Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ
ΔΙΑΛΕΞΗ 5 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ

2 Εισαγωγή Η Δεοντολογία αποτελεί το επιστέγασμα της εφαρμοσμένης επαγγελματικής ηθικής Ορίζει τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την άσκηση κάποιου επαγγέλματος Ο Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας περιλαμβάνει νοσηλευτικούς, νομικούς, κοινωνικούς κανόνες οι οποίοι σχετίζονται με τη συμπεριφορά του Νοσηλευτή κατά την άσκηση του επαγγέλματος Στοχεύει: Στη διαφύλαξη της ασφάλειας και στην προστασία των ατόμων και της κοινωνίας γενικότερα (είναι αποδέκτες των νοσηλευτικών υπηρεσιών) Στην προστασία του Νοσηλευτικού επαγγέλματος ρυθμίζοντας τις σχέσεις τόσο των Νοσηλευτών μεταξύ τους, όσο και με τους άλλους επαγγελματίες υγείας

3 Βασικές έννοιες και ορισμοί
Ασθενής: είναι το άτομο το οποίο βιώνει μια διαταραχή σε οργανικό, κοινωνικό, ψυχικό, συναισθηματικό, πνευματικό επίπεδο και χρήζει ή αναζητά φροντίδα Άτομο: αποτελεί το επίκεντρο της Νοσηλευτικής και ένα από τα τέσσερα βασικά στοιχεία των Νοσηλευτικών μοντέλων και θεωριών (άτομο, υγεία, περιβάλλον, Νοσηλευτική) Νοσηλευτική: είναι η επιστήμη που ενσωματώνει την αυτοδύναμη και διεπιστημονική φροντίδα των ατόμων κάθε ηλικίας, των οικογενειών τους, των ομάδων και των διαφόρων κοινοτήτων, των ασθενών ή υγιών ατόμων σε όλες τις δομές Η Νοσηλευτική περιλαμβάνει την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της αρρώστιας, τη φροντίδα και την αποκατάσταση ατόμων, οικογενειών, ομάδων ή κοινότητας, καλύπτοντας ηλικιακά από την εγκυμοσύνη μέχρι τους ηλικιωμένους

4 Νοσηλευτικές αξίες η προαγωγή της υγείας και της ευεξίας του ατόμου
η παροχή ισότιμης, ασφαλούς, επικαιροποιημένης, τεκμηριωμένης και χωρίς διακρίσεις φροντίδας ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του Νοσηλευτικού απορρήτου και των εμπιστευτικών πληροφοριών η διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των ατόμων στη φροντίδα τους και της συγκατάθεσής τους μετά από ενημέρωση η προστασία και η προαγωγή της αυτονομίας του Νοσηλευτικού επαγγέλματος η διαφύλαξη των δικαιωμάτων των ατόμων σε όλα τα επίπεδα της φροντίδας και η συνηγορία η δημιουργία και η διατήρηση θεραπευτικού περιβάλλοντος η λήψη δεοντολογικών αποφάσεων η στήριξη και διάχυση της Νοσηλευτικής έρευνας

5 Ορισμός Νοσηλευτική Δεοντολογία αποτελεί το εννοιολογικό πλαίσιο για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων συμπεριφορών αλλά και στάσεων απέναντι σε καθημερινά ζητήματα που άπτονται της φροντίδας Αναφέρεται στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του ανθρώπου καθώς και τα πρότυπα πάνω στα οποία βασίζεται η λήψη απόφασης Σύνολο ηθικών υποχρεώσεων στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης επαγγελματικής ομάδας…εξηγεί σε ποιες υποχρεώσεις πιστεύουν τα μέλη της…τι πρέπει να σέβονται όταν σχετίζονται με άλλες ομάδες

6 Οι θεμελιώδεις αρχές της Νοσηλευτικής Δεοντολογίας είναι:
η αυτονομία του ατόμου η μη πρόκληση βλάβης ο ωφελιμισμός η δικαιοσύνη (αναγνωρίζουν και σέβονται τη διαφορετικότητα των ατόμων σε επίπεδο γλώσσας, φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, κοινωνικής κατάστασης, εθνικότητας, διαφυλικού προσανατολισμού) η πίστη/αφοσίωση η προστασία και εμπιστευτικότητα προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων η ειλικρίνεια (αποκαλύπτει την αλήθεια στο άτομο λαμβάνοντας υπόψη το γνωστικό επίπεδο και τη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου) η υπευθυνότητα η συγκατάθεση μετά από ενημέρωση

7 Πλεονεκτήματα του κώδικα
Είναι ένα εργαλείο προώθησης του σχετικού επαγγέλματος μέσα στην κοινωνία Αποτελεί την επίσημη έκφραση των αξιών στις οποίες πιστεύουν τα μέλη της επαγγελματικής κοινότητας και της κοινωνίας Αποτελεί έναν τρόπο να προστατευθούν οι ασθενείς και το σύνολο του πληθυσμού από την καταχρηστική άσκηση του επαγγέλματος Αποτελεί εργαλείο ενοποίησης ή εναρμόνισης επαγγελματικών ειδικοτήτων και βελτίωσης της συνοχής μεταξύ των μελών της επαγγελματικής κοινότητας

8 Στην ελληνική πραγματικότητα
Επαγγέλματα που εξαρχής προικοδοτήθηκαν με νομοθετήματα στα οποία ο τρόπος και οι αρχές άσκησης τους προβλέφθηκαν με σαφήνεια και αυστηρότητα, απήλαυσαν και συνεχίζουν να απολαύουν αυξημένο κοινωνικό κύρος και αποδοχή (γιατροί, δικηγόροι) Ο κώδικας δεοντολογίας αποτελεί τον κυριότερο μηχανισμό μέσω του οποίου μια τάξη επαγγελματιών επιδιώκει και συντηρεί την προνομιακή κοινωνικοοικονομική της θέση

9 Ο Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας στην Ελλάδα
Άρθρο 1 Ο Νοσηλευτής οφείλει να αποτελεί υπόδειγμα έντιμου και άμεμπτου ατόμου σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του και να προστατεύει την αξιοπρέπεια του νοσηλευτικού επαγγέλματος Οφείλει γενικά να πράττει καθετί που επιβάλλει το καθήκον του, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, τις αρχές της ηθικής και της δεοντολογίας, τις διατάξεις του παρόντος κώδικα και τις διατάξεις που αφορούν στην άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος

10 Άρθρο 2 Πρωταρχική μέριμνα του νοσηλευτή κατά την παροχή των υπηρεσιών του είναι η κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου ως βιοψυχοκοινωνικής και πνευματικής οντότητας Με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του ασθενή, στα πλαίσια της πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας, αποκατάστασης και ανακούφισης από τον πόνο, οφείλει ο νοσηλευτής να χρησιμοποιεί το σύνολο των επιστημονικών και επαγγελματικών του γνώσεων και δεξιοτήτων και την εμπειρία του, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την επιστημονική και επαγγελματική του ανεξαρτησία

11 Άρθρο 3 Ιδιαίτερο καθήκον του νοσηλευτή αποτελεί η φροντίδα του ασθενή, με τη δημιουργία του κατάλληλου θεραπευτικού περιβάλλοντος ώστε ο ασθενής να απολαμβάνει τη μέγιστη δυνατή σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία Άρθρο 4  Ο Νοσηλευτής πρέπει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του να απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που είναι δυνατόν να δημιουργήσει την υπόνοια ότι καταφεύγει σε παραπλάνηση ή εξαπάτηση των ασθενών, προσέλκυση πελατείας, προσωπική διαφήμιση, συνεταιρισμό με άτομα που δεν ασκούν το επάγγελμα, συγκάλυψη ατόμων που ασκούν μη νόμιμα το επάγγελμα ή αθέμιτο ανταγωνισμό συναδέλφων

12 Άρθρο 5  Ο Νοσηλευτής οφείλει απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και την τιμή του ασθενή. Οφείλει να λαμβάνει κάθε μέτρο που προάγει, αλλά και να απέχει από κάθε ενέργεια που είναι δυνατό να θίξει το αίσθημα της προσωπικής ελευθερίας και την ελεύθερη βούληση του ασθενή Άρθρο 6  Ο Νοσηλευτής οφείλει να προσφέρει ισότιμα προς όλους τους ασθενείς την ίδια φροντίδα, επιμέλεια και αφοσίωση, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές, ιδεολογικές ή άλλες πεποιθήσεις τους, την κοινωνική και την οικονομική τους κατάσταση ή τη βαρύτητα της νόσου Άρθρο 7  Ο Νοσηλευτής οφείλει απεριόριστο σεβασμό στην αξία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει κάθε μέτρο για τη διάσωση ή διατήρησή της και απέχει από κάθε ενέργεια που είναι δυνατό να τη θέσει σε κίνδυνο

13 Άρθρο 8  Ο Νοσηλευτής οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του ασθενή, στα πλαίσια και όρια των καθηκόντων του, σύμφωνα με τα δεδομένα της νοσηλευτικής επιστήμης και τις διατάξεις που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος, αποφεύγοντας οποιαδήποτε μη ενδεδειγμένη ή πειραματική διαγνωστική ή θεραπευτική μέθοδο. Για το σκοπό αυτό, ο Νοσηλευτής οφείλει να ενημερώνεται και να βελτιώνει τις δεξιότητές του στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης Άρθρο 9  Ο Νοσηλευτής οφείλει να παρέχει τη συνδρομή του στον ασθενή με κάθε θεμιτό μέσο και να τον προστατεύει από οποιαδήποτε βλάβη ή κίνδυνο στο χώρο παροχής των υπηρεσιών του, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον.  Οφείλει επίσης να διαφυλάττει τα ατομικά δικαιώματα του ασθενή και να αποτρέπει με κάθε δυνατό μέσο οποιαδήποτε μορφή παραβίασής τους

14 Άρθρο 10  Ο Νοσηλευτής, σεβόμενος την προσωπικότητα του ασθενή, πρέπει να παρέχει τη συνδρομή του για την ορθή ενημέρωση του ασθενή αναφορικά με την πρόγνωση, τη διάγνωση, τη θεραπεία, τους ενδεχόμενους κινδύνους και τα οφέλη, πριν από τη διενέργεια κάθε νοσηλευτικής ή ιατρικής πράξης Άρθρο 11  Ο Νοσηλευτής οφείλει απεριόριστο σεβασμό στην ιδιωτική ζωή του ασθενή και απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που είναι δυνατό να βλάψει τον απόρρητο χαρακτήρα των κάθε είδους πληροφοριών των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Άρθρο 12  Ο Νοσηλευτής οφείλει να διατηρεί άριστες σχέσεις με τους συναδέλφους Νοσηλευτές, τους ιατρούς και το λοιπό προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, παραμερίζοντας κάθε διαφορά με γνώμονα το συμφέρον του ασθενή και την εύρυθμη λειτουργία του φορέα παροχής υπηρεσιών. Οφείλει να σέβεται και να τιμά τους συναδέλφους Νοσηλευτές κάθε βαθμίδος, εκπαίδευσης, ή ειδίκευσης, τηρώντας την ιεραρχία Άρθρο 13  Ο Νοσηλευτής οφείλει να σέβεται και να συνεργάζεται αρμονικά με τους ιατρούς, ακολουθώντας με ακρίβεια τις ιατρικές οδηγίες, διατηρώντας συγχρόνως την επιστημονική του ανεξαρτησία και την ιδιότητά του ως ισότιμου μέλους της θεραπευτικής ομάδας

15 Άρθρο 14 Απαγορεύεται στο Νοσηλευτή να προβαίνει σε επικρίσεις ή αποδοκιμασίες του έργου των συναδέλφων του, των ιατρών και του λοιπού προσωπικού Άρθρο 15  Ο Νοσηλευτής οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του και τη συνδρομή του στις δημόσιες αρχές για την προαγωγή και διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, τόσο στα πλαίσια της κοινοτικής νοσηλευτικής όσο και κατά την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών γενικότερα, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τις κείμενες διατάξεις Άρθρο 16  Ο Νοσηλευτής που ασχολείται με την έρευνα οφείλει να τηρεί τις γενικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας κατά την διενέργεια κάθε επιδημιολογικής, κλινικής ή άλλης έρευνας, όπως αυτές ορίζονται στους διεθνείς κώδικες και διατυπώνονται ειδικότερα από την αρμόδια επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας. Επίσης οφείλει να λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για το σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων των ατόμων που συμμετέχουν με τη συναίνεσή τους σε επιστημονική έρευνα, για την επιστημονική ακρίβεια των αποτελεσμάτων της έρευνας και για την τήρηση του νοσηλευτικού απορρήτου Άρθρο 17  Ο Νοσηλευτής δεν μπορεί να συνδυάζει την έρευνα με τις νοσηλευτικές φροντίδες εκτός της περίπτωσης που αυτή η έρευνα μπορεί να προσφέρει διαγνωστικά ή θεραπευτικά στον ασθενή

16 Άρθρο 18  Η παροχή νοσηλευτικών φροντίδων απαιτεί, σε όλες τις περιστάσεις, το σεβασμό της ζωής, της αξιοπρέπειας και της ελεύθερης επιλογής του ασθενή. Σε περίπτωση ανίατης ασθένειας που βρίσκεται στο τελικό στάδιο μπορεί η νοσηλευτική φροντίδα να περιοριστεί στην ανακούφιση του φυσικού και ηθικού πόνου του ασθενή, παρέχοντάς του την κατάλληλη υποστήριξη και διατηρώντας, κατά το δυνατόν την ποιότητα της ζωής του. Αποτελεί υπέρτατο χρέος του νοσηλευτή να συμπαρίσταται στον ασθενή μέχρι το τέλος και να δρα με τρόπο, ώστε να του επιτρέπει τη διατήρηση της αξιοπρέπειάς του Άρθρο 19  Ο Νοσηλευτής που μετέχει στη διαδικασία πιστοποίησης του θανάτου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 2737/1999 (Α' 174), παρέχει τη συνδρομή του στο ιατρικό έργο και λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι κείμενες διατάξεις Άρθρο 20  Ο Νοσηλευτής οφείλει να παρέχει στον ασθενή, μετά από αίτησή του, κάθε χρήσιμη πληροφορία στα θέματα της αναπαραγωγής στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Σύμφωνα με τη νοσηλευτική ηθική, ο Νοσηλευτής εξαιτίας των προσωπικών του πεποιθήσεων έχει τη δυνατότητα αποχής από τη διαδικασία αναπαραγωγής ή διακοπής της κύησης

17 Υποχρεώσεις στα πλαίσια της Παιδιατρικής Νοσηλευτικής
Άρθρο 21  Υποχρεώσεις στα πλαίσια της Παιδιατρικής Νοσηλευτικής Η προσωπικότητα και η βούληση του παιδιού-ασθενή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στα πλαίσια της νοσηλευτικής φροντίδας και να επιδιώκεται η λήψη της συναίνεσης ιδιαίτερα των εφήβων Άρθρο 22  Υποχρεώσεις στα πλαίσια της Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής  Ο Νοσηλευτής οφείλει τον απαραίτητο σεβασμό στην προσωπικότητα του ψυχιατρικού ασθενή λαμβάνοντας υπόψη τη βούλησή του στις περιπτώσεις εκείνες που είναι σε θέση να την εκφράσει Άρθρο 23  Υποχρεώσεις στα πλαίσια της Κοινοτικής Νοσηλευτικής  Ο Νοσηλευτής οφείλει στα πλαίσια της Κοινοτικής Νοσηλευτικής να παρέχει τις διαγνωστικές, θεραπευτικές και υποστηρικτικές νοσηλευτικές υπηρεσίες του σε στενή συνεργασία με την ομάδα υγείας, το φορέα στα πλαίσια του οποίου γίνεται η παροχή, καθώς και τις δημόσιες αρχές για την προστασία της δημόσιας υγείας. Άρθρο 24 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

18 Κριτική του κώδικα (1/2) Ο κώδικας έχει μορφή τυπικού κανόνα δικαίου
Θα περίμενε κανείς ένα κείμενο εξοπλισμένο με διατάξεις εξαναγκαστικού χαρακτήρα, όπως είναι οι διατάξεις του κανονισμού Ιατρικής δεοντολογίας ή του κώδικα δικηγόρων Πρόκειται για προσπάθεια ατελή, αφού σε κανένα σημείο του κειμένου δεν υπάρχει πρόβλεψη κυρώσεων σε περίπτωση που ο νοσηλευτής παραβεί τις υποχρεώσεις που ο κώδικας προδιαγράφει Πρόκειται για ένα κείμενο κατευθυντήριων αρχών Πουθενά δεν απαγορεύεται ρητά κάποια συμπεριφορά ή πρακτική ούτε προβλέπει κυρώσεις για συγκεκριμένες παραβάσεις

19 β) κάθε παράβαση του τιμωρείται πειθαρχικά
Κριτική του κώδικα (2/2) Δεν αναφέρεται ότι α) η τήρηση του δεοντολογικού κανονισμού επαφίεται στην επιστημονική αξιοπρέπεια και την επαγγελματική συνείδηση των νοσηλευτών β) κάθε παράβαση του τιμωρείται πειθαρχικά Χρειάστηκε να περάσει μια τριετία, ώστε ο νόμος 3252/2004 (ΕΝΕ) ανάγει την παράβαση των καθηκόντων σε πειθαρχικά παραπτώματα και προβλέπει την επιβολή πειθαρχικών ποινών

20 Κώδικας Δεοντολογίας NMC (Αγγλία) (1/5)
Prioritise people Treat people as individuals and uphold their dignity Listen to people and respond to their preferences and concerns Make sure that people’s physical, social and psychological needs are assessed and responded to Act in the best interests of people at all times Respect people’s right to privacy and confidentiality

21 Κώδικας Δεοντολογίας NMC (Αγγλία) (2/5)
Practise effectively Always practise in line with the best available evidence Communicate clearly Work cooperatively Share your skills, knowledge and experience for the benefit of people receiving care and your colleagues Keep clear and accurate records relevant to your practice

22 Κώδικας Δεοντολογίας NMC (Αγγλία) (3/5)
Be accountable for your decisions to delegate tasks and duties to other people Have in place an indemnity arrangement which provides appropriate cover for any practice you take on as a nurse or midwife in the United Kingdom Preserve safety Recognise and work within the limits of your competence Be open and candid with all service users about all aspects of care and treatment, including when any mistakes or harm have taken place Always offer help if an emergency arises in your practice setting or anywhere else

23 Κώδικας Δεοντολογίας NMC (Αγγλία) (4/5)
Act without delay if you believe that there is a risk to patient safety or public protection Raise concerns immediately if you believe a person is vulnerable or at risk and needs extra support and protection Advise on, prescribe, supply, dispense or administer medicines within the limits of your training and competence, the law, our guidance and other relevant policies, guidance and regulations Be aware of, and reduce as far as possible, any potential for harm associated with your practice

24 Κώδικας Δεοντολογίας NMC (Αγγλία) (5/5)
Promote professionalism and trust Uphold the reputation of your profession at all times Uphold your position as a registered nurse or midwife Fulfil all registration requirement Cooperate with all investigations and audits Respond to any complaints made against you professionally Provide leadership to make sure people’s wellbeing is protected and to improve their experiences of the healthcare system

25 The New ‘Code of Ethics for Nurses With Interpretive Statements’ (2015): Practical Clinical Application, Part I The Code (ANA, 2015) articulates the ethical obligations of all registered nurses The nine provisions identify the responsibilities of nurses, while the interpretive statements provide guidance in their application Because many terms in nursing ethics are used imprecisely and interchangeably with possible misconceptions, this edition of the Code includes a glossary of 49 terms, such as compassion fatigue, moral distress, and social media (ANA, 2015, pp ) The first three provisions explain the most basic values and commitments of the nurse, all of which might be helpful in exploring the following nursing case situation These provisions address the nurse’s duties to respect the patient, unrestricted by considerations of social or economic status, personal attributes, or the nature of health problems The fourth provision discusses the nurse’s accountability in practice

26 Provisions (Διατάξεις)
The nurse practices with compassion and respect for the inherent dignity, worth, and unique attributes of every person Provision 2 The nurse’s primary commitment is to the patient, whether an individual, family, group, community, or population Provision 3 The nurse promotes, advocates for, and protects the rights, health, and safety of the patient Provision 4 The nurse has authority, accountability, and responsibility for nursing practice; makes decisions; and takes action consistent with the obligation to promote health and to provide optimal care

27 The New ‘Code of Ethics for Nurses with Interpretive Statements’ (2015): Practical Clinical Application, Part II Provisions 5 and 6 focus on ethical issues related to boundaries of duty and loyalty The language used in the revised Code makes these provisions more precise and the interpretive statements supporting the provisions are organized more logically Provisions 7 through 9 concentrate on the nurse’s ethical duties beyond individual patient encounters These provisions had the most significant changes They focus on the nurse’s obligation to address social justice issues through direct action and involvement in health policy, as well as a responsibility to contribute to nursing knowledge through scholarly inquiry and research

28 Provisions (Διατάξεις)
The nurse owes the same duties to self as to others, including the responsibility to promote health and safety, preserve wholeness of character and integrity, maintain competence, and continue personal and professional growth Provision 6 The nurse, through individual and collective effort, establishes, maintains, and improves the ethical environment of the work setting and conditions of employment that are conducive to safe, quality health care

29 Provisions (Διατάξεις)
The nurse, in all roles and settings, advances the profession through research and scholarly inquiry, professional standards development, and the generation of both nursing and health policy Provision 8 The nurse collaborates with other health professionals and the public to protect human rights, promote health diplomacy, and reduce health disparities Provision 9 The profession of nursing, collectively through its professional organizations, must articulate nursing values, maintain integrity of the profession, and integrate principles of social justice into nursing and health policy

30 Συμπερασματικά These revised provisions and interpretive statements were developed with an eye toward the future and a foot well-grounded in knowledge gained from the past This updated version provides nurses with clarity on terms through a glossary, links to foundational documents on the ANA website, and improved clarity through editing of the first four provisions Through the addition of this, the importance of the role of the professional nurse in the patient safety is expressed The authors were confronted with what they could be doing to advance the profession and assist other nurses to do the same Hopefully, nurses will look inward, find ways to promote this new Code, and improve the ethical practice of nursing This revised Code provides nurses with the guidance to continue to earn the public’s trust

31 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google