Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Στις χρήσεις του νερού στη Βιομηχανία περιλαμβάνονται η ψύξη ή θέρμανση του νερού για την παραγωγή ενέργειας, η χρήση του ως διαλύτη πολλών ουσιών, μεταξύ των οποίων και πολλοί ρυπαντές, και στα ορυχεία ως βοήθημα για τις εξορύξεις. Η συνολική απαίτηση νερού των βιομηχανιών υπολογίζεται στο ποσοστό του 21% της συνολικής χρήσης, όμως οι απαιτήσεις αυτές αυξάνονται πολύ γρηγορότερα απҠό,τι οι αντίστοιχες της γεωργίας.

2 Μια σοβαρή επίπτωση στο περιβάλλον είναι πως το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού που χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία επιστρέφει στη φύση και στον υδρολογικό κύκλο, συχνά μέσω ενός ποταμού ή λίμνης, δυστυχώς όμως αρκετά ρυπασμένο από χημικά ή βαριά μέταλλα, και συχνά θερμότερο. Συγχρόνως όμως, σε έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών, οι τοπικές αρχές θέτουν αυστηρά μέτρα διαχείρισης των νερών που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία, συνήθως με τη χρηματική επιβάρυνση των ίδιων των βιομηχανιών. Από το 1970 η διαχείριση του νερού σε πολλές βιομηχανίες έχει αναπτυχθεί σημαντικά. Έτσι έχουμε μεγαλύτερη οικονομία νερού και μείωση του κόστους της διαχείρισης των αποβλήτων. Παρ' όλα αυτά, μελέτες γύρω από την όξινη και τοξική βροχή μας δείχνουν πως βιομηχανικά απόβλητα εισβάλλουν στον υδρολογικό κύκλο και με άλλους τρόπους, εκτός της εκροής υδατικών αποβλήτων.

3 Η εμφάνιση νέας, φιλικότερης προς το περιβάλλον τεχνολογίας είναι μια πολύ σημαντική πρόσφατη τάση της βιομηχανικής ανάπτυξης. Κάποια στοιχεία αυτής της τεχνολογίας βοηθούν στη μείωση των αποβλήτων, χρησιμοποιώντας πιο εποικοδομητικά τις πρώτες ύλες και την ενέργεια. Η ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας οδήγησε στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της εκροής των βιομηχανικών αποβλήτων.

4 Από το 1970 η διαχείριση του νερού σε πολλές βιομηχανίες έχει αναπτυχθεί σημαντικά. Έτσι έχουμε μεγαλύτερη οικονομία νερού και μείωση του κόστους της διαχείρισης των αποβλήτων. Παρ' όλα αυτά, μελέτες γύρω από την όξινη και τοξική βροχή μας δείχνουν πως βιομηχανικά απόβλητα εισβάλλουν στον υδρολογικό κύκλο και με άλλους τρόπους, εκτός της εκροής υδατικών αποβλήτων.

5 Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Αναφέρεται σε κάθε βιομηχανία χημική ή μη, η οποία χρησιμοποιεί νερο είτε σαν πρώτη ύλη στην παραγωγή (π.χ. φάρμακα,καλλυντίκα,αναψυκτικά κλπ.).Είτε σαν μέσο λειτουργίας βοηθητικού εξοπλισμού (θέρμανση,ψύξη κλπ.).Στην βιομηχανική χρήση ανήκουν και οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ρεύματος.

6

7

8 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Τα τελευταία χρόνια, οι χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθούν πολιτική υλοποίησης Αποχετευτικών Έργων για σκοπούς επεξεργασίας των λυµάτων. Η Κύπρος, στην προσπάθεια απάβλυνσης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την απόρριψη λυµάτων χωρίς επεξεργασία, υλοποιεί έργα τα οποία κατασκευάζονται και λειτουργούν στη βάση διεθνούς αποδοχής µεθόδων και µε σεβασµό στο περιβάλλον. Η χρήση του ανακυκλωµένου νερού σύµφωνα µε τον κώδικα ορθής Γεωργικής Πρακτικής, γίνεται από γεωργούς και άρχισε το 1995, αρχικά σε κτηνοτροφικά φυτά όπως είναι το τριφύλλι, ο αραβόσιτος το λόλιουµ και το σούταξ. Ακολούθως, η χρήση του ανακυκλωµένου νερού επεκτάθηκε και σε φυτείες όπως εσπεριδοειδή, ελιές, πατάτες, καθώς και σε λαχανικά όπως µελιτζάνες, πιπέρια και ντοµάτες.

9 Η σηµασία της χρησιµοποίησης του ανακυκλωµένου νερού για γεωργικούς σκοπούς στον τόπο µας είναι πολύ µεγάλη. Κατ’ αρχήν, εκτός του ότι η χρή- ση αυτή θεωρείται η µόνη εφικτή, οικονοµική και ασφαλής µέθοδος για απο- 2 φυγή µόλυνσης του περιβάλλοντος, ταυτόχρονα αποτελεί και σταθερή πηγή νερού που δεν εξαρτάται από τη βροχόπτωση, όπως οι άλλοι συµβατικοί υδατικοί πόροι. Κατά συνέπεια η θεώρηση του ανακυκλωµένου νερού σαν υδατικού πόρου συµβάλλει: Στην ανάπτυξη νέων υδατικών πόρων, στην προστασία των υδα- τικών πόρων σε παράκτιες κυρίως περιοχές όπου παρατηρείται διείσδυση αλµυρού νερού σε υπόγειους υδροφορείς, στην ανάπτυξη πολιτικής υδατι- κών πόρων, µε έµφαση στη διατήρηση πηγών και περιβάλλοντος, στην προ- στασία της υγείας του κοινού και του περιβάλλοντος και στη µείωση του κό- στους νερού. Με τη συµπλήρωση των κεντρικών συστηµάτων στα µεγάλα αστικά κέντρα και την ύπαιθρο, αναµένεται ότι περίπου 30 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα ανα- κυκλωµένου νερού θα είναι διαθέσιµα για γεωργικούς σκοπούς και κατά συ- νέπεια 15% περίπου της αρδευόµενης έκτασης µπορεί να ποτίζεται µε το νε- ρό αυτό. Επιπρόσθετα, το ανακυκλωµένο νερό περιέχει πολλά θρεπτικά στοιχεία άµεσης πρόσληψης από τα φυτά, όπως είναι το Άζωτο, ο Φώσφορος και το Κάλι, καθώς και ιχνοστοιχεία που βοηθούν σηµαντικά στην ανάπτυξη των δια- φόρων καλλιεργειών.

10 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
Τα αποτελέσµατα της χρήσης του ανακυκλωµένου νερού στις πιο πάνω καλλιέργειες είναι πολύ ενθαρρυντικά, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις τόσο η παραγωγή, όσο και η ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων, υπερτερούν σε σχέση µε εκείνα που ποτίζονται µε κοινό νερό. Ήδη η χρήση του ανακυκλωµένου νερού έγινε αποδεκτή από τους γεωργοκτηνοτρόφους και αυξάνεται µε γρήγορους ρυθµούς. Επιπρόσθετα, το ανακυκλωµένο νερό περιέχει πολλά θρεπτικά στοιχεία άµεσης πρόσληψης από τα φυτά, όπως είναι το Άζωτο, ο Φωσφόρος και το Κάλι, καθώς και ιχνοστοιχεία που βοηθούν σηµαντικά στην ανάπτυξη των διαφόρων καλλιεργειών.

11 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ● Παγκόσµια, η χρήση του ανακυκλωµένου νερού για γεωργικούς σκοπούς µε τη χρήση µόνιµων Βελτιωµένων Συστηµάτων Άρδευσης σε φυτείες που παρουσιάζουν το µικρότερο κίνδυνο στη δηµόσια υγεία θεωρείται η καλύ- τερη προσέγγιση για επίτευξη των µεγαλύτερων ωφελειών από κοινωνι- κής, οικονοµικής και περιβαλλοντικής άποψης. ● Τα αποτελέσµατα των αποδεικτικών σε επίπεδο γεωργού τα τελευταία χρόνια είναι πολύ ενθαρρυντικά και δείχνουν ότι µπορούν να παραχθούν γεωργικά προϊόντα µειώνοντας σε αποδεκτά επίπεδα τους κινδύνους υγείας στο κοινό ή τους εργάτες. Ήδη η χρήση του ανακυκλωµένου νερού έγινε αποδεκτή από τους γεωργοκτηνοτρόφους εδώ και πολλά χρόνια, και αυξάνεται µε γρήγορους ρυθµούς. ● Η παρούσα έκδοση, µεταξύ των άλλων, καλείται να απαµβλύνει, περιορί- σει, εξαλείψει και απαντήσει σε οποιεσδήποτε αρνητικές αντιδράσεις που κατά καιρούς προβάλλονται και κατά κύριο λόγο οφείλονται σε ψυχολογι- κούς παράγοντες και όχι σε αµφισβήτηση της αξίας του ανακυκλωµένου νερού για χρήση του στη γεωργία.

12


Κατέβασμα ppt "Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google