Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Η επίδραση του είδους ηγεσίας στη γονεϊκή εμπλοκή στην

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Η επίδραση του είδους ηγεσίας στη γονεϊκή εμπλοκή στην"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Η επίδραση του είδους ηγεσίας στη γονεϊκή εμπλοκή στην
Διπλωματική εργασία: «Η επίδραση του είδους ηγεσίας στη γονεϊκή εμπλοκή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Δήμητρα Δήμου Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γιασεμή-Όλγα Σαραφίδου ΒΟΛΟΣ 2015

2 Ο όρος «γονεϊκή εμπλοκή»
Ο όρος «γονεϊκή εμπλοκή» «Η γονεϊκή εμπλοκή αναφέρεται σε διαδικασίες που σχετίζονται κυρίως με την καθοδηγούμενη και οριοθετημένη ανάμειξη των γονιών στα σχολικά δρώμενα, σύμφωνα με τις υποδείξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού» (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008, σ. 168) Η ανάμειξη των γονιών στα σχολικά ζητήματα, η οποία οριοθετείται από τους εκπαιδευτικούς  ρόλος «θεατή» (Συμεού, 2003) Οι πεποιθήσεις και οι προσδοκίες των γονέων για τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών τους αφενός και η συμπεριφορά των γονέων στο σπίτι και το σχολείο, με σκοπό τη βελτίωση αυτών των επιδόσεων αφετέρου (Koutrouba, Antonopoulou, Tsitsas & Zenakou, 2009)

3 Τύποι γονεϊκής εμπλοκής
Μέριμνα των γονέων (parenting) Αμφίδρομη επικοινωνία σχολείου-γονέων (communicating) Εθελοντική συμμετοχή σε δραστηριότητες (volunteering) Μάθηση στο σπίτι (learning at home) Λήψη αποφάσεων (decision making) Συνεργασία με την κοινότητα (collaborating with the community) (Epstein, 1995, 2007) Γονεϊκή εμπλοκή στο σπίτι στο σχολείο (Epstein, 1986∙ Finn, 1998)

4 Σημασία γονεϊκής εμπλοκής
Για τους μαθητές Βελτίωση σχολικών επιδόσεων, συμπεριφοράς, απόκτηση αυτοπειθαρχίας, υψηλών προσδοκιών για τον εαυτό τους Στους εφήβους  αντίσταση στη χρήση ουσιών, αυτοδυναμία, μείωση σχολικής διαρροής Για τους γονείς Αίσθημα «ανήκειν» στο σχολείο, ικανοποίηση για τη συμβολή στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, κατανόηση δυσκολιών, μείωση χάσματος μεταξύ γονιών (από αδύναμες ομάδες) και σχολείου, κινητοποίηση για διεύρυνση γνώσεων Για τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο Εκπαιδευτικοί: απόκτηση σφαιρικής εικόνας για τον μαθητή  αποτελεσματική βοήθεια, λιγότερο απρόσωποι, επαγγελματική ανάπτυξη και ικανοποίηση Σχολείο: αγαστή συνεργασία με γονείς, επιτυχής αντιμετώπιση προβλημάτων, αποτελεσματικότητα, «προώθηση» γονεϊκής εμπλοκής

5 Παράγοντες που επηρεάζουν τη γονεϊκή εμπλοκή
Παράγοντες που σχετίζονται με την οικογένεια Φύλο, μορφωτικό, κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, εθνική και πολιτισμική ταυτότητα, μορφή οικογένειας Παράγοντες που σχετίζονται με το σχολείο Πρακτικές και χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών (προσκλήσεις, γνώσεις, αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας, ιδιότητα γονέα), χαρακτηριστικά σχολικής μονάδας (μέγεθος, περιοχή) Παράγοντες που σχετίζονται με το παιδί Ηλικία, τάξη φοίτησης, μαθησιακές δυσκολίες, ταλέντα

6 Έννοια ηγεσίας – Επίδραση στη γονεϊκή εμπλοκή
Ορισμός «ηγεσίας» Η άσκηση επιρροής κάποιου άτομου, το οποίο αναγνωρίζεται -έστω σιωπηρά- ως ηγέτης (leader) από άλλους που καλούνται ακόλουθοι (followers) (Leithwood & Jantzi, 2000) Η ικανότητα του ηγέτη να οργανώνει και να κατευθύνει τους ακολούθους του προς την επίτευξη ενός κοινού στόχου ή επιθυμητού αποτελέσματος με την παράλληλη προώθηση του συνεργατικού πνεύματος και τη μείωση των διαμαχών (Freeman, 2004) Επίδραση ηγεσίας στη γονεϊκή εμπλοκή Η γονεϊκή εμπλοκή ενισχύεται όταν την προωθεί ο διευθυντής (Al-Taneiji, 2012) Ο διευθυντής μπορεί να διαμορφώσει κουλτούρα θετική στη γονεϊκή εμπλοκή (Porras, 2003) Ο διευθυντής μπορεί να κινητοποιεί τους γονείς να μετέχουν στη λήψη αποφάσεων και σε εθελοντικές δραστηριότητες (Al-Taneiji, 2012) Ο διευθυντής, ευθύνεται για την συμμετοχή του σχολείου σε προγράμματα συνεργασίας με ομάδες εκτός σχολείου, όπως οι γονείς (VanVoorhis & Sheldon, 2004)

7 Είδη ηγεσίας - Επίδραση του είδους ηγεσίας στη γονεϊκή εμπλοκή
- Μετασχηματιστικό Κατανεμημένο - Ηγεσία που υπηρετεί (servant) - Συναλλακτικό Διοικητικό (Stone, Russell & Patterson, 2004) - Laissez-faire (παθητικό) - Παιδαγωγικό Ηθικό (Woods, 2005) (Hoy & Miskel, 2008) (Harris, 2005) Δημοκρατικό (Mncube, 2009) Επίδραση στη γονεϊκή εμπλοκή Το μετασχηματιστικό είδος ηγεσίας φαίνεται να ενισχύει τη γονεϊκή εμπλοκή (Giles, 2006) Η παιδαγωγική ηγεσία συνδέεται θετικά με τη γονεϊκή εμπλοκή (Griffith, 2001) Σε σχολεία με δημοκρατική ηγεσία παρατηρείται μεγαλύτερη γονεϊκή εμπλοκή (Harber & Trafford, 1999∙ Mncube, 2009) Η κατανεμημένη ηγεσία συνδέεται με την ενίσχυση της γονεϊκής εμπλοκής (Gordon, 2005)

8 Μεθοδολογία (1) Σκοπός Ερευνητικά Ερωτήματα Τύπος έρευνας
Μελέτη της επίδρασης του είδους ηγεσίας του σχολείου στην ενίσχυση της γονεϊκής εμπλοκής από τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ερευνητικά Ερωτήματα Ποιο είδος ηγεσίας απαντά περισσότερο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σε ποιο βαθμό οι γονείς εμπλέκονται στο ελληνικό σχολείο Ποιο είδος ηγεσίας επηρεάζει περισσότερο τη γονεϊκή εμπλοκή Με ποιους τρόπους ενισχύεται η εμπλοκή των γονέων στα σχολικά ζητήματα Τύπος έρευνας Ποσοτική έρευνα Δείγμα 199 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 58,5% ανταπόκριση

9 Μεθοδολογία (2) Δείγμα Φύλο Άνδρες Γυναίκες 32,3% 67,7% Ηλικία
< 30 ετών 30-40 ετών 41-50 ετών > 50 ετών 14,1% 18,6% 49,2% 18,1% Προϋπηρεσία 1-10 έτη 11-20 έτη 21-30 έτη > 30 έτη 27,4% 39,1% 25,4% 8,1% Σχέση εργασίας Μόνιμος Αναπληρωτής Ωρομίσθιος 82,4% 11,1% 6,5% Μέγεθος σχολείου < 100 μαθητές μαθητές > 250 μαθητές 28,6% 46,9% 24,5% Περιοχή σχολείου Αγροτική Ημιαστική Αστική 17,4% 16,4% 66,2% Άλλες σπουδές Μετεκπ/ση 2ο πτυχίο Μεταπ/κό Διδακ/κό Άλλο 16,6% 11,6% 27,6% 2,5% 6%

10 Μεθοδολογία (3) Ερευνητικό εργαλείο
Ερωτηματολόγιο: 4 κλίμακες τύπου Likert Αντίληψη των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα των γονέων σχετικά με τη συμβολή τους στη σχολική επιτυχία του παιδιού τους (Hoover-Dempsey, Sandler & Walker, 2002) 6άβαθμη κλίμακα, Cronbach α= .91 Αντίληψη των εκπαιδευτικών για τη συχνότητα της γονεϊκής εμπλοκής του μέσου γονέα (Hoover-Dempsey, Sandler & Walker, 2002) 6άβαθμη κλίμακα, Cronbach α= .84 Τύποι γονεϊκής εμπλοκής (Al-Taneiji, 2012) Παραγοντική ανάλυση, 5άβαθμη κλίμακα, Cronbach α= .93 Αντίληψη των εκπαιδευτικών για το είδος ηγεσίας (Moolenaar, Daly & Sleegers, 2010∙ Elmore, όπως αναφέρ. στο Vlachadi & Ferla, 2013) Παραγοντική ανάλυση, 5άβαθμη κλίμακα, Cronbach α= .97

11 Μεθοδολογία (4) Στατιστική ανάλυση
Έλεγχος κανονικότητας κριτήριο Kolmogorov-Smirnov Κανονική κατανομή Αντίληψη των εκπαιδευτικών για τη συχνότητα της γονεϊκής εμπλοκής (ΓΕ) Γονεϊκή εμπλοκή (στο σύνολό της) Γονεϊκή μέριμνα για την ανατροφή και τη μάθηση Ενθάρρυνση για εθελοντική συμμετοχή σε δραστηριότητες Άνοιγμα του σχολείου στους γονείς και την κοινότητα Ενεργός συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων Κατανεμημένη ηγεσία Μη κανονική κατανομή Αντίληψη των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα της γονεϊκής εμπλοκής (ΓΕ) Επικοινωνία Μετασχηματιστική ηγεσία

12 Μεθοδολογια (5) Συσχετίσεις με δημογραφικούς παράγοντες
Κανονική κατανομή Μη κανονική κατανομή Κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα Mann-Whitney One-Way Anova Kruskal-Wallis Wilcoxon Αλληλοσυσχετίσεις γονεϊκής εμπλοκής και ηγεσίας: συντελεστής Pearson r (κανονική κατανομή) συντελεστής Spearman rho (μη κανονική κατανομή) Πολλαπλή παλινδρόμηση για ανεύρεση προβλεπτικών παραγόντων για τη Γονεϊκή Εμπλοκή (Αντίληψη των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα της γονεϊκής εμπλοκής, Αντίληψη των εκπαιδευτικών για τη συχνότητα της γονεϊκής εμπλοκής, Κατανεμημένη ηγεσία, Μετασχηματιστική ηγεσία)

13 Αποτελέσματα – Αντιλήψεις εκπ/κών για ΓΕ
Αντίληψη για αποτελεσματικότητα γονεϊκής εμπλοκής: χαμηλό επίπεδο Αντίληψη για συχνότητα γονεϊκής εμπλοκής: χαμηλό επίπεδο

14 Αποτελέσματα – Τρόποι ενίσχυσης Γονεϊκής Εμπλοκής
Αποτελέσματα – Τρόποι ενίσχυσης Γονεϊκής Εμπλοκής Οι εκπαιδευτικοί: δίνουν πληροφορίες για τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες των μαθητών (88,9%) ενημερώνουν τους γονείς για τις ώρες επικοινωνίας μαζί τους (85,9%) επικοινωνούν με τους γονείς σχετικά με τη διεξαγωγή συλλόγου γονέων (65,8%) βοηθούν τους γονείς να διδάξουν τα παιδιά στο σπίτι (62,3%) συγκεντρώνουν πληροφορίες για τους γονείς που επιθυμούν να συμμετέχουν εθελοντικά σε δραστηριότητες (25,6%) αναφέρουν ότι το σχολείο ενθαρρύνει τους γονείς να συμμετέχουν στη διοίκηση του σχολείου (22,8%) αναφέρουν ότι διοργανώνονται σεμινάρια για να δοθούν πληροφορίες στους γονείς σχετικά με την ανατροφή των παιδιών τους (16,1%) Γονεϊκή Εμπλοκή (σύνολο) Επικοινω- νία Λήψη αποφάσεων Γονεϊκή μέριμνα Εθελοντι-σμός Άνοιγμα σε γονείς & κοινότητα Μ.Α. 3,31 3,89 3,50 3,23 3,01 2,82 Τ.Α. 0,657 0,765 0,859 0,814 0,907 0,807

15 Αποτελέσματα - Ηγεσία Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι:
Μ.Α. Τ.Α. Κατανεμημένη 3,42 0,736 Μετασχηματιστική 3,91 0,791 Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι: ο διευθυντής ακούει με προσοχή τις ιδέες τους (85,7%) είναι δεκτικός στις προτάσεις τους (82,9%) αναφέρεται ρητά στους στόχους του σχολείου όταν πρόκειται να ληφθεί μια απόφαση (81,9%) Ο διευθυντής ενδιαφέρεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί με τις καινοτομίες (79,3%) έχουν κοινή ευθύνη με τον διευθυντή για την πορεία των μαθητών (78,7%) δημιουργούνται σαφείς δεσμοί επικοινωνίας με τις οικογένειες των μαθητών (78,3%) Οι εκπαιδευτικοί μοιράζονται τις ίδιες ιδέες για το πώς μπορούν να διευκολύνουν τη μάθηση (64,9%)

16 Αποτελέσματα – Αλληλοσυσχετίσεις (α)
Αντίληψη για συχνότητα ΓΕ Αντίληψη για αποτελ/τητα ΓΕ Γονεϊκή εμπλοκή (σύνολο) ,354** ,167* Γονεϊκή μέριμνα ,343** ,144* Λήψη αποφάσεων ,272** ,116 Εθελοντισμός ,273** ,157* Άνοιγμα σε γονείς & κοινότητα ,201** ,107 Επικοινωνία ,289** ,145* 1 , 467** ,467** Ικανοποιητική συσχέτιση μεταξύ των Αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη συχνότητα και αποτελεσματικότητα της ΓΕ Χαμηλές έως ασθενείς συσχετίσεις μεταξύ των Αντιλήψεων των εκπ/κών για τη συχνότητα και αποτελεσματικότητα της ΓΕ και των Τρόπων ενίσχυσης της ΓΕ

17 Αποτελέσματα – Αλληλοσυσχετίσεις (β)
Κατανεμημένη Μετασχηματιστική Γονεϊκή εμπλοκή (σύνολο) ,487** ,455** Λήψη αποφάσεων ,477** ,493** Άνοιγμα σε γονείς & κοινότητα ,497** ,458** Εθελοντισμός ,355** ,296** Γονεϊκή μέριμνα ,351** ,287** Επικοινωνία ,281** ,322** Αντίληψη για συχνότητα ΓΕ ,145 , 204** Αντίληψη για αποτελεσματικότητα ΓΕ ,022* ,093 1 ,779** Ικανοποιητική συσχέτιση Κατανεμημένης και Μετασχηματιστικής ηγεσίας με τη Γονεϊκή Εμπλοκή (σύνολο), Λήψη αποφάσεων και Άνοιγμα σε γονείς & κοιν/τα Υψηλή συσχέτιση μεταξύ Κατανεμημένης και Μετασχηματιστικής ηγεσίας

18 Αποτελέσματα Πολλαπλή παλινδρόμηση
Προβλεπτικοί παράγοντες για τη γονεϊκή εμπλοκή: (1) Αντίληψη των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα της ΓΕ (2) Αντίληψη των εκπαιδευτικών για τη συχνότητα της ΓΕ (3) Κατανεμημένη και (4) Μετασχηματιστική ηγεσία Η Κατανεμημένη ηγεσία σε συνδυασμό με την Αντίληψη των εκπαιδευτικών για τη συχνότητα της ΓΕ προβλέπουν την ενίσχυση της Γονεϊκής Εμπλοκής (σε ποσοστό 32%). Μεγαλύτερη επίδραση: Κατανεμημένη Δημογραφικοί παράγοντες εκπαιδευτικών και σχολείου Οι εκπαιδ/κοί με μεγαλύτερη ηλικία και προϋπηρεσία, καθώς και οι μόνιμοι αντιλαμβάνονται πιο πολύ την ηγεσία ως Μετασχηματιστική ή ως Κατανεμημένη Στις μονάδες με μαθητές οι εκπ/κοί αντιλαμβάνονται πιο πολύ την ηγεσία ως Μετασχηματιστική ή ως Κατανεμημένη και ενισχύουν σχεδόν με κάθε τρόπο τη Γονεϊκή Εμπλοκή

19 Συμπεράσματα Δεν παρουσιάζεται ένα συγκεκριμένο είδος ηγεσίας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά οι διευθυντές τείνουν να έχουν περισσότερο μετασχηματιστικά χαρακτηριστικά Η γονεϊκή εμπλοκή δεν υφίσταται σε συχνή βάση και αμφισβητείται η αποτελεσματικότητά της Η γονεϊκή εμπλοκή σχετίζεται και με τα δύο εξεταζόμενα είδη ηγεσίας, κυρίως με την κατανεμημένη Η γονεϊκή εμπλοκή ενισχύεται από τους εκπαιδευτικούς κυρίως με την επικοινωνία με τους γονείς και την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων Σημαντική είναι η ενίσχυση της γονεϊκής μέριμνας για την ανατροφή και τη μάθηση των μαθητών, ενώ σε μέτρια ως χαμηλά επίπεδα κυμαίνεται η ενθάρρυνση για εθελοντική συμμετοχή σε δραστηριότητες και το άνοιγμα του σχολείου στους γονείς και την κοινότητα

20 Περιορισμοί – Προτάσεις για έρευνα
Διενέργεια έρευνας σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας Διερεύνηση συσχέτισης δύο μόνο ειδών ηγεσίας με τη Γονεϊκή Εμπλοκή Δεν έγινε διαχωρισμός δασκάλων – εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Εξέταση οπτικής εκπαιδευτικών Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης Προτάσεις για μελλοντική έρευνα Διενέργεια έρευνας σε ευρύτερο πλαίσιο Μελλοντική διερεύνηση συσχέτισης περισσότερων ειδών ηγεσίας με τη Γονεϊκή Εμπλοκή Διαχωρισμός δασκάλων-εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Εξέταση οπτικής γονέων Διεξαγωγή έρευνας στη Β/Βάθμια Εκπαίδευση

21 Βιβλιογραφία Al-Taneiji, S. (2012). The Role of Leadership in Engaging Parents in United Arab Emirate Schools. International Education Studies, 6(1), Epstein, J. L. (1986). Parents' reactions to teacher practices of parent involvement. The elementary school journal, Epstein, J. L. (1995). School/Family. Community partnerships: Caring for the children we share, Phi Delta Kappan May, Finn, J. D. (1998). Parental engagement that makes a difference. Educational Leadership, 55(8), Freeman, A. W. (2004). Introduction: Focus on family involvement as an extension of servant leadership at Livingstone College. Negro Educational Review, 55(1), 7. Giles, C. (2006). Transformational leadership in challenging urban elementary schools: A role for parent involvement?. Leadership and Policy in Schools, 5(3), Gordon, Z. (2005). The Effect of Distributed Leadership on Student Achievement. Unpublished dissertation. Central Connecticut University. Harber, C., & Trafford, B. (1999). Democratic Management and School Effectiveness in Two Countries A Case of Pupil Participation?. Educational Management Administration & Leadership, 27(1), Harris, A. (2005). Leading from the chalk-face: an overview of school leadership. Leadership, 1(1), Hoover-Dempsey, K. V., Sandler, H. M., Walker J. M. (2002). Parent Involvement Project (PIP) parent and teacher questionnaires: Study 2. Department of Psychology and Human Development, Vanderbilt University. Hoy, W. K. and C. G. Miskel. (2008). Educational administration: Theory, research, and practice. (8th Edition). New York: McGraw-Hill, Inc. Koutrouba, K., Antonopoulou, E., Tsitsas, G., & Zenakou, E. (2009). An investigation of Greek teachers' views on parental involvement in education. School Psychology International, 30(3), Leithwood, K., & Jantzi, D. (2000). Principal and teacher leadership effects: A replication. School Leadership & Management, 20(4), Mncube, V. (2009). Perceptions of the principal’s role in democratic school governance in South Africa. Journal of Educational Administration and History, 41(1), Moolenaar, N. M., Daly, A. J., & Sleegers, P. J. (2010). Occupying the principal position: Examining relationships between transformational leadership, social network position, and schools’ innovative climate. Educational administration quarterly, 46(5), Porras Hein, N. (2003). Mexican American parent participation and administrative leadership. Journal of Latinos and Education, 2(2), Stone, A. G., Russell, R. F., & Patterson, K. (2004). Transformational versus servant leadership: A difference in leader focus. Leadership & Organization Development Journal, 25(4), Van Voorhis, F., & Sheldon, S. (2004). Principals’ roles in the development of US programs of school, family, and community partnerships. International Journal of Educational Research, 41(1), Vlachadi, M., & Ferla, M. (2013). Differentiation of Teachers' and Principals' Engagement in Distributed Leadership according to Their Demographic Characteristics. Journal of Education and Learning, 2(4), 19. Woods, P. (2005). Democratic leadership in education. Sage. Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (2008). Εκπαιδευτική διοίκηση και οργανωσιακή συμπεριφορά. Η παιδαγωγική της διοίκησης της εκπαίδευσης. Εκδόσεις Ίων. Συμεού, Λ. (2003). Σχέσεις σχολείου-οικογένειας: έννοιες, μορφές και εκπαιδευτικές συνεπαγωγές. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 36,

22 Σας ευχαριστώ πολύ!


Κατέβασμα ppt "«Η επίδραση του είδους ηγεσίας στη γονεϊκή εμπλοκή στην"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google