Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δημ. Δρογκούλας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δημ. Δρογκούλας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δημ. Δρογκούλας

2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Μοναδεσ τελικησ εξετασησ
Κ.Φ.Α.Σ (Κ.Β.Σ.) – Ε.Γ.Λ.Σ Κ.Φ.Ε Φ.Π.Α. 10% % % % Διδακτικές σημειώσεις = ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ pdf

3 Λογιστική – Ισολογισμός-Αποτελέσματα ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Θεματικές ενότητες Λογιστική – Ισολογισμός-Αποτελέσματα ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ Αποσβέσεις – Μισθοδοσία(παρακράτηση) Κ.Φ.Α.Σ. (Κ.Β.Σ.) Ε.Γ.Λ.Σ. Κ.Φ.Ε. Φ.Π.Α.

4 Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις
Ισολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Πίνακας Πηγών και Χρήσεων

5 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙ ΚΑΤΕΧΩ = ΤΙ ΟΦΕΙΛΩ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = ΠΑΘΗΤΙΚΟ + ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΕΡΔΗ ΚΕΡΔΗ = ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ

7 ΚΕΡΔΗ ΚΑΘΕ ΚΕΡΔΟΣ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΑΘΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

8 ΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = ΠΑΘΗΤΙΚΟ + ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ή : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = ΠΑΘΗΤΙΚΟ + ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ + ΚΕΡΔΟΣ Αλλά : ΚΕΡΔΟΣ = ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ Έτσι έχουμε : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = ΠΑΘΗΤΙΚΟ + ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ + +ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ Ή : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ + ΕΞΟΔΑ = ΠΑΘΗΤΙΚΟ + ΚΑΘΑΡΗ +ΘΕΣΗ + ΕΣΟΔΑ

9 ΓΕΝ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - Ν.Σ.ΒΙΓΚΟΣ
ΓΕΝ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - Ν.Σ.ΒΙΓΚΟΣ ΆΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Κ.Π = Α.Α + ΑΓ. – Τ.Α Μ.Κ = ΠΩΛΗΣΕΙΣ – Κ.Π Κ.Π = Κόστος Πωληθέντων Α.Α = Αρχικό Απόθεμα ΑΓ. = Αγορές Τ.Α = Τελικό Απόθεμα Μ.Κ = Μικτό Κέρδος

10 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΧΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΧΧΧ

11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 140.000,00 Πωλήσεις - Κόστος πωληθέντων 109.972,50
=Μικτό κέρδος -Έξοδα διοίκησης και διάθεσης -Χρηματοοικονομικά έξοδα =Κέρδος Χρήσης ,50 30.027,50 20.000,00 2.000,00 8.027,50

12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.000,00 8.027,50 140.000,00 Πωλήσεις (Π)
- Κόστος πωληθέντων(ΚΠ) =Μικτό κέρδος (ΜΚ) -Έξοδα (ΕΞ) =Κέρδη προ Τόκων & Φόρων(ΚΠΤΦ) -Χρηματοοικονομικά έξοδα (ΤΟ) = Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) - Φόροι (26%) ,15 =Κέρδη μετα Φόρων (ΚΜΦ) ,35 ,00 ,50 30.027,50 20.000,00 10.027,50 2.000,00 8.027,50

13 ΚΠΤΦ=ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΦΟΡΩΝ
- ΤΟΚΟΙ = ΚΠΦ=ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ - ΦΟΡΟΙ = ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ =ΚΜΦ = ΚΜΦ= ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

14 Κέρδος μετά και προ φόρων
ΚΜΦ = ΚΠΦ - Φόρος ΚΜΦ = ΚΠΦ - ΚΠΦ * ΦΣ ΚΜΦ = ΚΠΦ *(1-ΦΣ) ΚΜΦ = Κέρδος μετά φόρων ΚΠΦ= Κέρδος προ φόρων ΦΣ = Φορολογικός συντελεστής ΚΠΦ = 1.200 1-40% = €2.000 ΚΜΦ = €1.200 ΦΣ = 40%

15 ΑΣΚΗΣΗ (SOS) Επιθυμητά ΚΜΦ=6000 Φορολογικός συντελεστής = 26%
Τόκοι=1000 Εξοδα=5000 Συντελεστής ΜΚ = 20% Να ευρεθούν οι Πωλήσεις

16 Λύση Βρίσκουμε τα ΚΠΦ=6000/0,74=8.108,11 Αφού Συντελεστής ΜΚ = 20%
Αρα ΜΚ= 8.108, =14.108,11 Αφού Συντελεστής ΜΚ = 20% Οι Πωλήσεις θα είναι = ,11/0.2 = = ,74

17 Άλλη Μορφή κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης
Πωλήσεις ΧΧΧ Κόστος πωληθέντων ΧΧΧ Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΧΧΧ - Έξοδα διοίκησης ΧΧΧ - Έξοδα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης ΧΧΧ -Έξοδα διάθεσης ΧΧΧ ΧΧΧ Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΧΧΧ +/- Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα ΧΧΧ Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΧΧΧ +/- Έκτακτα και ανόργανα έσοδα/κέρδη και έξοδα/ζημιές ΧΧΧ Αποτέλεσματα χρήσης προ φόρων ΧΧΧ

18 Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων
Καθαρά κέρδη χρήσης προ φόρων - Φόρος εισοδήματος = Κέρδη χρήσης προς διάθεση Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Μερίσματα Αποθεματικά Κέρδη εις νέο

19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ & ΧΡΗΣΕΩΝ
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Αύξηση Παθητικού Αύξηση Ενεργητικού Μείωση Ενεργητικού Μείωση Παθητικού

20 ΑΣΚΗΣΗ •Δίνονται : 2015 2016 •ΠΑΓΙΑ 200 300 •ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 400 •ΠΕΛΑΤΕΣ
•ΤΑΜΕΙΟ 100 Σύνολο Ενεργητικού 1000 1200 Ίδια Κεφάλαια Κέρδη εις Νέον Μακροπρόθεσμα Δάνεια Προμηθευτές 500 Σύνολο Παθητικού

21 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ & ΧΡΗΣΕΩΝ
2015 2016 Πηγές Χρήσεις •ΠΑΓΙΑ 200 300 100 •ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 400 •ΠΕΛΑΤΕΣ •ΤΑΜΕΙΟ Σύνολο Ενεργητικού 1000 1200 Ίδια Κεφάλαια Κέρδη εις Νέον Μακροπρόθεσμα Δάνεια Προμηθευτές 500 Σύνολο Παθητικού Σύνολο Πηγών & Χρήσεων

22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η επιχείρηση αγόρασε νέα πάγια και αύξησε το στοκ των εμπορευμάτων της και την ρευστότητα της (Ταμείο). Η χρηματοδότηση των παραπάνω έγινε με παρακράτηση κερδών, μείωση της πίστωσης σε πελάτες και αύξηση των πιστώσεων των προμηθευτών.

23 ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Ε1) ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ (Ε9) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΡΗΤΑ ΠΑΓΙΑ(E1)

24 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ & ΧΡΗΣΕΩΝ
2015 2016 Πηγές Χρήσεις •ΠΑΓΙΑ 200 300 100 •ΤΑΜΕΙΟ-καταθέσεις Σύνολο Ενεργητικού 500 Ίδια Κεφάλαια Κέρδη εις Νέον (αποταμιεύσεις) Μακροπρόθεσμα Δάνεια Σύνολο Παθητικού Σύνολο Πηγών & Χρήσεων

25 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ο φορολογούμενος αγόρασε νέα πάγια και αύξησε την ρευστότητα του (Ταμείο). Η χρηματοδότηση των παραπάνω έγινε με λήψη δανείου και παρακράτηση εισοδήματος (αποταμιεύσεις) . Τι θα συμβεί αν δεν είχε πάρει δάνειο ;

26 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ----> ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΓΟΡΕΣ > ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Αρχικά αποθέματα ΑΑ Αγορές ΑΓ Τελικά αποθέματα ΤΑ ΑΑ+ΑΓ-ΤΑ = ΚΠ

27 Αποτελέσματα -Αποσβέσεις - Μισθοδοσία
Βλέπε αρχείο ΑΟΣΔ-2017.xls

28 Επανείσπραξη κεφαλαίου
Αποσβέσεις (γενικά) Ωφέλιμη διάρκεια ζωής του παγίου είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο η επιχείρηση εκτιμά ότι το πάγιο θα εξυπηρετεί την παραγωγική της δραστηριότητα Υπολειμματική αξία είναι η προσδοκώμενη αξία ρευστοποίησης του πάγιου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του Η υπολειμματική αξία εκτιμάται πριν από την έναρξη της χρησιμοποίησης του πάγιου από την επιχείρηση Ενίσχυση ρευστότητας Επανείσπραξη κεφαλαίου Ταμειακό έξοδο???

29 Καταγραφή παγίων Μητρώο παγίων Λεπτομέρειες πληροφορίες Χρόνος αγοράς
Τιμή αγοράς Συντελεστής απόσβεσης Βάρη - προσημειώσεις

30 Παράδειγμα απόσβεσης (γραμμική μέθοδος)
Έστω αξία κτήσης παγίου = Συντελεστής απόσβεσης 20% (επομένως ωφέλιμος βίος 5 έτη) Ετήσια απόσβεση = Χ 20% = Αναπόσβεστη αξία έτος 1 = = Αναπόσβεστη αξία έτος 3 = - ( ) = Συσσωρευμένες αποσβέσεις

31 Εάν δεν συμπίπτει η περίοδος απόσβεσης με φορολογικό έτος??
Λογίζονται οι αποσβέσεις σχηματίζοντας 12μηνα διατρέχοντας τις διάφορες λογιστικές χρήσεις Με την γραμμική μέθοδο δεν υπάρχει πρόβλημα Για παράδειγμα εάν αγοράστηκε ένα πάγιο στις 17/4 τότε χρησιμοποιείται εντός του έτους μήνες = 9 μήνες και εάν ο συντελεστής απόσβεσης είναι 20% (5 έτη) τότε η ετήσια απόσβεση είναι: Αποσβεστέα αξία Χ 20% Χ [9/12]

32 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ - ΕΓΛΣ Ως Απόσβεση ορίζεται η χρονική κατανομή και η
εμφάνιση της μείωσης της αξίας των παγίων στοιχείων μιας οικονομικής μονάδας τα οποία συμμετέχουν άμεσα η έμμεσα στην παραγωγική της λειτουργία. Οι αποσβέσεις των παγίων εμφανίζονται στο τέλος κάθε Διαχειριστικής Χρήσης [ετήσιες αποσβέσεις] με χρέωση των αποτελεσμάτων της οικονομικής μονάδος [ΚΩΔ.66: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων] σε Πίστωση των λογαριασμών των Παγίων [ΚΩΔ : Αποσβεσθέντα πάγια ]

33 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (… συνέχεια)
Παράδειγμα εμφάνισης παγίου μετά την ετήσια απόσβεση: Χρέωση Εξοπλισμός γραφείου: € Πίστωση Εξόφληση αγοράς εξοπλισμού: € Χρέωση Αποσβέσεις εξοπλισμού: € Πίστωση Αποσβεσμένος εξοπλισμός: € Εξοπλισμός γραφείου Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Αρχική αξία 100 € € €

34 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (… συνέχεια)
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάσει τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία συντελεστές ετήσιας τακτικής απόσβεσης για κάθε κατηγορία παγίου. Ν / 1994 άρθρο 31, §1 (κώδικας φορολογίας εισοδήματος) Ν / 2002 άρθρο 5, §6 (τροποποίηση άρθρου 31) Π.Δ. 299 / (καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης)

35 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (… συνέχεια)
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Κατηγορία Παγίου Συντελεστής % Έπιπλα – Σκεύη 20 Εξοπλισμός Γραφείου(φωτοτυπικά-επιστημονικά όργανα-αριθμομηχανές) Εξοπλισμός Γραφείου ως όργανα εκπαίδευσης 35 Η / Υ – Λογισμικά(SOFTWARE) 100 Επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα Πάγια με αξία κτήσης > των 600 €

36 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (… συνέχεια)
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Οι επιχειρήσεις οι οποίες τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ κατά την διπλογραφική μέθοδο και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές υποχρεούνται: Να τηρούν Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων κατά τα οριζόμενα του ΕΓΛΣ. Να εμφανίζουν την αξία κτήσης των παγίων στοιχείων στην ομάδα 1 παγίου ενεργητικού ΚΩΔ.11 έως 16, σύμφωνα με την ανάπτυξη του Ε.Γ.Λ.Σ. . Να εμφανίζουν στο τέλος κάθε Διαχειριστικής Χρήσης και σύμφωνα με τους συντελεστές του Π.Δ. 299 / τις αποσβέσεις στην ομάδα 6 «ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ» και συγκεκριμένα στον λογαριασμό 66 με ανάπτυξη σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. Το σύνολο των ετήσιων αποσβέσεων, αποτελούν δαπάνες και μειώνουν αντίστοιχα την αρχική αξία των παγίων.

37 Αλλαγές στις αποσβέσεις
Μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων για πάγια που αποκτώνται από 1/1/2013 ως εξής: Υποχρεωτική χρήση σταθερής μεθόδου απόσβεσης Δυνατότητα εξ ολοκλήρου απόσβεσης παγίων με αξία κτήσης ≤ €5.000 Δυνατότητα μη διενέργειας αποσβέσεων για τις 3 πρώτες χρήσεις νέων επιχειρήσεων (μηδενικός συντελεστής) Μείωση συντελεστών απόσβεσης

38 Συντελεστής απόσβεσης
Είδος παγίου Συντελεστής απόσβεσης Κτήρια 4% Η/Υ, λογισμικά 20% Λοιπά 10% Επιβατηγά ΙΧ Υπεραξία απόκτησης επιχείρησης Έξοδα πολυετούς απόσβεσης

39 Αποσβέσεις Οι αποσβέσεις είναι μια ασπίδα φοροαποφυγής (Tax shield) για κάθε εταιρία , με συνέπεια να παρέχουν ένα όφελος = απόσβεση Χ φορολογικός συντελεστής

40 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1000 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛ.
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1000 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛ. 500 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 100 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 400 ΦΟΡΟΙ (40%) 200 160 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 300 240 ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ = 100 Χ 40% = 40

41 Φορολογικές επιπτώσεις από την πώληση παγίων
Διακρίνουμε τρεις πιθανές περιπτώσεις: Το πάγιο πωλείται στη λογιστική του αξία: δεν υπάρχει κέρδος/ζημιά άρα δεν υπάρχει φόρος Το πάγιο πωλείται σε τιμή μεγαλύτερη από τη λογιστική του αξία: υπάρχει κέρδος το οποίο φορολογείται Το πάγιο πωλείται σε τιμή μικρότερη από τη λογιστική του αξία: υπάρχει ζημιά η οποία οδηγεί σε φορολογική εξοικονόμηση

42 Μισθοδοσία

43 Μηνιαία παρακράτηση φόρου
Το φορολογητέο εισόδημα του μισθωτού υπολογίζεται όταν από τις ακαθάριστες αποδοχές του αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ των ταμείων ασφάλισης. Στη συνέχεια, υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος που προκύπτει, με βάση τη φορολογητέα κλίμακα. Από το ποσό του φόρου αφαιρείται 1.5% και το υπόλοιπο διαιρείται με το συντελεστή 14. Το ποσό που προκύπτει είναι ο φόρος εισοδήματος που θα πρέπει να παρακρατηθεί από τον μισθωτό κάθε μήνα.

44 Κλίμακα Φόρου Εισοδήματος-2006
Εισόδημα % Φόρου Φόρος Συν.Εισοδ. Συν.Φόρου 10.000 0% 3.400 15% 510 13.400 30% 3.000 23.400 3.510 Υπερβ. 40%

45 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ επιβαρυνση
Βλέπε αρχείο TAX MATHS-2017.xls , φύλλο ΕΠΙΒ-ΣΗ.

46 Εισόδημα % Φόρου 10.000 0% 3.400 15% 30% Υπερβ. 40%
Δίδεται η Κλίμακα Φόρου Εισοδήματος Να υπολογισθεί το ποσοστό φορολογικής επιβάρυνσης για καθαρό ετήσιο εισόδημα και Λύση 12000=0+2000Χ15% = 300 300/12000=2,5% 16000=0+3400Χ15%+2600Χ30% = 1290 1290/16000=8,06% Εισόδημα % Φόρου 10.000 0% 3.400 15% 30% Υπερβ. 40%

47 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Κ.Φ.Α.Σ (Κ.Β.Σ.)

48 Βλέπε αρχείο 2-5-ΛΥΣΕΙΣ-ΘΕΜΑΤΑ-ΔΔ-2017.pdf
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Βλέπε αρχείο 2-5-ΛΥΣΕΙΣ-ΘΕΜΑΤΑ-ΔΔ-2017.pdf

49 ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΠΔ.186/92) (τώρα Κ.Φ.Α.Σ) περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τη μηχανογραφική τήρηση των λογιστικών βιβλίων και τη μηχανογραφική έκδοση των στοιχείων. Με ειδικά άρθρα ο νομοθέτης προχώρησε σε ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού με ταυτόχρονη προσαρμογή της νομοθεσίας στη σύγχρονη πραγματικότητα.

50 ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΕΝΝΟΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ & ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Χονδρική πώληση θεωρείται η πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών από επιτηδευµατία σε : Άλλο επιτηδευµατία Δηµόσιο Εκτός της χώρας (εξαγωγές) Όταν τα ακαθάριστα έσοδα προέρχονται κατά 60% από τις πωλήσεις χονδρικής.

51 ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΕΝΝΟΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ & ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Λιανική πώληση θωρείται η πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε φυσικό πρόσωπο για την ικανοποίηση των ατοµικών ή των οικογενειακών αναγκών του.

52 ΑΡΘΡΟ 4 ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 4 ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Η ένταξη στην κατηγορία µπορεί να γίνει µε ένα από τους παρακάτω τρόπους ανάλογα: Με τα ακαθάριστα έσοδα. Με τη Νοµική µορφή. Π.χ. οι Ανώνυµες εταιρείες, Ε.Π.Ε. Εντάσσονται στη Γ’ κατηγορία. Με το αντικείµενο των εργασιών. Π.χ. οι ελεύθεροι επαγγελµατίες εντάσσονται στην Β’ κατηγορία. Μετά την ένταξη της τήρησης των βιβλίων για κάθε επιτηδευµατία επιτρέπεται η άνοδος στην επόµενη κατηγορία βιβλίων, όµως δεν επιτρέπεται η ένταξη σε προηγούµενη κατηγορία βιβλίων

53 Κ.Φ.Α.Σ (Κ.Β.Σ.) – Ε.Γ.Λ.Σ - Κ.Φ.Ε. - Φ.Π.Α.
Oι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών εντάσσονται σε 2 κατηγορίες βιβλίων (απλογραφικά και διπλογραφικά). Κριτήρια για την ένταξη αποτελούν η μορφή της επιχείρησης, το αντικείμενο των εργασιών, το ύψος των ακαθάριστων εσόδων. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ  ΑΝΩ ΤΩΝ € ΕΩΣ € ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  Α.Ε. οι αλλοδαπές επιχειρήσεις των α.ν. 89/1967 (Α’ 132) Ε.Π.Ε.  Ι.Κ.Ε. τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων κ.α. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών ο πρατηριούχος χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων Ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 27/1975. Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου και ο πωλητής πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης Ο νέος υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών κατά την έναρξη εργασιών του Κ.Φ.Α.Σ (Κ.Β.Σ.) – Ε.Γ.Λ.Σ - Κ.Φ.Ε. - Φ.Π.Α.

54 ΑΡΘΡΟ 11 ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΑΡΘΡΟ 11 ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Το Δελτίο Αποστολής εκδίδεται : Κατά την παράδοση αγαθών. Από µη υπόχρεο έκδοσης δελτίου. Επί διακίνησης µεταξύ των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Στο Δελτίο Αποστολής αναγράφονται µεταξύ των άλλων : Τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη (Ονοµατεπώνυµο,Επωνυµία, Επάγγελµα, Α.Φ.Μ.) Η ακριβής ώρα παράδοσης ή έναρξης της αποστολής, ο τόπος Η ηµεροµηνία έκδοσης, το Είδος, η Μονάδα µέτρησης κά

55 ΑΡΘΡΟ 12 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 12 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Το Τιµολόγιο εκδίδεται : Για την πώληση αγαθών για τον ίδιο ή για λογαριασµό τρίτου. Επιδοτήσεις, αποζηµιώσεις κά. Στο Τιµολόγιο αναγράφονται τα στοιχεία : Ηµεροµηνία έκδοσης, στοιχεία συναλλαγής (αύξων αριθµός, αριθµοί δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν), πλήρη στοιχεία των συµβαλλοµένων (Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ, Επωνυµία) Στοιχεία συναλλαγής (Ποσότητες, Τιµή, Φ.Π.Α, Γενικό Σύνολο). Στην κατηγορία Τιµολόγιο περιλαµβάνεται και το Πιστωτικό Τιµολόγιο

56 Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών περιέχουν τα εξής :
ΑΡΘΡΟ 13 ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι αποδείξεις λιανικής πώλησης και οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών εκδίδονται : Για κάθε πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου ή παροχή υπηρεσιών προς το κοινό. Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών περιέχουν τα εξής : Είδος και υπηρεσία αµοιβής Ποσό Φ.Π.Α. (εάν υπάγεται ή άλλο φόρο) Συνολικό ποσό

57 ΑΡΘΡΟ 26 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΡΘΡΟ 26 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Στο άρθρο 26 αναφέρεται η διαχειριστική περίοδος, η οποία είναι 12µηνη. Οι επιχειρήσεις κλείνουν τα λογιστικά βιβλία στις 31 Δεκεµβρίου ή στις 30 Ιουνίου. Οι επιχειρήσεις που αρχίζουν τις εργασίες τους ή βρίσκονται στην εκκαθάριση έχουν µεγαλύτερη διαχειριστική περίοδο.

58 ΑΡΘΡΟ 27 ΑΠΟΓΡΑΦΗ Στο άρθρο 27 αναφέρεται η διαδικασία για την απογραφή των στοιχείων κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Κατά την απογραφή γίνεται καταµέτρηση, καταγραφή και αποτίµηση στο Βιβλίο απογραφών όλων των στοιχείων της επιχείρησης. Η ποσοτική καταµέτρηση των αποθεµάτων και η καταγραφή τους στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου γίνεται διακεκριµένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο.

59 ΑΡΘΡΟ 29 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΑΡΘΡΟ 29 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλια Γ΄ κατηγορίας συντάσσει Ισολογισµό, Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως και Πίνακα Διάθεσης των Κερδών. Επίσης προβλέπεται ο: Καθορισµός των προϋποθέσεων για την υπογραφή των Λογιστικών Καταστάσεων του Ισολογισµού ανά βαθµίδα εκπαίδευσης Ορισµός της παράβασης της διατάξεως για τον προϊστάµενο λογιστηρίου που δεν είχε το δικαίωµα.

60 ΑΡΘΡΟ 30 ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 30 ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Το κύρος και η αξιοπιστία των λογιστικών βιβλίων αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων. Επίσης ορίζονται πότε θεωρούνται ανακριβή και ανεπαρκή τα: Λογιστικά Βιβλία (Ηµερολόγια, Γενικό Καθολικό, Βιβλίο Απογραφής, Βιβλίο Αποθήκης, πρόσθετων βιβλίων). Στοιχεία που θα πρέπει να διαφυλάσσονται µε µηχανογραφηµένο τρόπο.

61 ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)
Ανάλογα µε τον τρόπο διαχείρισης αφορούν: Λήψη Έκδοση

62 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ Στα παραστατικά απεικονίζονται πληροφορίες οι οποίες χρησιµοποιούνται για την καταχώριση στα Λογιστικά Βιβλία είτε της επιχείρησης που τα εκδίδει ή της επιχείρησης που τα λαµβάνει.

63 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ - ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Χρησιµοποιείται σαν αποδεικτικό διακίνησης αγαθών Περιλαµβάνει ποσότητες και αξίες Ενηµερώνει το Βιβλίο Αποθήκης και το ηµερολόγιο.

64 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΓΙΑ ΑΞΙΕΣ)
Χρησιµοποιείται για να εµφανίσει µείωση της αξίας προς τους πελάτες Γίνονται λογιστικές εγγραφές

65 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
Οι πελάτες λιανικής πώλησης δεν παρακολουθούνται από τη Γενική Λογιστική Ενηµερώνει το Βιβλίο Αποθήκης Ενηµερώνεται η Γενική Λογιστική

66 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γίνονται λογιστικές εγγραφές Ο επιτηδευµατίας είναι ελεύθερος επαγγελµατίας

67 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ε.Γ.Λ.Σ

68 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ε.Γ.Λ.Σ
Απαιτείται γνώση των βασικών κατηγοριών λογαριασμών και σε ποια Ομάδα ανήκουν. Π.χ. Οι αποσβέσεις ανήκουν στην Ομάδα 6, οι εκπτώσεις αγορών στην Ομάδα 2, κ.λ.π.

69 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ)
Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αποτελεί σύστημα κανόνων ταξινομήσεως των λογιστικών μεγεθών, δια του οποίου σκοπείτε η τυποποίησης των υπό των οικονομικών μονάδων της Χώρας τηρούμενων λογαριασμών, η καθ' ενιαίο τρόπο λειτουργία και συλλειτουργία αυτών, η βάσει παραδεδεγμένων αρχών και μεθόδων αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, η σύνταξης και δημοσίευσης τυποποιημένων ισολογισμών, αποτελεσμάτων και λοιπών οικονομικών αποτελεσμάτων και ο εν γένει σχεδιασμός της λογιστικής εις εθνικήν κλίμακα.

70 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Το Ε.Γ.Λ.Σ. : Είναι Νόµος του Κράτους. Βασίζεται σε Λογιστικές Αρχές Χωρίζεται σε Λογιστικά Κυκλώµατα

71 Ε.Γ.Λ.Σ. (ΟΜΑΔΕΣ) Οι Οµάδες σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. είναι 10 οι εξής:
Ε.Γ.Λ.Σ. (ΟΜΑΔΕΣ) Οι Οµάδες σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. είναι 10 οι εξής: 1 = Πάγιο Ενεργητικό 2 = Αποθέµατα 3 = Απαιτήσεις και Διαθέσιµα 4 = Καθαρή Θέση - Προβλέψεις - ΜακροπρόθεσµεςΥποχρεώσεις 5 = Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6 = Οργανικά Έξοδα κατ. είδος 7 = Οργανικά Έσοδα κατ. είδος 8 = Αποτελεσµατικοί Λογαριασµοί 9 = Αναλυτική Λογιστική 0 = Λογαριασµοί Τάξεως

72 Ε.Γ.Λ.Σ. (ΟΜΑΔΕΣ) Οµάδες 1 - 8 Οµάδες 1, 2, 3 = Ενεργητικό
Ε.Γ.Λ.Σ. (ΟΜΑΔΕΣ) Οµάδες 1 - 8 Οµάδες 1, 2, 3 = Ενεργητικό Οµάδες 4, = Καθαρή Θέση Παθητικό Οµάδες 6, 7, 8 = Λογαριασµοί Αποτελεσµατικοί

73 ΟΜΑΔΑ 1 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Στην οµάδα 1 ανήκουν µεταξύ των άλλων οι λογαριασµοί: 10 = Εδαφικές Εκτάσεις 11 = Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Τεχνικά έργα 13 = Μεταφορικά Μέσα 14 = Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός 18 = Συµµετοχές και λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις

74 ΟΜΑΔΑ 2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Στην οµάδα 2 περιλαµβάνονται τα αποθέµατα που επιθυµεί να παρακολουθήσει σε µερίδες αποθήκης. Στην οµάδα 2 περιλαµβάνονται µεταξύ των άλλων και τα εξής: Εµπορεύµατα (λογ/σµος 20) Ετοιµα Προιόντα (λογ/σµος 21) Παραγωγή σε Εξέλιξη (λογ/σµος 23) Πρώτες και Βοηθητικές ύλες (λογ/σµ.. 24) ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ (-)

75 ΟΜΑΔΑ 3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Στην οµάδα 3 περιλαµβάνονται οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις της επιχείρησης από τρίτους και τα χρηµατικά διαθέσιµα. Στην οµάδα 3 περιλαµβάνονται τα εξής : Πελάτες (λογ/σµος 30) Γραµµάτια Εισπρακτέα (λογ/σµος 31) Χρεώστες (λογ/σµος 33) Χρηµατικά Διαθέσιµα (λογ/σµος 38) κα

76 ΟΜΑΔΑ 4 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Στην οµάδα 4 περιλαµβάνονται τα εξής στοιχεία : 1. Υποχρεώσεις προς τους φορείς 40 = Κεφάλαιο 41 = Αποθεµατικά - Διαφορές Αναπροσαρµογής 42 = Αποτελέσµατα σε Νέο κά.

77 ΟΜΑΔΑ 4 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
3. Οι Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις: Προς τρίτους (αυτές που λήγουν σε µεγαλύτερο διάστηµα των 5 χρόνων). Παρακολουθούνται στο λογαριασµό 45.

78 ΟΜΑΔΑ 5 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Στην οµάδα 5 ανήκουν οι υποχρεώσεις που λήγουν µέσα σε µια λογιστική χρήση. Στις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ανήκουν µεταξύ των άλλων οι λογαριασµοί : 50 = Προµηθευτές 51 = Γραµµάτια Πληρωτέα 52 = Τράπεζες λογ/σµοί βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 53 = Πιστωτές Διάφοροι κά Φόρος προστιθέμενης αξίας (λογ ) Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών (λογ ) Ασφαλιστικοί οργανισμοί (λογ. 55)

79 ΟΜΑΔΑ 6 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ
Στην Οµάδα 6 παρακολουθούνται τα έξοδα χρήσεως της επιχείρησης. Μεταξύ των άλλων στην οµάδα αυτή παρακολουθούνται οι λογαριασµοί : 60 = Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού 61 = Αµοιβές και Έξοδα Τρίτων 62 = Παροχές Τρίτων 63 = ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ 64 = Διάφορα Έξοδα κά 65 = ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 66 = ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

80 ΟΜΑΔΑ 7 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ
Στην Οµάδα 7 παρακολουθούνται τα έσοδα χρήσεως της επιχείρησης. Μεταξύ των άλλων στην οµάδα αυτή παρακολουθούνται οι λογαριασµοί : 70 = Πωλήσεις Εµπορευµάτων 71 = Πωλήσεις Προϊόντων Ετοίµων 73 = Πωλήσεις Υπηρεσιών 75 = Έσοδα παρεποµένων ασχολιών κά. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ(-)

81 ΟΜΑΔΑ 8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Στην οµάδα 8 παρακολουθούνται τα στάδια παρακολούθησης του αποτελέσµατος καθώς επίσης τα έκτακτα και τα ανόργανα έξοδα και έσοδα. Στην οµάδα 8 µεταξύ των άλλων παρακολουθούνται οι λογαριασµοί : 80 = Γενική Εκµετάλλευση 81 = Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσµατα 82 = Έξοδα και Έσοδα Προηγουµένων Χρήσεων

82 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κ.Φ.Ε.

83 Βλέπε αρχεία : ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ CR-DCD1-2017.xls (όλα τα φύλλα)

84 OI NEEΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΟ 2013
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α΄)

85 Ο ΝΟΜΟΣ 4110/2013 (ΦΕΚ 17 Α΄) Φορολογία Φυσικών Προσώπων - Μισθωτοί & Συνταξιούχοι (εισοδήματα από 1 Ιανουαρίου 2013) Νέα φορολογική κλίμακα με τρία κλιμάκια και μηδενικό αφορολόγητο όριο η οποία ισχύει τόσο για φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας όσο και για φορολογικούς κατοίκους αλλοδαπής. Συγκεκριμένα: • Για εισόδημα έως ΕΥΡΩ ορίζεται συντελεστής φόρου 22%, • Για το τμήμα του εισοδήματος από ΕΥΡΩ έως ορίζεται συντελεστής φόρου 32%, • Για το τμήμα του εισοδήματος άνω των ΕΥΡΩ ορίζεται συντελεστής φόρου 42%. Θεσπίζεται έκπτωση φόρου ύψους ΕΥΡΩ η οποία δίνεται ολόκληρη σε μισθωτούς και συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα έως ΕΥΡΩ Για εισοδήματα πάνω από ΕΥΡΩ , το ποσό της μείωσης περιορίζεται κατά ΕΥΡΩ 100 ανά ΕΥΡΩ εισοδήματος μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των ΕΥΡΩ

86 Ο ΝΟΜΟΣ 4110/2013 (ΦΕΚ 17 Α΄) Φορολογία Φυσικών Προσώπων- Μισθωτοί & Συνταξιούχοι Υποχρέωση συλλογής αποδείξεων ισχύει μόνο για Μισθωτούς & Συνταξιούχους (εισοδήματα από 1 Ιανουαρίου 2013) η οποία ορίζεται ως το 25% του ατομικού εισοδήματος. Το ποσό των αποδείξεων που θα προσκομίζεται δεν απαιτείται να υπερβαίνει το ποσό των ΕΥΡΩ    Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων, ο φόρος θα προσαυξάνεται κατά ποσοστό 22% επί του υπολειπόμενου ποσού. Δεκτές για πρώτη φορά γίνονται και οι αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο της Ελλάδας όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.

87 Ο ΝΟΜΟΣ 4110/2013 (ΦΕΚ 17 Α΄) Φορολογία Ατομικών Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελματιών (εισοδήματα από 1 Ιανουαρίου 2013) Νέα φορολογική κλίμακα με δυο κλιμάκια και μηδενικό αφορολόγητο όριο Συγκεκριμένα: ·   Για εισόδημα έως ΕΥΡΩ  ορίζεται συντελεστής φόρου 26%, ·   Για το τμήμα του εισοδήματος άνω των ΕΥΡΩ  ορίζεται συντελεστής φόρου 33%. Για νέες επιχειρήσεις με δήλωση έναρξης από το 2013 και μετά και για τα τρία πρώτα έτη της δραστηριότητάς τους ο συντελεστής του πρώτου κλιμακίου μειώνεται κατά 50% μέχρι ΕΥΡΩ  εισόδημα.

88 Φορολογία ιδιοκτητών ακινήτων
Ο ΝΟΜΟΣ 4110/2013 (ΦΕΚ 17 Α΄) Φορολογία ιδιοκτητών ακινήτων Τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων, καθώς και τα εισοδήματα από κινητές αξίες για τα οποία δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, υποβάλλονται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστές 10% για εισοδήματα μέχρι ΕΥΡΩ και 33% για εισοδήματα πλέον των ΕΥΡΩ Επιπρόσθετα το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο 1,5% ο οποίος αυξάνεται σε 3%, αν η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα 300 τ.μ. ή πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση.

89 Ο ΝΟΜΟΣ 4110/2013 (ΦΕΚ 17 Α΄) Νομικά Πρόσωπα – Συντελεστής φορολογίας Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών των ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ από 20% σε 26%.

90 Ο ΝΟΜΟΣ 4110/2013 (ΦΕΚ 17 Α΄) Νομικά Πρόσωπα – Συντελεστής φορολογίας
Ο ΝΟΜΟΣ 4110/2013 (ΦΕΚ 17 Α΄) Νομικά Πρόσωπα – Συντελεστής φορολογίας  Οι Ο.Ε.,Ε.Ε., οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση, οι αστικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και οι κοινοπραξίες, Α. όταν δεν τηρούν διπλογραφικά βιβλία φορολογούνται με την κλίμακα Β. Όταν τηρούν διπλογραφικά βιβλία το συνολικό καθαρό εισόδημά τους υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή 26% καθώς και σε επιπλέον φόρο 10% σε περίπτωση διανομής κερδών.

91 N. 4387/2016 μελέτησε αρχείο ..

92 ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Μισθωτών - Συνταξιούχων - Ελ
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Μισθωτών  - Συνταξιούχων - Ελ. Επαγγελματιών - Ατομικών Επιχειρήσεων – Αγρότες Κλιμάκιο Συντελεστής % Φόρος Κλιμακίου Εισόδημα Σύνολο Φόρου 20.000 22 4.400 10.000 29 2.900 30.000 7.300 37 3.700 40.000 11.000 Άνω των 45

93 Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων μειώνεται: (Δεν ισχύει για το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.) α) Κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. β) Κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο. γ) Κατά το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και δ) κατά το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. *Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

94 Εισοδήματα από ακίνητα από 01.01.2016
Εισοδήματα από ακίνητα από Κλιμάκιο Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Εισόδημα Σύνολο Φόρου 15%  1.800 12.000 35%  8.050 35.000 9.850 Άνω των 45%

95 κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα που αποκτώνται από 1. 1
κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης  για εισοδήματα που αποκτώνται από  Κλιμάκιο Συντελεστής % Φόρος Κλιμακίου Εισόδημα Σύνολο Φόρου 12.000 0 % 8.000 2,2 % 176 20.000 10.000 5 % 500 30.000 676 6,5 % 650 40.000 1.326 25.000 7,5 % 1.875 65.000 3.201 9 % 13.950 17.151 Άνω των 10 %

96 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ανώνυμες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, ΙΚΕ, Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρείες, Συνεταιρισμοί, Κ/Ξ, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες  (Βιβλία Γ' Κατηγορίας) , Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρείες, Συνεταιρισμοί, Κ/Ξ, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες (Βιβλία Β' Κατηγορίας) Για εισοδήματα από   εξομοιώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι υπόχρεοι που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β' Κατηγορίας) με εκείνους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (Γ' Κατηγορίας) και θα φορολογούνται πλέον με συντελεστή 29%.

97 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης
Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για κύρια κατοικία υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της, ως ακολούθως: - μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι, 40 ευρώ ανά τ.μ. - από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι, 65 ευρώ ανά τ.μ. - από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι, 110 ευρώ ανά τ.μ. - από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι, 200 ευρώ ανά τ.μ. - από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι, 400 ευρώ ανά τ.μ.

98 Τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ.
Η αντικειμενική δαπάνη ορίζεται ως εξής: α) Για αυτοκίνητα μέχρι και κ.ε., σε ευρώ. β) Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των κ.ε. και μέχρι κ.ε., προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά. γ) Για αυτοκίνητα άνω των κ.ε. και μέχρι κ.ε., προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά. δ) Για αυτοκίνητα άνω των κ.ε., προστίθενται ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.

99 Ελάχιστη ετήσια δαπάνη διαβίωσης
Για κάθε φορολογούμενο, λαμβάνεται υπόψη, εκτός των προαναφερομένων τεκμηρίων, και ένα ποσό ως ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης. Το ποσό αυτό ορίζεται σε ευρώ, προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο, και σε ευρώ, προκειμένου για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.

100 Φόρος πολυτελείας Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζεται με συντελεστή: 5% επί της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης (επί του τεκμηρίου διαβίωσης) για Ι.Χ. αυτοκίνητα πάνω από και μέχρι κ.εκ. παλαιότητας μέχρι 10 ετών 10% επί της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 2500 κ.εκ. παλαιότητας μέχρι 10 ετών

101 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Φ.Π.Α.

102 Φ.Π.Α. Βλέπε αρχείο ΦΠΑ.xls
Βλέπε αρχείο 2-5-ΛΥΣΕΙΣ-ΘΕΜΑΤΑ-ΔΔ pdf

103 Φ.Π.Α. Οι συντελεστές Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) από τη 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 είναι: ο “κανονικός" συντελεστής “ 24%, ο “μειωμένος συντελεστής” 13% , ο “μειωμένος κατά 50% συντελεστής” 6% .


Κατέβασμα ppt "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δημ. Δρογκούλας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google