Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διοικητικές Πρακτικές των ΟΤΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διοικητικές Πρακτικές των ΟΤΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διοικητικές Πρακτικές των ΟΤΑ
Οργάνωση και διοίκηση δήμων και περιφερειών

2 Οργάνωση περιφερειών Τα περιφερειακά συμβούλια καταρτίζουν εσωτερικό οργανισμό οργάνωσης και λειτουργίας των περιφερειών. Στον Οργανισμό καθορίζονται: α) οι Υπηρεσιακές τους μονάδες, β) η διάρθρωση των Υπηρεσιακών μονάδων (Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Αυτοτελείς Διευθύνσεις, αυτοτελή Τμήματα, Τμήματα, αυτοτελή Γραφεία και Γραφεία), γ) ο τίτλος, οι αρμοδιότητες και η έδρα κάθε μονάδας δ) Οι οργανικές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς του μόνιμου προσωπικού. ε) οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού, που μπορεί να προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου στ) οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων ζ) η λειτουργία τους.

3 Καθορισμός προσόντων θέσεων προσωπικού
Για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού του προσωπικού της περιφέρειας, εφαρμόζεται ο,τι ισχύει για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού σε θέσεις των δημοσίων υπηρεσιών (π.δ 50/2001) Οι θέσεις προσωπικού των κατηγοριών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης(ΠΤΕ), δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) κατατάσσονται σε πέντε συνολικά βαθμούς ως εξής: Βαθμός Α', Βαθμός Β', Βαθμός Γ', Βαθμός Δ' και Βαθμός Ε'.

4 Διαδικασία έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών
Ο Οργανισμός ψηφίζεται από το περιφερειακό συμβούλιο. Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του εποπτεύοντος οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το περιφερειακό συμβούλιο ψηφίζει τον Οργανισμό με βάση πλήρη μελέτη οργάνωσης των υπηρεσιών, για την κατάρτιση της οποίας λαμβάνονται υπόψη, ιδίως: οι ασκούμενες αρμοδιότητες, οι διαθέσιμοι πόροι, η έκταση, ο πληθυσμός οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της περιφέρειας.

5 Τροποποίηση του Οργανισμού
Για την τροποποίηση του Οργανισμού ακολουθείται η διαδικασία που ακολουθείται και για την αρχική έγκριση. Η τροποποίηση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση του Οργανισμού κατά το τελευταίο εξάμηνο της θητείας των αιρετών οργάνων της περιφέρειας.

6 Οργάνωση Δήμων Οι δήμοι συντάσσουν Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών με τον οποίο καθορίζονται: η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.

7 Οργάνωση Συνδέσμων, Ιδρυμάτων, ΝΠΔΔ των ΟΤΑ
Οι σύνδεσμοι δήμων ή δήμων και περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ιδρύματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, συντάσσουν Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών. Το περιεχόμενο του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών είναι όμοιο με αυτό των δήμων και περιφερειών

8 Διαδικασία έγκρισης Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών
Με απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του εποπτεύοντος οργάνου, ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο.

9 Τροποποίηση Οργανισμών Εσωτερικών Υπηρεσιών
Τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται με την ίδια διαδικασία που εγκρίνεται Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών κατά το τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής περιόδου, εκτός εάν πρόκειται για ανάθεση ή μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων ή για συμμόρφωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για την κάλυψη αναγκών των Ο.Τ.Α., απαιτείται η πρόσληψη υπαλλήλων κλάδων που δεν προβλέπονται στο νόμο, η ονομασία του κλάδου καθορίζεται με βάση τη Λειτουργία που θα καλυφθεί και τα σχετικά τυπικά προσόντα

10 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Συνδέσμων, ΝΠΔΔ και Ιδρυμάτων
Για την κατάρτιση ή τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ιδρυμάτων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου

11 Υπηρεσίες Δήμων Στις Υπηρεσιακές Μονάδες των δήμων περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες: α) Προγραμματισμού και Ανάπτυξης β) Οικονομική υπηρεσία γ) Τεχνική υπηρεσία δ) Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών ε) Διαφάνειας στ) Νομικής υποστήριξης ζ) Διοίκησης - Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού η) Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων θ) Περιβάλλοντος - Πολιτικής Προστασίας ι) Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και ια) Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, εφόσον ασκούνται αντίστοιχες αρμοδιότητες.

12 Κατανομή αρμοδιοτήτων σε πολιτικό και υπηρεσιακό προσωπικό(δήμαρχος)
Ο δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου. Σε εκτέλεση αυτού: Εκδίδει της πράξεις διορισμού Εκδίδει τις πράξεις για τις διοικητικές μεταβολές του προσωπικού Ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στο προσωπικό Συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του δήμου. Στις επιτροπές ορίζονται αιρετοί, υπάλληλοι του δήμου ή του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες

13 Συγκρότηση του Σώματος δημοτικών υπαλλήλων
Η κάλυψη των θέσεων του τακτικού προσωπικού του οργανισμού εσωτερικών Υπηρεσιών γίνεται με προκήρυξη που προβλέπει διαγωνισμό ή επιλογή με σειρά προτεραιότητας Η κάλυψη θέσεων προσωπικού ειδικών θέσεων γίνεται με προκήρυξη, μετά από απόφαση του δημάρχου

14 Προϋποθέσεις προκήρυξης θέσης
Για να εκδοθεί προκήρυξη απαιτείται: Να υπάρχει νομοθετημένη θέση Να προβλέπεται η δαπάνη στον προϋπολογισμό Να αποφασιστεί από το αρμόδιο όργανο

15 Διαδικασία επιλογής Ο διαγωνισμός ή η επιλογή γίνεται από το δήμο.
Συντάσσεται προσωρινός πίνακας κατάταξης, ανάλογα με τα προσόντα της κάθε θέσης ή με τη βαθμολόγηση Ακολουθεί στάδιο ενστάσεων Συντάσσεται τελικός πίνακας κατάταξης Ο προσωρινός και ο οριστικός πίνακας ελέγχονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής προσωπικού. Η διαδικασία στο σύνολό της μπορεί, μετά από αίτημα του ΟΤΑ να διενεργηθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού Τον διορισμό των επιτυχόντων διενεργεί ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης

16 Μεταβολές Προσωπικού Προαγωγή: Προάγεται σε οργανική θέση ευθύνης, αναλόγως της διαδικασίας που ορίζεται στο νόμο Μετάταξη Μετάθεση Απόσπαση Μετακίνηση Διαθεσιμότητα Απόλυση Συνταξιοδότηση

17 Μετακίνηση Μετακίνηση υπαλλήλου από μία οργανική μονάδα σε άλλη του ιδίου Ο.Τ.Α. πραγματοποιείται με απόφαση του δημάρχου Μετακίνηση προϊσταμένου οργανικής μονάδας γίνεται, μόνο σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου Μετάθεση: Μεταβολή της δημόσιας Αρχής στην οποία υπηρετεί ο Υπάλληλος. Οι μεταθέσεις ενεργούνται είτε μετά από αίτηση του υπαλλήλου, είτε και χωρίς αίτηση

18 Απόσπαση Απόσπαση είναι η για ορισμένο χρονικό διάστημα απομάκρυνση του υπαλλήλου από την υπηρεσιακή μονάδα στην οποία έχει τοποθετηθεί και η ανάθεση σ΄ αυτόν καθηκόντων σε άλλη υπηρεσιακή μονάδα. Εξακολουθεί, πάντως, να ανήκει στην θέση από την οποία αποσπάστηκε. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε άλλον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η απόσπαση γίνεται για δύο (2) έτη και μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη Αν υπάρχει έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη, μπορεί να αποσπασθεί έως ένα (1) έτος υπάλληλος Δήμου σε Δημοτικό Ίδρυμα ή Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του ίδιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε Σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο Δήμος από τον οποίο γίνεται η Απόσπαση και αντίστροφα, καθώς και μεταξύ δημοτικού ιδρύματος και δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του ιδίου δήμου. Δεν επιτρέπεται απόσπαση: α) εάν πρόκειται περί του μοναδικού υπαλλήλου που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, β) πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του, γ) στην περίπτωση που υποχρεούται να υπηρετήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα στον Ο.Τ.Α. όπου διορίσθηκε.

19 Μετάταξη Μετάταξη είναι η μεταβολή της γενικότερης ή της ειδικότερης κατηγορίας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου Ο.Τ.Α. σε άλλον Ο.Τ.Α.. Η μετάταξη ενεργείται με αίτηση του υπαλλήλου σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Επιτρέπεται και η αμοιβαία μετάταξη. Δεν επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου στην περίπτωση που υποχρεούται να υπηρετήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένο Ο.Τ.Α. Οι υπάλληλοι δεν μετατάσσονται κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας. Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται, μετάταξη πριν από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος στην περίπτωση της αμοιβαίας μετάταξης και για σοβαρούς προσωπικούς λόγους. Δεν επιτρέπεται μετάταξη αν πρόκειται για τον μοναδικό υπάλληλο του κλάδου του.

20 Διαθεσιμότητα Σε διαθεσιμότητα τίθεται υπάλληλος:
Εάν προβλέπεται ρητά από το νόμο Εάν αποτελεί απόφαση πειθαρχικής ποινής

21 Υποχρεώσεις δημοτικών υπαλλήλων
Νομιμοφροσύνη(πίστη στο Σύνταγμα και τους νόμους) Πολιτική ουδετερότητα(απαγορεύεται η εκδήλωση υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος) Αμεροληψία(ασκεί τις αρμοδιότητές του με αμερόληπτο τρόπο) Υπακοή(εκτελεί τις νόμιμες διαταγές των προϊστάμενων) Εχεμύθεια(δεν κοινοποιεί γεγονότα ή πληροφορίες που γνωρίζει ως εκ της θέσεώς του) Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών Αξιοπρεπής και καλή συμπεριφορά(οφείλει να συμπεριφέρεται ευπρεπώς στους διοικούμενους) Καθήκον εκτέλεσης της υπηρεσίας(οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του κατά τρόπο ικανοποιητικό)

22 Άσκηση αρμοδιοτήτων Για την άσκηση αρμοδιοτήτων οι ΟΤΑ:
Προσλαμβάνουν προσωπικό για την κάλυψη θέσεων που προβλέπονται στον οργανισμό Αναθέτουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε ΝΠΔΔ το οποίο ιδρύουν ή σε κοινωφελή επιχείρηση Συνάπτουν συμβάσεις που προβλέπονται στο νόμο(Προγραμματικές συμβάσεις, συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας, διεθνείς συμβάσεις) Συνάπτουν συμβάσεις με ιδιώτες και ιδιωτικές επιχειρήσεις(διοικητικές συμβάσεις)

23 Διαδημοτικές/διαβαθμιδικές συμβάσεις
Δήμοι ή περιφέρειες που είναι όμοροι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις για την άσκηση αρμοδιότητας για λογαριασμό τους ή για την υποστήριξη της άσκησης αρμοδιότητας Στις συμβάσεις μπορεί να συμμετέχει και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του δήμου που αναλαμβάνει την άσκηση της αρμοδιότητας ή την υποστήριξη για την άσκηση.

24 Περιεχόμενο συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας
Σκοπός της σύμβασης Διάρκεια της σύμβασης Διάθεση προσωπικού ή σύσταση πρόσθετων θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σχετική πρόβλεψη στον ΟΕΥ. Διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων τεχνικών μέσων ή ακινήτων και εγκαταστάσεων Τα ποσά χρηματοδότησης Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της σύμβασης Το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης

25 Διαβαθμιδικές /διαδημοτικές συνεργασίες νησιωτικών δήμων
Νησιωτικοί δήμοι μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας, καθώς και συμβάσεις διαβαθμιδικής συνεργασίας, με δήμους άλλης περιφέρειας, ή και με περιφέρειες διάφορες εκείνων στις οποίες ανήκουν οι ίδιοι.

26 Χρηματοδότηση των έργων διαδημοτικής /διαβαθμιδικής συνεργασίας
Τέλη Δικαιώματα Εισφορές Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Αναπτυξιακά προγράμματα της τοπικής αυτοδιοίκησης Προγράμματα- πρωτοβουλίες ευρωπαϊκής ένωσης

27 Προγραμματικές Συμβάσεις
Σκοπός: Μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής και παροχή υπηρεσιών κάθε είδους Συμβαλλόμενα μέρη: Τοπική Αυτοδιοίκηση Δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας Με τον όρο ότι συμμετέχουν οι ανωτέρω κατηγορίες μπορεί να συμμετάσχει και ο κοινωνικός τομέας

28 Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοσίου και κοινωνικού τομέα
Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης: Δήμοι, περιφέρειες, σύνδεσμοι, περιφερειακές ενώσεις δήμων, κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, Ένωση Περιφερειών, ΝΠΔΔ των δήμων και περιφερειών, ΝΠΙΔ στα οποία συμμετέχει ή ιδρύει ΚΕΔΕ και ΕΠ, οι ΔΕΥΑ, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα Φορείς δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα(ν.1256/1982 Φορείς κοινωνικού τομέα: επιχειρήσεις Τ.Α, ΚΕΚ, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, επιμελητήρια επιστημονικοί φορείς δημοσίου δικαίου, Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, εργοδοτικές και εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις, τραπεζών ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων (μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

29 Περιεχόμενο προγραμματικών συμβάσεων
Αντικείμενο της σύμβασης Ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των προγραμμάτων, των έργων ή των υπηρεσιών Ο προϋπολογισμός Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης Οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν Η διάρκεια της σύμβασης Ο συμβαλλόμενος στον οποίο θα ανατεθεί η διαχείριση του έργου μετά την ολοκλήρωση εάν προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο. Στην περίπτωση που η διαχείριση ανατίθεται σε τρίτο, ακολουθούνται οι διατάξεις που διέπουν τον τρίτο Όργανο παρακολούθησης της σύμβασης και οι αρμοδιότητές του

30 Χρηματοδότηση του αντικειμένου της Προγραμματικής σύμβασης
Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την ευρωπαϊκή ένωση ή χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους Τακτικό προϋπολογισμό Εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα Προϋπολογισμοί συμβαλλομένων μερών Από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν συμμετέχουν στην προγραμματική σύμβαση

31 Σύμβαση είσπραξης τελών
Δήμοι, σύνδεσμοι, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μπορούν να συμβάλλονται μεταξύ τους για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο τη βεβαίωση και είσπραξη τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και προστίμων Η χρηματοδότηση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής γίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή τους προϋπολογισμούς άλλων φορέων του δημόσιου τομέα

32 Δίκτυα δήμων και περιφερειών
Δύο ή περισσότεροι δήμοι ή δήμοι και περιφέρειες με κοινά χαρακτηριστικά μπορούν να συνιστούν δίκτυα Σκοπός του δικτύου είναι η ανάδειξη των κοινών χαρακτηριστικών, η διαμόρφωση, η άσκηση και η υποστήριξη των πολιτικών που συνδέονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελών του δικτύου Στα δίκτυα μπορούν να συμμετέχουν και αναπτυξιακές εταιρίες ΟΤΑ, κοινωνικοί φορείς αντίστοιχου σκοπού και πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα. Τα δίκτυα λειτουργούν ως αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες και το καταστατικό τους περιλαμβάνει τα ειδικότερα ζητήματα της συνεργασίας

33 Σύσταση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
Οι δήμοι μπορούν να συστήνουν μέχρι δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Ένα από αυτά έχει αρμοδιότητες του τομέα πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας και το άλλο του τομέα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διαχείριση λιμένα Σχολικές επιτροπές Εάν ο δήμος διατηρεί επιχείρηση κοινωφελή με ένα από τους δύο σκοπούς(κοινωνικής προστασίας ή πολιτισμού, αθλητισμού, παιδείας) δεν επιτρέπεται και η σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Σε δήμους με πληθυσμό άνω των μπορεί να λειτουργούν μέχρι δύο νομικά πρόσωπα με τους ανωτέρω σκοπούς

34 Προϋποθέσεις σύστασης
Η σύσταση νπδδ γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται για τη νομιμότητα από το όργανο εποπτείας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περιλαμβάνει: 1. το σκοπό 2. το όνομα του νομικού προσώπου 3. την περιουσία 4. τους πόρους

35 Διοίκηση ΝΠΔΔ Τα ΝΠΔΔ διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο
Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 5-15 μέλη που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές τους Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή μέλη του δημοτικού συμβουλίου και δημότες ή κάτοικοι χρήστες των υπηρεσιών του Ένας είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων εφόσον απασχολούνται περισσότερα από 10 άτομα. Ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος εκλέγονται από το διοικητικό συμβούλιο Ο Δήμαρχος, εάν μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο είναι αυτοδικαίως πρόεδρος

36 Πόροι του ΝΠΔΔ Ετήσια τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου
Εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες Εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχει Πρόσοδοι από την περιουσία τους ή τη συμμετοχή τους σε προγράμματα

37 Οικονομική διοίκηση Τα ΝΠΔΔ συντάσσουν δικό τους οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών στον οποίο περιλαμβάνονται, οι Υπηρεσίες, οι θέσεις κάθε υπηρεσίας και τα προσόντα των θέσεων Συντάσσουν προϋπολογισμό που εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο Το οικονομικό έτος είναι αντίστοιχο με αυτό των δήμων Η πρόσληψη προσωπικού, η εκτέλεση έργων, η ανάθεση υπηρεσιών και η διενέργεια προμηθειών ακολουθεί τις διατάξεις που ακολουθεί και ο δήμο

38 Ιδρύματα Τα δημοτικά ιδρύματα ιδρύονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με προεδρικό διάταγμα. Λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περιλαμβάνει: Τον σκοπό Τα όργανα διοίκησης Τους πόρους Την περιουσία Ο σκοπός των ιδρυμάτων συνήθως είναι κοινωφελής(βρεφοκομεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία, επιστημονικά ιδρύματα)

39 Λειτουργία Τα ιδρύματα λειτουργούν με δικό τους προϋπολογισμό που εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο Εκπονούν οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών Για την απασχόληση προσωπικού, την εκτέλεση έργων, την ανάθεση υπηρεσιών και τη διενέργεια προμηθειών ακολουθούν τις διατάξεις του δήμου Οι πόροι του ιδρύματος είναι επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, έσοδα από προγράμματα ή αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχουν. Τα ιδρύματα καταργούνται με προεδρικό διάταγμα

40 Σύνδεσμοι Δύο ή περισσότεροι Δήμοι μπορούν με απόφαση των συμβουλίων τους να συστήσουν σύνδεσμο με ειδικό σκοπό την εκτέλεση έργων ή την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών ή την άσκηση αρμοδιοτήτων τους, καθώς και για τον σχεδιασμό και την κατάρτιση προγραμμάτων και μεθόδων για την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου τους Για τον ίδιο σκοπό μπορεί να συσταθεί σύνδεσμος και από δήμους και την περιφέρεια που έχουν την έδρα τους οι δήμοι Με απόφαση του εποπτεύοντος οργάνου μπορεί να γίνει υποχρεωτική η συμμετοχή δήμου σε σύνδεσμο εάν: α) στο σύνδεσμο μετέχουν τα 2/3 τουλάχιστον των δήμων της οικείας περιφέρειας, β) αποφασίσει τη συμμετοχή το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου με την πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, γ) εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον

41 Πόροι του συνδέσμου Πόροι του συνδέσμου είναι:
Οι πρόσοδοι από την περιουσία του Οι ετήσιες εισφορές των μελών του Δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές που παρέχει το δημόσιο ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμοί Οι πρόσοδοι από τους φόρους, τα τέλη και τα δικαιώματα που επιβάλλονται από τους συνδέσμους Από κάθε άλλη πηγή

42 Επιχειρήσεις ΟΤΑ Οι δήμοι μπορούν να ιδρύουν: Κοινωφελείς επιχειρήσεις
Δημοτικές επιχειρήσεις Ύδρευσης και αποχέτευσης Να συμμετέχουν σε ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρίες που ιδρύουν οι περιφέρειες

43 Κοινωφελείς επιχειρήσεις
Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις έχουν σκοπό την οργάνωση δραστηριοτήτων και λειτουργιών και την παροχή υπηρεσιών στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος Από το περιβάλλον εξαιρούνται δραστηριότητες που έχουν σχέση με το πράσινο, τα κοιμητήρια και την αποτέφρωση νεκρών Σκοπός τους μπορεί να είναι η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας και η εκπόνηση προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους. Αντικείμενο δραστηριότητας δεν μπορεί να αποτελέσουν αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στους δήμους από τη κεντρική διοίκηση

44 Χρηματοδότηση Είναι δυνατή η χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αυτή υποβάλει σχετικό πρόγραμμα έργων και λοιπών δραστηριοτήτων Για την χρηματοδότηση υπογράφεται σχετική σύμβαση, στην οποία, πέραν των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αναφέρεται και η δυνατότητα είσπραξης αποζημίωσης από τους δέκτες υπηρεσιών της επιχείρησης.

45 Οικονομική Διαχείριση
Η διαχείριση γίνεται με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, που εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο Διενεργείται τακτικός διαχειριστικός έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτές που έχουν δικαίωμα να οριστούν σε ανώνυμη εταιρία Το εποπτεύον τούς ΟΤΑ όργανο μπορεί να διατάξει έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο

46 Ανώνυμες εταιρίες Η περιφέρεια μπορεί να ιδρύσει ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρία, που λειτουργεί συμπληρωματικά με τις διατάξεις περί ανωνύμων εταιριών. Σκοπός των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιριών είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης Για τη σύσταση απαιτείται απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, μελέτη βιωσιμότητας και σύνταξη καταστατικού κατά τα ισχύοντα στις ανώνυμες εταιρίες

47 Συγκοινωνιακό έργο νησιών
Σε νησιά που εκτελείται συγκοινωνιακό έργο από κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις είναι δυνατή, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η σύσταση ανώνυμων εταιρειών για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με τη συμμετοχή δήμου και/ή κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων και Ν.Π.Ι.Δ. ή ΚΤΕΛ Α.Ε.. »

48 Δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης
Για την άσκηση δραστηριοτήτων του κυκλώματος υδρεύσεως και αποχετεύσεως μπορεί να συνιστώνται επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως, ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα . Η σύσταση γίνεται με απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων, στην οποία ορίζεται η επωνυμία, η έδρα, οι λόγοι που δικαιολογούν τη σύσταση, τα παραχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία, ο τρόπος εκμετάλλευσης των έργων ή υπηρεσιών, τα έσοδα, καθώς και η περιοχή της επιχείρησης

49 Πόροι α Το ειδικό τέλος για τη μελέτη και κατασκευή έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως. β. Το ειδικό τέλος επί του εισοδήματος από οικοδομές. γ. Το τέλος σύνδεσης με τα δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης δ. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό υδρεύσεως και αποχετεύσεως. ε. .Το τέλος χρήσεως υπονόμου. στ. Η αξία από την κατανάλωση νερού ζ. Η δαπάνη για την εκτέλεση έργων σύνδεσης ή μετατόπισης αγωγών ή άλλων συναφών εργασιών. η. Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων. θ. Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ς ε Δημοσίων Επενδύσεων για την εκπλήρωση του σκοπού τους ι. Οι πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιουσίας . ια. Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και άλλες επιχορηγήσεις

50 Διοικητικές Συμβάσεις
Ανάθεση έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών με τη διαδικασία του διαγωνισμού, της διαπραγμάτευσης ή της απευθείας ανάθεσης Η διαδικασία επιλογής γίνεται μετά από προκήρυξη Τα κριτήρια της ανάθεσης είναι: τα προσόντα του αναδόχου που περιγράφονται στην προκήρυξη, οι τεχνικές προδιαγραφές και η οικονομική προσφορά

51 Τήρηση ευρωπαϊκών κανόνων
Οι ΟΤΑ τηρούν τους κανόνες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εκτέλεση έργων, υπηρεσιών και προμηθειών και ιδίως τους κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας Προσαρμόζονται στις οδηγίες και κανονισμούς, όπως προβλέπεται από τους όρους της Συνθήκης. Προσαρμόζονται σε αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση όμοιων ή συναφών πραγματικών περιστατικών κατά τη διοίκηση των υποθέσεών τους

52 Παραχώρηση δικαιώματος
Η διοίκηση υποθέσεων (τεχνικά έργα ή υπηρεσίες)μπορεί να πραγματοποιηθεί με παραχώρηση δικαιώματος: ΒΟΟΤ(κατασκευή με παραχώρηση κυριότητας, διαχείριση από τον ανάδοχο και μεταβίβαση μετά ορισμένο χρονικό διάστημα στον ΟΤΑ) ΒΟΤ(κατασκευή, διαχείριση και μεταβίβαση μετά το τέλος της σύμβασης στον ΟΤΑ) ΒΟΟ(κατασκευή, διαχείριση, με μεταβίβαση κυριότητας) (build, own, operate, transfer)

53 Η οργάνωση ενός δημόσιου οργανισμού
Κριτήρια για την οργάνωση: Ο αριθμός του προσωπικού Οι ειδικότητες του προσωπικού Η γεωγραφική έκταση στην οποία εκτείνεται ο οργανισμός Οι θέσεις ευθύνης που διαθέτει ο οργανισμός Τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο καταμερισμός της εργασίας Το πρόγραμμα δράσης κάθε οργανισμού

54 Ιδιωτικοποίηση και αποδημοτικοποίηση υποθέσεων
Η διοίκηση υπόθεσης που ανήκει στην αρμοδιότητα των ΟΤΑ γίνεται με κανόνες που ακολουθούν και οι ιδιώτες(ιδιωτικοποίηση) Η διοίκηση των υποθέσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΟΤΑ παραχωρείται προς ιδιώτες ή άλλα νομικά πρόσωπα που διοικούνται με τους δικούς τους κανόνες και ελέγχονται από τους ΟΤΑ, σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις(αποδημοτικοποίηση)

55 Κριτήρια παραχώρησης ή μεταβίβασης
Η φύση της υπόθεσης Η δυνατότητα «αγοράς» από τους πολίτες Οι πηγές χρηματοδότησης Ο τρόπος διαχείρισης Η απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού Η διάθεση προσωπικού του ΟΤΑ

56 Χρηματοδότηση έργων και υπηρεσιών
Ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Επιχορηγήσεις από το δημόσιο ή άλλα ΝΠΔΔ Χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς Χρηματοδοτήσεις από εθνικούς πόρους για συγκεκριμένα έργα(π.χ ΣΑΤΑ)


Κατέβασμα ppt "Διοικητικές Πρακτικές των ΟΤΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google