Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βιβλιοθήκη – Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βιβλιοθήκη – Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βιβλιοθήκη – Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης
Η Ευρώπη στον Κόσμο: Πηγές πληροφόρησης Παρουσίαση στους Φοιτητές 7ου Εξαμήνου ΔΕΟΣ στα πλαίσια του μαθήματος «Εξωτερικές Σχέσεις της Ε.Ε.» διδάσκων κος Μπλαβούκος Βίκυ Ρηγάκου Βιβλιοθήκη – Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης 17 Οκτωβρίου 2016, , Eurolab

2 Η Ευρώπη στον Κόσμο Εισαγωγή (1/2)
Λόγω του σημαντικού οικονομικού, εμπορικού και χρηματοδοτικού της ρόλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωταγωνιστεί στη διεθνή σκηνή: Έχει τον τρίτο μεγαλύτερο πληθυσμό μετά την Ινδία και την Κίνα, περίπου 500 εκατομμύρια. Αποτελεί τον κυριότερο εμπορικό εταίρο διεθνώς, έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες και εταιρικές σχέσεις με τις περισσότερες χώρες και περιοχές του κόσμου. Παράγει το 25% του παγκόσμιου πλούτου Διαθέτει το δεύτερο ισχυρότερο νόμισμα παγκοσμίως. Είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής χρηματοδότησης στον κόσμο – 51,4 δισ. ευρώ για την περίοδο (Ετήσια έκθεση 2014). Πρωταγωνιστεί στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης μετανάστευσης, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

3 Η Ευρώπη στον Κόσμο Εισαγωγή (2/2)
Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις Ευρωβαρόμετρο No 85/Μάιος 2016, το 21 % των ερωτηθέντων στην Ελλάδα (19% ΕΕ28) τοποθετούν την πολιτική και διπλωματική επίδραση της ΕΕ στον κόσμο στα πιο θετικά αποτέλεσμά της, το 75% των ερωτηθέντων για Ελλάδα (74% ΕΕ28) είναι υπέρ μιας κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, αλλά μόνο το 11% (7% ΕΕ28) τοποθετούν την επίδρασή της στον κόσμο στα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει αυτήν την περίοδο.

4 Πρόσβαση στα έγγραφα της ΕΕ
Το άρθρο 15* της ενοποιημένης Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι: "Κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης. O Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 θέτει σε εφαρμογή αυτή τη διάταξη της Συνθήκης για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέσω αντίστοιχων ηλεκτρονικών μητρώων εγγράφων που έχουν αναπτυχθεί για αυτό το σκοπό. *πρώην άρθρο 255 της ΣΕΚ

5 Η Ευρώπη στον Κόσμο Επίσημες Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης
Europa - Ο επίσημος ιστότοπος της ΕΕ 24 επίσημες γλώσσες 100 εκατομμύρια σελίδες

6 Η Ευρώπη στον Κόσμο Επίσημες Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης

7 Η Ευρώπη στον Κόσμο Νομοθεσία (1/5)
EUR-Lex Η πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( επισκέψεις καθημερινά) Διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ Συμφωνίες που έχουν συναφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με χώρες εκτός ΕΕ ή με διεθνείς οργανισμούς στους τομείς της αρμοδιότητάς της και συμφωνίες που έχουν συναφθεί από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού σε τομείς όπου έχουν κοινή αρμοδιότητα ("μεικτές" συμφωνίες) Συνθήκες της ΕΕ Ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ (κανονισμοί, οδηγίες, αποφάσεις, ψηφίσματα, εσωτερικοί κανονισμοί των οργάνων, κ.ά.) Προπαρασκευαστική νομοθεσία της ΕΕ (έγγραφα COM, SEC, κ.ά.) Εθνικό δίκαιο

8 Η Ευρώπη στον Κόσμο Ισχύουσα Νομοθεσία (2/5)
Δεσμευτικές Πράξεις Κανονισμοί (Regulations): ισχύουν άμεσα σε κάθε κράτος μέλος και δεσμεύουν τους πάντες. Συμβολίζονται με R.. Οδηγίες (Directives): απευθύνονται προς τα κράτη μέλη. Δεν ισχύουν άμεσα, είναι δεσμευτικές όσον αφορά στον επιδιωκόμενο στόχο και το χρόνο εφαρμογής τους, αλλά επαφίεται στις εθνικές αρχές ο τρόπος ενσωμάτωσής τους στο εθνικό δίκαιο, που είναι προϋπόθεση για την εφαρμογή τους. Συμβολίζονται με L. Αποφάσεις (Decisions): είναι δεσμευτικές για τους αποδέκτες που αυτές ορίζουν (π.χ. μία κυβέρνηση, μία επιχείρηση). Συμβολίζονται με D. Όλες οι ανωτέρω νομοθετικές πράξεις δημοσιεύονται στη σειρά L (Legislation – Νομοθεσία) της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδεται όλες τις εργάσιμες ημέρες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Από την 1η Ιουλίου 2013, η ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας (ηλεκτρονική ΕΕ) είναι αυθεντική και παράγει έννομα αποτελέσματα.

9 Η Ευρώπη στον Κόσμο Ισχύουσα Νομοθεσία (3/5)
Ενοποίηση της αρίθμησης των Νομοθετικών Πράξεων της EE (Κανονισμών, Οδηγιών, Αποφάσεων) από την 1 Ιανουαρίου 2015. (Domain) YYYY/N Domain - Τομέας: (EU), (Euratom) , (EU, Euratom), (CFSP) Year - Έτος: 4 ψηφία Number - Αριθμός: συνεχής αρίθμηση ανεξαρτήτως του τομέα και του τύπου της νομοθετικής πράξης. Η αρίθμηση και η παραπομπή στα έγγραφα προ του 2015 δεν θα αλλάξει.

10 Η Ευρώπη στον Κόσμο Προπαρασκευαστική Νομοθεσία (4/5)
Η Ευρώπη στον Κόσμο Προπαρασκευαστική Νομοθεσία (4/5) Έγγραφα COM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρόκειται για έγγραφα σε όλες τις επίσημες ευρωπαϊκές γλώσσες στα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώνει απόψεις επί θεμάτων γενικού κοινοτικού ενδιαφέροντος. Τα έγγραφα αυτά δημοσιεύονται ως έγγραφα COM(mission) και συμπεριλαμβάνουν: Πράσινα Βιβλία Έγγραφα προβληματισμού τα οποία δημοσιεύονται από την Επιτροπή σχετικά με έναν συγκεκριμένο πολιτικό τομέα, εκθέτουν ένα φάσμα ιδεών και απευθύνονται στα ενδιαφερόμενα μέρη - οργανισμούς και ιδιώτες – που καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαβούλευσης και συζήτησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αποτελούν αφετηρία μεταγενέστερων νομοθετικών εξελίξεων. Λευκά Βιβλία Έγγραφα που περιλαμβάνουν ένα επίσημο σύνολο προτάσεων της Επιτροπής σε έναν συγκεκριμένο τομέα πολιτικής. Συχνά έπονται των πράσινων βιβλίων και οι προτάσεις τους αποτελούν το μέσο τελικής διαμόρφωσης της αντίστοιχης πολιτικής.

11 Η Ευρώπη στον Κόσμο Προπαρασκευαστική Νομοθεσία (5/5)
Η Ευρώπη στον Κόσμο Προπαρασκευαστική Νομοθεσία (5/5) Έγγραφα COM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νομοθετικές προτάσεις (draft legislation) Νομοσχέδια που δημιουργούνται στα πλαίσια της νομοθετικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής. Ανακοινώσεις Έγγραφα μη νομικού χαρακτήρα τα οποία διαβιβάζει η Επιτροπή σε άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και αφορούν νέα προγράμματα και πολιτικές. Εκθέσεις Έγγραφα που εκδίδει η Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών μέτρων και πολιτικών. Έγγραφα εργασίας της Επιτροπής Έχουν στόχο την προώθηση του διαλόγου σε ένα συγκεκριμένο τομέα δημοσίου ενδιαφέροντος.

12 Η Ευρώπη στον Κόσμο Νομολογία (1/2)
Curia Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13 Η Ευρώπη στον Κόσμο Νομολογία (2/2)
Το Αναγνωριστικό Ευρωπαϊκής Νομολογίας (European Case Law Identifier ECLI) αποτελείται από πέντε στοιχεία και έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη χρησιμοποίηση των βάσεων δεδομένων της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Παρατίθενται με την παρακάτω σειρά και χωρίζονται μεταξύ τους με άνω και κάτω τελεία: 1. Συντομογραφία "ECLI" Κωδικός χώρας (2 χαρακτήρες) Κωδικός δικαστηρίου (1-7 χαρακτήρες) Έτος έκδοσης της απόφασης (4 ψηφία) Ενιαίος αναγνωριστικός αριθμός (το πολύ 25 χαρακτήρες, ακόμη και τελείες) Παράδειγμα ECLI:EU:C:1998:27 = 27η απόφαση του Δικαστηρίου το 1998

14 Η Ευρώπη στον Κόσμο Πηγές Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1/2)
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης European External Action Service - EEAS και Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Περιοχές του κόσμου Χώρες, αλφαβητικό ευρετήριο Α-Ζ Κέντρο πληροφόρησης Σχέσεις με διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς Ευρωπαϊκή πολιτική γειτνίασης Αντιπροσωπείες ΕΕ στον κόσμο, πχ στις ΗΠΑ

15 Η Ευρώπη στον Κόσμο Επίσημες Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης

16 Η Ευρώπη στον Κόσμο Πηγές Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2/2)
Γενικές Διευθύνσεις Επιτροπής Εμπόριο Ανάπτυξη και συνεργασία EuropeAid Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία Ευρωπαϊκή πολιτική γειτνίασης και διαπραγματεύσεις διεύρυνσης Στατιστική Υπηρεσία- Eurostat

17 Η Ευρώπη στον Κόσμο Πηγές Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Europarl – Επιτροπές ΕΚ Εξωτερικές υποθέσεις Ανθρώπινα δικαιώματα Ασφάλεια και άμυνα Ανάπτυξη Διεθνές εμπόριο Αντιπροσωπείες ΕΚ στον κόσμο

18 Η Ευρώπη στον Κόσμο Πηγές Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Consilium - Εξωτερική πολιτική Αναπτυξιακή πολιτική Ανθρώπινα δικαιώματα Ασφάλεια και άμυνα Διεθνές εμπόριο Διεύρυνση Καταπολέμηση της τρομοκρατίας Συμφωνίες

19 http://www.eesc.europa.eu & http://www.cor.europa.eu
Η Ευρώπη στον Κόσμο Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Επιτροπή των Περιφερειών Γνωμοδοτήσεις και Εκθέσεις CESE της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Γνωμοδοτήσεις και Εκθέσεις CdR της Επιτροπής των Περιφερειών Πρόκειται για γνωμοδοτήσεις επί νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής που άπτονται των θεμάτων της EΟΚΕ και της ΕτΠ. Περιλαμβάνουν επίσης γνωμοδοτήσεις ιδίας πρωτοβουλίας. Από το 2003 δε δημοσιεύονται σε έντυπη μορφή, αλλά διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω των αντίστοιχων ιστοσελίδων: &

20 Η Ευρώπη στον Κόσμο Άλλες βάσεις της ΕΕ
EU Bookshop Το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο της ΕΕ με το πλήρες κείμενο πολλών επισήμων εκδόσεων διαθέσιμο δωρεάν. Find -eR To ΝΕΟ εργαλείο αναζήτησης της Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (αντικατέστησε την ECLAS) Μητρώο εγγράφων Επιτροπής Μητρώο εγγράφων Κοινοβουλίου Μητρώο εγγράφων Συμβουλίου

21 Η Ευρώπη στον Κόσμο Συμπληρωματικές Βάσεις– Αποθετήρια
Rapid - Δελτία τύπου European Sources Online (KET Πανεπιστημίου Cardiff, ΗΒ) Archive of European Integration (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Pittsburgh, ΗΠΑ)

22 Η Ευρώπη στον Κόσμο Οργανισμοί της ΕΕ
Οι οργανισμοί αυτοί δημιουργήθηκαν για να ασκούν πολύ συγκεκριμένα τεχνικά, επιστημονικά και διοικητικά καθήκοντα στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας European Defence Agency - EDA Ινστιτούτο Μελετών της ΕE για Θέματα Ασφάλειας Intitute for Security Studies - ISS

23 Σύγχρονα εργαλεία πληροφόρησης της ΕΕ
Δορυφορική Ευρώπη (Europe by Satellite – EdS) Η υπηρεσία τηλεοπτικών ειδήσεων Europe by Satellite εγκαινιάστηκε το 1995 και προσφέρει τα μεγάλα ευρωπαϊκά γεγονότα σε απευθείας μετάδοση, πέντε ημερήσια δελτία ειδήσεων, συνεντεύξεις τύπου, ανοικτές συνεδριάσεις των θεσμικών οργάνων, π.χ. ολομέλεια του Κοινοβουλίου . Οπτικοακουστική πύλη και υπηρεσία Ο ιστότοπος της κεντρικής οπτικοακουστικής βιβλιοθήκης εξασφαλίζει πρόσβαση σε ακουστικό, βιντεογραφημένο και φωτογραφικό υλικό. Ευρωπαϊκό ημερολόγιο (EU calendar) Ενημερώνει για όλες τις εκδηλώσεις και δράσεις των θεσμικών οργάνων.

24 Η Ευρώπη στον Κόσμο Πηγές Βιβλιοθήκης ΟΠΑ (1/2) http://www.lib.aueb.gr
Η Ευρώπη στον Κόσμο Πηγές Βιβλιοθήκης ΟΠΑ (1/2) Επίσημες ευρωπαϊκές εκδόσεις, βιβλία έρευνας Επίσημες ευρωπαϊκές εκδόσεις σε έντυπη μορφή βρίσκονται στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης της Βιβλιοθήκης: μονογραφίες, ετήσιες εκθέσεις, έγγραφα, φυλλάδια, χάρτες που συνοδεύνται από οπτικοακουστικό υλικό. Βιβλία έρευνας και συγγράμματα βρίσκονται στα αντίστοιχα Τμήματα της Βιβλιοθήκης. Αναζήτηση του έντυπου υλικού στο Δημόσιο Αυτοματοποιημένο Κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC) με τίτλο, συγγραφέα, λέξεις-κλειδιά, κλπ Ταξινόμηση DDC 327 για “Εξωτερικές σχέσεις – International relations” Καθιερωμένοι θεματικοί όροι Εξωτερική πολιτική = Foreign policy Διεθνείς σχέσεις = International relations Πολυμερείς σχέσεις = Multilateral relations

25 Η Ευρώπη στον Κόσμο Πηγές Βιβλιοθήκης ΟΠΑ (2/2)
Επιστημονικά περιοδικά Ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά Έντυπες συνδρομές Βιβλιοθήκης Ηλεκτρονικά Περιοδικά – Discovery Service HEAL-link: Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Ελληνικά περιοδικά Ευρωπαίων Πολιτεία Ευρωπαϊκή Έκφραση

26 Για αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων της Βιβλιοθήκης από το σπίτι σας
Για αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων της Βιβλιοθήκης από το σπίτι σας Οι απομακρυσμένοι χρήστες μπορούν να προσπελάσουν τις παραπάνω υπηρεσίες από Η/Υ εκτός των εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου (γραφείο ή σπίτι) μέσω της υπηρεσίας VPN την οποία παρέχει το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων. Iστοσελίδα της Βιβλιοθήκης, ενότητα “Πληροφορίες για” & “VPN”. Ακολουθείτε τη διαδικασία σύνδεσης και όταν σας ζητηθεί LOGIN και PASSWORD χρησιμοποιείτε τους ίδιους κωδικούς που έχετε για πρόσβαση στο web-mail σας, δηλαδή : LOGIN: Τα γράμματα πριν από το PASSWORD: Το ίδιο με αυτό του web-mail. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κωδικοί για το web-mail δίνονται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων, 5ος όροφος Αντωνιάδου.

27 Η Ευρώπη στον Κόσμο Διεθνείς Οργανισμοί
North Atlantic Treaty Organization United Nations World Trade Organization Council of Europe Organization for Economic Cooperation and Development International Commission for Balkans Western European Union Organization for Security and Cooperation in Europe International Monetary Fund

28 Η Ευρώπη στον Κόσμο Ελληνικά Ερευνητικά Ινστιτούτα και Ιδρύματα
ΙΔΙΣ Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων ΕΚΕΜΕ Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών ΕΛΙΑΜΕΠ Ελληνικό Ινστιτούτο Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής ΔΙΚΕΜΕΠ Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών

29 Η Ευρώπη στον κόσμο Think tanks

30 Η Ευρώπη στον κόσμο Think tanks

31 Η Ευρώπη στον Κόσμο: Πηγές πληροφόρησης
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! Βίκυ Ρηγάκου Βιβλιοθήκη & ΟΠΑ Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης τηλ.: , fax:


Κατέβασμα ppt "Βιβλιοθήκη – Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google