Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ Μ. Δ. Χρυσομάλλης Αναπληρωτής Καθηγητής

2 Έδρα Jean Monnet

3 "The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

4 Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ α. γενικά
1.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 1173/2011, για την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ, 2.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1174/2011, σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη, 3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1175/2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, 4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 1176/2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών, 5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1177/2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, 6. ΟΔΗΓΙΑ 2011/85/ΕΕ, σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών

5 Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ γενικά
Νομική βάση (αναλόγως): άρθρο 121 παρ. 6 ΣΛΕΕ (συναπόφαση), άρθρο 126 παρ. 14 εδάφιο β ΣΛΕΕ (ειδική νομοθετική διαδικασία), άρθρο 136 ΣΛΕΕ Σκοποί: Ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των Κ-μ (προληπτικό σκέλος ΣΣΑ), μέσω της διεύρυνσης και της ποιοτικής βελτίωσης της ασκούμενης εποπτείας επ’ αυτών˙ Ενίσχυση του κυρωτικού μηχανισμού (κατασταλτικό σκέλος ΣΣΑ), μέσω αφενός της πρόβλεψης περισσοτέρων κυρώσεων και αφετέρου της επιδίωξης αυτοματοποίησης της διαδικασίας επιβολής τους.

6 Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ γενικά
Η καθιέρωση του «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου» Η βελτίωση του κυρωτικού μηχανισμού Η διεύρυνση του πεδίου εποπτείας και συντονισμού (Μηχανισμός Επαγρύπνησης) Η ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής

7 Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ α. το ευρωπαϊκό εξάμηνο
Έτσι ονομάζεται κωδικοποιημένα η διαδικασία με την οποία επιχειρείται στο πλαίσιο της πολυμερούς εποπτείας να εξασφαλιστεί ο στενότερος συντονισμός των οικονομικών πολιτικών και η συνεχής σύγκλιση των οικονομικών επιδόσεων των Κ-μ. Πρόκειται στην ουσία για μια δομημένη κατά φάσεις και με ασφυκτικές προθεσμίες διαδικασία ελέγχου των εθνικών προϋπολογισμών, πριν αυτοί ψηφισθούν από τα εθνικά κοινοβούλια.

8 Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ α. το ευρωπαϊκό εξάμηνο
Τα βασικά στάδια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι τα εξής: Τον Ιανουάριο, η Επιτροπή εκδίδει την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης (Annual Growth Survey), στην οποία καθορίζονται οι προτεραιότητες της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης καθώς και την Έκθεση των αποτελεσμάτων του Μηχανισμού Επαγρύπνησης (Alert Mechanism Report). Τον Μάρτιο, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων στο πλαίσιο της εαρινής συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υιοθετούν τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις εθνικές πολιτικές (Γενικοί Προσανατολισμοί των Οικονομικών Πολιτικών των Κρατών-μελών και της Ένωσης) με βάση την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης. Τον Απρίλιο, τα Κράτη-μέλη υποβάλλουν τα σχέδιά τους για υγιή δημόσια οικονομικά, Προγράμματα Σταθερότητας ή Σύγκλισης (Stability – Convergence Programmes) , καθώς και τα, Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων.

9 Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ α. το ευρωπαϊκό εξάμηνο
Τον Ιούνιο, η Επιτροπή αξιολογεί τα προγράμματα και προτείνει, κατά περίπτωση, ειδικές συστάσεις για κάθε χώρα (country – specific recommendations). Το Συμβούλιο εξετάζει τις προτεινόμενες από την Επιτροπή ειδικές ανά χώρα συστάσεις. Τέλος, στα τέλη Ιουνίου ή στις αρχές Ιουλίου, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει επίσημα τις Συστάσεις για κάθε χώρα. Με βάση τις Συστάσεις αυτές το κάθε Κ-μ καλείται να καταρτίσει και να προωθήσει προς ψήφιση τον Προϋπολογισμό του στα αρμόδια νομοθετικά του όργανα.

10 Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ α. το ευρωπαϊκό εξάμηνο - κριτική
(α) Το ευρωπαϊκό εξάμηνο, ως μια διαδικασία ex-ante συντονισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των Κ-μ και παρά το γεγονός ότι ο επιχειρούμενος συντονισμός έχει ήπιο χαρακτήρα (soft coordination), προκάλεσε αντιδράσεις, σε νομικό και σε πολιτικό επίπεδο, για το σοβαρό ρήγμα, που επιφέρει, στην παραδοσιακή κυριαρχία του κράτους επί του προϋπολογισμού του και τη συνακόλουθη συρρίκνωση των εξουσιών των εθνικών κοινοβουλίων. (β) Αμφισβητήθηκε, εξάλλου, η αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού εξαμήνου για τους εξής λόγους: Δεν διασφαλίζονταν αποτελεσματικά ότι τα Κ-μ θα λάβουν υπόψη τους τις Συστάσεις του Συμβουλίου κατά τη σύνταξη των προϋπολογισμών τους. Οι τρόποι «εσωτερίκευσης» (internalization) του ευρωπαϊκού εξαμήνου, η ένταξή του, δηλαδή, στις εθνικές διαδικασίες σχεδιασμού, ψήφισης και ελέγχου των δημοσιονομικών πλαισίων ποικίλει εξαιρετικά από Κράτος σε Κράτος. Απουσίαζε η συνοχή μεταξύ δύο ευρωπαϊκών εξαμήνων, αφού η διαδικασία συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των Κ-μ διακόπτονταν ουσιαστικά τον Ιούλιο και ξανάρχιζε τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

11 Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ α. το ευρωπαϊκό εξάμηνο - κριτική
Το ευρωπαϊκό εξάμηνο αποσκοπεί γενικά στο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των Κ-μ. Στο πλαίσιό του κατ’ ουσία δεν προβλέπονταν διαδικασία ελέγχου στη δημοσιονομική αποτύπωση των επιλογών οικονομικής πολιτικής του κάθε Κ-μ. Απουσίαζαν εναρμονισμένοι δημοσιονομικοί κανόνες, που να εφαρμόζονται κατά τη σύνταξη και ψήφιση των εθνικών προϋπολογισμών, ώστε να διευκολύνεται η εκτίμησή τους από τα εποπτικά όργανα της Ένωσης. Πολλές από τις παραπάνω ανεπάρκειες του ευρωπαϊκού εξαμήνου αντιμετωπίσθηκαν με τη «δέσμη των δύο νομοθετικών πράξεων» του Μαΐου 2013

12 Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ β. Η βελτίωση του κυρωτικού μηχανισμού
Η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του νέου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης επιχειρείται με την αύξηση των περιπτώσεων επιβολής κυρώσεων στα Κ-μ, που αποκλίνουν και παραλείπουν να συμμορφωθούν τόσο στο προληπτικό όσο και στο κατασταλτικό σκέλος του ΣΣΑ ή για τις περιπτώσεις παραποίησης των στοιχείων καθώς, επίσης, και με την αυτοματοποίηση της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων (αντίστροφη ειδική πλειοψηφία).

13 Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ β. Η βελτίωση του κυρωτικού μηχανισμού
Προληπτικό Σκέλος ΣΣΑ (πολυμερής εποπτεία – ευρωπαϊκό εξάμηνο), η μη συμμόρφωση του Κράτους πλέον επισύρει ως κύρωση την τοκοφόρο κατάθεση στην Επιτροπή ποσού ίσου προς το 0,2% του ΑΕΠ του προηγούμενου χρόνου. Το ποσό με τους δεδουλευμένους τόκους επιστρέφονται, αν πάψουν οι λόγοι που επέβαλαν την επιβολή της κύρωσης. Προσοχή !!!! ΝΕΑ ΚΥΡΩΣΗ Κατασταλτικό σκέλος (ΔΥΕ), αν το Συμβούλιο διαπιστώσει την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος, προβλέπεται ως κύρωση η άτοκη υποχρεωτική κατάθεση ποσού ίσου προς το 0,2% του ΑΕΠ του προηγούμενου χρόνου. Σε άτοκη μπορεί να μετατραπεί και μια τοκοφόρος κατάθεση ενώ προβλέπεται η μετατροπή της άτοκης κατάθεσης σε πρόστιμο, αν το Κ-μ παρέλειψε να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερβολικού ελλείμματος. Προσοχή !!!Οι κυρώσεις αυτές προβλέπονταν εξαρχής στο άρθρο 126 παρ. 11 ΣΛΕΕ, αλλά ουδέποτε επεβλήθησαν

14 Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ β. Η βελτίωση του κυρωτικού μηχανισμού
Παραποίηση οικονομικών στοιχείων εκ μέρους των Κ-μ, πρόστιμο, που δεν μπορεί να υπερβεί το 0,2% του ΑΕΠ του προηγούμενου χρόνου. Στην περίπτωση αυτή, πάντως, προβλέπεται ο έλεγχος των αποφάσεων επιβολής προστίμων από το Δικαστήριο, το οποίο προς τούτο διαθέτει σύμφωνα με το ά. 261 ΣΛΕΕ πλήρη δικαιοδοσία. Προσοχή!!! ΝΕΑ ΚΥΡΩΣΗ Ιδιαίτερη προσοχή!!! Μεταξύ των κυρώσεων ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΑΠΟΠΟΜΠΗ Κ-μ

15 Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ β. περισσότερες κυρώσεις - κριτική
Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ β. περισσότερες κυρώσεις - κριτική Η αύξηση των κυρώσεων δημιουργεί την εικόνα μιας «έντονα τιμωρητικής» Ένωσης, που είναι ξένη προς το πνεύμα των Συνθηκών. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις θα αποδειχθούν αναποτελεσματικές, όπως και στο παρελθόν. Εναλλακτικές λύσεις: Αποπομπή Κ-μ από την ευρωζώνη, «Εσωτερίκευση» (internalize) των κοινών στοχεύσεων της ζώνης του ευρώ (χρυσός κανόνας) και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αποπομπή, Ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου κατά τα πρότυπα του ΔΝΤ, όπου κατά τη χρηματοδοτική συνδρομή Κ-μ η παραδοσιακή ευρωπαϊκή αλληλεγγύη αντικαθίσταται από αυστηρούς όρους πολιτικής, που συνδέονται με τη δημοσιονομική προσαρμογή. Διάχυση των κυρώσεων μέσω πρόβλεψης της «μακροοικονομικής αιρεσιμότητας» στις αναδιανεμητικές πολιτικές της Ένωσης.

16 Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ γ
Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ γ. Η διεύρυνση του πεδίου εποπτείας και συντονισμού Δημιουργία ενός Μηχανισμού Επαγρύπνησης για την παρακολούθηση και τον έγκαιρο εντοπισμό των νεοεμφανιζόμενων μακροοικονομικών ανισορροπιών. Τήρηση Πίνακα Αποτελεσμάτων (scoreboard) στο πλαίσιο του οποίου αξιολογούνται οικονομικές επιλογές των Κ-μ, αποτελούμενος «από ένα μικρό αριθμό συναφών, πρακτικών, απλών, μετρήσιμων και διαθέσιμων μακροοικονομικών και μακρο χρηματοπιστωτικών δεικτών». Ο πίνακας περιλαμβάνει ενδεικτικά κατώτατα όρια για τους δείκτες αυτούς, τα οποία χρησιμεύουν ως όρια προειδοποίησης. Οι τιμές των δεικτών επικαιροποιούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση από την Επιτροπή, ενώ σε τακτά διαστήματα αξιολογείται η καταλληλότητα του Πίνακα Αποτελεσμάτων, η σύνθεση των δεικτών, των κατώτατων ορίων και της μεθοδολογίας

17 Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ γ
Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ γ. Η διεύρυνση του πεδίου εποπτείας και συντονισμού Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και δείκτες χρήσιμους για τον έγκαιρο εντοπισμό των: Εσωτερικών ανισορροπιών, συμπεριλαμβανομένων και όσων προκύπτουν από την κατάσταση του χρέους τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, από τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένου και του τομέα της στέγασης, την εξέλιξη της ροής των πιστώσεων του ιδιωτικού τομέα και την εξέλιξη της ανεργίας. Εξωτερικών ανισορροπιών, συμπεριλαμβανομένων και όσων προκύπτουν από την εξέλιξη των θέσεων τρεχουσών συναλλαγών και καθαρών επενδύσεων των Κρατών- μελών, των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών, των μεριδίων αγοράς των εξαγωγών και των αλλαγών στις εξελίξεις τιμών και κόστους καθώς και της μη τιμολογιακής ανταγωνιστικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές συνιστώσες παραγωγικότητας.

18 Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ γ
Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ γ. Η διεύρυνση του πεδίου εποπτείας και συντονισμού Ανισορροπιών ανταγωνιστικότητας, αφού καλείται η Επιτροπή, κατά την από οικονομικής σκοπιάς ανάγνωση του Πίνακα Αποτελεσμάτων στον Μηχανισμό Επαγρύπνησης, να λάβει δεόντως υπόψη τις εξελίξεις στην πραγματική οικονομία, περιλαμβανομένης της οικονομικής αύξησης, των επιδόσεων απασχόλησης και ανεργίας, της ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης εντός και εκτός της ευρωζώνης, των εξελίξεων της παραγωγικότητας και των σχετικών φορέων, όπως είναι οι εγχώριες και εξωτερικές επενδύσεις και οι επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και των τομεακών εξελίξεων περιλαμβανομένου του τομέα της ενέργειας, που επηρεάζουν το ΑΕΠ και τις επιδόσεις των τρεχουσών συναλλαγών.

19 Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ γ
Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ γ. Η διεύρυνση του πεδίου εποπτείας και συντονισμού Διαδικασία άρσης: υποβολή σχεδίων διορθωτικών ενεργειών στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, έκδοση Συστάσεων από το Συμβούλιο, παρακολούθηση συμμόρφωσης από την Επιτροπή. Κυρώσεις (ύψους 0,1 % του ΑΕΠ του οικείου Κ-μ κατά το προηγούμενο έτος): τοκοφόρος κατάθεση, εάν έχει εκδοθεί Απόφαση του Συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται ότι το Κ-μ, κατά του οποίου κινήθηκε η διαδικασία άρσης των ανισορροπιών, δεν έλαβε τα διορθωτικά μέτρα, που συνέστησε το Συμβούλιο. ετήσιο πρόστιμο, εάν έχουν εκδοθεί δύο διαδοχικές Συστάσεις ή Αποφάσεις του Συμβουλίου σε βάρος του Κ-μ, με τις οποίες διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση. Ενίσχυση των διαθέσιμων «εργαλείων»: εμπεριστατωμένη επισκόπηση, προληπτική δράση και αποστολές εποπτείας.

20 Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ γ
Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ γ. Η διεύρυνση του πεδίου εποπτείας και συντονισμού Είναι φανερό ότι με την διεύρυνση του πεδίου εποπτείας και συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των Κ-μ και την καθιέρωση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης: Παραμένει πολύ μικρό περιθώριο ελιγμών στα Κ-μ κατά τη διαμόρφωση των οικονομικών πολιτικών τους. Στην ουσία, δηλαδή, συντελείται ένας de facto περιορισμός της εθνικής οικονομικής αυτονομίας και κατ’ επέκταση της κυριαρχίας των Κ-μ. Με τις νέες ρυθμίσεις επέρχεται μια στενή διασύνδεση των οικονομικών στοχεύσεων των Κρατών-μελών με τη στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020», που καθορίζει τους στόχους της ΕΕ και των Κρατών-μελών σε τομείς όπως η απασχόληση, η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος κα. ΚΡΙΤΙΚΗ: Καθιερώνεται «scoreboard λιτότητας»

21 Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ δ. Η ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής
Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ δ. Η ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής Οι νέες ρυθμίσεις επιφέρουν μια σημαντική ενδυνάμωση του ρόλου της Επιτροπής και δημιουργούν κατ’ επέκταση μια μετατόπιση του θεσμικού κέντρου βάρους από τα Κράτη-μέλη και το Συμβούλιο προς το υπερεθνικό όργανο της Ένωσης. Είναι ενδεικτικό ότι από μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας η Επιτροπή, λόγω των νέων εξουσιών της, χαρακτηρίζεται «watchdog» (μαντρόσκυλο) Αυξημένες εποπτικές εξουσίες: αξιολογήσεις του κάθε Κ-μ, παρακολούθηση, επιτόπιες αποστολές εποπτείας, εμπεριστατωμένη επισκόπηση, προληπτικές δράσεις, συστάσεις και προειδοποιήσεις. Γενικευμένη εφαρμογή της «αντίστροφης ειδικής πλειοψηφίας», έτσι ώστε να μην χρειάζεται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση των κατασταλτικών μέτρων, που εισηγείται η Επιτροπή, αλλά μόνο για την απόρριψή τους. Αν δεν μπορεί να συγκεντρωθεί τέτοια πλειοψηφία απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής εντός 10 ημερών τότε αυτή θεωρείται εγκριθείσα.

22 Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ 6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ αντίστροφη ειδική πλειοψηφία: λόγος & αντίλογος
Η αντίστροφη ειδική πλειοψηφία ενισχύει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών του ΣΣΑ (πολυμερής εποπτεία – ΔΥΕ). Ωστόσο, Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας επιχειρείται σε βάρος της αναγκαίας δημοκρατικής νομιμοποίησης και λογοδοσίας της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στα Κ-μ. Διευρύνεται σημαντικά η διακριτική ευχέρεια και η αυτονομία του τεχνοκρατικού – γραφειοκρατικού οργάνου σε βάρος του πολιτικού οργάνου, ανατρέποντας την από τη Συνθήκη θεσμική ισορροπία. Η εκτεταμένη χρήση της αντίστροφης ειδικής πλειοψηφίας, αντιμετωπίζεται περίπου ως πανάκεια. Καταγράφονται, όμως και απόψεις που συνιστούν μια περισσότερο επιφυλακτική προσέγγιση, αφενός γιατί πλέον η Επιτροπή θα είναι πιο προσεκτική, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες συστάσεις για κυρώσεις προς το Συμβούλιο και αφετέρου γιατί, αν και γίνεται δυσκολότερο, δεν εκλείπει εντελώς το περιθώριο «πολιτικού παζαρέματος» στο πλαίσιο του Συμβουλίου.

23 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

24 1. Τι είναι και πως λειτουργεί το ευρωπαϊκό εξάμηνο;
2. Με ποιο τρόπο και προς ποια κατεύθυνση διευρύνεται η εποπτεία των οικονομικών πολιτικών των Κρατών-μελών; 3. Η δημοσιονομική πειθαρχία διά των κυρώσεων. Λόγος και αντίλογος. 4. Με ποιο τρόπο επιδιώκεται στο πλαίσιο των κανόνων της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης η αυτοματοποίηση της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων στα Κράτη-μέλη ;


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google