Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Α ) Κύτταρο Β ) Δομές DNA - RNA Παρουσίαση Βιολογίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Α ) Κύτταρο Β ) Δομές DNA - RNA Παρουσίαση Βιολογίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Α ) Κύτταρο Β ) Δομές DNA - RNA Παρουσίαση Βιολογίας

2 Ευκαρυωτικό - Προκαρυωτικό Έχει ΠΥΡΗΝΑ Δεν Έχει ΠΥΡΗΝΑ

3 Ευκαρυωτικό – Ζωικό Πλασματική μεμβράνη Λυσόσωμα Πυρήνας Πυρινίσκος Πυρηνική Μεμβράνη Μιτοχόνδριο Κεντρόσωμα Κυτταρό π λασμα Ριβοσώματα Golgi Σύμ π λεγμα Golgi Σύμ π λεγμα Διατομή Ζωικού Κυττάρου Λείο Ενδο π λασματικό δίκτυο Λείο Ενδο π λασματικό δίκτυο Αδρό Ενδο π λασματικό δίκτυο Αδρό Ενδο π λασματικό δίκτυο Κενοτό π ιο

4 Ευκαρυωτικό – Φυτικό Κυτταρικό Τοίχωμα Πλασματική μεμβράνη Αμυλο π λάστης Πυρήνας Πυρινίσκος Κρύσταλλοι Μιτοχόνδριο Χλωρο π λάστης Κυτταρό π λασμα Ριβοσώματα Golgi Σύμ π λεγμα Λείο Ενδο π λασματικό δίκτυο Αδρό Ενδο π λασματικό δίκτυο Μεμβράνη Κενοτό π ιου Κενοτό π ιο Golgi Σωματίδια Διατομή Φυτικού Κυττάρου

5 Ο πυρήνας περιβάλλεται από α v θεκτική μεμβρά v η, την πυρη v ική μεμβρά v η π o υ συνίσταται από Α ) εξωτερική πυρηνική μεμβράνη Β ) εσωτερική πυρηνική μεμβράνη Περιέχει ακόμα έ v α ή περισσότερα μ o ρφώματα π o υ λέγ ov ται πυρη v ίσκ o ι και απ o τελούνται κυρίως από rRNA. Γενετικό Υλικό Πυρηνίσκος Πόροι Εξ. μεμβράνη Εσ. μεμβράνηΠυρήνας

6 Τα λυσοσώματα, τα οποία είναι σφαιρικά κυστίδια που περιέχουν μεγάλο αριθμό ενζύμων και σκοπός τους είναι να διαλύουν τις τροφές του κυττάρου. Είναι δηλαδή το πεπτικό σύστημα του κυττάρου.Λυσοσώματα

7 Τα μιτοχόνδρια, δηλαδή τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας του κυττάρου, τα οποία έχουν το δικό τους γενετικό υλικό και έτσι μπορούν να αυτοδιπλασιαστούν ανεξάρτητα από το γενετικό υλικό του πυρήνα.Μιτοχόνδρια

8 Η λειτουργία του έχει σχέση με τις πρωτεΐνες τις οποίες: Συγκεντρώνει μετά τη σύνθεση τους που γίνεται στο ενδοπλασματικό δίκτυο Υποβάλλει σε τελική χημική επεξεργασία πχ προσθήκη μη πρωτεϊνικών τμημάτων Μεταφέρει σε άλλα σημεία του κυττάρου ή του οργανισμού με εξωκύττωση Σύμπλεγμα Golgi

9 Τ o ε v δ o πλασματικό δίκτυ o εί v αι έ v α δίκτυ o από μικρ o σκ o πικ o ύς αυλ o ύς π o υ διατρέχ o υ v όλ o τ o κυτόπλασμα και συ v δέ ov ται με τη v πλασματική τη v πυρη v ική μεμβρά v η, σχηματίζ ov τας κύστεις και δεξαμε v ές. Διακινεί ουσίες : μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του κυτταροπλάσματος μεταξύ του πυρήνα και του εξωκυτταρικού περιβάλλοντος Ε v δ o πλασματικό δίκτυ o

10 Το ριβόσωμα είναι μικρό κυτταρικό οργανίδιο. Ο κύριος ρόλος του είναι η συμβολή του στη σύνθεση πρωτεϊνών. Τα ριβοσώματα αποτελούνται από πρωτεΐνες και RNA. Σε αυτά γίνεται η σύνθεση των πρωτεϊνών. Τα ριβοσώματα υπάρχουν ελεύθερα στο κυτταρόπλασμα.Ριβόσωμα

11 Δομή DNA – επεξήγηση

12 Αδενίνη Αδενίνη - Μοριακοί Δεσμοί

13 ΑδενίνηΘυμίνηΓουανίνηΚυτοσίνη Βασικά Δομικά Υλικά DNA

14 Αδενίνη ΘυμίνηΓουανίνη Κυτοσίνη Σύνθεση Μακρομορίων

15 Α C G T T Α C G Σύνθεση DNA

16 Μηχανισμός mRNA - tRNA


Κατέβασμα ppt "Α ) Κύτταρο Β ) Δομές DNA - RNA Παρουσίαση Βιολογίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google