Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ασκήσεις στην Java-XML

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ασκήσεις στην Java-XML"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ασκήσεις στην Java-XML

2 1. Δίνεται η παρακάτω κλάση με όνομα NumberHolder
public class NumberHolder { public int anInt; public float aFloat; }

3 2. Γράψτε μία concrete κλάση η οποία υλοποιεί το interface CharSequence που βρίσκεται στο package java.lang. Γράψτε την main μέθοδο ως τεστ μέθοδο των μεθόδων που υλοποιείτε. 3. Υποθέστε ότι έχετε υλοποιήσει έναν time server ο οποίος περιοδικά ειδοποιεί τους clients για την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Γράψτε ένα interface το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο server για να επιβάλει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο στους clients.

4 4. Γράψτε πρόγραμμα το οποίο θα δέχεται ως είσοδο μία λέξη και θα τυπώνει στην έξοδο την λέξη με αντίστροφη σειρά χαρακτήρων. Π.χ αν η είσοδος είναι “container” η έξοδος θα πρέπει να είναι “reniatnoc”. 5. Έναs αναγραμματισμός (anagram) είναι μία λέξη ή φράση η οποία δημιουργείται αν αλλάξουμε την θέση των γραμμάτων μιας άλλης λέξης ή φράσης. Για παράδειγμα, η λέξη "parliament" είναι ένας αναγραμματισμός της λέξης "partial men" και η λέξη "software" είναι αναγραμματισμός της λέξης "swear oft". Γράψτε πρόγραμμα το οποίο να βρίσκει αν δύο string είναι ουσιαστικά το ένα αναγραμματισμός του άλλου. Το πρόγραμμα πρέπει να αγνοεί white space και σημεία στίξης.

5 6. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο ένα όνομα αρχείου κειμένου και τυπώνει στην οθόνη τα περιεχόμενα του αρχείου. 7. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο ένα αρχείο xml, ελέγχει το well-formedness, κτίζει το αντίστοιχο DOM στην μνήμη και χρησιμοποιεί xpath εκφράσεις για να επιστρέφει τα συστατικά στοιχεία του αντίστοιχου xml εγγράφου.

6 7α. Θα χρειαστούν τα εξής jar αρχεία
xerces.jar jdom.jar jaxen-core.jar saxpath.jar jaxen-jdom.jar

7 7β. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο το παρακάτω αρχείο xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- This is an xml example --> <authors> <author order="first"> <firstName>George</firstName> <surname>Webber</surname> </author> <author order="additional"> <firstName>Helen</firstName> <surname>Spriggs</surname> </authors>

8 7β. Στην συνέχεια το πρόγραμμα θα πρέπει να διαβάζει το xml αρχείο, να κτίζει στην μνήμη ένα jdom και να τροποποιεί το jdom προσθέτοντας έναν επιπλέον author με στοιχεία όνομα “Bruce” και επώνυμο “Willis”. Τέλος, θα πρέπει να εκτυπώνει στην οθόνη την τροποποιημένη xml

9 8α. Να δημιουργηθεί στο DBMS MYSQL βάση με όνομα examples και μέσα σε αυτή πίνακας με όνομα author με τις εξής στήλες: firstName varchar(50) surname varchar(50) birthDate timestamp varchar(255) Να εισαχθούν 3 εγγραφές στον παραπάνω πίνακα. 8β. Να γραφεί πρόγραμμα σε Java το οποίο να διαβάζει τον πίνακα examples και να τυπώνει τις στήλες της κάθε γραμμής στην οθόνη.

10 9. Να γραφεί web εφαρμογή με όνομα WebProject και context path /webproject η οποία να επιτρέπει μόνο μέσω login την εμφάνιση μιας συγκεκριμένης html σελίδας. Οι πληροφορίες για το username και password να αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων.


Κατέβασμα ppt "Ασκήσεις στην Java-XML"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google