Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχεδιασμός, Ανάλυση και Αξιολόγηση Συστημάτων Μεταφορών Ενότητα #9: Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Δρ. Ναθαναήλ Ευτυχία Πολυτεχνική Σχολή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχεδιασμός, Ανάλυση και Αξιολόγηση Συστημάτων Μεταφορών Ενότητα #9: Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Δρ. Ναθαναήλ Ευτυχία Πολυτεχνική Σχολή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχεδιασμός, Ανάλυση και Αξιολόγηση Συστημάτων Μεταφορών Ενότητα #9: Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Δρ. Ναθαναήλ Ευτυχία Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

2 2 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Περιεχόμενα ενότητας Εισαγωγή στη στατιστική Στατιστική επεξεργασία δεδομένων One sample T-TEST Paired T-TEST: Dependent samples F test for Equal Variances ANOVA Το στατιστικό πακέτο SPSS Επεξεργασία αποτελεσμάτων με τη χρήση του SPSS Βιβλιογραφικές αναφορές

3 3 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Εισαγωγή στη στατιστική (1 από 12) Στατιστική (Ronald Fisher, 1890-1962): σύνολο αρχών και μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για:  Το σχεδιασμό της διαδικασίας συλλογής δεδομένων.  Τη συνοπτική και αποτελεσματική παρουσίασή τους.  Την ανάλυση και εξαγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων. Δύο βασικές μορφές: Περιγραφική στατιστική, η οποία ασχολείται με την περιγραφή των δεδομένων του δείγματος. Επαγωγική στατιστική, η οποία ασχολείται με την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τον πληθυσμό.

4 4 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Μεταβλητές: Τα χαρακτηριστικά ως προς τα οποία εξετάζουμε έναν πληθυσμό. Τιμές μεταβλητής: Οι δυνατές τιμές που μπορεί να πάρει μια μεταβλητή.  2 κατηγορίες μεταβλητών: i.Ποιοτικές ή κατηγορικές: είτε ονομαστικού τύπου (οι τιμές αναφέρονται μόνο σε κατηγορίες, π.χ. ηλικιακή ομάδα), είτε διατακτικού τύπου (οι συγκρίσεις της μορφής «μεγαλύτερη», «μικρότερη», «ίση» έχουν νόημα, π.χ. σε ερωτηματολόγιο ικανοποίησης). ii.Ποσοτικές: βάσει μέτρησής τους διακρίνονται σε αυτές που μετρώνται σε κλίμακα διαστήματος - εκτός από τη διάταξη των τιμών τους μας ενδιαφέρει και η μεταξύ τους απόσταση, π.χ. έτη ζωής και σε αυτές που μετρώνται σε κλίμακα λόγου - εκτός από τη διάταξη και το μέγεθος του διαστήματος μεταξύ των τιμών έχει έννοια και ο λόγος των τιμών, π.χ. προϊόντα. Εισαγωγή στη στατιστική (2 από 12)

5 5 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Δειγματοληψία. 4 Βασικές τεχνικές δειγματοληψίας: i.Απλή τυχαία δειγματοληψία: Επιλέγουμε τυχαία στοιχεία ή μονάδες (μετακινούμενους) από το σύνολο του πληθυσμού. ii.Στρωματοποιημένη δειγματοληψία: Χωρίζουμε τον πληθυσμό σε στρώματα και στη συνέχεια επιλέγουμε τυχαία τα στοιχεία (μετακινούμενους) από κάθε στρώμα. iii.Δειγματοληψία κατά ομάδες: Χωρίζουμε τον πληθυσμό σε πολλές ομάδες (όχι στρώματα) με την κάθε ομάδα να περιέχει ένα πλήθος στοιχείων, και στη συνέχεια επιλέγουμε τυχαία ομάδες από το σύνολο των ομάδων και συμπεριλαμβάνουμε στο δείγμα όλες τις μονάδες των επιλεγμένων ομάδων. iv. Συστηματική δειγματοληψία: Επιλέγουμε τυχαία ένα στοιχείο και στη συνέχεια ακολουθώντας ένα (σταθερό) «βήμα» επιλέγουμε τα υπόλοιπα στοιχεία. Εισαγωγή στη στατιστική (3 από 12)

6 6 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Δειγματοληψία. Πληθυσμός: i.Αντικειμενικός πληθυσμός: το σύνολο των ατόμων ή στοιχείων των οποίων ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά θέλουμε να εξετάσουμε. ii.Υπό μελέτη πληθυσμός: είναι υποσύνολο συνήθως του αντικειμενικού πληθυσμού, μπορεί και να ταυτίζεται. iii.Δειγματοληπτικό πλαίσιο: είναι το σύνολο των ατόμων ή στοιχείων που έχουν τη πραγματικά δυνατότητα επιλογής στο δείγμα (η πηγή του δείγματος). Εισαγωγή στη στατιστική (4 από 12)

7 7 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Βασικές έννοιες. Μέση τιμή ή αριθμητικός μέσος (mean, average): Διάμεσος (median): ένα δείγμα ν παρατηρήσεων το τοποθετούμε σε αύξουσα σειρά, αν το ν είναι περιττός η διάμεσος είναι η μεσαία παρατήρηση, αν το ν είναι άρτιος η διάμεσος είναι το ημιάθροισμα των δύο μεσαίων παρατηρήσεων. Επικρατούσα τιμή (mode): στην περίπτωση μη ομαδοποιημένων παρατηρήσεων είναι η παρατήρηση με τη μεγαλύτερη συχνότητα. Εισαγωγή στη στατιστική (5 από 12)

8 8 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Επαγωγική στατιστική (1 από 2). Εισαγωγή στη στατιστική (6 από 12)

9 9 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Επαγωγική στατιστική (2 από 2). Εισαγωγή στη στατιστική (7 από 12)

10 10 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Όταν το δείγμα είναι μικρό, και η κανονικότητα δεν είναι σίγουρη δημιουργούνται διαγράμματα P-P και Q-Q έλεγχοι Shapiro-Wilk W (N 2000), and Jarque-Bera. Αν η κανονικότητα δεν ισχύει, τότε χρησιμοποιούνται μη-παραμετρικές μέθοδοι Kolmogorov-Smirnov, Kruscal-Wallis, Wilcoxon Rank- Sum. Εισαγωγή στη στατιστική (8 από 12)

11 11 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Όταν το δείγμα είναι μικρό, και η κανονικότητα δεν είναι σίγουρη δημιουργούνται διαγράμματα P-P και Q-Q έλεγχοι Shapiro-Wilk W (N 2000), and Jarque-Bera. Αν η κανονικότητα δεν ισχύει, τότε χρησιμοποιούνται μη-παραμετρικές μέθοδοι Kolmogorov-Smirnov, Kruscal-Wallis, Wilcoxon Rank- Sum. Εισαγωγή στη στατιστική (9 από 12)

12 12 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Στη μηδενική υπόθεση Ho: Ο έλεγχος one sample t-test ελέγχει αν η μέση τιμή του πληθυσμού είναι ίση με μία συγκεκριμένη τιμή Ο έλεγχος two sample dependent t-test (paired t- test) ελέγχει αν η διαφορά μεταξύ τιμών ζευγών είναι ίση με το μηδέν (π.χ. Πριν-μετά). Οι δύο αυτοί έλεγχοι είναι ΙΔΙΟΙ. Εισαγωγή στη στατιστική (10 από 12)

13 13 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Όταν τα δείγματα προέρχονται από δύο πληθυσμούς χρησιμοποιείται ο έλεγχος independent sample t-test που ελέγχει τις μέσες τιμές των δύο δειγμάτων Όταν τα δύο δείγματα έχουν την ίδια διακύμανση χρησιμοποιείται ο έλεγχος independent samples t-test με pooled variance Αν διαφέρει και η διακύμανσή τους τότε χρησιμοποιείται ο έλεγχος folded F test. Εισαγωγή στη στατιστική (11 από 12)

14 14 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Ενώ ο έλεγχος independent sample t-test συγκρίνει μέσες τιμές δύο δειγμάτων, ο έλεγος oneway ANOVA (Analysis of Variance) συγκρίνει περισσότερες, χρησιμοποιώντα F στατιστικούς υπολογισμούς. Ο έλεγχος t-test θεωρείται one-way ANOVA με σύγκριση δύο δειγμάτων και έναν βαθμό ελευθερίας Το μέγεθος t statistic είναι η τετραγωνική ρίζα του μεγέθους F statistic της ANOVA (F=t 2 ) Ο έλεγχος folded F test είναι διαφορετικός και χρησιμοποιείται όταν ελέγχεται η ισότητα δύο διακυμάνσεων. Εισαγωγή στη στατιστική (12 από 12)

15 15 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Στατιστική επεξεργασία δεδομένων  Σύγκριση μέσου/ων όρου/ων δείγματος/ων T-test  Σύγκριση διακυμάνσεων F-test  Ανάλυση παραλλακτικότητας (ANOVA)  Ανάλυση συμπαραλλακτικότητας (ANCOVA)  Mann-Whitney U-test ανεξάρτητες μεταβλητές μη κανονική κατανομή  Kruskal-Wallis H-test μη παραμετρικές μέθοδοι

16 16 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. One sample T-TEST Έστω ότι έχουμε n μετρήσεις y 1 έως y n τυχαία επιλεγμένες από ομοιόμορφα κατανεμημένο πληθυσμό με άγνωστες παραμέτρους μ, σ 2. Το one sample T-TEST εξετάζει αν ο μέσος μ διαφέρει από την υποτιθέμενη τιμή c. Η μηδενική υπόθεση ενός one sample T-TEST είναι: : ο μέσος, : η διακύμανση (παραλλακτικότητα), : το τυπικό σφάλμα και n: ο αριθμός των παρατηρήσεων. Το στατιστικό t ακολουθεί την κατανομή πιθανότητας Student με (n-1) βαθμούς ελευθερίας (Gosset, 1908). Εξετάζεται αν ο μέσος ρυθμός θνησιμότητας από καρκίνο πνεύμονα είναι 20 στις 100000 για επίπεδο σημαντικότητας 0,01. Η μηδενική υπόθεση είναι H 0 : μ=20.

17 17 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Paired T-TEST: Dependent samples Τα T-TEST συγκρίνουν τους μέσους δύο δειγμάτων. Δύο μεταβλητές μπορεί να είναι (ή όχι) ανεξάρτητες. Όταν κάθε στοιχείο ενός δείγματος αντιστοιχίζεται με στοιχείο από άλλο δείγμα τότε έχουμε ζεύγος Paired T-TEST, που είναι χρήσιμο στη σύγκριση καταστάσεων «πριν» και «μετά». Βασίζεται στη διαφορά των τιμών των ζευγών των δύο δειγμάτων: Η διαφορά αυτή λογίζεται ως μία μεταβλητή, οπότε από Paired T-TEST μετασχηματίζουμε σε one sample T-TEST (χρησιμοποιούνται οι εξισώσεις της προηγούμενης διαφάνειας). Η μηδενική υπόθεση είναι ότι ο μέσος των διαφορών των παρατηρήσεων του πληθυσμού είναι D 0 (μηδέν, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά), δηλ. H 0 : μd=D 0. Εφόσον η μηδενική υπόθεση απορριφθεί, πρέπει να υπάρχει σημαντική διαφορά (επίδραση) μεταξύ των δύο δειγμάτων (αποτελέσματα «πριν» και «μετά»).

18 18 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. F test for Equal Variances Τα T-TEST υποθέτουν ότι τα δείγματα προκύπτουν από κανονικά κατανεμημένο πληθυσμό με άγνωστες παραμέτρους. Επίσης, για τις παραλλακτικότητες πρέπει να ισχύει σ 1 2 = σ 2 2 ειδάλλως τα T-TEST δεν είναι αξιόπιστα λόγω των διαφορετικών τυπικών αποκλίσεων και βαθμών ελευθερίας που χρησιμοποιούνται. Στην πράξη, εφόσον δεν ισχύει η παραπάνω ισότητα, αλλά έχουμε ίδιο αριθμό παρατηρήσεων στα δύο δείγματα (balanced data) τότε έχουμε λιγότερο πρόβλημα (Hildebrand et al, 2005). Το F-TEST χρησιμοποιείται για να εξεταστεί αν δύο πληθυσμοί έχουν την ίδια παραλλακτικότητα, H 0 : σ 1 2 = σ 2 2. Για το στατιστικό F ισχύει: Τα L, S υποδηλώνουν γκρουπ με μεγαλύτερη και μικρότερη παραλλακτικότητα δείγματος.

19 19 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. ANOVA  Χρησιμοποιείται για τη σύγκριση μέσων όρων τριών ή και περισσότερων ανεξάρτητων ομάδων (επεμβάσεων) ως προς μία μεταβλητή.  Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η μεταβλητή να είναι συνεχής (continuous), τα δεδομένα να έχουν κανονικότητα (όχι ακραίες τιμές) και να τηρείται η ομοιογένεια των παραλλακτικοτήτων.  H ANOVA θα δείξει αν τουλάχιστον δύο μ.ο. διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους (σημαντικό F μέσου τετραγώνου επεμβάσεων)  Ακολουθεί ο διαχωρισμός των μέσων όρων με ένα από τα συνήθη τεστ (π.χ. LSD, Tuckey, Duncan κλπ)

20 20 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Παράδειγμα ANOVA Μεταβλητή  χρόνος σε λεπτά για μεταφορά x εμπορεύματος Επεμβάσεις  4 πιθανές διαδρομές α: μέσα από την πόλη (μ.ο. 58 λεπτά) β: εσωτερική περιφερειακή (μ.ο. 46 λεπτά) γ: εξωτερική περιφερειακή (μ.ο. 41 λεπτά) δ: εθνική οδός (μ.ο. 32 λεπτά) Επαναλήψεις  20 δρομολόγια  Η ανάλυση της παραλλακτικότητας θα μας δείξει αν τουλάχιστον δύο μέσοι όροι διαφέρουν μεταξύ τους (F σημαντικό).  Ο διαχωρισμός των μ.ο. θα δείξει σε επίπεδο σημαντικότητας π.χ. 5% ποιοι μ.ο. διαφέρουν μεταξύ τους.

21 21 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS.  Αποτελεί επέκταση της ANOVA  H ANOVA αναλύει την παραλλακτικότητα μεταξύ και εντός των επεμβάσεων.  Η ANCOVA διερευνά περεταίρω την παραλλακτικότητα εντός των επεμβάσεων προσθέτοντας στην ανάλυση έναν η και περισσότερους συμπαράγοντες. ANCOVA  Στο προηγούμενο παράδειγμα υποθέτουμε ότι μετά την ανάλυση οι διαδρομές γ και δ βρέθηκαν να διαφέρουν σημαντικά ως προς το χρόνο.  Υποπτευόμαστε ότι τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από την ηλικία του οδηγού σε συνάρτηση με την ταχύτητα.  Ορίζοντας ως συμπαράγοντα την ηλικία του οδηγού ``φιλτράρεται`` ένα κομμάτι της παραλλακτικότητας εντός της κάθε επέμβασης.

22 22 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS.  Χρησιμοποιείται για τη σύγκριση διαφορών μεταξύ δύο ανεξάρτητων ομάδων  Η εξαρτημένη μεταβλητή μπορεί να είναι διάταξης (ordinal) ή συνεχής (continuous)  Τα δεδομένα της εξαρτημένης μεταβλητής δεν ακολουθούν κανονική κατανομή  Οι κατανομές θα πρέπει ωστόσο να έχουν παρόμοια διάταξη (σχήμα)  Είναι εν μέρει η μη παραμετρική προσέγγιση του t-test  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μελετηθούν π.χ. οι προτιμήσεις διαφόρων ανθρώπων και πως επηρεάζονται ανά τοποθεσία. Mann-Whitney U-test

23 23 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS.  Μη παραμετρικό τεστ βασισμένο σε δεδομένα που είναι σε κατάταξη (π.χ. αύξουσα)  Χρησιμοποιείται για να καθορίσει εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ομάδων μίας ανεξάρτητης μεταβλητής σε μία εξαρτημένη συνεχή μεταβλητή (continuous) ή μεταβλητή διάταξης (ordinal)  Θεωρείται η μη παραμετρική προσέγγιση της ANOVA ή μια επέκταση του U-test καθώς επιτρέπει τη σύγκριση περισσότερων των δύο ομάδων Kruskal-Wallis H Test

24 24 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Το στατιστικό πακέτο SPSS (1 από 17)  Βασικά παράθυρα του SPSS: Data editor.

25 25 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Το στατιστικό πακέτο SPSS (2 από 17)  Βασικά παράθυρα του SPSS: Variable view.

26 26 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Το στατιστικό πακέτο SPSS (3 από 17)  Βασικά παράθυρα του SPSS: Menu Analyze.

27 27 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Το στατιστικό πακέτο SPSS (4 από 17)  Βασικά παράθυρα του SPSS: Επεξεργασία αποτελεσμάτων.

28 28 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Το στατιστικό πακέτο SPSS (5 από 17)  Βασικά παράθυρα του SPSS: Περιγραφικά μέτρα για συνεχείς μεταβλητές.  Analyze Descriptive statistics Descriptives  Analyze Descriptive statistics Frequencies And / Or Δεν το τσεκάρω!

29 29 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Το στατιστικό πακέτο SPSS (6 από 17)  Βασικά παράθυρα του SPSS: Περιγραφικά μέτρα για κατηγορικές μεταβλητές.  Analyze Descriptive statistics Frequencies Το τσεκάρω!

30 30 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Το στατιστικό πακέτο SPSS (7 από 17)  Βασικά παράθυρα του SPSS: Ιστογράμματα.  Graphs Chart builder  Legacy dialogs Histogram Analyze Descriptive statistics Frequencies

31 31 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Το στατιστικό πακέτο SPSS (8 από 17)  Βασικά παράθυρα του SPSS: Κυκλικά διαγράμματα.  Analyze Descriptive statistics Frequencies Labels

32 32 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Το στατιστικό πακέτο SPSS (9 από 17)  Βασικά παράθυρα του SPSS: Ραβδογράμματα.  Graphs Legacy Dialogs Bar SimpleClustered

33 33 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Το στατιστικό πακέτο SPSS (10 από 17) SPSS: Έλεγχος κανονικότητας (1/3).  Όταν το ιστόγραμμα συχνοτήτων των ποσοτικών μεταβλητών έχει το σχήμα «καμπάνας», τότε λέμε ότι τα δεδομένα ακολουθούν την κανονική κατανομή ή κατανέμονται κανονικά. Το ιστόγραμμα δεν είναι «ικανό» να μας δώσει την απάντηση αν είναι κανονικά τα δεδομένα ή προέρχονται από μια κανονική κατανομή με ένα μέσο όρο ή μια διακύμανση.  Με τη βοήθεια του SPSS μπορούμε να κατασκευάσουμε 2 διαγράμματα: Analyze Descriptive statistics P-P plots ή Q-Q plots  Με τα παραπάνω διαγράμματα μπορούμε να ελέγξουμε οπτικά την ύπαρξη κανονικότητας στα δεδομένα μας. Όσο πιο κοντά στην ευθεία είναι τα σημεία του σχήματος, τόσο πιο πολλές είναι οι ενδείξεις ότι τα δεδομένα ακολουθούν την κανονική κατανομή.  Υπάρχει όμως σημαντικό περιθώριο λάθους. Γι’αυτόν τον λόγο διεξάγεται ΤΕΣΤ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ.

34 34 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Το στατιστικό πακέτο SPSS (11 από 17) SPSS: Έλεγχος κανονικότητας (2/3).  Έλεγχος κανονικότητας Έλεγχος υποθέσεων  Μηδενική υπόθεση (null hypothesis) Η0: Η κατανομή των δεδομένων δεν διαφέρει από την κανονική κατανομή.  Εναλλακτική υπόθεση (alternative hypothesis) Η1: Η κατανομή των δεδομένων διαφέρει από την κανονική κατανομή.  Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας: Ορίζεται συνήθως στο 5%.  Το παρατηρηθέν επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (p-value) είναι η πιθανότητα η τιμή του ελέγχου να πάρει μια τιμή τόσο ακραία ή περισσότερο ακραία από αυτή που πήρε στο συγκεκριμένο δείγμα κάτω από τη μηδενική υπόθεση.  Αν το p-value είναι μικρότερο του 5%, τότε η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, ειδάλλως δεν απορρίπτεται.

35 35 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Το στατιστικό πακέτο SPSS (12 από 17)  Analyze Nonparametric test Legacy Dialogs 1-sample K-S SPSS: Έλεγχος κανονικότητας (3/3).

36 36 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Το στατιστικό πακέτο SPSS (13 από 17)  SPSS: Συντελεστές γραμμικής συσχέτισης.  Analyze Correlate Bivariate  Μηδενική υπόθεση (null hypothesis) Η 0 : ρ=0: δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ των 2 μεταβλητών  Εναλλακτική υπόθεση (alternative hypothesis) Η 1 : ρ≠0 υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ των 2 μεταβλητών  Όταν ο συντελεστής συσχέτισης είναι μεγάλος, σημαίνει ότι η συσχέτιση των μεταξύ των τιμών των μεταβλητών είναι ισχυρή.

37 37 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Το στατιστικό πακέτο SPSS (14 από 17)  SPSS: X 2 Έλεγχος ανεξαρτησίας για κατηγορικές μεταβλητές.

38 38 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Το στατιστικό πακέτο SPSS (15 από 17)  SPSS: Έλεγχοι υποθέσεων για το μέσο και τη διάμεσο ενός δείγματος (t test και Wilcoxon test).  Ο έλεγχος κανονικότητας θα καθορίσει εάν θα χρησιμοποιήσουμε το t- test [κανονική κατανομή]ή το Wilcoxon test [μη - κανονική κατανομή].  t-test στο SPSS: Analyze Compare Means One sample t-test  Wilcoxon στο SPSS: Analyze Nonparametric tests Legacy Dialogs 2 Related Samples

39 39 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Το στατιστικό πακέτο SPSS (16 από 17)  SPSS: Έλεγχοι υποθέσεων για τη διαφορά των μέσων 2 ανεξάρτητων δειγμάτων (t test και Mann-Whitney-Wilcoxon test).  Ο έλεγχος κανονικότητας θα καθορίσει εάν θα χρησιμοποιήσουμε το t-test [κανονική κατανομή]ή το Mann-Whitney-Wilcoxon test [μη - κανονική κατανομή].  t-test στο SPSS: Analyze Compare Means Independent-Samples t-test  Mann-Whitney-Wilcoxon test στο SPSS: Analyze Nonparametric tests Legacy Dialogs 2 Independent Samples

40 40 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Το στατιστικό πακέτο SPSS (17 από 17)  SPSS: Έλεγχοι υποθέσεων για τη διαφορά των μέσων 2 εξαρτημένων δειγμάτων (t test και Wilcoxon test για δείγμα παρατηρήσεων)  Ο έλεγχος κανονικότητας θα καθορίσει εάν θα χρησιμοποιήσουμε το t-test [κανονική κατανομή]ή το Wilcoxon test [μη - κανονική κατανομή].  t-test στο SPSS: Analyze Compare Means Paired-Samples t-test  Wilcoxon test στο SPSS: Analyze Nonparametric tests Legacy Dialogs 2 Related Samples

41 41 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. SPSS - Παλινδρόμηση (1 από 2) Γραμμική παλινδρόμηση.  Υποθέσεις της γραμμικής παλινδρόμησης: 1.Κανονικότητα των καταλοίπων (Με την απλή γραμμική παλινδρόμηση προσπαθούμε να εκτιμήσουμε τις τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής χρησιμοποιώντας τις τιμές της εξαρτημένης. Οι εκτιμώμενες τιμές θα είναι προφανώς διαφορετικές από τις πραγματικές τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής. Οι αποκλίσεις των τιμών των ανεξάρτητων από τις αντίστοιχες εκτιμώμενες τιμές τους ονομάζονται κατάλοιπα (ή σφάλματα). 2.Ανεξαρτησία των καταλοίπων. 3.Ομοσκεδαστικότητα των καταλοίπων.

42 42 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. SPSS - Παλινδρόμηση (2 από 2)  Analyze Regression Linear

43 43 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. SPSS: Ανάλυση διακύμανσης (1 από 4) Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (One way ANOVA).  Όταν έχω δείγματα που προέρχονται από περισσότερους από 2 πληθυσμούς  Οι υποθέσεις εφαρμογής της μεθόδου είναι πιο αυστηρές σε σχέση με την περίπτωση των 2 δειγμάτων.  Είναι ίδιες με την περίπτωση της απλής γραμμικής παλινδρόμησης: κανονικότητα, ανεξαρτησία και ομοσκεδαστικότητα των καταλοίπων.  Όταν λέμε ομοσκεδαστικότητα των καταλοίπων, εννοούμε ότι τα κατάλοιπα που δημιουργούνται να έχουν ίσες διαφορές για κάθε επίπεδο του παράγοντα. Analyze General linear model Univariate ή Analyze Compare means One way ANOVA

44 44 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. SPSS: Ανάλυση διακύμανσης (2 από 4) Μη παραμετρική ανάλυση διακύμανσης (τεστ Krustal-Wallis).  Analyze Non parametric tests Legacy Dialogs K- independent Samples

45 45 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. SPSS: Ανάλυση διακύμανσης (3 από 4) Ανάλυση διακύμανσης για εξαρτημένα δείγματα.  Analyze General linear model Repeated measures

46 46 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. SPSS: Ανάλυση διακύμανσης (4 από 4) Μη παραμετρική ανάλυση διακύμανσης για εξαρτημένα δείγματα.  Analyze Non parametric tests Legacy dialogs K Related samples

47 47 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Βιβλιογραφικές αναφορές Steel, R. G. D., Torrie, J. H., (1980), “Principles and Procedures of Statistics”, 2nd ed. New York: McGraw-Hill. SAS Institute, (2015),“SAS/STAT® 14.1 User’s Guide - Introduction to Analysis of Variance Procedures”, Copyright © 2015, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA


Κατέβασμα ppt "Σχεδιασμός, Ανάλυση και Αξιολόγηση Συστημάτων Μεταφορών Ενότητα #9: Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων. Χρήση SPSS. Δρ. Ναθαναήλ Ευτυχία Πολυτεχνική Σχολή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google