Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Bιβλιο: ΕΙΔΙΚΕΣ -ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ Διακομιχάλης Μ.,Μανδηλας Α.,Κελεντζης Σ., 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Bιβλιο: ΕΙΔΙΚΕΣ -ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ Διακομιχάλης Μ.,Μανδηλας Α.,Κελεντζης Σ., 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Bιβλιο: ΕΙΔΙΚΕΣ -ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ Διακομιχάλης Μ.,Μανδηλας Α.,Κελεντζης Σ., 1

2 Ξενοδοχειακή Λογιστική Η Λογιστική πραγματεύεται τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και καταγραφή των οικονομικών- λογιστικών γεγονότων, καθώς και την ανάλυση και ερμηνεία τους, με σκοπό τη λήψη κατάλληλων επιχειρηματικών αποφάσεων. Η Ξενοδοχειακή Λογιστική εξειδικεύεται στη χρηματοοικονομική παρακολούθηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κάθε μορφής, η οποία μαζί με την κοστολόγηση των ξενοδοχειακών μονάδων εντάσσονται στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Τουριστικής Οικονομικής. Το λογιστήριο κάθε επιχείρησης, επομένως και της ξενοδοχειακής, επιτελεί μια σημαντική αποστολή αφού είναι ο απαραίτητος συνδετικός πληροφοριακός κρίκος μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης. Λαμβάνει πλήθος πληροφοριών από όλα τα τμήματα της επιχείρησης, τις οποίες καταγράφει και στη συνέχεια επεξεργάζεται, για να είναι σε θέση αφού τις «αποκωδικοποιήσει» να τις αναμεταδώσει επεξεργασμένες, ώστε να αποτελέσουν αξιόπιστη βάση για τη λήψη ενδεδειγμένων αποφάσεων από τα υπόλοιπα τμήματα και από την γενική διεύθυνση. Μιχάλης Διακομιχάλης, 20132

3 Ξενοδοχειακή Λογιστική Στο ρόλο της λογιστικής εντάσσεται η ενημέρωση για τις οικονομικές και στατιστικές αξίες που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της επιχείρησης, όπως η κίνηση του ταμείου, των πελατών, των αναλώσιμων υλικών, οι μεταβολές των παγίων, η αποτίμηση των υποχρεώσεων, ο προσδιορισμός του οικονομικού αποτελέσματος ανά κλάδο εκμετάλλευσης και συνολικά κ.λπ. Οι ειδικές απαιτήσεις της ξενοδοχειακής επιχείρησης λόγω των ιδιαιτεροτήτων και των προβλημάτων που αναφέρθηκαν προηγουμένως, μπορούν να αντιμετωπιστούν από ένα κατάλληλο σχεδιασμό ενός λογιστικού σχεδίου χωρίς την αλλοίωση της δομής του Ε.Γ.Λ.Σ. και χωρίς απόκλιση από το πλαίσιο και τις αρχές της γενικής λογιστικής. Το λογιστήριο του ξενοδοχείου θα σχεδιάσει την ανάπτυξη των λογαριασμών που θα εφαρμόσει, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης. Μιχάλης Διακομιχάλης, 20133

4 Ξενοδοχειακή Λογιστική Ο προϊστάμενος του λογιστηρίου θα επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο μερισμού των εξόδων και εσόδων ώστε να διασφαλίζεται όσο πιο αντικειμενικά γίνεται η συμβολή κάθε κλάδου εκμετάλλευσης στα κέρδη ή στις ζημίες του ξενοδοχείου. Το πρόβλημα του μερισμού των εσόδων και εξόδων γίνεται πιο πολύπλοκο με την διακίνηση διάφορων αγαθών από ένα κλάδο σε άλλον μέσα στην ίδια την επιχείρηση. Η διασφάλιση της αποφυγής διαφυγόντων εσόδων μπορεί να επιτευχθεί με την άμεση καταχώριση των καταναλώσεων των πελατών στους λογαριασμούς τους και ταυτόχρονη ενημέρωση των τμημάτων υποδοχής και λογιστηρίου, μέσω ενός κατάλληλου λογισμικού για την τήρηση λογαριασμών πελατών. Μιχάλης Διακομιχάλης, 20134

5 Λογαριασμοί της 1 ης ομάδας Ο λογαριασμός 10 Εδαφικές Εκτάσεις στον οποίο καταχωρίζονται τα κάθε είδους Γήπεδα –Οικόπεδα που έχει στην κατοχή της η επιχείρηση. Η αξία δεν υπόκειται σε απόσβεση, αλλά εφόσον προκύψει πραγματικός κίνδυνος οικονομικής απαξίωσης και υποτίμησης σχηματίζεται ανάλογη πρόβλεψη. Ο λογαριασμός 11 Κτίρια – Εγκαταστάσεις Κτιρίων – Τεχνικά Έργα στον οποίον καταχωρίζονται όλες οι οικοδομικές κατασκευές (κτίρια) οι κάθε είδους κτιριακές εγκαταστάσεις (μηχανολογικές- ηλεκτρολογικές, υδραυλικές κλπ) και τα κάθε είδους τεχνικά έργα (περιφράξεις, λιμενικά έργα, δρόμοι, χώροι στάθμευσης κλπ). Ο λογαριασμός 12 Μηχανήματα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Λοιπές Μηχανολογικός Εξοπλισμός, στον οποίο καταχωρίζονται οι μηχανολογικές και τεχνικές εγκαταστάσεις, τα φορητά μηχανήματα, τα εργαλεία, τα μηχανολογικά όργανα και κάθε άλλου είδους μηχανολογικός εξοπλισμός. Ο λογαριασμός 13 Μεταφορικά Μέσα, στον οποίο καταχωρίζονται τα κάθε είδους οχήματα που έχει στην κατοχή της η ξενοδοχειακή επιχείρηση για τη μεταφορά του προσωπικού της, των πελατών και των πρώτων υλών και αγαθών, εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου. Ο λογαριασμός 14 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός, στον οποίο καταχωρίζονται όλα τα έπιπλα, σκεύη, μηχανές γραφείων, Η/Υ και τα είδη ιματισμού που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ξενοδοχείου (σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες, κουρτίνες κλπ.). Ο λογαριασμός 15 Ακινητοποιήσεις Υπό Εκτέλεση και Προκαταβολές Κτήσεως Παγίων Στοιχείων, στον οποίο καταχωρίζονται οι πληρωμές για την κατασκευή ή απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων. Ο λογαριασμός 16 Ασώματες Ακινητοποιήσεις και Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης, στον οποίο καταχωρίζονται τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία π.χ. Υπεραξία, Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων. 5

6 Λογαριασμοί της 1 ης ομάδας Παράδειγμα Η εταιρία ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ αγόρασε στις 3/1/20ΧΧ παραλιακό οικόπεδο για την επέκταση του ξενοδοχείου της, αξίας 800.000 € και κατέβαλε μετρητά 50.000 € ενώ για το υπόλοιπο ποσό εξέδωσε 15 γραμμάτια αξίας 50.000 € το καθένα. Για συμβολαιογραφικά και φόρο πλήρωσε μετρητά 90.000 €. Για την εκσκαφή και ισοπέδωση που ολοκληρώθηκε σε ένα μήνα, χρησιμοποίησε Προσωπικό και Μεταφορικά Μέσα της επιχείρησης και το κόστος υπολογίσθηκε σε 10.000 € (4.500 € εργατικά και 5.500 € μεταφορικά). Ανέθεσε την περίφραξη του οικοπέδου στην εταιρία ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΕΠΕ και πήρε το Τιμ. # 5, με συνολικό κόστος 20.000 + 20% Φ.Π.Α., επί πιστώσει. Στις 29/12/20ΧΧ πουλήθηκε το παραπάνω οικόπεδο έναντι 650.000 € με επιταγή ημέρας. Ο Συντελεστής απόσβεσης Κτιρίων είναι 10%, και Εξόδων Κτήσεως Ακινητοποιήσεων 20%. Οι λογιστικές εγγραφές μέχρι και τον προσδιορισμό των Έκτακτων Αποτελεσμάτων, η σύνταξη των Γενικών καθολικών των λογαριασμών Γήπεδα-Οικόπεδα, Έξοδα Κτήσεως Ακινητοποιήσεων, Κτίρια-Υποκείμενες σε απόσβεση Διαμορφώσεις Γηπέδων, και Αποτελέσματα από εκποίηση Ακινήτων, είναι οι παρακάτω: ------------------------------------------- 3/1/20ΧΧ---------------------------------------- ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ800.000 10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα 10.00.01 Οικόπεδα Ζ 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 50.000 38.00 Ταμείο 51. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ750.000 51 00 Γραμμ. Πληρωτέα σε € (Αγορά οικοπέδου Ζ # Συμβολ. 654) ------------------------------------------- Ημερομηνία---------------------------------------- 6

7 Λογαριασμοί της 1 ης ομάδας ------------------------------------------- Ημερομηνία---------------------------------------- 16. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ90.000 16.14 Έξοδα Κτήσεως Ακινητοποιήσεων 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ90.000 38.00 Ταμείο (Δαπάνη Συμβολαίου 654 & Φόρος για Αγορά οικοπέδου Ζ,) ------------------------------------------- Ημερομηνία---------------------------------------- ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ10.000 10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα 10.00.01 Οικόπεδα Ζ 78. ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ 10.000 78.00 Ιδιοπαραγωγή και Βελτιώσεις Παγίων (Διαμόρφωση Οικοπέδου με ίδια μέσα) ------------------------------------------- Ημερομηνία---------------------------------------- 11 ΚΤΙΡΙΑ20.000 11.03 Υποκείμενες σε Απόσβεση Διαμορφώσεις Γηπέδων 54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 4.000 54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (20%) 50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ24.000 50.08 Προμηθευτές Παγίων Στοιχείων 7

8 Λογαριασμοί της 1 ης ομάδας ---------------------------------------------29/12/20ΧΧ---------------------------------------- 38.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 650.000 38.03 Καταθέσεις Όψεως 10.ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ650.000 10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα 10.00.01 Οικόπεδα Ζ ---------------------------------------------31/12/20ΧΧ--------------------------------------- 66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ2.000 66.01 Αποσβέσεις Κτιρίων 11.ΚΤΙΡΙΑ2.000 11.99 Αποσβεσμένα Κτίρια 11.99.03 Αποσβεσμένες Διαμορφώσεις Γηπέδων (20.000 Χ 10% = 2.000 ετήσια απόσβεση) ---------------------------------------------31/12/20ΧΧ---------------------------------------- 11.ΚΤΙΡΙΑ2.000 11.99 Αποσβεσμένα Κτίρια 11.99.03 Αποσβεσμένες Διαμορφώσεις Γηπέδων 11. ΚΤΙΡΙΑ2.000 11.03 Υποκείμενες σε Απόσβεση Διαμορφώσεις Γηπέδων 8

9 Λογαριασμοί της 1 ης ομάδας ---------------------------------------------31/12/20ΧΧ---------------------------------------- 66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ18.000 66. 05 Αποσβέσεις Ασώματων Ακινητοποιήσεων & Εξόδων Πολυετούς Απόσβεσης 16. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ18.000 16.99 Απόσβεσμένες Ασώματες Ακινητοποιήσεις & Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης (Ετήσια Απόσβεση 90.000 Χ 20% = 18.000) ---------------------------------------------31/12/20ΧΧ---------------------------------------- 16. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 18.000 16.99 Αποσβεσμένες Ασώματες Ακινητοποιήσεις & Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης 16. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 18.000 16.14 Έξοδα Κτήσεως Ακινητοποιήσεων ---------------------------------------------31/12/20ΧΧ---------------------------------------- ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ90.000 10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα 10.00.01 Οικόπεδα Ζ 11. ΚΤΙΡΙΑ 18.000 11.03 Υποκείμενες σε Απόσβεση Διαμορφώσεις Γηπέδων 16. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 72.000 16.14 Έξοδα Κτήσεως Ακινητοποιήσεων (Μεταφορά Λογαριασμών ) 9

10 Λογαριασμοί της 1 ης ομάδας ---------------------------------------------31/12/20ΧΧ---------------------------------------- 81. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 250.000 81.02 Έκτακτες Ζημίες 81.02.00 Ζημίες από εκποίηση Ακινήτων 10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ250.000 10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα 10.00.01 Οικόπεδα Ζ ( Ζημία από την πώληση του Οικοπέδου Ζ ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 800.000 650.000 10.000 250.000 (Ζημία) 90.000 16. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ& ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 16.14 Έξοδα Κτήσεως Ακινητοποιήσεων 90.000 18.000 72.000 11. ΚΤΙΡΙΑ (11.03 Υποκείμενες σε Απόσβεση Διαμορφώσεις Γηπέδων) 20.000 2.000 18.000 81. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (81.02.00 Ζημίες από εκποίηση Ακινήτων) 250.000 10

11 Λογαριασμοί της 1 ης ομάδας Παράδειγμα H Ξενοδοχειακή επιχείρηση ΑΙΓΑΙΟ Α.Ε. αγόρασε το οικόπεδο Κ για την κατασκευή ξενοδοχείου, αξίας 450.000 € με επιταγή ημέρας. Για συμβολαιογραφικά και φόρο μεταβίβασης πλήρωσε μετρητά 80.000 €. Ανέθεσε στην εταιρία Γενική Τεχνική την περίφραξη του οικοπέδου που κόστισε 30.000 €, + 20% ΦΠΑ με πίστωση. Ανέθεσε στην ίδια εταιρία την ανέγερση Ξενοδοχείου και δίνει προκαταβολή 300.000 € με επιταγή ημέρας. Με την ολοκλήρωση του έργου η Γενική Τεχνική εκδίδει Τιμολόγιο όπου αναφέρονται: Κόστος Κτιρίου 700.000 €. Κτιριακές Εγκαταστάσεις 350.000 €. Λοιπά Τεχνικά Έργα 180.000 €. Για τα παραπάνω ποσά υπολογίζει + 20% ΦΠΑ. Η Ξενοδοχειακή επιχείρηση αφού παρακράτησε τον Φόρο Αμοιβών Εργολάβων 2%, εξόφλησε τον λογαριασμό με επιταγή της ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ. Οι λογιστικές εγγραφές μέχρι β΄βάθμιο θα είναι: ------------------------------------------- Ημερομηνία--------------------------------------- ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 450.000 10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα 10.00.01 Οικόπεδα Κ 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 450.000 38.03 Καταθέσεις Όψεως (Αγορά οικοπέδου Κ # Συμβολ. 987) ------------------------------------------- Ημερομηνία---------------------------------------- Μιχάλης Διακομιχάλης, 201311

12 Λογαριασμοί της 1 ης ομάδας ------------------------------------------- Ημερομηνία---------------------------------------- 16. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 80.000 16.14 Έξοδα Κτήσεως Ακινητοποιήσεων 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 80.000 38.00 Ταμείο (Δαπάνη Συμβολαίου 987 & Φόρος για Αγορά οικοπέδου Κ,) ------------------------------------------- Ημερομηνία---------------------------------------- 11.ΚΤΙΡΙΑ 30.000 11.03 Υποκείμενες σε Απόσβεση Διαμορφώσεις Γηπέδων 54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 6.000 54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (20%) 50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ36.000 50.08 Προμηθευτές Παγίων Στοιχείων 50.08.01 Γενική Τεχνική ------------------------------------------Ημερομηνία -------------------------------------------- 35.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 300.000 35.02 Λοιποί Συνεργάτες-Κατασκευαστές 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 300.000 38.03 Καταθέσεις Όψεως ( Προκαταβολή στη Γενική Τεχνική) ------------------------------------------Ημερομηνία -------------------------------------------- Μιχάλης Διακομιχάλης, 201312

13 Λογαριασμοί της 1 ης ομάδας ------------------------------------------- Ημερομηνία---------------------------------------- 11.ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 1.230.000 11.00.00 Κτίρια 700.000 11.00.01 Εγκαταστάσεις Κτιρίων 350.000 11.02 Τεχνικά Έργα 180.000 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 246.000 54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 54.00.00 Φ.Π.Α. Συντ/τής 20% 35.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 300.000 35.02 Λοιποί Συνεργάτες-Κατασκευαστές 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.151.400 38.03 Καταθ. Όψεως 38.03.04 ALFA BANK 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 24.600 54.09.12 Φόρος Αμοιβών Εργολάβων (2%) (Λήψη Τιμολ. # … & Εξόφληση οφειλής) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Μιχάλης Διακομιχάλης, 201313

14 Λογαριασμοί της 1 ης ομάδας Παράδειγμα Η Ξενοδοχειακή επιχείρηση ΖΕΦΥΡΟΣ αγόρασε μετρητοίς ένα μεταχειρισμένο Φορτηγό αξίας 15.000 € στο οποίο έβαλε καινούργια μηχανή αξίας 5.000 € και λάστιχα αξίας 2.000 € από τη μάντρα AUTOSALES. Πήρε το Τιμολόγιο # 26 στο οποίο αναφέρεται η επιβάρυνση με 20% Φ.Π.Α. για όλα τα παραπάνω είδη. Οι εγγραφή για τις παραπάνω συναλλαγές θα είναι: -------------------------------------------ημερομηνία---------------------------------------------- 13.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ15.000 13.00 Αυτοκίνητα – Λεωφορεία 13.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 5.000 13.00 Αυτοκίνητα – Λεωφορεία 62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.000 62.07 Επισκευές – Συντηρήσεις 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ 4.400 54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ26.400 38.00 Ταμείο (Αγορά Αυτοκινήτου, αντικατάσταση μηχανής, ελαστικών μετρητοίς, από την AUTOSALES Τιμολ.#26) Μιχάλης Διακομιχάλης, 201314

15 Λογαριασμοί της 1 ης ομάδας Παράδειγμα Η Ξενοδοχειακή επιχείρηση ΦΛΟΙΣΒΟΣ αγόρασε από την ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 50 Τ.V. για να τις τοποθετήσει στα δωμάτια του Ξενοδοχείου, αξίας 600 € συν 20% Φ.Π.Α., και 50 ψυγεία αξίας 450 € το ένα, συν 20% Φ.Π.Α. Επίσης αγόρασε ένα επαγγελματικό Πλυντήριο-Στεγνωτήριο αξίας 8.000 € συν 20% Φ.Π.Α. Πήρε για όλα τα προϊόντα που αγόρασε το Τιμολόγιο # 8, επί Πιστώσει, το οποίο εξόφλησε αργότερα με επιταγή της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Τράπεζας. Οι Λογιστικές εγγραφές μέχρι Β’βάθμιο έχουν ως εξής: -------------------------------------------ημερομηνία --------------------------------------------- 14.ΕΠΙΠΛΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 52.500 14.17 Εξοπλισμός Δωματίων (50 Τηλεοράσεις) 30.000 (50 Ψυγεία) 22.500 12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 8.000 12.00 Μηχανήματα ( Πλυντήριο-Στεγνωτήριο) 8.000 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ12.100 54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 54.00.00 Φ.Π.Α. Συντ/τής 20% 50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 72.600 50.00 Προμηθευτές Εσωτερικού 50. 00.03 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ (Αγορά & Παραλαβή Εξοπλισμού, Εταιρία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ Τιμολ.# 6) 15

16 Λογαριασμοί της 1 ης ομάδας -------------------------------------------ημερομηνία --------------------------------------------- 50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 72.600 50.00 Προμηθευτές Εσωτερικού 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 72.600 38.03 Καταθ. Όψεως 38.03.07 ΕΜΠΟΡΙΚΗ Τράπεζα (Εξόφληση του Προμηθευτή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Μιχάλης Διακομιχάλης, 201316

17 Λογαριασμοί της 1 ης ομάδας Παράδειγμα Η ξενοδοχειακή επιχείρηση πραγματοποιεί στις 10/2/ΧΧ αγορά προγραμμάτων Η/Υ ποσού 12.000€ πλέον ΦΠΑ 20% από το προμηθευτή της. Η εγγραφή στα βιβλία της εταιρείας θα είναι: ----------------------------------------------------------10/2/ΧΧ-------------------------------------------------------- 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ12.000 16.17 Έξοδα αναδιοργάνωσης 16.17.00 Λογισμικά προγράμματα Η/Υ 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ 2.400 54.00 Φόρος προστιθέμενης αξίας 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 14.400 50.00 Προμηθευτές εσωτερικού Μιχάλης Διακομιχάλης, 201317

18 Λογαριασμοί της 2 ης ομάδας Ο λογαριασμός 20 Εμπορεύματα, στον οποίο καταχωρίζονται τα Αρχικά αποθέματα, οι Αγορές που έγιναν κατά την διάρκεια της χρήσης και τα Τελικά αποθέματα των Υλικών Αγαθών που προορίζονται να πωληθούν στην ίδια κατάσταση που αγοράστηκαν. Ο λογαριασμός 24 Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες, στον οποίο καταχωρίζονται τα υλικά αγαθά που προορίζονται για επεξεργασία και στη συνέχεια την παραγωγή προϊόντων προς κατανάλωση (τρόφιμα εστιατορίου, ποτά κάβας, κλπ). Στον ίδιο λογαριασμό καταχωρίζονται και τα Υλικά συσκευασίας των προϊόντων. Ο λογαριασμός 25 Αναλώσιμα Υλικά, στον οποίο καταχωρίζονται τα υλικά αγαθά που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση και την ομαλή λειτουργία του ξενοδοχείου. Ο λογαριασμός 26 Ανταλλακτικών Πάγιων Στοιχείων, στον οποίο καταχωρίζονται τα υλικά που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και ομαλή λειτουργία του πάγιου εξοπλισμού του ξενοδοχείου. Ο λογαριασμός 28 Είδη Συσκευασίας, στον οποίο καταχωρίζονται τα υλικά που είναι απαραίτητα για τη συσκευασία εμπορευμάτων και προϊόντων. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι φιάλες αναψυκτικών και ποτών, τα κιβώτια, κλπ. Μιχάλης Διακομιχάλης, 201318

19 Λογαριασμοί της 2 ης ομάδας Παράδειγμα Το ξενοδοχείο αγοράζει είδη δώρων και σουβενίρ αξίας 600 € πλέον ΦΠΑ 20% από την επιχείρηση «Παραδοσιακή Τέχνη Ο.Ε.» με πίστωση. Η εγγραφή στα βιβλία της εταιρείας θα είναι: 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ600 20.01 Αγορές χρήσεως 20.01.01 Αγορές ειδών δώρων 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ 120 54.00 ΦΠΑ 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 720 50.00 Προμηθευτές εσωτερικού 50.00.00 «Παραδοσιακή Τέχνη Ο.Ε.» Μιχάλης Διακομιχάλης, 201319

20 Λογαριασμοί της 2 ης ομάδας Παράδειγμα Η Ξενοδοχειακή επιχείρηση ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε. αγόρασε τα παρακάτω είδη από την Δωδεκανησιακή ΕΠΕ: Για την αγορά των εξής προϊόντων για το ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ: Κρέατα αξίας 650 € + 10% Φ.Π.Α. Ψάρια αξίας 245 € + 10% Φ.Π.Α. Κοτόπουλα αξίας 720 € + 10% Φ.Π.Α. Φρούτα αξίας 96 € + 10% Φ.Π.Α. Ψωμί αξίας 18,50 € + 10% Φ.Π.Α. Ουίσκι -Μπύρες-κρασί αξίας 1.830 € + 20% Φ.Π.Α. Σαπούνι Πλυντηρίου αξίας 360 € + 20% Φ.Π.Α. Χαρτί Υγείας αξίας 120 € + 20% Φ.Π.Α. Λευκαντικό - Μαλακτικό αξίας 87 € + 20% Φ.Π.Α. Για όλα τα παραπάνω Είδη παίρνει το Τιμολόγιο # 1234, επί Πιστώσει Μετά από 1 ημέρα Επιστρέφει στον Προμηθευτή 4 κιβώτια Μπύρες διότι είχε περάσει η ημερομηνία λήξεώς τους, Αξίας 16 €, καθώς και Κρέατα, λόγω λάθους στο είδος που παραγγέλθηκε, Αξίας 45 €. Για τα επιστρεφόμενα είδη πήρε το Πιστωτικό Τιμολόγιο # 56 Το Ξενοδοχείο Εξοφλεί τον Προμηθευτή μετά από 3 μέρες με μετρητά και για το λόγο αυτό λαμβάνει Έκπτωση 4% για το ποσό που οφείλει, με το Πιστωτικό Τιμολόγιο # 67. Oι εγγραφές για τις παραπάνω συναλλαγές είναι οι παρακάτω: Μιχάλης Διακομιχάλης, 201320

21 ----------------------------------------ημερομηνία------------------------------------------------- 24. ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 24.00 Τρόφιμα 1.729,50 Κρέατα650 Ψάρια245 Κοτόπουλα720 Φρούτα 96 Ψωμί 18,50 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ172,95 54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 54.00.01 Φ.Π.Α. Συντ/τής 10% 24. ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 1.830 24.01 Ποτά (Ουίσκι, Μπύρες, Κρασί) 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 366 54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 54.00.01 Φ.Π.Α. Συντ/τής 20% 25. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 567 25.08 Υλικά Καθαριότητας (Σαπούνι 360, Χαρτί Υγείας120, Λευκαντικό 87) 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ113,40 54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 54.00.01 Φ.Π.Α. Συντ/τής 20% 50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ4.778,85 50.00 Προμηθευτές Εσωτερικού 50. 00.03 Δωδεκανησιακή ΕΠΕ (Παραλαβή Προμηθειών, από Δωδεκανησιακή ΕΠΕ, όπως Τιμολόγιο # 1234) 21

22 Λογαριασμοί της 2 ης ομάδας ----------------------------------------ημερομηνία-------------------------------------------------50.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 50.00 Προμηθευτές Εσωτερικού 50. 00.03 Δωδεκανησιακή ΕΠΕ 68,70 24. ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 24.97 Επιστροφές Α΄& Βοηθητικών Υλών 24.97.00 Τρόφιμα (Κρέατα) 45 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 4,5 54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 54.00.00 Φ.Π.Α. Συντ/τής 10% 24.01 Ποτά (Μπύρες)16 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 3,20 54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 54.00.00 Φ.Π.Α. Συντ/τής 20% (Επιστροφή Α΄& Βοηθ. Υλών, στη Δωδεκανησιακή ΕΠΕ. Πιστ. Τιμολόγιο # 56) ----------------------------------------ημερομηνία------------------------------------------------- Μιχάλης Διακομιχάλης, 201322

23 Λογαριασμοί της 2 ης ομάδας ----------------------------------------ημερομηνία------------------------------------------------- 50.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 50.00 Προμηθευτές Εσωτερικού 50. 00.03 Δωδεκανησιακή ΕΠΕ 191,16 24. ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 69,18 24.00 Τρόφιμα 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 6,92 54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 54.00.01 Φ.Π.Α. Συντ/τής 10% 24. ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 73,20 24.01 Ποτά 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ14,64 54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 54.00.01 Φ.Π.Α. Συντ/τής 20% 25. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ22,68 25.08 Υλικά Καθαριότητας 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 4,54 54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 54.00.00 Φ.Π.Α. Συντ/τής 20% (Έκπτωση Α΄& Βοηθ. Υλών, από τη Δωδεκανησιακή ΕΠΕ. Πιστ. Τιμολόγιο # 67) Μιχάλης Διακομιχάλης, 201323

24 Λογαριασμοί της 2 ης ομάδας ----------------------------------------ημερομηνία-------------------------------------------------50.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 4.518,99 50.00 Προμηθευτές Εσωτερικού 50. 00.03 Δωδεκανησιακή ΕΠΕ 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ4.518,99 38.00 Ταμείο (Εξόφληση Προμηθευτή μετρητοίς. Τιμ.#1234, Π.Τ. # 56, Π.Τ. # 67) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Μιχάλης Διακομιχάλης, 201324

25 Λογαριασμοί της 2 ης ομάδας Παράδειγμα Το ξενοδοχείο ΠΗΓΑΣΟΣ αγοράζει από την επιχείρηση Παλιούρης Κ. & ΥΙΟΙ ΟΕ μικρά χαρτοκιβώτια για τη μεταφορά του πρωινού που αποτελούν έξοδο για το ξενοδοχείο, αξίας 1.200 €, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ (που έστω ότι είναι 20%). Η εγγραφή στα βιβλία της εταιρείας θα είναι: 28 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 28.01 Χαρτοκιβώτια1.000 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ 54.00 Φόρος προστιθέμενης αξίας 54.00.00 ΦΠΑ (20%) 200 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 50.00 Προμηθευτές εσωτερικού 50.00.01 Παλιούρης Κ. & ΥΙΟΙ ΟΕ1.200 Μιχάλης Διακομιχάλης, 201325

26 Λογαριασμοί της 3 ης ομάδας Ο λογαριασμός 30 Πελάτες στον οποίο καταχωρίζονται οι απαιτήσεις της επιχείρησης από τους πελάτες της λόγω της πώλησης σε αυτούς αγαθών και υπηρεσιών με πίστωση. Στους 30.00 Πελάτες Εσωτερικού και 30.01 Πελάτες Εξωτερικού καταχωρίζονται αντίστοιχα οι απαιτήσεις ανάλογα με την προέλευση των πελατών Στον 30.05 Προκαταβολές Πελατών καταχωρίζονται οι απαιτήσεις που προεισπράττει το ξενοδοχείο για κράτηση δωματίων. Στον 30.08 Πελάτες- Πρακτορεία καταχωρίζονται οι απαιτήσεις από τις τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σαν μεσάζοντες για την ενοικίαση δωματίων στο ξενοδοχείο με αντάλλαγμα μια προμήθεια, Στον 30.09 Πελάτες άλλα ξενοδοχεία, καταχωρίζονται οι απαιτήσεις από άλλα ξενοδοχεία για την παροχή υπηρεσιών στέγασης και εστίασης σε πελάτες τους –προσωρινά- Στον 30.10 Πελάτες Πιστωτικών Καρτών καταχωρίζονται οι απαιτήσεις έναντι των πελατών που εξοφλούν το λογαριασμό τους με πιστωτική κάρτα. Μιχάλης Διακομιχάλης, 201326

27 Λογαριασμοί της 3 ης ομάδας Παράδειγμα (30 Πελάτες) Ο λογαριασμός του πελάτη Ευαγόρα για τη διανυκτέρευσή του είναι 120,00 €. Έστω ότι ο συντελεστής ΦΠΑ είναι 10% και το Τέλος Παρεπιδημούντων 0,5%. Η εγγραφή που θα γίνει είναι η εξής: 30 ΠΕΛΑΤΕΣ120,00 30.00 Πελάτες εσωτερικού 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ108,55 73.00 Έσοδα ξενοδοχείου 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 11,45 54.00 ΦΠΑ (10%) 10,91 54.10 Φόρος Παρεπιδημούντων 0,5% 0,54 [Αποφορολόγηση: 120  1,10 = 109,09 (Περιέχει το Τέλος Παρεπιδημούντων) 109,10  1,005 = 108,56 (Καθαρά Έσοδα) 108,56 X 0,5% = 0,54 (Τέλος Παρεπιδημούντων) (108,56 + 0,54 =109,10) 109,10 Χ 10% = 10,91 (Φ.Π.Α.)] Μιχάλης Διακομιχάλης, 201327

28 Λογαριασμοί της 3 ης ομάδας Παράδειγμα (Πελάτες – πρακτορεία) Το πρακτορείο Thomas Cook έστειλε στο ξενοδοχείο «Μαργαρώνα» 2 άτομα για διανυκτέρευση 10 ημερών. Το συνολικό ποσό του λογαριασμού κατά την αναχώρηση τους ήταν 990,00 €. Το ξενοδοχείο έστειλε το λογαριασμό στο πρακτορείο Thomas Cook το οποίο αργότερα εξόφλησε το ποσό με μετρητά. Στο συνολικό ποσό εμπεριέχεται ΦΠΑ (έστω 10%) και Τέλη Παρεπιδημούντων. 30 ΠΕΛΑΤΕΣ990,00 30.08 Πελάτες – πρακτορεία 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ895,52 73.00 Έσοδα ξενοδοχείου 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ94,4 8 54.00 ΦΠΑ (10%) 90 54.10 Τέλος Παρεπιδημούντων (0,5%) 4,48 [Αποφορολόγηση: 990  1,10 = 900 (Περιέχει το Τέλος Παρεπιδημούντων) 900  1,005 = 895,52 (Καθαρά Έσοδα) 895,52 X 0,5% = 4,48 (Τέλος Παρεπιδημούντων) (895,52 + 4,48 = 900) 900 Χ 10% = 90 (Φ.Π.Α.)] Μιχάλης Διακομιχάλης, 201328

29 Λογαριασμοί της 3 ης ομάδας Με την αναχώρηση του πελάτη υπογράφεται το παραστατικό πληρωμής και γίνεται η παρακάτω εγγραφή: 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ990,00 33.23 Χρεώστες – πρακτορεία 30 ΠΕΛΑΤΕΣ990,00 30.08 Πελάτες – πρακτορεία Με την εξόφληση του λογαριασμού από το πρακτορείο θα γίνει η παρακάτω έγγραφη : 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 990,00 38.00 Ταμείο 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 990,00 33.23 Χρεώστες – πρακτορεία Μιχάλης Διακομιχάλης, 201329

30 Λογαριασμοί της 3 ης ομάδας Παράδειγμα (30.09 Πελάτες άλλα ξενοδοχεία Το Ξενοδοχείο BLUE SEA, στις 28/5/20ΧΧ, δέχεται τους 30 πελάτες του Τουριστικού Πρακτορείου ITAS, σε 15 δίκλινα δωμάτια, οι οποίοι έχουν αφιχθεί για διαμονή στο διπλανό Ξενοδοχείο ΠΗΓΑΣΟΣ, το οποίο όμως δεν έχει ετοιμαστεί για να λειτουργήσει ακόμη για τη σαιζόν. Μετά από συνεννόηση με το Πρακτορείο, γεγονός που έχει προβλεφθεί στο συμβόλαιο μεταξύ Ξενοδοχείου και Πρακτορείου, οι Πελάτες θα διανυκτερεύσουν 4 βράδια, μέχρι να μεταφερθούν στο ΠΗΓΑΣΟΣ. Η τιμή για το δωμάτιο είναι 180 € (Στην τιμή εμπεριέχεται Φ.Π.Α. 10% και Τέλος Παρεπιδημούντων 2%). Οι Πελάτες αναχωρούν την 1/6/20ΧΧ. Το Ξενοδοχείο BLUE SEA στέλλει την ίδια μέρα το λογαριασμό στο Ξενοδοχείο ΠΗΓΑΣΟΣ. Οι εγγραφές που θα γίνουν για τις παραπάνω συναλλαγές είναι οι παρακάτω: ------------------------------------------28/3/20ΧΧ---------------------------------------------- 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 2.700 30.09 Πελάτες «Άλλα Ξενοδοχεία» 30.09.20 Ξενοδοχείο ΠΗΓΑΣΟΣ 73. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2.442,33 73.00 Έσοδα Δωματίων 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 257,66 54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 54.00.01 Φ.Π.Α. Συντ/τής 10% 245,45 54.10 Τέλος Παρεπιδημούντων 0,5% 12,21 (Σύμφωνα με το Βιβλίο Πελατών, 180 Χ 15 δωμάτια) Μιχάλης Διακομιχάλης, 201330

31 Λογαριασμοί της 3 ης ομάδας [Αποφορολόγηση: 2700.000  1,10 = 2.454,54 (Περιέχει το Τέλος Παρεπιδημούντων) 2.454,54  1,005 = 2.442,33 (Καθαρά Έσοδα) 2.442,33 X 0,5% = 12,21 (Τέλος Παρεπιδημούντων) (2.442,33 + 12,21= 2.454,54) 2.454,54Χ 10% = 245,45 (Φ.Π.Α.)] ---------------------------------------------------------------------------------------------- Η ίδια εγγραφή θα επαναλαμβάνεται και τις επόμενες μέρες της παραμονής των Πελατών στο Ξενοδοχείο BLUE SEA. Με την αποστολή του λογαριασμού στο Ξενοδοχείο ΠΗΓΑΣΟΣ θα γίνει η παρακάτω εγγραφή: ------------------------------------------1/6/20ΧΧ---------------------------------------------- 33. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ10.800 33.24.Χρεώστες «Άλλα Ξενοδοχεία» 33.24.20 Ξενοδοχείο ΠΗΓΑΣΟΣ 30.ΠΕΛΑΤΕΣ10.800 30.09 Πελάτες «Άλλα Ξενοδοχεία» 30.09.20 Ξενοδοχείο ΠΗΓΑΣΟΣ (Λογ/μός #…, Ξενοδ. ΠΗΓΑΣΟΣ. Δωμάτια 15 Χ 180 Χ 4 βράδια) Μιχάλης Διακομιχάλης, 201331

32 Λογαριασμοί της 3 ης ομάδας Παράδειγμα (30.10 Πελάτες Πιστωτικών Καρτών) Έστω ότι ο πελάτης Διαγόρας κατά την αναχώρησή του από το ξενοδοχείο ΙΒΙΣΚΟΣ επιλέγει να εξοφλήσει το λογαριασμό του, συνολικού ποσού 240 €, με πιστωτική κάρτα, για την οποία η προμήθεια της τράπεζας είναι 3%. Εφόσον ο συντελεστής ΦΠΑ είναι 10% και το Τέλος Παρεπιδημούντων 0,5%, οι εγγραφές που θα γίνουν είναι οι παρακάτω: 30 ΠΕΛΑΤΕΣ240,00 30.00 Πελάτες εσωτερικού 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ217,10 73.00 Έσοδα ξενοδοχείου 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 22,90 54.00 ΦΠΑ (10%) 21,82 54.10 Φόρος Παρεπιδημούντων 0,5% 1,08 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 232,80 38.00 Ταμείο 65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 7,20 65.11 Προμήθειες Πιστωτικών Καρτών 30 ΠΕΛΑΤΕΣ240 30.10 Πελάτες Πιστωτικών Καρτών Μιχάλης Διακομιχάλης, 201332

33 Λογαριασμοί της 3 ης ομάδας Ο λογαριασμός 32 Παραγγελίες στο εξωτερικό στον οποίο καταχωρίζεται η αξία κάθε παγίου ή περιουσιακού στοιχείου του κυκλοφορούντος ενεργητικού, προκειμένου να προσδιοριστεί ακριβώς η συνολική του αξία. Οι λογαριασμοί 32.02 Προεμβάσματα μέσω τραπεζών ή 32.03 Ανέκκλητες πιστώσεις μέσω τραπεζών χρεώνονται με τα προεμβάσματα και τις ανέκκλητες πιστώσεις αντίστοιχα, που γίνονται για τις παραγγελίες που δίνονται και πιστώνονται με χρέωση του λογαριασμού 32.00 ή 32.01. Με την οριστικοποίηση της τελικής αξίας των εισαγόμενων ειδών και την καταχώρισή τους στους αντίστοιχους λογαριασμούς της 1 ης ή της 2 ης ομάδας (που χρεώνονται), πιστώνεται και κλείνει ο λογαριασμός 32.00 ή 32.01 αντίστοιχα. Παράδειγμα Η Ξενοδοχειακή επιχείρηση ΠΕΛΑΓΟΣ προεμβάζει μέσω της E.Τ.Ε. στην εταιρία ΒΟΗΕΜΙΑΝ 8.500 £ για την αγορά από τη Μ.Βρετανία Σκευών Εστιατορίου (Σερβίτσια Φαγητού), Σκευών Κουζίνας, και Ειδών Ιματισμού. Για μεταφορικά, ασφάλιστρα και έξοδα τραπέζης πληρώνει 700 £. Με την οριστικοποίηση της παραγγελίας και την έκδοση Προτιμολογίου η επιχείρηση διαχωρίζει τα είδη που έχουν παραγγελθεί και έχουν φορτωθεί, όπως αυτά περιγράφονται στο Προτιμολόγιο: Σκεύη Εστιατορίου 1.870 £, Σερβίτσια Φαγητού 1.530 £, Σκεύη Κουζίνας 2.125 £ και Είδη Ιματισμού 2.975 £. Αργότερα η εταιρία παραλαμβάνει τα παραγγελθέντα είδη. Η ισοτιμία την ημέρα του εμβάσματος ήταν 1£=1,50 €. Τα έξοδα 700 £ θα επιβαρύνουν αναλογικά με την αξία τους τα παραπάνω είδη Οι εγγραφές που θα γίνουν για τις παραπάνω συναλλαγές είναι οι παρακάτω: Μιχάλης Διακομιχάλης, 201333

34 Λογαριασμοί της 3 ης ομάδας ------------------------------------------ημερομηνία---------------------------------------------- 32. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ13.800 32.02 Προεμβάσματα μέσω Τραπεζών 32.02.00 Προέμβασμα μέσω Ε.Τ.Ε. 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ13.800 38.03 Καταθέσεις Όψεως 38.03.00 Λογαριασμός Ε.Τ.Ε. (Καταβολή Εμβάσματος, 8.500 + 700 = 9.200 £ X 1,50€ = 13.800) ------------------------------------------ημερομηνία---------------------------------------------- 32. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ13.800 32.00 Παραγγελίες Παγίων Στοιχείων 32. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ13.800 32.02 Προεμβάσματα μέσω Τραπεζών 32.02.00 Προέμβασμα μέσω Ε.Τ.Ε. Μιχάλης Διακομιχάλης, 201334

35 Λογαριασμοί της 3 ης ομάδας ------------------------------------------ημερομηνία---------------------------------------------- 14. ΕΠΙΠΛΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ13.800 14.01.01 Σκεύη Εστιατορίου 3.036 14.01.05 Σερβίτσια Φαγητού 2.484 14.01.02 Σκεύη Κουζίνας 3.450 14.07 Είδη Ιματισμού 4.830 32. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ13.800 32.00 Παραγγελίες Παγίων Στοιχείων ( Παραλαβή των εισαγομένων Παγίων, Αριθ. Τιμολ. …, Αριθ. Φορτ….) Μιχάλης Διακομιχάλης, 201335 Αναλογία ΕξόδωνΈξοδα ανά ΕίδοςΣύνολο Κόστους £Σύνολο Κόστους € 1870/8500 = 0.22700 Χ 0.22 = 154 £1870 + 154 = 2024X 1,50 € = 3.036 1530/8500 = 0.18700 Χ 0.18 = 126 £1530 + 126 = 1656Χ 1,50 € = 2.484 2125/8500 = 0.25700 Χ 0.25 = 175 £2125 + 175 = 2300Χ 1,50 € = 3.450 2975/8500 = 0.35700 Χ 0.35 = 245 £2975 + 245 = 3220Χ 1,50 € = 4.830

36 Λογαριασμοί της 3 ης ομάδας Ο λογαριασμός 33 Χρεώστες Διάφοροι, στον οποίο καταχωρίζονται άλλες κατηγορίες απαιτήσεων πλέον αυτών που αναφέρθηκαν, όπως: Ο λογαριασμός 33.00 Προκαταβολές Προσωπικού, 33.01 Χρηματικές Διευκολύνσεις Προσωπικού, 33.02 Δάνεια Προσωπικού, 33.23 Χρεώστες Πρακτορεία, 33.24 Χρεώστες Άλλα Ξενοδοχεία, 33.90 Επιταγές Εισπρακτέες, 33.91 Επιταγές Σφραγισμένες. Παράδειγμα Ο Πελάτης κ. Παπάς, αναχωρεί από το Ξενοδοχείο ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ στις 30/8/20ΧΧ και για την εξόφληση του Λογαριασμού του που φτάνει συνολικά τις 2.500 € εκδίδει τρεις προσωπικές επιταγές. Τα ποσά και οι ημερομηνίες των επιταγών είναι: Αριθμ. Επιταγής 123, Ποσό: 1.000 €. Ημερομηνία είσπραξης 12/9/20ΧΧ Αριθμ. Επιταγής 124, Ποσό :800 €. Ημερομηνία είσπραξης 30/9/20ΧΧ Αριθμ. Επιταγής 125, Ποσό: 700 €. Ημερομηνία είσπραξης 10/10/20ΧΧ Η Επιταγή # 123κατατέθηκε στον Τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας, στην Εμπορική Τράπεζα, στις 12/9/20ΧΧ. Η Επιταγή # 124 δεν εισπράχθηκε λόγω ανεπαρκούς ποσού του λογαριασμού και σφραγίστηκε στις 3/10/20ΧΧ. Η επιταγή # 125 δεν εισπράχθηκε διότι προσκομίσθηκε στην τράπεζα στις 20/10/20ΧΧ, αλλά και δεν σφραγίστηκε αφού πέρασε μία εβδομάδα από την ημερομηνία είσπραξης που αναγράφεται σ’ αυτήν. Οι εγγραφές που θα γίνουν για τις παραπάνω συναλλαγές είναι οι παρακάτω: Μιχάλης Διακομιχάλης, 201336

37 Λογαριασμοί της 3 ης ομάδας ------------------------------------------30/8/20ΧΧ---------------------------------------------- 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ2.500 33.90 Επιταγές Εισπρακτέες 30. ΠΕΛΑΤΕΣ2.500 30.00 Πελάτες εσωτερικού 30.00.07 Πελάτης Παπάς (Εξόφληση Λογαριασμού με Επιταγές) ------------------------------------------12/9/20ΧΧ---------------------------------------------- 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ1.000 38.03 Καταθέσεις Όψεως 38.03.05 Εμπορική Τράπεζα 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ1.000 33.90 Επιταγές Εισπρακτέες (Κατάθεση Επιταγής # 123 στην Εμπορική Τράπεζα) ------------------------------------------3/10/20ΧΧ---------------------------------------------- 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ800 33.91 Επιταγές Σφραγισμένες 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 800 33.90 Επιταγές Εισπρακτέες (Σφράγισμα Επιταγής # 124) ------------------------------------------20/10/20ΧΧ---------------------------------------------- 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ700 33.97 Χρεώστες Επισφαλείς 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 700 33.90 Επιταγές Εισπρακτέες (Ακάλυπτη επιταγή # 125) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 37

38 Λογαριασμοί της 3 ης ομάδας Ο λογαριασμός 34 Χρεόγραφα, στον οποίο καταχωρίζονται οι μετοχές, τα ομόλογα τραπεζών και δημοσίου, έντοκα γραμμάτια Ελληνικού δημοσίου, ομολογίες, μερισματαποδείξεις και κάθε άλλου είδους χρεόγραφα που κατέχει για σύντομο χρονικό διάστημα η ξενοδοχειακή επιχείρηση με σκοπό την μεταπώληση τους για την αποκόμιση κέρδους. Παράδειγμα Το ξενοδοχείο αγόρασε μετοχές μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο έναντι 14.000€ τις οποίες πούλησε μετά από ένα μήνα έναντι 15.000€. Οι εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: --------------------------------------------------15/5/ΧΧ---------------------------------------------------- 34 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ14.000 34.01 Μετοχές Εταιριών Μη Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ14.000 38.00 Ταμείο --------------------------------------------------15/6/ΧΧ---------------------------------------------------- 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ15.000 38.00 Ταμείο 34 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ14.000 34.01 Μετοχές Εταιριών Μη Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.000 76.04 Κέρδη από Πώληση Χρεογράφων Μιχάλης Διακομιχάλης, 201338

39 Λογαριασμοί της 3 ης ομάδας Παράδειγμα Η Ξενοδοχειακή επιχείρηση ΛΙΝΔΟΣ Α.Ε. αγοράζει στις 30/9/10 τα έντοκα Γραμμάτια: ΈκδοσηΔιάρκειαΕπιτόκιοΟνομαστική Αξία Α) 30/9/103 μήνες 17% 30.000 Β) 30/9/106 μήνες 18% 50.000 Γ) 30/9/1012 μήνες 20% 70.000 Να γίνει η εγγραφή της αγοράς των εντόκων Γραμματίων. ΛΥΣΗ Στην παραπάνω κατάσταση, τα επιτόκια αναφέρονται σε Ετήσιες αποδόσεις. Για την Απόδοση που θα έχουν τα Γραμμάτια, σύμφωνα με τη χρονική διάρκειά τους, αλλά και την Απόδοση μέχρι 31/12/2010 θα γίνουν οι παρακάτω υπολογισμοί Τόκων και Παρούσας Αξίας Μιχάλης Διακομιχάλης, 201339 Υπολογισμός Τόκων Α)30.000 Χ 17% = 5.100 (ετήσιος) Χ 3/12 =1.275 (τριμήνου) Β)50.000 Χ 18% =9.000 (ετήσιος) Χ 6/12 = 4.500 (εξαμήνου) Γ)70.000 Χ 20% =14.000 (ετήσιος) Χ 12/12 = 14.000 (έτους)


Κατέβασμα ppt "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Bιβλιο: ΕΙΔΙΚΕΣ -ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ Διακομιχάλης Μ.,Μανδηλας Α.,Κελεντζης Σ., 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google