Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Mέθοδοι Διδασκαλίας Η μέθοδος την οποία θα επιλέξει ο καθηγητής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η προσωπικότητα του καθηγητή, το κλίμα και η κουλτούρα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Mέθοδοι Διδασκαλίας Η μέθοδος την οποία θα επιλέξει ο καθηγητής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η προσωπικότητα του καθηγητή, το κλίμα και η κουλτούρα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Mέθοδοι Διδασκαλίας Η μέθοδος την οποία θα επιλέξει ο καθηγητής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η προσωπικότητα του καθηγητή, το κλίμα και η κουλτούρα του σχολείου και σχετίζεται άμεσα με το φιλοσοφικό ερώτημα το οποίο θέσαμε από την αρχή: τι είδους ανθρώπους – πολίτες θέλουμε να προετοιμάσουμε. Διακρίνουμε μεθόδους δασκαλό-κεντρικές και μαθητό-κεντρικές.

2 Mέθοδοι Διδασκαλίας Στις δασκαλοκεντρικές μεθόδους εντάσσουμε: 1. Ακροαματική Μέθοδος-Διάλεξη κατά την οποία ο δάσκαλος αποτελεί το κέντρο της διδασκαλίας και προσπαθεί μέσα από ένα θεωρητικό μοντέλο μάθησης να οδηγήσει τους μαθητές του στην κατάκτηση εννοιών.

3 Mέθοδοι Διδασκαλίας Στις μαθητό-κεντρικές μεθόδους θα εντάξουμε: 1. την Διερευνητική Μέθοδο. 2. Την Μαιευτική Μέθοδο 3. Την Ομαδό-συνεργατική μέθοδο 4. Την Βιωματική μέθοδο

4 Α. Ακροαματική Μέθοδος-Διάλεξη Σε αυταρχικά Σχολεία, όπου οι μαθητές θα πρέπει να υπακούν στις εντολές με υπακοή και παθητικότητα η μέθοδος που επιλέγεται είναι η ακροαματική (διάλεξη). Δηλαδή ο καθηγητής κάνει διάλεξη και οι μαθητές παρακολουθούν. Στην ακροαματική μέθοδο θα κατατάξουμε την Μέθοδο Κατάκτησης Εννοιών

5 ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ Πορεία Διδασκαλίας: 1. Προετοιμασία των μαθητών. Παρουσιάζοντας το θέμα του μαθήματός μας και τα βασικά σημεία της ενότητας. 2. Συνδέοντας το θέμα του μαθήματός μας με την καθημερινότητα και την εμπειρία των παιδιών.

6 ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ Η εμπειρία διαδραματίζει έναν εξαιρετικό ρόλο στην μαθησιακή διαδικασία. Οι θεωρίες των Dewey, Lewin και Piaget χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα γι αυτό το σκοπό. Ο Kolb (1984) πρότεινε πως «μέσω της εμπειρικής μαθησιακής θεωρίας παρουσιάζεται μία ολιστική πλευρά της μάθησης που συνδυάζει εμπειρία, αντίληψη, γνώση και συμπεριφορά.

7 ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ 3. Προσπαθούμε να διατυπώσουμε ένα πρόβλημα το οποίο θα παρακινήσει τους μαθητές μας να προσέξουν και να σκεφθούν για την πιθανή λύση του. 4. Διατυπώνουμε στη συνέχεια τους σκοπούς του μαθήματος οι οποίοι συνδέονται και με την επίλυση του προηγούμενου προβλήματος.

8 ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ 5. Στη συνέχεια αναλύουμε την ενότητα, παραθέτοντας το υλικό μας με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές να κινητοποιούνται για να σκεφθούν τα νέα δεδομένα και να μας παρακολουθήσουν στην διεξαγωγή συμπερασμάτων. Η χρήση εποπτικού υλικού οποιασδήποτε μορφής ενισχύει το ενδιαφέρον των μαθητών.

9 ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ Το μαθησιακό αυτό στυλ, σύμφωνα με τη θεωρία του Κοlb, βασίζεται κυρίως στην αφηρημένη εννοιολόγηση (σκέφτομαι) και στην ανακλαστική παρατήρηση (βλέπω). Οι μαθητές επικεντρώνονται περισσότερο στην λογική ορθότητα και ακρίβεια των ιδεών.

10 ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ 6. Εφαρμογή. Στο στάδιο αυτό οι μαθητές θα προσπαθήσουν να εφαρμόσουν τα όσα έμαθαν σε αντίστοιχες ασκήσεις-ερωτήσεις- εφαρμογές. 7. Οι απαντήσεις συλλέγονται, κατηγοριοποιούνται και απαντώνται από τον καθηγητή, ώστε να γίνει ταυτόχρονα έλεγχος κατανόησης και από τον καθηγητή αλλά και από τους μαθητές.

11 ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ 8. Ανακεφαλαίωση και απάντηση σε βασικές απορίες μαθητών οι οποίες προήλθαν από τον προηγούμενο έλεγχο.

12 Β. Μαθητό-κεντρικές Μέθοδοι. 1. ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών σ αυτή τη μέθοδο είναι καθοριστικής σημασίας.

13 ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Η μέθοδος αυτή βασίζεται κυρίως στην συγκεκριμένη εμπειρία η οποία βασίζεται στην διερεύνηση και την εμπειρία που αποκτά ο εκπαιδευόμενος μέσα από την έρευνα. Τα στάδια διδασκαλίας μοιάζουν με τα στάδια μιας ερευνητικής επιστημονικής μεθόδου.

14 ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Η Πορεία της διδασκαλίας: 1. Διατυπώνουμε το πρόβλημα το οποίο πρέπει να διερευνηθεί 2. Οι μαθητές πρέπει να βρουν τρόπους επίλυσης του προβλήματος χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους, όπως παρατήρηση, συλλογή δεδομένων, σύνδεση και σύγκριση δεδομένων, παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων

15 ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 3. Οργάνωση δεδομένων: Σύνδεση και σύγκριση δεδομένων, παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων. 4. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας: ανάλυση της διαδικασίας, διεξαγωγή συμπερασμάτων 5. Αξιολόγηση: αυτοαξιολόγηση-ετερο- αξιολόγηση 6. Ανακεφαλαίωση

16 ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Οι μαθητές μέσα από αυτή τη μορφή μάθησης είναι ικανοί στο να παράγουν εναλλακτικές υποθέσεις και ιδέες και τείνουν να είναι επινοητικοί.

17 2. Μαιευτική μέθοδος Κατά την διάρκεια της παρουσίασης- ανάλυσης του μαθήματος, ο δάσκαλος υποβάλλει ερωτήσεις κατευθυνόμενες σε κάποιο τελικό σκοπό. Οι μαθητές συμμετέχουν απαντώντας, ερωτώντας, θέτοντας τις δικές τους παραμέτρους και ουσιαστικά βοηθούν στην ολοκλήρωση ενός ψηφιδωτού, το οποίο ο δάσκαλος έχει προετοιμάσει και γνωρίζει με ακρίβεια από την αρχή.

18 Μαιευτική μέθοδος Ο δάσκαλος δεν απογοητεύει ποτέ κανένα μαθητή. Οι ρόλοι δασκάλου μαθητών και μαθητών μεταξύ τους είναι ισότιμοι. Η γνώση παράγεται από όλους και ο δάσκαλος δεν είναι «παντογνώστης» αλλά «συνοδοιπόρος» στο δρόμο για την κατάκτηση της γνώσης. Σημαντικό σ΄ αυτή τη μέθοδο είναι και το στάδιο των εργασιών που προϋποθέτουν στοιχειώδη έρευνα. Επομένως η χρήση πολλών πηγών και όχι ενός και μόνου βιβλίου δίνει μία αίσθηση ελευθερίας αλλά και ανοίγει το δρόμο για την επιστημονική έρευνα.

19 3. Oμαδο-συνεργατική μέθοδος Συνεργατική μάθηση: μέθοδος η οποία προωθεί την «κοινωνική αγωγή». Λέξη κλειδί: Ομάδα Μαθησιακό Περιβάλλον: Δημιουργούνται νέες μαθησιακές καταστάσεις, αλλάζει το κλίμα της τάξης, η πρωτοβουλία από τον δάσκαλο μεταβιβάζεται στην ομάδα.

20 Oμαδο-συνεργατική μέθοδος Πορεία Διδασκαλίας: 1. Ο Δάσκαλος εισηγείται το θέμα το οποίο θα επεξεργαστούν οι ομάδες. 2. Σχηματίζονται ομάδες, οι οποίες συν- αποφασίζουν με τον δάσκαλο τον τρόπο επεξεργασίας του θέματος και συμμετέχουν στην διαδικασία επεξεργασίας του θέματος.

21 Oμαδο-συνεργατική μέθοδος Η συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας εξασφαλίζεται με την κατανομή εργασιών από τον υπεύθυνο της ομάδας. 3.Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων 4. Παρουσίαση εργασιών 5. Αξιολόγηση 6. Ανακεφαλαίωση

22 αποτέλεσμα Αυτόνομη μάθηση, συνεργασία, επικοινωνία, αλληλοβοήθεια και όχι ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών. Ευγενής άμιλλα Αλλάζει η κοινωνική δυναμική στην τάξη. Ο δάσκαλος από εξουσία μετατρέπεται σε βοήθεια. Οι μαθητές από παθητικοί ακροατές μετατρέπονται σε συνεργατικά μέλη της ομάδας τους. Ο ένας βοηθάει τον άλλον ώστε να φθάσουν όλοι μαζί στο καλύτερο αποτέλεσμα

23 Κοινωνική αγωγή Εάν μεταφέρουμε στην κοινωνία τις αρετές οι οποίες αναπτύχθηκαν μέσα στην τάξη κατά την παραπάνω μέθοδο, τότε ποιο είδος Πολίτη προετοιμάζουμε;

24 Παραδείγματα ομαδο-συνεργατικής μάθησης μέσα από προγράμματα(projects) Τέχνη: 1. θεατρικές παραστάσεις 2. μουσικές παραστάσεις 3. ζωγραφική

25 Παράδειγμα εργασίας σε ομάδες Το γεγονός ότι η Τέχνη ενώνει τους ανθρώπους, το γεγονός ότι η Τέχνη δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά άτολμα να τολμήσουν, σε παιδιά «περιθωριοποιημένα» μέσα στη σχολική κοινότητα να ενταχθούν, σε παιδιά με ψυχολογικά προβλήματα να τα παραμερίσουν και να αποδείξουν και στον εαυτό τους και στους άλλους ότι ΜΠΟΡΟΥΝ ήταν μερικά από τα στοιχεία που πέτυχε η εργασία σε ομάδες σε μάθημα αισθητικής αγωγής.

26 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Ενεργός συμμετοχή: Το μαθησιακό αυτό στυλ στηρίζεται κυρίως στις κυρίαρχες μαθησιακές ικανότητες του ενεργού πειραματισμού (κάνω) και της αφηρημένης εννοιολόγησης (σκέφτομαι). Οι μαθητές εξερευνούν το γνωστικό αντικείμενο μέσα από τις εμπειρίες τους.

27 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Πορεία διδασκαλίας: 1. Ο δάσκαλος επιλέγει μαζί με τους μαθητές το θέμα το οποίο ανήκει στις εμπειρίες τους και μπορούν μέσα από αυτές να το επεξεργαστούν. 2.Με τη συγκεκριμένη εμπειρία ο μαθητής συμμετέχει (αισθάνεται), παρατηρεί (βλέπει) το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και το συνδέει με αυτήν.

28 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 3. Ενοποιεί και ταξινομεί τα στοιχεία της ενότητας με βάση τα προσωπικά του βιώματα. 4. Η γνώση οργανώνεται κατά έναν υποθετικό – αφαιρετικό τρόπο αιτιολόγησης. Σχηματίζονται αφηρημένες έννοιες

29 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 5. Τα στοιχεία που προέκυψαν γενικεύονται, εφαρμόζονται, ελέγχονται 6. Αξιολόγηση 7. Ανακεφαλαίωση


Κατέβασμα ppt "Mέθοδοι Διδασκαλίας Η μέθοδος την οποία θα επιλέξει ο καθηγητής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η προσωπικότητα του καθηγητή, το κλίμα και η κουλτούρα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google