Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού ICT 4 Growth Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού ICT 4 Growth Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού ICT 4 Growth Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

2 Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού Πώς θα βοηθήσουμε να βγουν στην επιφάνεια νέες ιδέες; Πώς θα κινητοποιήσουμε δυναμικά & ενεργά τμήματα της κοινωνίας που μπορούν να κατανοήσουν τα «σημεία των καιρών» και δύνανται να λειτουργήσουν σε ένα πιο ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον; Πώς θα δώσουμε ώθηση στην υγιή επιχειρηματικότητα; Πώς θα ενδυναμώσουμε τον κλάδο των υπηρεσιών (περιλαμβανομένoυ του τομέα υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας); Πώς θα ενεργοποιήσουμε μια διαδικασία πραγματικής ανάπτυξης για τις ΤΠΕ; Κομβικά σημεία ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (σίγουρα τεχνολογική αλλά κυρίως επιχειρηματική) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ‘ΚΛΙΜΑΤΟΣ’ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ – ΕΛΠΙΔΑ – ΦΥΓΗ ΕΜΠΡΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ «ΜΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ»

3 Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού Ένα πλαίσιο δράσης για την ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. o Έμφαση στην δημιουργία νέας επιχειρηματικότητας αλλά και μεγάλων επενδύσεων o Έμφαση στην οικονομία της γνώσης o Κάλυψη πολλαπλών αναγκών: o Ενίσχυση ψηφιακής επιχειρηματικότητας – δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος o Στήριξη επιχειρηματικότητας στα πρώτα αβέβαια στάδιά της o Ενθάρρυνση υλοποίησης καινοτόμων ιδεών με επιχειρηματικό ρίσκο, αλλά και με μεγάλη εξωστρέφεια. o Έμφαση στη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (commercialization) o Στήριξη μεγαλύτερων σχεδίων με ευρύτερο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας o Αξιοποίηση νέου, υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού o Έμφαση στη δυνατότητα «εξαγωγής» των λύσεων σε αγορές εκτός Ελλάδας. Γενικές Αρχές

4 Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού o Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). o Συνολικός π/υ δημόσιας δαπάνης: 120.000.000€ o Επιλέξιμοι φορείς: μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια* Πλαίσιο Δράσης

5 Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού o Κατηγορίες επενδύσεων: o Κατηγορία Ι: Μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια (300.000 έως 5.000.000€) o Κατηγορία ΙΙ: Επενδυτικά Σχέδια Σημαντικού Εύρους (έως 20.000.000€) με προϋποθέσεις: α) Σημαντική συμβολή στην απασχόληση: Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, κατ’ ελάχιστον 1 θέση ισοδύναμης πλήρους εργασίας ανά 100.000€ εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης. Για παράδειγμα, εγκεκριμένο σχέδιο με προβλεπόμενη επιχορήγηση 6Μ€, προϋποθέτει τη δημιουργία κατ’ ελάχιστο 60 νέων θέσεων εργασίας. β) Στοχευμένη περιφερειακή διάσταση: Είναι επιλέξιμες επενδύσεις μόνο στις Περιφέρειες που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. Πλαίσιο Δράσης

6 Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν: o Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.) o Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.) o Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κλπ.) o Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.) o Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες o Μεταφορές o Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κλπ.) Θεματικοί τομείς

7 Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού Στάδια – Δαπάνες - Όρια o Διακριτοί «κύκλοι» υποδοχής και αξιολόγησης προτάσεων o διαδοχικοί εξαμηνιαίοι κύκλοι με δεσμευμένο π/υ o αυστηρό περιθώριο αξιολόγησης o Υλοποίηση σε δύο διακριτές φάσεις o Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage) o Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage) o Μέγιστος χρόνος υλοποίησης της επένδυσης 24 μήνες.

8 Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού Στάδια – Δαπάνες - Όρια o Ενισχυόμενες ενέργειες: o Α1: Ενέργειες προετοιμασίας & σχεδιασμού o Α2: Ενέργειες βιομηχανικής έρευνας o Α3: Ενέργειες Ανάπτυξης o Α4: Ενέργειες απόκτησης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (επιλέξιμες μόνο για ΜΜΕ). o Α5: Ενέργειες διαχείρισης, υποστήριξης και συντονισμού της έρευνας & ανάπτυξης. o Β1: Ενέργειες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία παραγωγικών υποδομών o Β2: Ενέργειες προετοιμασίας διάθεσης τελικού προϊόντος/ υπηρεσίας. o Β3: Ενέργειες επιχειρηματικής δικτύωσης (επιλέξιμες μόνο για ΜΜΕ).

9 Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού Στάδια – Δαπάνες - Όρια o Επιλέξιμες κατηγορίες δαπάνης (ανά κατηγορία ενέργειας) o δαπάνες προσωπικού που συμμετέχει στην διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης, o δαπάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες (ερευνητές, εμπειρογνώμονες) o απόσβεσης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την έρευνα και ανάπτυξη o δαπάνες μεταφοράς/ αγοράς τεχνογνωσίας o δαπάνες προμήθειας ενσώματων και ασώματων στοιχείων ενεργητικού o δαπάνες επιχειρηματικής δικτύωσης

10 Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού Στάδια – Δαπάνες - Όρια o Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία ενεργειών: o 35% έως 80% για ΜΜΕ o 15% έως 65% για Μεγάλες επιχειρήσεις ανάλογα με τα επιτρεπόμενα όρια από τον κανονισμό ΕΕ 800/2008 και τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων o Σύνδεση του τελικού ποσού της χορηγούμενης ενίσχυσης με ποσοτικούς στόχους (αύξηση της απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης της επένδυσης).

11 Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού Που βρισκόμαστε o Εκχώρηση πόρων και αρμοδιότητας διαχείρισης στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης (Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.) o Έγκριση οδηγού και κριτηρίων αξιολόγησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» o Διαδικασία προκήρυξης Στόχος o Άμεση προκήρυξη της δράσης

12 Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού ICT 4 Growth Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google