Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τι είναι Χρηματοδοτική Διοίκηση;...τομέας των χρηματοοικονομικών ο οποίος ασχολείται κυρίως με τη διοίκηση μιας επιχείρησης Βασικές Χρηματοοικονομικές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τι είναι Χρηματοδοτική Διοίκηση;...τομέας των χρηματοοικονομικών ο οποίος ασχολείται κυρίως με τη διοίκηση μιας επιχείρησης Βασικές Χρηματοοικονομικές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τι είναι Χρηματοδοτική Διοίκηση;...τομέας των χρηματοοικονομικών ο οποίος ασχολείται κυρίως με τη διοίκηση μιας επιχείρησης Βασικές Χρηματοοικονομικές αποφάσεις Η απόφαση επένδυσης Εύρεση, αξιολόγηση και επιλογή των διαφόρων επενδυτικών προγραμμάτων (ανάλυση ταμειακών ροών, προγραμματισμός επενδύσεων κεφαλαίου, κόστος κεφαλαίου) Η απόφαση χρηματοδότησης Καθορισμός της άριστης (πολιτικής) κεφαλαιακής διάρθρωσης (κεφαλαιακή διάρθρωση, κόστος κεφαλαίου) Η πολιτική μερίσματος Διανομή μερισμάτων ή παρακράτηση κερδών; (μερισματική πολιτική)

2 Προγραμματισμός Επενδύσεων Κεφαλαίου (ΠΕΚ) Εύρεση, ανάλυση, σύγκριση και ιεράρχηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών προγραμμάτων Δύο βασικά χαρακτηριστικά Υψηλό αρχικό κόστος Αποδόσεις οι οποίες υπολογίζεται να διαρκέσουν για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα Διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικού προγράμματος: Εύρεση επενδυτικής ευκαιρίας Εκτίμηση των ταμειακών ροών Αξιολόγηση του επενδυτικού προγράμματος (λαμβάνοντας υπόψη και τον κίνδυνο) Σύγκριση και ιεράρχησή του με άλλα προγράμματα

3 Ταμειακές ροές και ΠΕΚ Ο ΠΕΚ χρησιμοποιεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων: πρόσθετες, μετά φόρων, ταμειακές ροές Τις επιπλέον ροές που θα επιφέρει το πρόγραμμα Τι απομένει στην επιχείρηση. Οι φόροι αποτελούν εκροή Και όχι κέρδη. Μας ενδιαφέρουν τα μετρητά 1

4 Επιμέρους στοιχεία κατά τη διαδικασία αξιολόγησης Λαμβάνουμε υπόψη οποιοδήποτε κόστος ευκαιρίας: η απόδοση η οποία θυσιάζεται όταν επιλέγουμε να επενδύσουμε στο επενδυτικό σχέδιο Α αντί του Β. ΔΕΝ λαμβάνουμε υπόψη τα μη-ανακτήσιμα κόστη (sunk costs): εκροές οι οποίες δεν εξαρτώνται από την αποδοχή ή απόρριψη του προγράμματος ΔΕΝ λαμβάνουμε υπόψη το κόστος δανεισμού (τόκοι), διότι είναι ενσωματωμένο στο επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται από τις μεθόδους αξιολόγησης

5 Ανάλυση ταμειακών ροών Γενικά, οι ταμειακές ροές μιας επενδυτικής πρότασης εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω τρεις κατηγορίες: Αρχικό κόστος. Ετήσιες πρόσθετες ταμειακές ροές οι οποίες προέρχονται από την αποδοχή της επένδυσης. Τελική ταμειακή ροή.

6 Υπολογισμός αρχικού κόστους... περιλαμβάνει την άμεση καταβολή μετρητών η οποία είναι απαραίτητη για την πραγματοποίησή της Ορισμένοι από τους πιο συνηθισμένους υπολογισμούς είναι: Αρχικές εκροές: Τιμή αγοράς, κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης νέων αγαθών. Άλλες πρόσθετες δαπάνες (π.χ. συσκευασία, έλεγχος, κόστος εκπαίδευσης προσωπικού κλπ.). Αύξηση στο μόνιμο κεφάλαιο κίνησης λόγω της χρησιμοποίησης των νέων αγαθών (π.χ. αύξηση αναγκαίων αποθεμάτων λόγω της λειτουργίας νέων μηχανημάτων). Καταβολή πρόσθετου φόρου από την πώληση υπαρχόντων μηχανημάτων. Αρχικές εισροές: Έσοδα από πώληση υπαρχόντων μηχανημάτων. Φορολογική εξοικονόμηση από πώληση υπαρχόντων μηχανημάτων με ζημία ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ – ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ

7 Φορολογικές επιπτώσεις από την πώληση παγίων Διακρίνουμε τρεις πιθανές περιπτώσεις : Το πάγιο πωλείται στη λογιστική του αξία : δεν υπάρχει κέρδος/ζημιά άρα δεν υπάρχει φόρος Το πάγιο πωλείται σε τιμή μεγαλύτερη από τη λογιστική του αξία : υπάρχει κέρδος το οποίο φορολογείται Το πάγιο πωλείται σε τιμή μικρότερη από τη λογιστική του αξία : υπάρχει ζημιά η οποία οδηγεί σε φορολογική εξοικονόμηση 2,3,4

8 Υπολογισμός των ετήσιων πρόσθετων ταμειακών ροών Ορισμένοι από τους πιο συνηθισμένους υπολογισμούς είναι: Αυξημένα έσοδα πέρα των αυξημένων δαπανών. Εξοικονόμηση εργατικών, πρώτων υλών και λοιπών δαπανών. Φορολογική εξοικονόμηση από την αύξηση της απόσβεσης. 5

9 Σχέση ταμειακών ροών – καθαρών κερδών ΠηγήΛογιστικές εγγραφές Ταμειακές ροές Πρόσθετα ετήσια έσοδα (καθαρά λειτουργικά κέρδη) Ετήσια απόσβεση νέου μηχανήματος Ετήσια απόσβεση παλαιού μηχανήματος Πρόσθετη ετήσια απόσβεση Πρόσθετα ετήσια έσοδα προ φόρων (καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων) Πρόσθετος ετήσιος φόρος εισοδήματος (40%) Πρόσθετα ετήσια καθαρά κέρδη μετά από φόρους Πρόσθετες ετήσιες ταμειακές ροές 200.000 20.000 400.000 180.000 220.000 88.000 132.000 400.000 88.000 312.000 Ετήσιες ταμειακές ροές=Ετήσια καθαρά κέρδη + ετήσια απόσβεση

10 Υπολογισμός τελικής ταμειακής ροής Ορισμένοι από τους πιο συνηθισμένους υπολογισμούς είναι: Υπολειμματική αξία της επένδυσης. Καταβολή (ή είσπραξη) μετρητών που συνδέονται με το τερματισμό της επένδυσης. Ανάκτηση καταβολής μετρητών που πραγματοποιήθηκε στην αρχή της επένδυσης και δεν προοριζόταν για δαπάνες (π.χ. αύξηση μονίμου κεφαλαίου κίνησης). 6


Κατέβασμα ppt "Τι είναι Χρηματοδοτική Διοίκηση;...τομέας των χρηματοοικονομικών ο οποίος ασχολείται κυρίως με τη διοίκηση μιας επιχείρησης Βασικές Χρηματοοικονομικές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google