Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Δείκτες Δραστηριότητας Διακομίχαλης Μιχαήλ Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Δείκτες Δραστηριότητας Διακομίχαλης Μιχαήλ Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Δείκτες Δραστηριότητας Διακομίχαλης Μιχαήλ Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

2 2 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ενότητα 9: Δείκτες Δραστηριότητας Διακομιχάλης Μιχαήλ Αναπληρωτής Καθηγητής Πρέβεζα, 2015 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

3 3 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 3

4 4 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

5 5 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σκοποί ενότητας Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να μας εισάγει στους υπόλοιπους ορισμούς των δεικτών δραστηριότητας και του τρόπου που χρησιμοποιούνται. 5

6 6 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Δείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού (asset utilization or asset turnover ratio) Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας συνολικού ενεργητικού εκτιμά το βαθμό χρησιμοποίησης των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σε συνάρτηση με τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις της περιόδου. 6

7 7 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Δείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού (asset utilization or asset turnover ratio) Ο δείκτης αυτός συνιστά ένα σημαντικό τρόπο μέτρησης της συνολικής αποτελεσματικότητας της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της. Είναι θετικό στοιχείο για την επιχείρηση να μπορεί να διαχειρίζεται το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνει όσο το δυνατό υψηλότερες πωλήσεις. Όταν ο δείκτης μειώνεται από χρόνο σε χρόνο αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως μια συνεχής ελάττωση του βαθμού χρησιμοποιήσεως των στοιχείων του συνολικού ενεργητικού σε σχέση με τις πωλήσεις. Αυτή η κατάσταση μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μια υπερεπένδυση κεφαλαίων στο σύνολο του ενεργητικού. 7

8 8 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Δείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού (asset utilization or asset turnover ratio) Ισούται με τις πωλήσεις προς το σύνολο του ενεργητικού και φανερώνει το βαθμό χρήσης του ενεργητικού της επιχείρησης. Στην ουσία απεικονίζει τα έσοδα που δημιουργεί το κάθε ένα ευρώ που έχει επενδυθεί στο ενεργητικό. Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού εκτιμά τον βαθμό αξιοποιήσεως του ενεργητικού σε αντιδιαστολή με τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις. Ουσιαστικά ο δείκτης αυτός μελετά το κατά πόσο υπάρχει ή όχι επένδυση των κεφαλαίων σε σχέση με τις πωλήσεις που πραγματοποιεί. Καθαρές πωλήσεις Σύνολο ενεργητικού 8

9 9 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Δείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων (fixed assets turnover) Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων δείχνει την ένταση ή καλύτερα το βαθμό αξιοποίησης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων στη δημιουργία πωλήσεων. Ο εν λόγω δείκτης παρέχει ένδειξη για την αποτελεσματικότητα με την οποία το ξενοδοχείο επενδύει σε πάγια στοιχεία και προκύπτει από το λόγο των καθαρών πωλήσεων προς το καθαρό πάγιο ενεργητικό. 9

10 1010 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Δείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων (fixed assets turnover) Η αύξηση του δείκτη ερμηνεύεται ως εντατικότερη εκμετάλλευση των παγίων σε σχέση με τις πωλήσεις. Η μείωση του δείκτη δικαιολογείται από ελάττωση του βαθμού αξιοποίησης των πάγων στοιχείων. Η διαχρονική μελέτη του δείκτη προσφέρει στην επιχείρηση ένα σημαντικό εργαλείο παρακολούθησης του τρόπου χρησιμοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων. 10

11 1 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Δείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων (fixed assets turnover) Ο δείκτης αυτός προσδιορίζει τον βαθμό παγιοποίησης μιας επιχείρησης. Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης τόσο περισσότερα πάγια χρησιμοποιεί η επιχείρηση και αντίστροφα. Ισούται με τις πωλήσεις προς τα καθαρά πάγια. Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων ερευνά το βαθμό συσχέτισης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων μιας μονάδας ξενοδοχείου σε σχέση με τις πωλήσεις της. Ο αριθμοδείκτης προκύπτει από το πηλίκο: Καθαρές πωλήσεις Καθαρό πάγια ενεργητικό 11

12 1212 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Δείκτες Δραστηριότητας Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων (Owner’s equity turnover ratio) Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων δείχνει πόσες φορές το ίδιο κεφάλαιο ανανεώνεται ή επανακτάται μέσω των πωλήσεων μέσα σε μια χρήση (Αθανασοπούλου κ. συν., 2008). Όσο μεγαλύτερη η τιμή του δείκτη τόσο πιο δραστική και επιτυχημένη η χρησιμοποίηση των ιδίων κεφαλαίων της. Ο δείκτης ουσιαστικά μετρά το βαθμό που έχουν χρησιμοποιηθεί τα ίδια κεφάλαια της επιχείρηση σε συνάρτηση με τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις 12

13 1313 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Δείκτες Δραστηριότητας Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων (Owner’s equity turnover ratio) Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων μελετά με δυο λόγια την αποτελεσματικότητα της διεύθυνσης της επιχείρησης να αξιοποιεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο τα κεφάλαια που της εμπιστεύθηκαν οι κάτοχοι της. Καταγράφει τις πωλήσεις που πραγματοποίησε η επιχείρηση με κάθε μονάδα ιδίων κεφαλαίων της. 13

14 1414 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Δείκτες Δραστηριότητας Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων (Owner’s equity turnover ratio) Όταν ο αριθμοδείκτης αυτός είναι μεγάλος τότε αυτό συνεπάγεται ότι οι πωλήσεις της επιχείρησης είναι μεγάλες σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια του πράγμα που οδηγεί σε αύξηση της κερδοφορίας. Καθαρές πωλήσεις Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 14

15 1515 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Δείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού εισηγμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2004-2008) Ο βαθμός που χρησιμοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις που τελικά πραγματοποιεί είναι οικονομική πληροφορία με ιδιαίτερη βαρύτητα κυρίως για την διοίκηση αλλά και για εξωτερικούς αναλυτές. Ο δείκτης δείχνει πόσες φορές ανακυκλώθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία για να πραγματοποιήσουν τις συγκεκριμένες πωλήσεις. Για τα ξενοδοχεία ο δείκτης ένας ικανοποιητικός δείκτης κυμαίνεται μεταξύ 0,5 έως 2 (Σωτηριάδης, 2005:84). 15

16 1616 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Δείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού εισηγμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2004-2008) Ένας υψηλός δείκτης σημαίνει ότι υπάρχει εντατικοποίηση των περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να πραγματοποιούνται πωλήσεις, αντίθετα ένας χαμηλός δείκτης είναι ένδειξη χαμηλής χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης. Ο μεγαλύτερος μέσος δείκτης κυκλοφορίας ενεργητικού παρατηρείται στην εταιρία ΓΕΚΕ ΑΕ δείκτης 0,23 και ο χαμηλότερος στην εταιρία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΑΕ δείκτης 0,13 (Διάγραμμα.Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρείται ανεπαρκής χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τις πωλήσεις με μέσο δείκτη όλων των εταιριών 0,21 16

17 1717 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Δείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού εισηγμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2004-2008) 17

18 1818 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Δείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων εισηγμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2004-2008) Ο βαθμός αξιοποίησης Ιδίων Κεφαλαίων αποτελεί σημαντική πληροφορία για την επιχείρηση γιατί διαπιστώνεται κατά πόσο είναι σε θέση να πραγματοποιεί μεγάλες πωλήσεις με σχετικά λίγα ίδια κεφάλαια συνθήκη η οποία οδηγεί σε αυξημένα κέρδη αν οι πωλήσεις αποβούν επικερδής. Ο δείκτης επίσης μετρά την αποτελεσματικότητα με την οποία η διοίκηση χρησιμοποιεί τα κεφάλαια των ιδιοκτητών. Όσο μεγαλύτερος της μονάδας είναι ο δείκτης τόσο αποτελεσματικότερα διαχειρίζεται η εταιρία τα ίδια κεφάλαια σε σχέση με τις πωλήσεις. 18

19 1919 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Δείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων εισηγμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2004-2008) Ο μεγαλύτερος μέσος δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων της πενταετίας παρατηρείται στην εταιρία ΛΑΜΨΑ ΑΕ δείκτης 0,29 και ο χαμηλότερος στην εταιρία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΑΕ δείκτης 0,13 (Διάγραμμα). Ο μέσος δείκτης για όλες τις εταιρίες και για την πενταετία είναι 0,21 Για όλες τις επιχειρήσεις ο δείκτης διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα το οποίο δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν μικρές πωλήσεις σε σχέση με τα κεφάλαια που επένδυσαν για τον σκοπό αυτό 19

20 2020 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Δείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων εισηγμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2004-2008) 20

21 2121 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Δείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων εισηγμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2004-2008) Ο βαθμός αξιοποίησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων αποτελεί ουσιαστική πηγή πληροφοριών ειδικά για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που είναι επιχειρήσεις εντάσεως παγίων στοιχείων. Όταν ο δείκτης είναι μεγάλος σημαίνει εντατική χρησιμοποίηση παγίων σε σχέση με τις πωλήσεις ενώ όταν ο δείκτης είναι μικρός υποδηλώνει μείωση του βαθμού χρησιμοποιήσεως των παγίων ή υπερεπένδυση στα πάγια. 21

22 2 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Δείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων εισηγμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2004-2008) Ο μεγαλύτερος μέσος δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων βρίσκεται στην εταιρία ΓΕΚΕ ΑΕ,δείκτης 0,54 και ο χαμηλότερος στην εταιρία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΑΕ δείκτης 0,14 (Διάγραμμα. Ο μέσος δείκτης για την πενταετία όλων των εταιριών είναι 0,32. Σε όλες τις περιπτώσεις και για την πενταετία παρατηρείται ότι πωλήσεις ή για κάθε μονάδα παγίου ενεργητικού πραγματοποιήθηκαν περίπου μισή μονάδα πωλήσεις. Συμπεραίνεται ότι οι εν λόγο ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πραγματοποιούν μικρές πωλήσεις για το μέγεθος τους. 22

23 2323 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Δείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων εισηγμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2004-2008) 23

24 2424 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Βιβλιογραφία Αθανασοπούλου, Κ., Γεωργοπούλου Α., Μπέλλα, Α. (2008) Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. Τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών. Βρανάς Ανδρέας (1991). Υποδείγματα πιθανότητας για την πρόγνωση της οικονομικής αποτυχίας Ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων. «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 41, Τεύχος 4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σελ 431 Κιόχος Π, Παπανικολάου Γ., Θάνος Γ. (2002) Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα Λαζαρίδης, Γ., Παπαδόπουλος, Δ., (2002). Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Τεύχος Β. Θεσσαλονίκη : εκδόσεις Λαζαρίδης- Παπαδόπουλος Νιάρχος Ν. (2004). Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα. Νιάρχος, Ν., Αλεξάκης, Χ., Ηρειώτης, Ν. (2004), Ασκήσεις χρηματοοικονομικής λογιστικής και ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων. Αθήνα: Κριτική.

25 2525 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Βιβλιογραφία Παπαδόπουλος, Δ.,(1986). Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Επιχείρησης. Β Έκδοση. Τόμος Α΄&B΄. Θεσσαλονίκη : εκδόσεις Παρατηρητής. Σωτηριάδης Μ. (2005).Οικονομικό Management Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων. Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα. Andrew, W. P., & Schmidgall, R. S. (1993). Financial management for the hospitality industry. Lansing, MI: Educational Institute of the American Hotel & Lodging Association Bragg, S. (2002), Business Ratios and Formulas a Comprehensive Guide. New Jersey: John Wiley & Sons. Chew, D. H.,(1997). Studies in International Corporate Finance and Governance Systems. New York, Oxford : Oxford University Press Coltman, M. M., & Jagels, M. G. (2001). Hospitality management accounting, 7th ed. New York: Wiley Emmanuel, C., Otley, D., Merchant, K. (1990), Accounting for management control. London: Chapman & Hall

26 2626 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Βιβλιογραφία Fridson, M., Alvarez, F. (2002), Financial Statement Analysis: A Practitioner’s Guide. New Jersey: John Wiley & Sons Kisang Ryu, Shawn Jang (2004). Performance Measurement Through Cash Flow Ratios and Traditional Ratios: A Comparison of Commercial and Casino Hotel Companies, Journal of Hospitality Financial Management. Vol. 12 (1), pp.13-25. Mills, J. R., & Yamamura, J. H. (1998). The power of cash flow ratios. Journal of Accountancy,186 (4), pp.53-62. Schmidgall, R. S., Geller, A. N., & Ilvento, C. (1993). Financial analysis using the statement of cash flows. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol. 34 (1), pp. 46-53

27 2727 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ, Ενότητα 0, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 27 Σημείωμα Αναφοράς Διακομιχάλης Μ. (2015) Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. ΤΕΙ Ηπείρου. Διαθέσιμο από: http://oc-web.ioa.teiep.gr/OpenClass/courses/LOGO125/

28 2828 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el [1] Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

29 2929 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τέλος Ενότητας Επεξεργασία: Βαφειάδης Νικόλαος Πρέβεζα, 2015

30 3030 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ, Ενότητα 0, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 30 Σημειώματα

31 3131 -,, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ, Ενότητα 0, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 31 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς το Σημείωμα Αδειοδότησης τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

32 3232 Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "1 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Δείκτες Δραστηριότητας Διακομίχαλης Μιχαήλ Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google