Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΝΕΚ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΝΕΚ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΔΡΑΣΗ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

2 Εκτιμώμενος αριθμός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (1/4) Η δράση «Αναβάθμιση μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων Μεσαίων επιχειρήσεων και αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση που αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες. Η δράση περιλαμβάνει τους παρακάτω επιμέρους στόχους: Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός Ψηφιακή Βιομηχανία Ενεργειακή αποτελεσματικότητα Ο προϋπολογισμός της δράσης (σε Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στο ποσό των € Για επενδυτικά σχέδια € € που θα υλοποιηθούν σε διάστημα 36 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου Περιφέρειες Συνολικός Π/Υ (Δ/Δ) € Εκτιμώμενος αριθμός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν ΑΝ. Μακεδονία – Θράκη – Κ. Μακεδονία. Ήπειρος – Θεσσαλία – Δ. Ελλάδα 89 Δ. Μακεδονία – Ιόνιο – Πελοπόννησος – Β. Αιγαίο - Κρήτη 18 Αττική 26 Στερεά Ελλάδα 5 Νότιο Αιγαίο 4 Σύνολο 142

3 Επιλέξιμες επιχειρήσεις Επιλέξιμες επενδύσεις
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (2/4) Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι επιχειρήσεις με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Έχουν, μέχρι 31/12/2016, τρείς (3) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. Είναι μεσαίες, ήτοι: απασχολούν κατά ανώτατο όριο 250 εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των 50 εκατομμυρίων ευρώ ή ισολογισμό κάτω των σαράντα τριών (43) εκατομμυρίων ευρώ και ταυτόχρονα, απασχολούν κατά κατώτατο όριο πενήντα (50) εργαζομένους ή έχουν άνω των δέκα (10) εκατομμύριων ευρώ κύκλο εργασιών ή ισολογισμό. Επιλέξιμες επιχειρήσεις Επιλέξιμα στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι τα επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν την έννοια της αρχικής επένδυσης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να πληρείται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: δημιουργία νέας μονάδας, επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει Επιλέξιμες επενδύσεις

4 Επιλέξιμες Νομικές Μορφές
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (3/4) Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) Υλικά / Κατασκευές Εφοδιαστική Αλυσίδα Ενέργεια Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Υγεία-Φάρμακα. Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε μεταποιητικές δραστηριότητες που εμπίπτουν ή υποστηρίζουν τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ): Σημείωση: Οι επιχειρήσεις δεν έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αλλά οφείλουν να τον διαθέτουν πριν την πρώτη εκταμίευση Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (ατομική επιχείρηση, ανώνυμη εταιρία, εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμη εταιρία ή ετερόρρυθμη εταιρία και Ι.Κ.Ε, συνεταιρισμός, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [κοινσεπ]). Επιλέξιμες Νομικές Μορφές

5 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (4/4)
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Λογισμικό – Τεχνικές Ειδικές Εγκαταστάσεις Παραγωγής Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης & ελέγχου ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης και πιστοποίηση προϊόντων Επενδυτικές δαπάνες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης Δαπάνες αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνών, τεχνογνωσίας Μισθολογικό Κόστος Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις του Εξωτερικού Τεχνική/Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιλέξιμες δαπάνες Για τον προσδιορισμό της έντασης της ενίσχυσης εφαρμόζονται τα ποσοστά των περιφερειακών ενισχύσεων και τα ειδικά άρθρα του Ν.651/2014 για ειδικά είδη δαπανών. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών και έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

6 ΔΡΑΣΗ 2: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΜΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΡΑΣΗ 2: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΜΕ

7 Εκτιμώμενος αριθμός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΜΕ (1/4) Η Δράση αφορά στην υποστήριξη Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όχι μόνο εκείνων που έχουν ήδη αναπτύξει εξαγωγική δραστηριότητα, αλλά και όσων σχεδιάζουν να προβούν σε εξωστρεφείς ενέργειες με απώτερο σκοπό την επαναφορά των εξαγωγών ως στρατηγική επιλογή της χώρας Ο προϋπολογισμός της Δράσης (σε Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στο ποσό των Για επιχειρηματικά σχέδια 20.000€ € Τα οποία θα υλοποιηθούν σε διάστημα 24μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου Περιφέρειες Συνολικός Π/Υ (Δ/Δ) € Εκτιμώμενος αριθμός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν ΑΝ. Μακεδονία – Θράκη – Κ. Μακεδονία. Ήπειρος – Θεσσαλία – Δ. Ελλάδα 790 Δ. Μακεδονία – Ιόνιο – Πελοπόννησος – Β. Αιγαίο - Κρήτη 153 Αττική 231 Στερεά Ελλάδα 33 Νότιο Αιγαίο 41 Σύνολο 1.250

8 Επιλέξιμες επιχειρήσεις Επιλέξιμες επενδύσεις
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΜΕ (2/4) Δικαιούχοι στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι: : Υφιστάμενες MμΕ επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρι 31/12/2016 έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Σημείωση: Οι Δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο είτε ως μεμονωμένες επιχειρήσεις είτε ως συνεργασία επιχειρήσεων (σχήμα συνεργασίας τριών τουλάχιστον επιχειρήσεων). Επιλέξιμες επιχειρήσεις H ενίσχυση που θα λάβει το επενδυτικό σχέδιο μιας επιχείρησης, αθροιστικά με το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει, κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα, η επιχείρηση δεν θα πρέπει να: υπερβαίνει το ποσό των ευρώ Επιλέξιμες επενδύσεις

9 Επιλέξιμες Νομικές Μορφές
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΜΕ (3/4) Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) Υλικά / Κατασκευές Εφοδιαστική Αλυσίδα Ενέργεια Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ Υγεία-Φάρμακα. Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν ή υποστηρίζουν τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ): Σημείωση: Οι επιχειρήσεις δεν έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αλλά οφείλουν να τον διαθέτουν πριν την πρώτη εκταμίευση Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (ατομική επιχείρηση, ανώνυμη εταιρία, εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμη εταιρία ή ετερόρρυθμη εταιρία και Ι.Κ.Ε, συνεταιρισμός, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [κοινσεπ]). Επιλέξιμες Νομικές Μορφές

10 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΜΕ (4/4)
Επιλέξιμες δαπάνες Στοχευμένος μηχανολογικός & εργαστηριακός εξοπλισμός Ενέργειες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών-ψηφιοποίηση διαδικασιών Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων/υπηρεσιών και συσκευασίας, ετικέτας Ενέργειες προβολής, προώθησης & επικοινωνίας σε αγορές-στόχους (πλην εμπορικών εκθέσεων) Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις Απόκτηση ευρεσιτεχνίας Τεχνική/Συμβουλευτική Υποστήριξη Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων σε μειονεκτική θέση Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών και έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

11 ΔΡΑΣΗ 3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΡΑΣΗ 3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

12 Εκτιμώμενος αριθμός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (1/4) Η Δράση αφορά στην χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερών και αέριων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων. Ο προϋπολογισμός της δράσης (σε Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στο ποσό των € Για επιχειρηματικά σχέδια € € Τα οποία θα υλοποιηθούν σε διάστημα 36 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου Περιφέρειες Συνολικός Π/Υ (Δ/Δ) € Εκτιμώμενος αριθμός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν ΑΝ. Μακεδονία – Θράκη – Κ. Μακεδονία. Ήπειρος – Θεσσαλία – Δ. Ελλάδα 38 Δ. Μακεδονία – Ιόνιο – Πελοπόννησος – Β. Αιγαίο - Κρήτη 8 Αττική 11 Στερεά Ελλάδα 2 Νότιο Αιγαίο Σύνολο 61

13 Επιλέξιμες επιχειρήσεις Επιλέξιμες επενδύσεις
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (2/4) Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι υπό σύσταση ΜμΕ Επιλέξιμες επιχειρήσεις Εργαζόμενοι Κύκλος Εργασιών Σύνολο Ισολογισμού MμE ≤ 250 ≤ 50 εκ. ευρώ ≤ 43 εκ. ευρώ Επιλέξιμα στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι τα επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν την έννοια της αρχικής επένδυσης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να πληρείται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: δημιουργία νέας μοναδας, επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει. Επιλέξιμες επενδύσεις

14 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (3/4) Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν τον Στρατηγικό Τομέα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Απόβλητα αστικού τύπου Αστικά στερεά απόβλητα Αστικά απόβλητα ειδικής διαχείρισης (συσκευασίας, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, κλπ) Ιλύες αστικού τύπου 2. Βιομηχανικά Απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων Βιομηχανικά απόβλητα Ειδικά ρεύματα υλικών (οχήματα, έλαια, ελαστικά οχημάτων, απόβλητα υγειονομικών μονάδων, κλπ) 3. Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων 4. Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα 5. Απόβλητα αλιείας/ιχθυοκαλλιέργειας. Συλλογή Μεταφορά Προσωρινή αποθήκευση Ανάκτηση Η ανάκτηση θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένα σε κάθε επενδυτικό σχέδιο Η διάθεση αποβλήτων δεν είναι επιλέξιμη ενέργεια Σημείωση: Οι επιχειρήσεις δεν έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αλλά οφείλουν να τον διαθέτουν πριν την πρώτη εκταμίευση

15 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (4/4)
Επιλέξιμες δαπάνες Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος Μηχανήματα – Εξοπλισμός Πιστοποίηση συστημάτων, Δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού Απόκτηση ευρεσιτεχνίας Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις Μεταφορικά μέσα Περιβαλλοντικές μελέτες Τεχνική/Συμβουλευτική Υποστήριξη Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων σε μειονεκτική θέση Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών και έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

16 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΔΡΑΣΗ 4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ

17 Εκτιμώμενος αριθμός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ (1/4) Η Δράση αφορά αφορά τη χρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυξης διεπιχειρησιακών συνεργασιών με τη μορφή κάθετων, ή/και οριζόντιων διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας των εννέα (9) τομέων προτεραιότητας του Προγράμματος. Στον πυρήνα τίθεται η μεταποιητική δραστηριότητα, Ο προϋπολογισμός της δράσης (σε Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στο ποσό των € Περιφέρειες Συνολικός Π/Υ (Δ/Δ) € Εκτιμώμενος αριθμός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν ΑΝ. Μακεδονία – Θράκη – Κ. Μακεδονία. Ήπειρος – Θεσσαλία – Δ. Ελλάδα ,37 121 Δ. Μακεδονία – Ιόνιο – Πελοπόννησος – Β. Αιγαίο - Κρήτη ,12 36 Αττική ,39 24 Στερεά Ελλάδα ,04 6 Νότιο Αιγαίο ,08 5 Σύνολο ,00 192 Για επιχειρηματικά σχέδια ανάλογα με τον αριθμό επιχειρήσεων κάθε αλυσίδας αξίας. Μέσος όρος ανά πρόταση: ,00 €

18 Επιλέξιμες επιχειρήσεις Επιλέξιμες επενδύσεις
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ (2/4) Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι Ομάδες υφιστάμενων και νέων ανεξάρτητων επιχειρήσεων (ΜμΕ) με κάθετες, συμπληρωματικές, ή/και ομοειδείς δραστηριότητες, οι οποίες θα συνδέονται με ένα κοινά αποδεκτό μεταξύ τους σύμφωνο συνεργασίας (ΜοU). Επίσης, σε κάθε συνεργατικό σχήμα δύναται να συμμετέχει και μία (1) υπό ίδρυση ΜμΕ επιχείρηση. Επιλέξιμες επιχειρήσεις MμE Η Δράση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: ανάπτυξη τελικών ή ενδιάμεσων νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων / υπηρεσιών, με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση, την πιστοποίηση και το σεβασμό προς το περιβάλλον μεταφορά τεχνογνωσίας και εφαρμογή πρωτοτύπων / καινοτομικών ιδεών κοινού ενδιαφέροντος κατοχύρωση και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας κοινού ενδιαφέροντος πιστοποίηση προϊόντων / υπηρεσιών με βάση ειδικές απαιτήσεις διεθνών αγορών ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής κοινού ενδιαφέροντος προώθηση της οργανωτικής και διαδικαστικής καινοτομίας προώθηση/προβολή προϊόντων και υπηρεσιών στη διεθνή αγορά. Επιλέξιμες επενδύσεις

19 Επιλέξιμες Νομικές Μορφές
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ (3/4) Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν ή υποστηρίζουν τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ): Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) Υλικά / Κατασκευές Εφοδιαστική Αλυσίδα Ενέργεια Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ Υγεία-Φάρμακα. Περιβάλλον Τουρισμός Επιλέξιμες Νομικές Μορφές Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: Επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011).

20 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ (4/4) Επιλέξιμες δαπάνες Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος Μηχανήματα – Εξοπλισμός Πιστοποίηση συστημάτων, Δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού Μελέτες – ερευνες – συμβουλευτική Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις Δαπάνες ίδρυσης-απόκτησης άδειας λειτουργίας (νεοσύστατες) Διπλώματα ευρυσιτεχνίας Επαγγελματική κατάρτιση Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών και έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

21 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΔΡΑΣΗ 5: ΑνΑπτυξη ΕπιχειρηματικΩν ΠΑρκων ΤοπικΗσ ΕμβΕλειαΣ για τη μεταποΙηση και την εφοδιαστικΗ αλυσΙδα

22 Εκτιμώμενος αριθμός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (1/4) Η Δράση επιχειρεί να προσανατολίσει τους επιχειρηματικούς φορείς στις τοπικές οικονομίες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και λειτουργίας οργανωμένων Επιχειρηματικών Πάρκων διαφόρων κατηγοριών, με βάση τις διατάξεις και ορισμούς του Ν.3982/2011. Ο προϋπολογισμός της δράσης (σε Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στο ποσό των € Περιφέρειες Συνολικός Π/Υ (Δ/Δ) € Εκτιμώμενος αριθμός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν ΑΝ. Μακεδονία – Θράκη – Κ. Μακεδονία. Ήπειρος – Θεσσαλία – Δ. Ελλάδα ,68 - Δ. Μακεδονία – Ιόνιο – Πελοπόννησος – Β. Αιγαίο - Κρήτη ,06 Αττική ,70 Στερεά Ελλάδα ,04 Νότιο Αιγαίο ,52 Σύνολο ,00 Για επιχειρηματικά σχέδια τουλάχιστον των €.

23 Επιλέξιμες επιχειρήσεις
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (2/4) Εταιρίες Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) που έχουν ορισθεί με Κ.Υ.Α. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 45 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α) και η απόφαση ορισμού τους εξακολουθεί να είναι σε ισχύ Ή Φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Ν.2545/1997 που πρόκειται να οργανωθούν για την υποδοχή των δραστηριοτήτων που ορίζει ο Ν.3982/2011. Επιλέξιμα Ε.Π.: α. Επιχειρηµατικό Πάρκο Τύπου Α΄: χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων κάθε βαθµού όχλησης. β. Επιχειρηµατικό Πάρκο Τύπου Β΄: χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων µέσης και χαµηλής όχλησης. γ. Επιχειρηµατικό Πάρκο Τύπου Γ΄: χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων χαµηλής όχλησης (σε ορισμένες περιπτώσεις και μέσης όχλησης), καθώς και δραστηριοτήτων που δεν υπάγονται σε συγκεκριμένη κατηγορία όχλησης. δ. Επιχειρηµατικό Πάρκο Ειδικού Τύπου: ΕΠ που καταλαµβάνουν δραστηριότητες του ίδιου ή συναφούς κλάδου, Τεχνοπόλεις, όπου εγκαθίστανται επιχειρηµατικές δραστηριότητες νέας και υψηλής τεχνολογίας, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ΕΠ επιχειρήσεων εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), όπου οι δραστηριότητες αυτού του τύπου καταλαμβάνουν τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του ΕΠ, κ.ά. ε. Γεωθερμικό Επιχειρηματικό Πάρκο: (δεν πολεοδομείται, καθορίζεται, οριοθετείται και οργανώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3982/2011) Επιλέξιμες επιχειρήσεις

24 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (3/4) Η Δράση χρηματοδοτεί τις ακόλουθες ενέργειες οι οποίες περιλαμβάνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο της Κ.Υ.Α. καθορισμού του κάθε ΕΠ : εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου, μελετών και σχεδίων υποδομών, πολεοδομικής μελέτης και της πράξης εφαρμογής (όπου εφαρμόζονται) κατασκευή έργων υποδομής, κατασκευή κοινόχρηστων υποστηρικτικών και κοινωφελών υποδομών και εγκαταστάσεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις και μηχανολογικός εξοπλισμός για κοινές υπηρεσίες των Επιχειρηματικών Πάρκων, εξοπλισμός ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ελέγχου , διαχείρισης των υποδομών και στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής, δαπάνες έργων υδροληψίας εντός και εκτός των ορίων του ΕΠ και δαπάνες σύνδεσης με δίκτυα ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά δαπάνες έργων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων εντός και εκτός των ορίων του ΕΠ και δαπάνες σύνδεσης δαπάνες για την επίβλεψη και διοίκηση του έργου δαπάνη κτήσης γης για ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του κόστους τεχνικών έργων δαπάνες έργων εξωτερικών υποδομών και στη σύνδεση με οδικούς και τυχόν σιδηροδρομικούς άξονες δαπάνες για την εξυγίανση του εδάφους από προηγούμενη ρύπανση και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος. προώθηση των προϊόντων των επιχειρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου. Επιλέξιμες Δαπάνες Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΚ 651/2014. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης καθορίζεται ανάλογα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και τα άρθρα του Κανονισμού που θα εφαρμοστούν για τις επιλέξιμες ενέργειες.

25 Επιλέξιμες Επενδύσεις
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (4/4) Η δημιουργία σύγχρονων επιχειρηματικών και βιομηχανικών υποδομών στις περιφέρειες της χώρας, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στις τοπικές οικονομίες, στην δημιουργία και ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών, αλυσίδων προστιθέμενης αξίας και βιομηχανικών συμβιώσεων, ενισχύουν την συνεργασία με δημόσιους ή άλλους φορείς παραγωγής γνώσης και διαμεσολαβούν για τη μεταφορά και διάχυση της καινοτομίας. Παράλληλα αποσκοπούν στη προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων πέριξ ή πλησίον των περιοχών αυτών. Επιλέξιμες Επενδύσεις Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών και έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

26 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΔΡΑΣΗ 6: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

27 Εκτιμώμενος αριθμός ωφελουμένων (Μ.Ο. Ε.Σ.=50.000)
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ (1/3) Η Δράση αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών παρέχοντας ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν προκειμένου να συμβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας το γνωστικό τους κεφάλαιο. Ο προϋπολογισμός της δράσης (σε Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στο ποσό των € Περιφέρειες Συνολικός Π/Υ (Δ/Δ) € Εκτιμώμενος αριθμός ωφελουμένων (Μ.Ο. Ε.Σ.=50.000) ΑΝ. Μακεδονία – Θράκη – Κ. Μακεδονία. Ήπειρος – Θεσσαλία – Δ. Ελλάδα ,19 677 Δ. Μακεδονία – Ιόνιο – Πελοπόννησος – Β. Αιγαίο - Κρήτη ,69 132 Αττική ,65 198 Στερεά Ελλάδα ,84 29 Νότιο Αιγαίο ,64 35 Σύνολο ,00 1070 Για επιχειρηματικά σχέδια – € (με ποσοστό ενίσχυσης 65%). Ο συνολικός προυπολογισμός της Δράσης (Δ.Δ.+Ι.Σ) υπολογίζεται στα ~ €

28 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ (2/3)
Φυσικά πρόσωπα άνω των 45 ετών και μέχρι ετών, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, οι οποίοι θα ιδρύσουν επιχείρηση (ή θα αποτελούν βασικό μέτοχο επιχείρησης) και δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και οι οποίοι στο παρελθόν: συμμετείχαν σε επιχειρήσεις είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, είτε ως ιδρυτικά μέλη επιχειρήσεων ή διαθέτουν σωρευτικά τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου που επιδιώκουν να υλοποιήσουν. Δυνητικοί Δικαιούχοι Η Δράση προτείνεται να χρηματοδοτήσει τις ακόλουθες δαπάνες: Λειτουργικές Δαπάνες Δαπάνες για αμοιβές τρίτων Δαπάνες προβολής και συμμετοχής σε εκθέσεις Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση ηλεκτρομηχανολογικού & εργαστηριακού εξοπλισμού Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση ηλεκτρο-μηχανολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού / Κτιριακές Παρεμβάσεις -Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ) Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας Δαπάνες πράσινης ανάπτυξης και οικοκαινοτομίας Δαπάνες εφαρμογών ΤΠΕ –ψηφιακής οικονομίας. Επιλέξιμες δαπάνες

29 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ (3/3)
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών και έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν ή υποστηρίζουν τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ): Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) Υλικά / Κατασκευές Εφοδιαστική Αλυσίδα Ενέργεια Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ Υγεία-Φάρμακα. Περιβάλλον


Κατέβασμα ppt "Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google