Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επαγγελματικά Περιγράμματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επαγγελματικά Περιγράμματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επαγγελματικά Περιγράμματα

2 Γιατί; Παράδειγμα: Η μαμά μου επιμένει να γίνω δικηγόρος κι εμένα μου ψιλό-αρέσει η ιδέα. Δε γνωρίζω όμως: με τι ακριβώς ασχολείται ένας δικηγόρος ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας του τι ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες πρέπει να διαθέτει κάποιος που θέλει να γίνει δικηγόρος τι σπουδές πρέπει να κάνει τι επαγγελματικά δικαιώματα έχει που μπορεί να απασχοληθεί ποιες είναι οι επαγγελματικές του προοπτικές

3 Τι είναι; Σε όλα αυτά τα ερωτήματα δίνουν απάντηση
οι Επαγγελματικές Μονογραφίες / Περιγράμματα που αποτελούν μια ολοκληρωμένη περιγραφή ενός επαγγέλματος

4 Τι είναι (ορισμός) Ως Επαγγελματικό Περίγραμμα, ορίζεται το σύνολο
των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές

5 Τι περιέχει τίτλος - ορισμός του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας
τίτλος - ορισμός του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας ιστορική αναδρομή και εξέλιξή του ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ανάλυση του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας σε προδιαγραφές απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες για την άσκησή του προτεινόμενες διαδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων επαγγελματικών προσόντων ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων

6 Σκοπός ύπαρξης Σκοπός της ανάπτυξης και πιστοποίησης
επαγγελματικών περιγραμμάτων στο πλαίσιο της Δια βίου Κατάρτισης είναι: η συστηματοποιημένη ανάλυση και καταγραφή του περιεχομένου των επαγγελμάτων καθώς και των τρόπων απόκτησης των απαιτούμενων για την άσκηση του επαγγέλματος προσόντων

7 Ειδικότεροι στόχοι Η άμεση σύνδεση του περιεχομένου των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά περιγράμματα. Η θεσμοθέτηση μεθόδων, προδιαγραφών και κριτηρίων ανάπτυξης, αξιολόγησης και πιστοποίησης επαγγελματικών περιγραμμάτων. Η ενίσχυση της αξιοπιστίας της επαγγελματικής κατάρτισης και η στενότερη σύνδεση της με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

8 Ειδικότεροι στόχοι (συνέχεια)
Η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας καθώς και η διευκόλυνση της ένταξης των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στην απασχόληση. Η ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στο σύστημα της δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης. Η διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δια βίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

9 Όφελος για τον πολίτη Τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα:
αφορούν επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας εντάσσονται στην εθνική βάση δεδομένων πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων οδηγούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας

10 Όφελος για τον πολίτη (συνέχεια)
Τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα: προάγουν την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού συντελούν στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από την αγορά εργασίας συμβάλλουν στην προώθηση της διά βίου μάθησης ενισχύουν εν γένει την αξιοπιστία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

11 Διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης
Διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αναπτύσσει και πιστοποιεί επαγγελματικά περιγράμματα σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους (εργαζόμενοι και εργοδότες). Η διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων διέπεται από σχετικό θεσμικό πλαίσιο. ΦΕΚ 566/

12 Υπάρχοντα επαγγελματικά περιγράμματα (1)
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π επαγγελματικά περιγράμματα certification/workings/katalogos-ep Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 30 επαγγελματικές μονογραφίες consulting/developing-careers-adult/information-manual

13 Υπάρχοντα επαγγελματικά περιγράμματα (2)
Ο.Α.Ε.Δ. Ε.Κ.Ε.Π. Id=11

14 Υπάρχοντα επαγγελματικά περιγράμματα (3)
Μονογραφίες Αποφοίτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Πύλη mysep.gr  Χρήσιμο Υλικό  Μονογραφίες Επαγγελμάτων (από το ΣΕΠ του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)

15 Βίντεο επαγγελμάτων Ιατρικά Επαγγέλματα http://www.careervideos.gr/
Πύλη Εφήβων ΕΟΠΠΕΠ

16 Πηγές ΕΟΠΠΕΠ http://www.eoppep.gr/
Πύλη Επαγελματικού Προσανατολισμού ΚΕΣΥΠ Πολύγυρου


Κατέβασμα ppt "Επαγγελματικά Περιγράμματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google