Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικές ένοιες Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού - Μέθοδοι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Διαφάνειες: ΧΟΧΟΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Προσαρμογή 2014:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικές ένοιες Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού - Μέθοδοι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Διαφάνειες: ΧΟΧΟΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Προσαρμογή 2014:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασικές ένοιες Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού - Μέθοδοι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Διαφάνειες: ΧΟΧΟΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Προσαρμογή 2014: Κώστας Στάμος)

2 Γιατί χρησιμοποιούμε Μεθόδους Τμηματοποίηση(Modularity) –Η χρήση των μεθόδων βοηθά στην οργάνωση του κώδικα σε διακριτές λειτουργικές μονάδες Μείωση του μεγέθους των προγραμμάτων –Με την κατάλληλη χρήση των μεθόδων μειώνεται ο συνολικός αριθμός γραμμών κώδικα ενός προγράμματος Ο κώδικας γίνεται πιο ευανάγνωστος –Η χρήση των μεθόδων σε συνδυασμό με την κατάλληλη χρήση των σχολίων καθιστά τον κώδικα πιο κατανοητό και ευανάγνωστο από άλλους προγραμματιστές

3 Ορισμός Μεθόδου Μια μέθοδος δηλώνεται με τον ακόλουθο τρόπο: –τύπος_επιστροφής όνομα_μεθόδου(λίστα_παραμέτρων){ δηλώσεις και εντολές } –Παράδειγμα: int addNumbers(int num1,int num2){ int sum =num1+num2; return sum; } Αν η μέθοδος δεν επιστρέφει τίποτα τότε δηλώνεται ως void: –Παράδειγμα: void addNumbers(int num1,int num2){ int sum =num1+num2; }

4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ(ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ) public class Factorial{ public static void main(String[] args){ int num1 =Integer.parseInt(args[0]); int num2 =Integer.parseInt(args[1]); int num3 =Integer.parseInt(args[2]); int fact =1; for(int i=1; i<=num1; i++){ fact= fact*i; } System.out.println(num1 +”! =”+fact); fact =1; for(int i=1; i<=num2; i++){ fact= fact*i; } System.out.println(num2 +”! =”+fact); fact =1; for(int i=1; i<=num3; i++){ fact= fact*i; } System.out.println(num3 +”! =”+fact); } }

5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ(ME ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ) public class Factorial{ public static void main(String[] args){ int num1 =Integer.parseInt(args[0]); int num2 =Integer.parseInt(args[1]); int num3 =Integer.parseInt(args[2]); System.out.println(num1 +”! =”+calculateFact(num1)); System.out.println(num2 +”! =”+calculateFact(num2)); System.out.println(num3 +”! =”+calculateFact(num3)); }//End of method main int calculateFact(int number){ int fact =1; for(int i=1; i<=number; i++){ fact= fact*i; } return fact; } //End of method calculateFactorial } //End of class Factorial

6 ΑΣΚΗΣΗ 1 Να γραφεί πρόγραμμα σε java με όνομα CalculatorWithMethods το οποίο θα δέχεται τρία ορίσματα εισόδου: –Δύο δεκαδικούς αριθμούς –Έναν χαρακτήρα με αποδεκτές τιμές εισόδου(+,-,:,x) Ανάλογα με την είσοδο να εκτελείται η κατάλληλη πράξη και να τυπώνεται το αποτέλεσμα. Για κάθε μία από τις τέσσερις πράξεις να δημιουργηθεί κατάλληλη μέθοδος

7 ΑΣΚΗΣΗ 2 Να γραφεί πρόγραμμα σε java με όνομα Statistics. Από ένα δείγμα πληθυσμού 5 ατόμων καταγράφονται τα στοιχεία του ύψους (σε cm >=40 και =1 και <=120) σε πίνακες. Ζητείται να προσδιοριστούν το μέσο ύψος και η μέση ηλικία του δείγματος. Επίσης η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του κάθε μεγέθους. Χρησιμοποιήστε Μεθόδους για την εύρεση των μέσων όρων, μεγίστων και ελαχίστων, που έχουν ως παράμετρο έναν πίνακα. Να γίνει χρήση αμυντικού προγραμματισμού.

8 ΑΣΚΗΣΗ 3 Ένα λύκειο έχει δύο τμήματα αποφοίτων (Γ’ Λυκείου) και καθένα από αυτά έχει 8 μαθητές. Στην καρτέλα του κάθε μαθητή αναγράφονται 4 βαθμοί που αντιστοιχούν στα μαθήματα που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Οι λειτουργίες που εκτελούνται στις (ηλεκτρονικές) καρτέλες των μαθητών είναι οι ακόλουθες: Εισαγωγή (από το πληκτρολόγιο) των βαθμών(>=1 και <=20) όλων των μαθητών, και των δυο τμημάτων σε όλα τα μαθήματα. Να γίνει χρήση κώδικα αμυντικού προγραμματισμού στην εισαγωγή των βαθμών. Εύρεση και εκτύπωση του μέσου όρου της βαθμολογίας κάθε μαθητή, καθώς και εύρεση και εκτύπωση του τμήματος που ανήκει ο καλύτερος μαθητής. Εύρεση και εκτύπωση του μέσου όρου κάθε τμήματος, το ποσοστό αποτυχίας σε κάθε τμήμα καθώς και το συνολικό πλήθος των μαθητών που απορρίπτονται από όλα τα τμήματα (μέσος όρος μικρότερος από 9.5). Να γράψετε πρόγραμμα σε java με όνομα Grades που υλοποιεί όλες τις παραπάνω λειτουργίες χρησιμοποιώντας συναρτήσεις.


Κατέβασμα ppt "Βασικές ένοιες Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού - Μέθοδοι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Διαφάνειες: ΧΟΧΟΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Προσαρμογή 2014:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google