Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επανάληψη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επανάληψη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επανάληψη

2 Επανάληψη       Πρότυπο Συνάρτησης Σωστό/Λάθος
int sum(int, int); int sum(int a, int b); int sum(a, b); waitReturn(); void waitReturn(void); void waitReturn(void)

3 Εντολή return Τι αποτέλεσμα έχει η εισαγωγή μιας εντολής return σε μια συνάρτηση; Εκτελούνται οι εντολές που ακολουθούν την εντολή return; Πόσες εντολές return μπορεί να περιέχονται σε μια συνάρτηση;

4 Αναδρομή Τι ονομάζουμε αναδρομή; Πώς υλοποιείται;
Δώστε παραδείγματα άμεσης και έμμεσης αναδρομής Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της αναδρομής; Έστω η αναδρομική συνάρτηση

5 Δομημένος προγραμματισμός
Τι ονομάζουμε δομημένο προγραμματισμό; Ποια είναι τα πλεονεκτήματά του; Δώστε ένα παράδειγμα Σας ζητούν να σχεδιάσετε ένα σύστημα μηχανογράφησης γραμματείας ενός τμήματος. Χρησιμοποιήστε αρχές δομημένου προγραμματισμού για να κάνετε ένα πρώτο σχεδιασμό

6 Πίνακες Πώς ορίζουμε έναν πίνακα
Μπορούμε να ορίσουμε πίνακα χωρίς να δηλώσουμε διαστάσεις; Μπορούμε να ορίσουμε πίνακα που να περιέχει στοιχεία διαφορετικών τύπων; Γράψτε ένα τμήμα κώδικα που διαβάζει έναν μονοδιάστατο πίνακα από το πληκτρολόγιο

7 Πίνακες Τι συμβαίνει αν χρησιμοποιήσω έναν δείκτη εκτός του αριθμού των στοιχείων του πίνακα; Τι συμβαίνει αν χρησιμοποιήσω έναν πίνακα χωρίς να δώσω αρχικές τιμές; Πόσες διαστάσεις μπορεί να έχει ένας πίνακας; Υπάρχει εύκολος τρόπος απόδοσης αρχικών τιμών σε ένα πίνακα; Μπορώ να κάνω πράξεις πινάκων;

8 Εντολές επανάληψης Ποιες είναι οι διαφορετικές εντολές επανάληψης που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε; Δώστε ένα παράδειγμα για κάθε μία Σε ποια περίπτωση είναι κατάλληλη κάθε μια από αυτές; Ποια η διαφορά επανάληψης και αναδρομής;

9 Εντολές διακλάδωσης Ποιες είναι οι διαφορετικές εντολές για διακλάδωση εντολών; Δώστε ένα παράδειγμα Σε ποια περίπτωση είναι κατάλληλη κάθε μια από αυτές;

10 Είσοδος - έξοδος Τι θα συμβεί κατά την εκτέλεση των ακόλουθων εντολών;
printf("%d", x1, x2); printf("%d and %d", x); Ποια η διαφορά printf και puts()

11 Δείκτες Τι είναι ο δείκτης; Πώς ορίζουμε ένα δείκτη; Γιατί τους χρησιμοποιούμε; Δώστε ένα παράδειγμα ορισμού και αρχικοποίησης δείκτη Τι θα συμβεί αν γράψω το ακόλουθο; int *ptr; *ptr = 12; Χρησιμοποιήστε δείκτες για να γράψετε το αντίστοιχο του array[n]

12 Char Ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις είναι σωστές; Ποιο το αποτέλεσμα της αντίστοιχης printf; char ch = 66; ch = 66; printf("ch = %c\n", ch); ch++; ch = ch + 32;

13 Char Γιατί χρησιμοποιούμε την ακόλουθη δήλωση;
unsigned char a = 'γ'; Τι κάνουν οι ακόλουθες συναρτήσεις; int isalpha(int c) int isdigit(int c) int isalnum(int c) int isprint(int c) Πώς χρησιμοποιούνται οι getchar και putchar Ποιες οι διαφορές τους με τις scanf και printf

14 Πώς μπορούμε να συγκρίνουμε δύο συμβολοσειρές;
Συμβολοσειρές Πόσο χώρο χρειαζόμαστε για την αποθήκευση μιας συμβολοσειράς 24 χαρακτήρων και γιατί; Ορίστε και δώστε αρχική τιμή στην ακόλουθη συμβολοσειρά: καλημέρα Πώς μπορούμε να συγκρίνουμε δύο συμβολοσειρές; Πώς αντιγράφουμε συμβολοσειρές;

15 Προσδιοριστές μετατροπής
%c χαρακτήρες %d ακέραιοι %f πραγματικοί %s συμβολοσειρές %u θετικοί ακέραιοι %-Χ.Υs αριστερή στοίχιση Χ χαρακτήρες ελάχιστο πλάτος, Υ μέγιστο μήκος χαρακτήρων που εμφανίζονται %X.Yf Χ χαρακτήρες πλάτος, εκ των οποίων 1 για την τελεία και Υ για τα δεκαδικά

16 Γράψτε ένα πρόγραμμα που να συνενώνει δυο συμβολοσειρές
Συμβολοσειρές Γράψτε ένα πρόγραμμα που να συνενώνει δυο συμβολοσειρές Τι κάνει η εντολή scanf("%20c", s) printf("%20s\n", s); printf("%-20s\n", s); printf("%-15.20s", s);

17 Τι κάνει το ακόλουθο πρόγραμμα;
Συμβολοσειρές Τι κάνει το ακόλουθο πρόγραμμα; #include <stdio.h> int main(void) { char licPlateLetters[4]; int licPlaceNumber; printf("Δώστε τον αριθμό κυκλοφορίας (π.χ. ΔΟΚ 2021): "); scanf("%3s%d", licPlateLetters, &licPlaceNumber); printf("Γράμματα: %s\nΑριθμός: %d\n", licPlateLetters, licPlaceNumber); return 0; }

18 Δομές Τι είναι μια δομή, δώστε ένα παράδειγμα, πότε θα τη χρησιμοποιούσαμε; Πώς ορίζουμε μια δομή; Ποια η διαφορά δομής από ένωση; Πώς ορίζουμε και πώς χρησιμοποιούμε μια ένωση;

19 Εμβέλεια μεταβλητών Ποιες ονομάζονται τοπικές και ποιες καθολικές μεταβλητές και πότε τις χρησιμοποιούμε;

20 Παράμετροι σε συναρτήσεις
Ποιους τρόπους έχουμε για να ‘περάσουμε’ μια μεταβλητή σε μια συνάρτηση; Πώς διαφέρουν μεταξύ τους; Τι σχέση έχουν με τους τύπους των μεταβλητών; Τι γνωρίζετε για τον τύπο void *; Πώς γίνεται η αλλαγή τύπου;


Κατέβασμα ppt "Επανάληψη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google