περίοδο του Π.Π. Έχει την μικρότερη ατομική ακτίνα και την μεγαλύτερη ενέργεια 1ου ιοντισμού από όλα τα μέχρι σήμερα γνωστά δραστικά χημικά στοιχεία (δηλαδή πλην των ευγενών), με αποτέλεσμα να είναι το πιο δραστικό Αμέταλλο. (Το άτομο του F) Lio

35 Νέο Σύμβολο : Ne Ατομικός αριθμός : 10
Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : °C Σημείο Βρασμού : °C 10 πρωτόνια 10 νετρόνια 10 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 (Το άτομο του Ne) Lio

36 Νάτριο Σύμβολο : Na Ατομικός αριθμός : 11
Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : 97.8°C Σημείο Βρασμού : 552.9°C 11 πρωτόνια 12 νετρόνια 11 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 , M : 1 Lio

37 Μαγνήσιο Σύμβολο : Mg Ατομικός αριθμός : 12
Ατομική μάζα : 24,305 amu Σημείο τήξεως : 650,0°C Σημείο Βρασμού : 1107,0°C 12 πρωτόνια 12 νετρόνια 12 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 , M : 2 Lio

38 Αργίλιο Σύμβολο : Al Ατομικός αριθμός : 13
Ατομική μάζα : 26,9815 amu Σημείο τήξεως : 660,37°C Σημείο Βρασμού : 2467,0°C 13 πρωτόνια 14 νετρόνια 13 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 , M : 3 Lio

39 Πυρίτιο Σύμβολο : Si Ατομικός αριθμός : 14
Ατομική μάζα : 28,0855 amu Σημείο τήξεως : 1410,0°C Σημείο Βρασμού : 2355,0°C 14 πρωτόνια 14 νετρόνια 14 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 , M : 4 Lio

40 Φώσφορος Σύμβολο : P Ατομικός αριθμός : 15
Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : 44,1°C Σημείο Βρασμού : 280,0°C 15 πρωτόνια 16 νετρόνια 15 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 , M : 5 Lio

41 Θείο Σύμβολο : S Ατομικός αριθμός : 16
Ατομική μάζα : 32,066 amu Σημείο τήξεως : 112,8°C Σημείο Βρασμού : 444,6°C 16 πρωτόνια 16 νετρόνια 16 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 , M : 6 Lio

42 Χλώριο Σύμβολο : Cl Ατομικός αριθμός : 17
Ατομική μάζα : 35,4527 amu Σημείο τήξεως : -100,98°C Σημείο Βρασμού : -34,6°C 17 πρωτόνια 18 νετρόνια 17 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 , M : 7 Lio

43 Αργό Σύμβολο : Αr Ατομικός αριθμός : 18
Ατομική μάζα : 39,948 amu Σημείο τήξεως : -189,3°C Σημείο Βρασμού : -186,0°C 18 πρωτόνια 22 νετρόνια 18 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 , M : 8 Lio

44 Κάλιο Σύμβολο : Κ Ατομικός αριθμός : 19
Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : 63.65°C Σημείο Βρασμού : 774.0°C 19 πρωτόνια 20 νετρόνια 19 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 , M : 8 , N : 1 Lio

45 Ασβέστιο Σύμβολο : Ca Ατομικός αριθμός : 20
Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : 839.0°C Σημείο Βρασμού : °C 20 πρωτόνια 20 νετρόνια 20 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 , M : 8 , N : 2 Lio

46 Σκάνδιο Σύμβολο : Sc Ατομικός αριθμός : 21
Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : °C Σημείο Βρασμού : °C 21 πρωτόνια 23 νετρόνια 21 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 , M : 9 , N : 2 Lio

47 Τιτάνιο Σύμβολο : Τι Ατομικός αριθμός : 22
Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : °C Σημείο Βρασμού : °C 22 πρωτόνια 26 νετρόνια 22 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 , M : 10 , N : 2 Lio

48 IA ομάδα του Π.Π. Τα στοιχεία της ΙΑ ή 1ης ομάδας του Π.Π. έχουν όλα 1 ηλεκτρόνιο στην εξωτερική τους στιβάδα (1 ηλεκτρόνιο σθένους). Είναι μέταλλα , ονομάζονται Αλκάλια (πλην του Η, το οποίο είναι Αμέταλλο) και μετατρέπονται σε κατιόντα με φορτίο +1 . 3 Li : K=2 , L=1 11 Na : K=2 , L=8 , M=1 19 K : K=2 , L=8 , M=8 , N=1 (συνέχεια) Lio

49 Ομάδα 1η ή ΙΑ : Η ομάδα των Αλκαλίων
Ομάδα 1η ή ΙΑ : Η ομάδα των Αλκαλίων Li Na K Rb Cs Fr

50 IIA ομάδα του Π.Π. Τα στοιχεία της ΙIΑ ή 2ης ομάδας του Π.Π. έχουν όλα 2 ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα (2 ηλεκτρόνια σθένους). Είναι μέταλλα , ονομάζονται Αλκαλικές γαίες και μετατρέπονται σε κατιόντα με φορτίο +2 . 4 Βe : K=2 , L=2 12 Mg : K=2 , L=8 , M=2 20 Ca : K=2 , L=8 , M=8 , N=2 (συνέχεια) Lio

51 Ομάδα 2η ή ΙΙΑ : Η ομάδα των Αλκαλικων γαιών
Ομάδα 2η ή ΙΙΑ : Η ομάδα των Αλκαλικων γαιών

52 IIIA ομάδα του Π.Π. Τα στοιχεία της ΙIIΑ ή 13ης ομάδας του Π.Π. έχουν όλα 3 ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα (3 ηλεκτρόνια σθένους). To 1ο στοιχείο το Bόριο (Β) είναι αμέταλλο , τα υπόλοιπα μέταλλα και μετατρέπονται σε κατιόντα με φορτίο +3 . 5 Β : K=2 , L=3 13 Al : K=2 , L=8 , M=3 21 Ga : K=2 , L=8 , M=8 , N=3 (συνέχεια) Lio

53 Ομάδα 13η ή ΙΙΙΑ : Η ομάδα του Βορίου
Ομάδα 13η ή ΙΙΙΑ : Η ομάδα του Βορίου

54 IVA ομάδα του Π.Π. Τα στοιχεία της ΙVΑ ή 14ης ομάδας του Π.Π. έχουν όλα 4 ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα (4 ηλεκτρόνια σθένους). To 1ο στοιχείο ο άνθρακας (C) είναι αμέταλλο , τα υπόλοιπα μεταλλοειδή και μέταλλα και μετατρέπονται σε ανιόντα με φορτίο –4 ή σε κατιόντα με φορτίο +4 . 6 C : K=2 , L=4 14 Si : K=2 , L=8 , M=4 22 Ge : K=2 , L=8 , M=8 , N=4 (συνέχεια) Lio

55 Ομάδα 14η ή ΙVΑ : Η ομάδα του Άνθρακα

56 VA ομάδα του Π.Π. Τα στοιχεία της VΑ ή 15ης ομάδας του Π.Π. έχουν όλα 5 ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα (5 ηλεκτρόνια σθένους) . Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει Αμέταλλα (Ν , P), Μεταλλοειδή (As , Sb) και Μέταλλα (Bi) Συνήθως μετατρέπονται σε ανιόντα με φορτίο –3 Ονομάζεται ομάδα του αζώτου. 7 Ν : K=2 , L=5 15 P : K=2 , L=8 , M=5 23 As : K=2 , L=8 , M=8 , N=5 (συνέχεια) Lio

57 Ομάδα 15η ή VΑ : Η ομάδα του Αζώτου

58 VΙA ομάδα του Π.Π. 8 Ο : K=2 , L=6 16 S : K=2 , L=8 , M=6
Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει Αμέταλλα (Ο , S , Se) και Μεταλλοειδή Ονομάζεται ομάδα του οξυγόνου. 8 Ο : K=2 , L=6 16 S : K=2 , L=8 , M=6 24 Se : K=2 , L=8 , M=8 , N=6 (συνέχεια) Lio

59 Ομάδα 16η ή VΙΑ : Η ομάδα του Οξυγόνου

60 VΙΙA ομάδα του Π.Π. 9 F : K=2 , L=7 17 Cl : K=2 , L=8 , M=7
Τα στοιχεία της VΙIΑ ή 17ης ομάδας του Π.Π. έχουν όλα 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα (7 ηλεκτρόνια σθένους). Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει Αμέταλλα , τα οποία ονομάζονται Αλογόνα. 9 F : K=2 , L=7 17 Cl : K=2 , L=8 , M=7 35 Br : K=2 , L=8 , M=18 , N=7 53 I : K=2 , L=8 , M=18 , N=18 , O=7 (συνέχεια) Lio

61 Ομάδα 17η ή VIIA : Η ομάδα των Αλογόνων
F Cl Br I At

62 VΙΙΙA ομάδα του Π.Π. Τα στοιχεία της VΙΙΙΑ ή 18ης ομάδας του Π.Π. έχουν όλα συμπληρωμένη την εξωτερική τους στιβάδα με 8 ηλεκτρόνια πλην του He το οποίο συμπληρώνει την στιβάδα Κ με 2 ηλεκτρόνια. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει αδρανή στοιχεία , τα οποία ονομάζονται ευγενή στοιχεία . 2 Ηe : K=2 10 Ne : K=2 , L=8 18 Ar : K=2 , L=8 , M=8 36 Kr : K=2 , L=8 , M=18 , N=8 (συνέχεια) Lio

63 Ομάδα 18η ή VΙΙΙΑ : Η ομάδα των Ευγενών αερίων

64 1η περίοδος Τα στοιχεία που βρίσκονται στην 1η περίοδο (είναι μόνο 2 : Η και He) τοποθετούν τα ηλεκτρόνιά τους μόνο στην 1η στιβάδα την Κ. 1Η : Κ=1 2Ηe : K=2 Lio

65 2η περίοδος Τα στοιχεία που βρίσκονται στην 2η περίοδο (είναι 8 : Li, Be, B, C, N, O, F, Ne) τοποθετούν τα ηλεκτρόνιά τους στις δύο πρώτες στιβάδες Κ και L. 3Li : Κ=2 , L= N : K=2 , L=5 4Be : K=2 , L= O : K=2 , L=6 5B : K=2 , L= F : K=2 , L=7 6C : K=2 , L= Ne : K=2 , L=8 Lio

66 3η περίοδος Τα στοιχεία που βρίσκονται στην 3η περίοδο (είναι 8 : Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar) τοποθετούν τα ηλεκτρόνιά τους στις τρεις πρώτες στιβάδες Κ , L και Μ. 11Na : Κ=2 , L=8 , M= P : K=2 , L=8 , M=5 12Mg : K=2 , L=8 , M= S : K=2 , L=8 , M=6 13Al : K=2 , L=8 , M= Cl : K=2 , L=8 , M=7 14Si : K=2 , L=8 , M= Ar : K=2 , L=8 , M=8 Lio

67 4η περίοδος Τα στοιχεία που βρίσκονται στην 4η περίοδο (είναι 18 : Κ , Ca , …. ,) τοποθετούν τα ηλεκτρόνιά τους στις τέσσερεις πρώτες στιβάδες Κ , L , Μ και Ν. 19K : Κ=2 , L=8 , M=8 , N=1 20Ca : K=2 , L=8 , M=8 , N=2 ……………….. 34Se : K=2 , L=8 , M=18 , N=6 35Br : K=2 , L=8 , M=18 , N=7 36Kr : K=2 , L=8 , M=18 , N=8 Lio

68 5η περίοδος Τα στοιχεία που βρίσκονται στην 5η περίοδο (είναι 18 : Rb , Sr , …. ,) τοποθετούν τα ηλεκτρόνιά τους στις πέντε πρώτες στιβάδες Κ , L , Μ , Ν και Ο. 37Rb : Κ=2 , L=8 , M=18 , N=8 , O=1 38Sr : K=2 , L=8 , M=18 , N=8 , O=2 Lio

69 6η περίοδος Τα στοιχεία που βρίσκονται στην 6η περίοδο (είναι 32 : Cs , Ba , …. ,) τοποθετούν τα ηλεκτρόνιά τους στις έξι πρώτες στιβάδες Κ , L , Μ , Ν , Ο και P. 55 Cs : Κ=2 , L=8 , M=18 , N=18 , O=8 , P=1 56 Ba : K=2 , L=8 , M=18 , N=18 , O=8 , P=2 ……………………. Lio

70 7η περίοδος Τα στοιχεία που βρίσκονται στην 7η περίοδο (είναι 32 : Fr , Ra , …. ,) τοποθετούν τα ηλεκτρόνιά τους στις έξι πρώτες στιβάδες Κ , L , Μ , Ν , Ο και P. 87 Fr : Κ=2 , L=8 , M=18 , N=32 , O=18 , P=8 , Q=1 88 Ra : K=2 , L=8 , M=18 , N=32 , O=18 , P=8 , Q=2 …………………. Lio

71 Υδρογόνο (1H) 71

72 Ήλιο (2He) 72

73 Λίθιο (3Li) 73

74 Βηρύλλιο (4Be) 74

75 Βόριο (5Β) 75

76 Άνθρακας (6C) 76

77 Άζωτο (7Ν) 77

78 Οξυγόνο (8Ο) 78

79 Φθόριο (9F) Αλογόνο 79

80 Νέο (10Νe) Ευγενές αέριο Αδρανές αέριο 80

81 Τ Ε Λ Ο Σ www.liontos.weebly.com
Οι διαφάνειες οι οποίες δεν έχουν το διακριτικό Lio έχουν ληφθεί από άλλα sites και είναι εργασία άλλων. Lio


Κατέβασμα ppt "Περιοδικός Πίνακας Λιόντος Ιωάννης Lio."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google