Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεθοδολογία επιμόρφωσης δραστηριότητα ενότητας 8 επιμόρφωσης επιμορφωτών β' επιπέδου στις Τ.Π.Ε Κωνσταντίνα Ματσούκα Φιλόλογος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεθοδολογία επιμόρφωσης δραστηριότητα ενότητας 8 επιμόρφωσης επιμορφωτών β' επιπέδου στις Τ.Π.Ε Κωνσταντίνα Ματσούκα Φιλόλογος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεθοδολογία επιμόρφωσης δραστηριότητα ενότητας 8 επιμόρφωσης επιμορφωτών β' επιπέδου στις Τ.Π.Ε Κωνσταντίνα Ματσούκα Φιλόλογος

2 1η ομάδα θεμάτων

3 2)Σε ποιους τομείς χρειάζεται σήμερα ο εκπαιδευτικός επιμόρφωση; Διδακτικ ή επιμ έ ρους γνωστικ ώ ν αντικειμ έ νων (σ ύ νδεση θεωρ ί ας με διδακτικ ή πρακτικ ή ) σχετικά με σ ύ γχρονες–εναλλακτικ έ ς διδακτικ έ ς προσεγγ ί σεις. Διαπολιτισμικ ό τητα Ειδικ ή Αγωγ ή -ΑμεΑ (π.χ. ελληνικ ή νοηματικ ή γλ ώ σσα, σ ύ στημα γραφ ή ς Braille, θ έ ματα κινητικ ό τητας και προσανατολισμο ύ για μαθητ έ ς με προβλ ή ματα ό ρασης, αρχ έ ς και πρακτικ έ ς συνεκπα ί δευσης) Περιβαλλοντικ ά θ έ ματα και εκπα ί δευση για την αειφ ό ρο αν ά πτυξη Αγωγ ή Υγε ί ας Διαχε ί ριση προβλημ ά των τ ά ξης Αξιοπο ί ηση των ν έ ων τεχνολογι ώ ν στη διδασκαλ ί α Διο ί κηση της εκπα ί δευσης Συμβουλευτικ ή και επαγγελματικ ό ς προσανατολισμ ό ς

4 3)Ποιες είναι οι δυσκολίες υλοποίησης ενός επιμορφωτικού προγράμματος; Έ λλειψη συν έ χειας και συν έ πειας μεταξ ύ των διαφ ό ρων επιμορφωτικ ώ ν δρ ά σεων˙ 1) Έ λλειψη συν έ χειας και συν έ πειας μεταξ ύ των διαφ ό ρων επιμορφωτικ ώ ν δρ ά σεων˙ 2)Προβλ ή ματα οργ ά νωσης και βραχε ί α δι ά ρκεια των επιμορφωτικ ώ ν προγραμμ ά των˙ 3)Θεωρητικ έ ς και επιφανειακ έ ς προσεγγ ί σεις πολλ ώ ν αντικειμ έ νων, χωρ ί ς να λαμβ ά νονται υπ ό ψη οι αρχ έ ς της εκπα ί δευσης ενηλ ί κων και οι πραγματικ έ ς αν ά γκες των επιμορφουμ έ νων. Έτσι αποκλείεται η δυνατότητα με γρ ή γορους ρυθμο ύ ς και με αξι ό πιστες τεχνικ έ ς, να διαπιστωθε ί η ποι ό τητα των επιμορφωτικ ώ ν δρ ά σεων και να γ ί νουν οι σχετικ έ ς βελτι ώ σεις˙ 4)Πραγματοπο ί ηση επιμορφωτικ ώ ν δραστηριοτ ή των κατ ά τη δι ά ρκεια του ωρολογ ί ου προγρ ά μματος των εκπαιδευτικ ώ ν, γεγον ό ς που δημιουργε ί προβλ ή ματα στη λειτουργ ί α του σχολε ί ου και μει ώ νει την αποτελεσματικ ό τητα των προγραμμ ά των επιμ ό ρφωσης˙ 5)Καθυστερήσεις στην πραγματοπο ί ηση των αποσπ ά σεων των εκπαιδευτικ ώ ν, με αποτ έ λεσμα να προκαλο ύ νται προβλ ή ματα στη λειτουργ ί α των σχολε ί ων και να προβ ά λλονται εμπ ό δια στη συμμετοχ ή των εκπαιδευτικ ώ ν σε επιμορφωτικ ά προγρ ά μματα˙ 6)Αφαίρεση από τους περιφερειακο ύ ς φορε ί ς κ ά θε δυνατ ό τητας πρωτοβουλ ί ας, με αποτ έ λεσμα να μην μπορο ύ ν να δ ώ σουν προτεραι ό τητα στην επιμ ό ρφωση των εκπαιδευτικ ώ ν σε θ έ ματα που θα τους βοηθο ύ σαν να ανταποκριθο ύ ν στις ειδικ ό τερες αν ά γκες των μαθητ ώ ν στην περιφέρειά τους. 7) Έ λλειψη πληροφ ό ρησης και κιν ή τρων που οδηγε ί πολλο ύ ς εκπαιδευτικο ύ ς στην αδιαφορ ί α και την αδρ ά νεια

5 2η Ομάδα θεμάτων

6 1)Ποιος είναι ο καλός επιμορφωτής; Είναι χρήσιμο ο επιμορφωτής να δημιουργεί κάθε φορά συνθήκες και προϋποθέσεις για ένα ελεύθερο και ανοιχτό διάλογο. Οι σχέσεις μεταξύ αυτού και των επιμορφούμενων καθηγητών να είναι φιλικές, ‘ζεστές’ και άτυπες. Να κυριαρχεί αμοιβαία εμπιστοσύνη και εκτίμηση. Για να επιτύχει μια τέτοια σχέση με τους εκπαιδευτικούς πρέπει να είναι με επάρκεια καταρτισμένος, έμπειρος και κοινωνικός, ώστε να τους κερδίσει. Θα πρέπει να είναι φορέας γνώσεων, κάτοχος των μέσων και των τεχνικών διδασκαλίας, προγραμματιστής και οργανωτής, σύντροφος και οδηγός των καθηγητών, μέτοχος στη διαδικασία της μάθησης, άτομο ικανό να διευθύνει μια ομάδα εκπαιδευτικών, πομπός και δέκτης στη διαδικασία της επικοινωνίας, άτομο με αισθήματα αντίστοιχα με αυτά που απαιτεί το έργο του, όπως φιλικό, ζεστό, χαρούμενο, πολύπλευρο. Να λειτουργεί ως εμψυχωτής, διευκολυντής, τεχνικός σύμβουλος.Να ενεργοποιεί τις γνώσεις και τις ικανότητες του και να χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες ιδιότητές του με κύριο στόχο την ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας του εκπαιδευόμενου.Να Φροντίζει να επικοινωνεί με ειλικρίνεια, να αποδέχεται την οντότητα του εκπαιδευόμενου, να συντονίζει, ενισχύει, κρίνει και επιβραβεύει τους εκπαιδευόμενους με τρόπο σαφή και αιτιολογημένο. Να τηρεί τους κανόνες του «μαθησιακού συμβολαίου» με ευελιξία. Να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην τεκμηρίωση με επιστημονικά δεδομένα που προέρχονται από ποικίλους σύγχρονους επαγγελματικούς κλάδους και σχετικές έρευνες.

7 3)Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, οι ενήλικοι μαθαίνουν καλύτερα όταν: 1)Έχουν κάποιο βαθμό ελέγχου της διαδικασίας μάθησής τους (επιλογή του ρυθμού του τόπου του χρόνου και των δραστηριοτήτων μάθησης) 2)Χρησιμοποιούν διδακτικό υλικό που να αναγνωρίζει την προηγούμενη εμπειρία τους και τους δίνει ευκαιρίες αξιοποίησής της, αναγνωρίζεται η ανάγκη τους για περαιτέρω βαθύτερη μελέτη 3)Μπορούν να εξετάσουν τις νεοαποκτηθέντες γνώσεις συνδέοντας την θεωρία με την πρακτική. 4)Αναγνωρίζονται ως ενεργητικοί αναγνώστες που μπορούν να παρατηρήσουν, να καταδείξουν και να εξετάσουν απόψεις χρησιμοποιώντας το προσωπικό τους τρόπο μάθησης και άλλες προσωπικές δεξιότητες. 5)Έχουν τις ευκαιρίες να παραγάγουν μια προσωπική άποψη μέσα από αξιολόγηση και να την συνδέουν με την προηγούμενες γνώση και την εμπειρία.

8 3)Ποιες ενεργητικές-συμμετοχικές τεχνικές μπορώ να χρησιμοποιήσω άνετα και ποιες πειραματικά ως επιμορφωτής στις ΤΠΕ; Σημαντικό στοιχείο της μεθοδολογίας αποτελεί η χρήση των ανάλογων με τις προαναφερόμενες αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων ενεργητικές, ευρετικές, συμμετοχικές τεχνικές όπως : : Άνετα: 1)Ομαδοσυνεργατικ ή μ έ θοδος (μ έ θοδος των μικρ ώ ν ομ ά δων), ομαδική εργασία, ομαδικές συζητήσεις 2)Ερωτήσεις – απαντήσεις 3)Σχ έ δια εργασ ί ας (μ έ θοδος project) 4)Εκπαιδευτικ έ ς επιμορφωτικ έ ς επισκ έ ψεις (π.χ. επισκ έ ψεις σε ά λλου τ ύ που σχολε ί α, σε ιδρ ύ ματα Τριτοβ ά θμιας Εκπα ί δευσης, σε εκπαιδευτικ έ ς μον ά δες ά λλων χωρ ώ ν κ.λπ.). 5)Τ ή ρηση φακ έ λου υλικο ύ του επιμορφούμενου, ο οπο ί ος μπορε ί να αποτελ έ σει εργαλε ί ο για αυτοαξιολ ό γηση και αφορμ ή ανταλλαγ ή ς απ ό ψεων με τους συναδ έ λφους Πειραματικά: 1)Μελέτες περιπτώσεων (case studies), ά σκηση στην επ ί λυση προβλημ ά των, τη λ ή ψη αποφ ά σεων, την τεχνικ ή κρ ί σιμων περιστατικ ώ ν 2)Παίξιμο ρόλων (role playing). 3)Προσομοιώσεις, μικροδιδασκαλ ί ες και προσομοιωτικ έ ς διδασκαλ ί ες. Στην περ ί πτωση αυτ ή ο επιμορφο ύ μενος λειτουργε ί αφεν ό ς ως μαθητ ή ς και ως διδ ά σκων, αφετ έ ρου ως ερευνητ ή ς και συνδημιουργ ό ς εναλλακτικ ώ ν διδακτικ ώ ν προτ ά σεων. 4)Καταιγισμός ιδεών (brain storming)

9 3η Ομάδα θεμάτων

10 1)Οργάνωση της πρώτης εκπαιδευτικής συνάντησης Αποστέλλεται απαραιτήτως στην αρχή της πρώτης εβδομάδας μια πρώτη επιστολή στους επιμορφούμενους. Με την πρώτη επιστολή καλωσορίζω τους εκπαιδευόμενους στο πρόγραμμα, συστήνομαι, και τους ζητώ να μου στείλουν ορισμένες πληροφορίες για τον εαυτό τους, προκειμένου να διαμορφώσω μια εικόνα (ενδεικτικά, παρουσιάζω στο τέλος ένα παράδειγμα πρώτης επιστολής). Γνωστοποιώ τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά τις ημερες και ωρες που είμαι διαθέσιμη για επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους έτσι ώστε να μην διστάζουν να επικοινωνήσουν από φόβο μήπως ενοχλήσουν Ξεκινάω την εκπαιδευτική συνάντηση ανακοινώνοντας στους εκπαιδευόμενους τους ειδικούς στόχους της συνάντησης. Στη συνέχεια κάνω λεπτομερέστερη αναφορά στους ειδικούς στόχους της συγκεκριμένης ημέρας τους συζητώ και διαμορφώνω εκπαιδευτικό συμβόλαιο για την συγκεκριμένη ημέρα. Προχωρώ στην υλοποίηση των στόχων της ημέρας. Λίγο πριν το τέλος της πρώτης ημέρας αξιολογώ μαζί με τους εκπαιδευόμενους την επίτευξη των στόχων. Εάν κάποιος από τους στόχους που είχαν οριστεί δεν έχει επιτευχθεί γίνεται επαναδιαπραγμάτευση και εάν θεωρείται σημαντικός μπορεί να μετατεθεί για την επόμενη. Επίσης πρέπει να προβλεφθεί χρόνος για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους εκπαιδευόμενους. Τα στοιχεία του ερωτηματολογιου αυτού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την προετοιμασία της επόμενης εκπαιδευτικής συνάντηση Πρέπει επίσης να πάρω την πρωτοβουλία της επικοινωνίας στην πρώτη συνάντηση, όταν κάποιος εκπαιδευόμενος έχει απουσιάσει.Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία είναι απαραίτητο να είμαι άμεση και φιλικη, να ενθαρρύνω την ελεύθερη έκφραση του εκπαιδευόμενου, να προτρέπω τον εκπαιδευόμενο να επικοινωνεί μαζί μου όταν το χρειάζεται.

11 1)ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ης ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ Αγαπητέ κε/κα ……… Καλωσορίσατε στο ταξίδι μας, σ’ αυτή τη νέα εμπειρία εκπαίδευσης. Μεσω της επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες ανοίγονται νέει δρόμοι στο χώρο της εκπαίδευσης. Εσείς και άλλοι συνάδελφοί σας αποτελείτε μια δυναμική ομάδα. Συνταξιδιώτισα σας και εγώ ως Επιμορφωτης σας, θα προσπαθήσω όσο είναι δυνατόν, ώστε αυτή η εκπαίδευση να αποτελέσει στοιχείο τόσο της προσωπικής μας ανάπτυξης, όσο και ουσιαστικό στοιχείο βελτίωσης, διαμόρφωσης και ενίσχυσης μιας συγκροτημένης μεθοδολογίας. Θεωρώ απαραίτητο – εδώ – να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για τον εαυτό μου. …………………………………………………… Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:... Εκεί μπορείτε να μου στέλνετε και τις εργασίες σας όσοι έχετε πρόσβαση σε e- mail. Σας παρακαλώ θερμά να επικοινωνούμε με e-mail, για λόγους ταχύτητας και ευελιξίας. Στην πρώτη μας εκπαιδευτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί το ….. στο …….. θα ιδωθούμε από κοντά και θα γνωριστούμε καλύτερα. Στη συνάντηση αυτή θα είναι καλό να έχετε μαζί σας....... γιατί θα χρειασθούν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Επίσης θα ήταν διευκολυντικό – εάν το θέλετε- να έχετε μελετήσει τα περιεχόμενα του επιμορφωτικού υλικου πριν τη συνάντησή μας ώστε να είστε περισσότερο προετοιμασμένοι για τη συζήτηση που θα κάνουμε και να μπορέσω να απαντήσω στις απορίες σας. Θα ήθελα επίσης να σας επισημάνω ότι η πρώτη αυτή συνάντηση είναι πολύ σημαντική γιατί αφ’ ενός θα είναι η πρώτη πρόσωπο με πρόσωπο γνωριμία, μεταξύ μας αλλά και με τους συναδέλφους σας και αφετέρου θα μας δοθεί η ευκαιρία να διευκρινίσουμε πολλές λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία της εκπαίδευσης και το πρόγραμμα σπουδών. Τέλος θα σας παρακαλούσα να συμπληρώσετε και να στείλετε πριν από την πρώτη μας συνάντηση το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Έτσι θα αποκτήσω μια πιο σφαιρική άποψη για σας και θα μπορέσω να προσαρμόσω τη συνεργασία μας, όσο το δυνατόν περισσότερο, στις εκπαιδευτικές σας ανάγκες και τις προσδοκίες σας από το πρόγραμμα. Αρκετά όμως έγραψα έως εδώ. Μάλλον είναι καιρός να σας αφήσω να σκεφθείτε και να προετοιμαστείτε για το νέο αυτό μαθησιακό ταξίδι που θα κάνομε όλοι μαζί έχοντας παράλληλα πολλές άλλες δραστηριότητες (… είναι δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο). Αδημονώ να σας συναντήσω και μέχρι τότε σας χαιρετώ και σας στέλνω τους εγκάρδιους «συνοδευτικούς μου» χαιρετισμούς. Με εκτίμηση …………………………………………………………………………………………………………………………………

12 1)ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ 1.Ονοματεπώνυμο: 2. Σπουδές: 3. Επάγγελμα/Επαγγελματική εμπειρία: 4.Επαγγελματική εμπειρία στις Νέες Τεχνολογίες 5.Ποιες άλλες δραστηριότητες έχετε ενδεχομένως αναπτύξει στο πλαίσιο των ΤΠΕ ; (ερευνητική δραστηριότητα, μελέτες, δημοσιεύσεις) 6. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από το πρόγραμμα αυτό; 7.Μπορείτε να προσδιορίσετε κάποια προβλήματα που πιστεύετε ότι ενδεχομένως θα αντιμετωπίσετε στη διάρκεια του προγράμματος; Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι θα μπορούσα να σας διευκολύνω σ’ αυτά. 8.Πώς προσδοκάτε να διαμορφωθεί η μεταξύ μας συνεργασία;

13 1)και 2)Ενέργειες επιμορφωτή πριν την επόμενη εκπαιδευτική συνάντηση και απέναντι σε αντιδράσεις στο οργανωτικό μέρος του προγράμματος 1)Υπενθυμίζω στους επιμορφούμενους την ημερομηνία της επόμενης συνάντησης και τους τονίζω την αναγκαιότητα της παρουσίας τους, τονίζοντας ταυτόχρονα και τα στοιχεία του εκπαιδευτικού μας συμβολαίου που διαμόρφωσαν από κοινού κατά την πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση (π.χ. απουσίες, καθυστερήσεις, υποστήριξη συνεκπαιδευομένων στις παρουσιάσεις, δημιουργία ομαδικού πνεύματος, πολλαπλασιαστικότητα της ανταλλαγής των εμπειριών και των απόψεων). Επίσης τους ενημερώνω για οργανωτικά και διαδικαστικά θέματα (πχ. υλικό που πρέπει να έχουν μαζί τους) 2)Μελετώ μέσα απ΄τα ερωτηματολόγια στοιχεία που αφορούν επιθυμίες τους για θέματα που θα ήθελαν να καλυφθούν και διαμορφώνω αντίστοιχα το πρόγραμμα της συνάντησης έτσι ώστε να καλύπτει τα προκαθορισμένα ειδικά αντικείμενα αλλά και να ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες τα ενδιαφέροντα, τα δυνατά και τα αδύνατά τους σημεία και τους απαντώ σε ερωτήματα-αντιδράσεις σχετικα με το οργανωτικό μέρος του προγράμματος δεσμευόμενη να επικοινωνήσω με τους αρμόδιους για τα θέματα που θέτουν. 3)Επικοινωνώ με το Κ.Ε.Κ. και φροντίζω για την καλή διεξαγωγή της συνάντησης επιλέγοντας κατάλληλη αίθουσα, προετοιμάζοντας το εποπτικό υλικό και τα εκπαιδευτικά μέσα,εκφράζοντας στους αρμοδίους τα παράπονα των επιμορφούμενων πάνω στο οργανωτικό μέρος. Προνοώ για την έγκαιρη αναπαραγωγή βοηθητικού υλικού για το μάθημα.

14 δικτυογραφία 1) ΕκεΠις:ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σ.Υ.Υ. 2) ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικ ό Ινστιτο ύ το (2008), Η ποι ό τητα στην εκπα ί δευση: Έ ρευνα για την αξιολ ό γηση ποιοτικ ώ ν χαρακτηριστικ ώ ν του συστ ή ματος Πρωτοβ ά θμιας και Δευτεροβ ά θμιας Εκπα ί δευσης, Αθ ή να. 3)ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ :ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 3)ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ :ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


Κατέβασμα ppt "Μεθοδολογία επιμόρφωσης δραστηριότητα ενότητας 8 επιμόρφωσης επιμορφωτών β' επιπέδου στις Τ.Π.Ε Κωνσταντίνα Ματσούκα Φιλόλογος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google