Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΟΛΑΙΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Οι πηγές του πολεοδομικού δίκαιου --- το σύνταγμα --- Οι νόμοι Επεκτάσεις σχεδίων πόλεων Γενικό πολεοδομικό σχέδιο Πολεοδομικές μελέτες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΟΛΑΙΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Οι πηγές του πολεοδομικού δίκαιου --- το σύνταγμα --- Οι νόμοι Επεκτάσεις σχεδίων πόλεων Γενικό πολεοδομικό σχέδιο Πολεοδομικές μελέτες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΠΟΛΑΙΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Οι πηγές του πολεοδομικού δίκαιου --- το σύνταγμα --- Οι νόμοι Επεκτάσεις σχεδίων πόλεων Γενικό πολεοδομικό σχέδιο Πολεοδομικές μελέτες ΟΙΚΙΣΤΙΚΈΣ ΖΏΝΕΣ - Ζώνες Ενεργούς Πολεοδομίας και Ζώνες Ατσικού Αναδασμού - Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης και Ζώνες Ειδικών κινήτρων - Ζώνες οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) - Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή - Οικογενειακή στέγη - Οικοδομικοί συνεταιρισμοί- Δεύτερης κατοικίας μέσα σε Ζώνες Οικιστικού ελέγχου. 2ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.

3 ΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (4067/12) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Τοπογραφικό διάγραμμα. Ν.4030/2011. Ασφάλεια των εργαζομένων στις οικοδομές Αυθαίρετη Δόμηση και Ν.4014/11 3ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.

4 Κτιριοδομικό Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (Ν.Ε.Α.Κ) ΔΜΟΣΙΑ ΕΓΡΑ Γενικές αρχές Κατασκευή δημοσίων έργων Εργολαβικές συμβάσεις ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΏΣΕΩΝ 4ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.

5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ρύπανση του περιβάλλοντος Προστασία Του Περιβάλλοντος Από Έργα Και Δραστηριότητες Προστασία Του Περιβάλλοντος Από Την Ρύπανση Ζώνες Ειδικών Περιβαλλοντικών Ενισχύσεων Και Ζώνες Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Υπηρεσίες περιβάλλοντος Κυρώσεις και αστικές ευθύνες. 5ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.

6 Χωροταξικό Σχεδιασμό Και Αειφόρο Ανάπτυξη Μέσα χωροταξικού σχεδιασμού Μηχανισμοί Εφαρμογής, Έλεγχου Και Υποστήριξης Χωροταξικού Σχεδιασμού Διοίκηση Και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών 6ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.

7 ΠΟΛΑΙΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α. ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Πολεοδομία: είναι σύνθετη επιστήμη, της οποίας αντικείμενο είναι ο προγραμματισμός η διαμόρφωση και η συγκρότηση της πόλης, ώστε με την ορθολογική και βάσει των πορισμάτων της επιστήμης, των γεωφυσικών δεδομένων και προοπτικών της να μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος βίωσης και ως οικονομική και τεχνολογική οντότητα. Συντομότερα η πολεοδομία ορίζεται ως η επιστήμη διαμόρφωση της πόλης. (από τις λέξεις πόλις + δομώ) 2. Πολεοδομικό δίκαιο: είναι το σύνολο αναγκαστικών κανόνων δικαίου, που ρυθμίζουν τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των πόλεων και γενικότερα των οικιστικών μονάδων. Οι κανόνες διακρίνονται σε δύο είδη: Στους κανονιστικούς ή ρυθμιστικούς οι οποίοι αναφέρονται στα Πολεοδομικά, Ρυθμιστικά ή Ρυμοτομικά σχέδια. Στους επεμβατικούς οι οποίοι ρυθμίζουν την ενεργό συμμετοχή του κράτους στην διευθέτηση του χώρου. Δηλ την οργανωμένη δόμηση και στον πλήρη σχεδιασμό 7ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.

8 ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Οι πηγές του Δικαίου είναι δύο, ο Νόμος και το Έθιμο.Νόμος Με την ευρύτητα του όρου ο Νόμος περιλαμβάνει το Σύνταγμα, τα Ψηφίσματα, τις Συντακτικές πράξεις, τους Αναγκαστικούς Νόμους, ενώ υπό τη στενή έννοια τους νόμους κανονιστικού περιεχομένου, τα διατάγματα και τις Υπουργικές αποφάσεις ΣΥΝΤΑΓΜΑ Υπό την ουσιαστική έννοια του πολιτικού όρου Σύνταγμα: νοείται το σύνολο των νομικών εκείνων κανόνων που καθορίζουν τη μορφή του Κράτους (Πολίτευμα), την οργάνωσή των κρατικών υπηρεσιών δηλαδή της κρατικής εξουσίας καθώς και τα όρια αυτής έναντι των εντός της επικράτειας προσώπων ΝΟΜΟΣ Νόμος καλείται ο γραπτός κανόνας δικαίου που τίθεται από τη Πολιτεία μέσω των διατεταγμένων προς τούτο οργάνων της (Υπηρεσιών). Κατ΄ άλλο ορισμό Νόμος καλείται η Πολιτειακή πράξη, δια της οποίας τίθεται, τροποποιείται ή καταργείται κανόνας δικαίου.

9 Β. ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Το Σύνταγμα : και ειδικότερα ορισμένα άρθρα αυτού. Α) το Άρθρο 17 αναφέρεται : Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του κράτους Στην αναγκαστική απαλλοτρίωση. Η οποία διακρίνεται : - στην αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του ιδιώτη - // // υπέρ του δημοσίου ή άλλου οργανισμού δημοσίου δικαίου. Προκειμένου για έργα κοινής ωφέλειας επιτρέπει την διάνοιξη υπογείων σηράγγων κάτω από ιδιοκτησίες χωρίς αποζημίωση, εφόσον δεν παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του κτιρίου. Με την ρύθμιση αυτή η Πολιτεία έχει την δυνατότητα εκτέλεση μεγάλων υπόγειων έργων π.χ. μετρό 9ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.

10 Β. Περιορισμοί της κυριότητας κατά το άρθρο 18 Ο κοινωνικός χαρακτήρας της ιδιοκτησίας που εισήγαγε το Σύνταγμα του 1975 φαίνεται από τους περιορισμού που επιβάλλει με το άρθρο αυτό. Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την ιδιοκτησία και διάθεση των μεταλλείων, ορυχείων, σπηλαίων, και γενικά τον υπόγειο πλούτο. Με νόμο ρυθμίζονται τα σχετικά με την ιδιοκτησία, την εκμετάλλευση και διαχείριση των λιμνοθαλασσών και των μεγάλων λιμανιών, καθώς και γενικά των εκτάσεων που προέρχονται από αποξήρανσης. Ειδικοί νόμοι που ρυθμίζουν τα σχετικά με τις επιτάξεις Καθορίζετε ειδικός νόμος για τον αναδασμό των αγροτικών εκτάσεων, καθώς και η λήψη μέτρων για την αποφυγή της υπέρμετρης κατάτμησης ή για διευκόλυνση της ανασυγκρότησης της κατατμημένης μικρής αγροτικής έκτασης. Με νόμο μπορεί να ρυθμιστή η διάθεση των εγκαταλειμμένων εκτάσεων. Προβλέπεται η δυνατότητα αναγκαστικής συνενώσεως ως συνεχόμενων ιδιοκτησιών σε αστικές περιοχές, εφ όσον δεν είναι δυνατή η χωριστή ανοικοδόμηση σύμφωνα με τους όρους δόμησης που ισχύουν ή πρόκειται να ισχύσουν. 10ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.

11 Γ) ΑΡΘΡΟ 24 Καθιερώνει την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος Προστατεύει τον δασικό πλούτο της χώρας Η χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας, η διαμόρφωση, ανάπτυξη, πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα του κράτους και τελεί υπό πλήρη έλεγχο. Εισάγει τον θεσμό των οικιστικών περιοχών και επιβάλλει την εισφορά σε γη και σε χρήμα Θεσπίζεται η συμμετοχή των ιδιοκτητών της οικιστικής περιοχής στην οικιστική αξιοποίηση ή διαρρύθμιση σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο με αντιπαροχή ίσης αξίας ή τμημάτων ιδιοκτησίας ανά όροφο. Επιτρέπεται και η αναμόρφωση οικιστικών περιοχών ήδη υφισταμένων. Τέλος τίθενται υπό την προστασία του Κράτους τα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία. 11ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.

12 2. ΝΟΜΟΙ Ο Πρώτος και βασικός οικιστικός νόμος της νεοελληνικής πολιτείας είναι το Νομοθετικό Διάταγμα (Ν.Δ.) 17 ιουλίου/18 Αυγούστου 1923 «Περί σχεδίων πόλεων και συνοικισμών του κράτους και οικοδομής αυτών» Σύμφωνα με αυτόν, κάθε πόλη και οικισμός του κράτους πρέπει να διαρρυθμίζεται με βάση ορισμένο και εγκεκριμένο σχέδιο το οποίο πρέπει να εξασφαλίζει τις προβλεπόμενες ανάγκες ανάπτυξης και τους όρους υγιεινής, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής. (άρθρο 1). Ειδικότερα το ρυμοτομικό σχέδιο πρέπει να καθορίζει τα εξής: Τους κοινόχρηστους χώρους, οδούς, πλατείες, άλση κτλ. Τα οικόπεδα για ανέγερση δημοσίων και δημοτικών κτιρίων πχ ναών κτλ Τους οικοδομήσιμους χώρους για κατοικία αλλά και την εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων Τυχών υπάρχοντες αρχαιολογικούς χώρους. ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.12

13 Πολεοδομικό σχέδιο είναι : Το δεσμευτικό κείμενο στο οποίο καθορίζονται λεπτομερώς σε κλίμακα πόλεως, οικισμού ή τμήματος τους ή ζώνης ειδικής χρήσης και σε κάθε συγκεκριμένη θέση οι χρήσεις γης, οι κοινόχρηστοι χώροι, οι όροι και οι περιορισμοί της δόμησης, η τυχών βιομηχανική και αρχαιολογική και γενικώς κάθε τι άλλο, που προβλέπεται με τους εκάστοτε πολεοδομικούς νόμους είτε γενικούς είτε ειδικούς που αφορούν συγκεκριμένη πόλη ή οικισμό. ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.13

14 Ο νόμος 1337/1983 επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστικής ανάπτυξης και σχετικές ρυθμίσεις. ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.14

15 Γενικό πολεοδομικό σχέδιο ΓΠΣ Το ΓΠΣ περιλαμβάνει : Τους απαραίτητους χάρτες, σχέδια, διαγράμματα και κείμενα. Την γενική εκτίμηση των αναγκών των πολεοδομικών ενοτήτων σε κοινόχρηστους χώρους, κοινωφελείς εξυπηρετήσεις και δημόσιες παρεμβάσεις. Την γενική πρόβλεψη της πολεοδομικής οργάνωσης των ενοτήτων. Τα δέλτα και το κύριο δίκτυο κυκλοφορίας Την πυκνότητα και τον μέσο συντελεστή δόμησης Την επιλογή τρόπων ανάπτυξης ή αναμόρφωσης με καθορισμό των αντίστοιχων ζωνών Την εκτίμηση των αναμενόμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον και Τον προσδιορισμό των πυκνοδομημένων περιοχών. ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.15

16 Ειδικές περιπτώσεις Επίσης κατά περίπτωση το ΓΠΣ μπορεί να περιέχει: Να προσδιορίζει ζώνες ειδικών ενισχύσεων ΖΕΕ καθώς και τους πόρους Να προσδιορίζει ζώνες οικιστικού ελέγχου ΖΟΕ γύρω από την πόλη ή τον οικισμό. Εισφορά σε γη και σε χρήμα Με την έκδοση της πολεοδομικής μελετής ενεργοποιούνται οι θεσμοί εισφορά σε γη και σε χρήμα. Εισφορά σε γη : Οι ιδιοκτήτες που βρίσκονται σε ζώνες πυκνοδομημένης ή ακροτομημένες ή αδόμητες και οι οποίες εντάσσονται στον πολεοδομικό σχεδιασμό υποχρεούνται να συμμετάσχουν στην δημιουργία κοινόχρηστων χώρων που προβλέπονται από την πολεοδομική μελέτη. Αυτό πραγματοποιείται από την εισφορά σε γη εδαφικών τμημάτων. Εισφορά σε γη σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μετατραπεί σε εισφορά σε Χρήμα. ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.16

17 Εισφορά σε χρήμα : Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που περιλαμβάνονται σε περιοχές επέκτασης οφείλουν να συμμετάσχουν με καταβολή χρηματικής εισφοράς στην δαπάνη για την κατασκευή των βασικών κοινόχρηστών πολεοδομικών έργων. Επιβάλει προοδευτική εισφορά ανάλογα με το εμβαδόν της ιδιοκτησίας. Ως εμβαδόν λογίζεται αυτό που απομένει μετά την αφαίρεση της εισφοράς σε γη. ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.17

18 Ζώνες ειδικής ενισχύσεις και ζώνες ειδικών κινήτρων. Με τον νόμο 1337 /1983 (άρθρο 2) για την υποβοήθηση την οικονομικής και της οικιστικής ανάπτυξης μια περιοχής,νομιμοποιείται η πολιτεία να προσδιορίζει ορισμένες περιοχές ως ζώνες ειδικής ενισχύεις ΖΕΕ και σε ζώνες ειδικών κινήτρων ΖΕΚ και να προβλέπει πόρους της συγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης. Οι περιοχές αυτές μπορεί να καθορίζονται είτε μέσα σε επεκτάσεις, είτε σε περιοχές πολεοδομικά προβληματικές που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμών προ του 1923 και απαιτούν αναμόρφωση. ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.18

19 Ζώνες οικιστικού ελέγχου Με προεδρικό διάταγμα που καταρτίζεται και εκδίδεται από τον υπουργό με την σύμφωνη γνώμη του ΟΤΑ και περιφερικού συμβουλίου σχοπ, ορίζονται οι πόλεις ή οικισμοί γύρω από τα όρια των οποίων καθορίζονται ΖΟΕ και προσδιορίζονται τα όρια της. Ακόμη ως ΖΟΕ μπορούν να καθορίζονται και περιοχές κατά μήκος ακτών ή στην όχθη δημοσίων λιμνών ή ποταμών και σε άλλες θέσεις ή περιοχές ειδικής προστασίας. Επίσης με το προεδρικό διάταγμα καθορίζονται για την συγκεκριμένη περιοχή και κατά περίπτωση ή όροι και οι περιορισμοί χρήσης γης και ιδιαίτερος το όριο εμβαδών κάτω από το οποίο απαγορεύεται η κατάτμηση της γης. Οι δικαιοπραξίες που γίνονται για τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα στην ΖΟΕ καταρτίζονται με τους όρους που αναφέρονται στο προεδρικό διάταγμα και σε περίπτωση παραβίασης τους είναι άκυρες. Οι δικαιοπρακτούντες και συμπράυτοντες τιμωρούνται. ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.19

20 Ζώνες κοινωνικού συντελεστή (άρθρο 6 παράγραφος 6) Ο συντελεστής δόμησης στις περιοχές επεκτάσεων των σχεδίων πόλεων είναι 8, κατ΄ εξαίρεση είναι μεγαλύτερος όχι όμως πάνω από 2.4 στα τμήματα επεκτάσεων που προορίζονται για έργα κοινής ωφέλειας για στεγαστικά προγράμματα και για όσα προσφέρονται πολεοδομικά για μεταφορά ΣΔ( συντελεστής δόμησης). ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.20

21 Οικογενειακή στέγη (άρθρο 41) Με το νόμο 1337/83 εισήχθη ο θεσμός την οικογενειακής στέγης. Δηλαδή η κατά παρέκκλιση των όρων και των περιορισμών δομήσεως, χορήγησης οικοδομικής άδειας σε οικοδομήσιμο οικόπεδο αποκλειστικά για την κατασκευή κύριας κατοικίας του κυρίου του οικοπέδου μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας ( γονείς, σύζυγοι, τέκνα) εφόσον αυτοί κατοικούν μόνιμα στην πόλη των οικισμών και στερούντα άλλου οικοδομήσιμου οικοπέδου σε αυτό. Οι συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 240 τ.μ να υπερβαίνει τους 3 ορόφους και το ποσοστό κάλυψης της περιοχής. ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.21

22 Δομικό δίκαιο Δομικό δίκαιο ή δίκαιο δομήσεως λέγεται το σύνολο των κανόνων δικαίου, με τους οποίους καθορίζονται οι όροι, οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής, εντός ή εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμών, ώστε να εξυπηρετείται το κοινωνικό συμφέρον αλλά και να προστατεύεται το φυσικό, οικιστικό και πολιτιστικό περιβάλλον. ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.22

23 Κυριότεροι δομικοί νόμοι Για την δόμηση εντός σχεδίου πόλεως : 1) Το ΝΔ της 17 Ιουλίου – 16 Αυγούστου 1923 περί σχεδίων πόλεων, κομών και συνοικισμών του κράτους και οικοδόμησης αυτών. 2) Ο γενικός οικοδομικός κανονισμός ΓΟΚ ΝΔ 8/1973 ΦΕΚ Α124 3) Ο γενικός οικοδομικός κανονισμός ΓΟΚ Νόμος 1577/1985 ΦΕΚ Α210 4) Ο νέος γενικός οικοδομικός κανονισμός ΓΟΚ διατάξεις του νόμου 2831/2000. τροποποίηση του Ν 1577/85 όπως ισχύει από της 13-6-2000 5) Νέος οικοδομικός κανονισμός Ν 4067/2012. Για την δόμηση εκτός σχεδίου πόλεως ( αγροτικές περιοχές, βιομηχανικές, δάση και οικισμούς προ του 1923. 1) Το ΠΔ 6/17 Οκτωβρίου 1978,ΦΕΚ Δ538 2) Το ΠΔ 26 Ιουλίου/ 6 Σεπτεμβρίου του 1980 ΦΕΚ Δ 498, που αφορά ειδικά το νομό αττικής. 3) Ο Ν 1577/1985 ορισμένης διατάξεως όπως τα άρθρα 2-3-4-5-7 -11 4) Το ΦΕΚ 289/ 4 Νοεμβρίου του 2011. ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.23

24 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3843 ΦΕΚ 62/28 Απριλίου 2010 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙKH ΤΑΥΤOΤΗΤΑ ΚΤΙΡIΩΝ Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός των άρθρων 1−4 είναι η θέσπιση ειδικής διαδικασίας ελέγχου της κατασκευής των κτιρίων για την ορθή εκτέλεση και κατασκευή τους, την ασφάλεια και συντήρηση αυτών, καθώς και την καταπολέμηση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών και των υπερβάσεων δόμησης ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.24 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1. Στις διατάξεις των άρθρων 1−4 υπάγονται όλα τα κτίρια που ανεγείρονται με βάση οικοδομική άδεια που εκδίδεται μετά την 1.1.2011.

25 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.25 Άρθρο 3 Ορισμοί Για την εφαρμογή των άρθρων 1−4 ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: 1. Ταυτότητα Κτιρίου: ο φάκελος που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του κτιρίου, που περιγράφονται στον παρόντα νόμο. Ο φάκελος τηρείται από τους αρμόδιους μηχανικούς και φυλάσσεται από τον εκτελούντα το έργο. Αντίγραφο του φακέλου φυλάσσεται σε ειδικό χώρο εντός του κτιρίου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος καταγραφής και τήρησης των απαραίτητων στοιχείων και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 2. Ηλεκτρονικό Μητρώο: το Μητρώο στο οποίο τηρούνται στοιχεία σχετικά με τους αρμόδιους μηχανικούς για την τήρηση της Ταυτότητας Κτιρίου, τον εκτελούντα το έργο, τους κυρίους του έργου, τα πιστοποιητικά ελέγχου και το πιστοποιητικό πληρότητας. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

26 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.26 3. Πιστοποιητικό Πληρότητας: το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τους αρμόδιους για την τήρηση της Ταυτότητας Κτιρίου μηχανικούς, στο οποίο βεβαιώνεται από αυτούς με δήλωσή τους η συμπλήρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Το πιστοποιητικό φέρει μοναδικό αριθμό, που δίνεται από το Ηλεκτρονικό Μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 4. Έντυπο ελέγχου: το έντυπο που συμπληρώνει ο αρμόδιος ανά κατηγορία μηχανικός και περιλαμβάνει στοιχεία ελέγχου ανά κατηγορία εργασιών ή εγκαταστάσεων 5. Αρμόδιος μηχανικός: ο επιβλέπων μηχανικός ανά κατηγορία εργασιών, όπως αυτός δηλώνεται στο έντυπο της οικοδομικής άδειας και έως την ολοκλήρωση των εκτελούμενων οικοδομικών εργασιών και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού. 6. Κινούμενη ψηφιακή εικόνα (βίντεο): το ψηφιακό αρχείο, το οποίο απεικονίζει με ακρίβεια, μέσω κινούμενης εικόνας, τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου.

27 Άρθρο 4 Ταυτότητα Κτιρίου ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.27 1. Για όλα τα κτίρια τηρείται υποχρεωτικά η «Ταυτότητα Κτιρίου», σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στα άρθρα 1−3, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: α. την οικοδομική άδεια του κτιρίου, θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, β. τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία γ. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού, δ. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο όπως κατασκευάσθηκε τελικώς, καθώς και την τυχόν αναγκαία ενημέρωση ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας κατά τις κείμενες διατάξεις, ε. το έντυπο ελέγχου για την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αυτού, στ. το έντυπο ελέγχου για τη στατική μελέτη του κτιρίου, ζ. το έντυπο ελέγχου για τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, η. το βίντεο, στο οποίο απεικονίζονται οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του κτιρίου, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήψης του, θ. τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, ι. πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου.

28 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.28 2. Η δημιουργία της Ταυτότητας Κτιρίου αρχίζει με την ολοκλήρωση των εργασιών τοιχοποιίας για τα στοιχεία α΄, β΄, ε΄, στ΄ και η΄ που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο και συμπληρώνεται με τα υπόλοιπα στοιχεία σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία θεώρησης της οικοδομικής άδειας για τη σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας 3. Το σχετικό βίντεο ανά κατηγορία μελέτης και εγκατάστασης αποστέλλεται από τον αρμόδιο μηχανικό στην οικεία πολεοδομική υπηρεσία και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του μαζί με το σχετικό έντυπο ελέγχου 4. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν μη νόμιμη συμπλήρωση της Ταυτότητας Κτιρίου, ο αρμόδιος ανά κατηγορία μηχανικός τιμωρείται με πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή οριστικής στέρησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, η οποία επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα.

29 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.29 5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται η μορφή και τα στοιχεία των εντύπων ελέγχου και του πιστοποιητικού πληρότητας, οι όροι και οι προϋποθέσεις ενημέρωσής τους, η περιοδικότητα του ελέγχου ανά κατηγορία χρήσης των κτιρίων, η περιοδικότητα του ελέγχου ανά κατηγορία εγκατάστασης και μελέτης, οι προδιαγραφές των ελέγχων, του ηλεκτρονικού Μητρώου, η διαδικασία ενημέρωσής του, οι υπόχρεοι τήρησης και ενημέρωσης της Ταυτότητας Κτιρίου μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι δημοσιοποίησης και διάθεσης του πιστοποιητικού πληρότητας, ο όροι και οι προϋποθέσεις ενημέρωσής του, οι αμοιβές των μηχανικών, οι οποίες βαρύνουν τους υπόχρεους, οι κυρώσεις σε βάρος των κατά περίπτωση υπόχρεων σε περίπτωση μη νόμιμης τήρησης του πιστοποιητικού πληρότητας και της ταυτότητας του κτιρίου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

30 Το Προεδρικό Διάταγμα καθορίζει: ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.30 Στο Άρθρο 2 Καταγραφή στοιχείων των εντύπων ελέγχου και του πιστοποιητικού πληρότητας Συμπλήρωση ταυτότητας από τους αρμόδιους Μηχανικούς. Τα στοιχεία συμπληρώνονται κατά το παράρτημα σε ηλεκτρονική μορφή. Από τον Μηχανικό συμπληρώνονται το Έντυπο Α (στοιχεία κτιρίου), το έντυπο Β (στοιχεία αυτοτελών ιδιοκτησιών) ή συγχρόνως τα έντυπα Α και Β. Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων, εκδίδονται: α) i. το Πιστοποιητικό Πληρότητας της ταυτότητας κτιρίου, από τον Αρμόδιο Μηχανικό β). το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ) από την Υ.ΔΟΜ και ενημερώνεται ηλεκτρονικά η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, κατά την παρ. 11 του Άρθρου 7 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α 249). Ειδικώς για τα κτίρια προ της 01.03.2012 με Υπουργική Απόφαση καθορίζονται η συμπλήρωση και η έκδοση των πιστοποιητικών μετά από προθεσμία συμπλήρωση όλων των στοιχείων δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Τα στοιχεία υπαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα των αυθαιρέτων καταχωρούνται αυτομάτως στο ηλεκτρονικό σύστημα της ταυτότητας του κτιρίου και δεν απαιτείται επιπλέον υποβολή στοιχείων νομιμότητας και σχεδίων των κτιρίων.

31 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.31 Άρθρο 3 Διαδικασία Έναρξης και Ενημέρωσης 1.Η ενημέρωση της ταυτότητας κτιρίου πραγματοποιείται υποχρεωτικώς α) μετά από την εκτέλεση οποιαδήποτε εργασίας για την οποία απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή. 2. Όλα τα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια υπάγονται στο ηλεκτρονικό σύστημα βάσης δεδομένων της ταυτότητας του κτιρίου εντός προθεσμίας 10 ετών από την ημερομηνία έναρξης του ηλεκτρονικού συστήματος ταυτότητας κτιρίου. Σε αντίθετη περίπτωση τα κτίρια θεωρούνται και χαρακτηρίζονται αυθαίρετα και επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις περί αυθαιρέτων. 3. Ειδικώς τα κτίρια για τα οποία έχει γίνει υπαγωγή στις διατάξεις των Ν.3843/2010 και στις διατάξεις του Ν.4014/2011 η πρώτη συμπλήρωση – ενημέρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του παρόντος διενεργείται υποχρεωτικώς εντός προθεσμίας πέντε ετών από την δημοσίευση του παρόντος

32 Άρθρο 4 Περιοδικότητα ελέγχων Μετά την έκδοση των πιστοποιητικών του άρθρου 2 για την τήρηση της ταυτότητας κτιρίου θεσπίζονται περιοδικοί έλεγχοι. Α. Κάθε 8 έτη: 1. Κτίρια Συνάθροισης κοινού 2. Βιομηχανία, Βιοτεχνία 3. Πρατήρια υγρών καυσίμων και Συνεργεία Αυτοκινήτων 4. Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, αγορές και υπεραγορές. Β. Κάθε 10 έτη: 1. Κτίρια με χρήση Κατοικία 2. Εμπόριο : εμπορικά καταστήματα 3. Γραφεία : γραφεία και υπηρεσίες Δημοσίου 4. Εκπαίδευση: Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 5. Υγεία και κοινωνική πρόνοια: κτίρια περίθαλψης (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας) 6. Σωφρονισμός: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται, τα κρατητήρια, τα αναμορφωτήρια και οι φυλακές. ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.32

33 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.33 Γ. Κάθε 15 έτη: 1. Αποθήκευση: κτίρια αποκλειστικής χρήσης αποθήκευσης. Εμπορικές αποθήκες (λιανικής και χονδρικής πώλησης. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες, τα λιμενικά υπόστεγα, οι αυτοτελής αποθήκες καταστημάτων, οι αποθήκες μουσείων, οι στάβλοι, τα βουστάσια, τα χοιροστάσια, τα ορνιθοτροφεία. 2. Στάθμευση αυτοκινήτων: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για τη στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων. 3. Λοιπές χρήσεις: όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες και χρήσεις κτιρίων που δεν αναφέρονται στα παραπάνω εδάφια. Ο έλεγχος και η καταγραφή των στοιχείων πραγματοποιείται αποκλειστικά από αρμόδιο Μηχανικό. Άρθρο 5 Το έντυπο ταυτότητας κτιρίου καθώς και το πιστοποιητικό πληρότητας της ταυτότητας κτιρίου τα οποία αποστέλλονται και τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. άρθρο 6 Ο έλεγχος και η καταγραφή των στοιχείων της ταυτότητας του κτιρίου δύναται να πραγματοποιείται και ανά αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία.

34 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.34 Άρθρο 8 Κυρώσεις Σε κτίρια των οποίων η άδεια δόμησης έχει εκδοθεί μετά την 1.3.2012 και σε περίπτωση όπου κατά την συμπλήρωση της ταυτότητας κτιρίου ή κατά τους περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθεί ότι οι οικοδομικές εργασίες δεν εκτελέστηκαν σύμφωνα με την άδεια δόμησης και συμπληρώθηκαν ψευδώς στοιχεία ταυτότητας κτιρίου από τον επιβλέποντα ή τον αρμόδιο Μηχανικό καθώς και για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που κατασκευάστηκαν προ τις 1.3.2012 και σε περίπτωση όπου κατά την συμπλήρωση της ταυτότητας κτιρίου ή της ιδιοκτησίας ή κατά τους περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθεί ότι συμπληρώθηκαν ψευδώς στοιχεία ταυτότητας κτιρίου από τον αρμόδιο μηχανικό, πέραν των ποινικών κυρώσεων επιβάλλεται: α) Επιβολή προστίμου από 2.000 – 20.000 ευρώ. β) αναστολή άδειας άσκησης επαγγέλματος για διάστημα από 2 έως 24 μήνες ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Οι παραπάνω κυρώσεις καταγράφονται σε ειδικό μητρώο και κοινοποιούνται α) στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση αδειών δόμησης, β) στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση πιστοποιητικών και αποσπασμάτων ταυτότητας κτιρίου γ) στο Τ.Ε.Ε για περαιτέρω εκ του νόμου ενέργειες αρμοδιότητος του. Από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες απενεργοποιείται ο σχετικός κωδικός αριθμός Μηχανικού για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης στοιχείων ταυτότητας κτιρίου.

35 Δίκαιο: ονομάζεται το σύνολο των υποχρεωτικών και εξαναγκαστικών κανόνων οι οποίοι και ρυθμίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων, η παράβαση αυτών επιφέρει κυρώσεις της πολιτικά οργανωμένης κοινωνίας. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥ: Το δίκαιο εφαρμόζεται στην πράξη με δύο τρόπους: 1.Είτε εκούσια, δηλαδή με αυτόβουλη προσαρμογή της συμπεριφοράς των πολιτών σε αυτό, 2.Είτε αναγκαστικά, δηλαδή με την αναγκαστική συμμόρφωση των πολιτών στο περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων, υπό την απειλή επιβολής κυρώσεων ή ποινών.

36 2. ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Το Δίκαιο στο σύνολό του με κριτήριο την έκταση της επιβολής του και τις σχέσεις τις οποίες ρυθμίζει διακρίνεται: στο Εσωτερικό Δίκαιο και στο Διεθνές ΔίκαιοΔιεθνές Δίκαιο Εσωτερικό δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις εντός της επικράτειας σχέσεις (Πολιτείας – πολιτών και μεταξύ πολιτών). Αυτό διακρίνεται σε α) Δημόσιο Δίκαιο και β)Ιδιωτικό Δίκαιο Α) Δημόσιο Δίκαιο ονομάζεται το σύνολο των κανόνων που αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία της Πολιτείας και των σχέσεων αυτής δια των οργάνων της προς τους πολίτες ΔΙΑΚΡΊΝΕΤΑΙ ΣΕ: Συνταγματικό Δίκαιο Διοικητικό ΔίκαιοΔιοικητικό Δίκαιο, κλάδοι του οποίου είναι: ο Αστυνομικό Δίκαιο, το Φορολογικό, το Πολεοδομικό, το Συνταξιοδοτικό, το Εκπαιδευτικό, το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης Ποινικό Δίκαιο Δικονομικό Δίκαιο

37 Εκκλησιαστικό Δίκαιο Δημοσιονομικό ΔίκαιοΔημοσιονομικό Δίκαιο του οποίου τμήμα είναι το Φορολογικό δίκαιο.Φορολογικό δίκαιο Β) Ιδιωτικό Δίκαιο ονομάζεται το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των πολιτών της κοινωνίας (Πολιτείας) κατά τάξη ισότητας. Το Ιδιωτικό Δίκαιο διακρίνεται σε δύο επιμέρους κλάδους:ισότητας Αστικό ΔίκαιοΑστικό Δίκαιο: Εμπορικό ΔίκαιοΕμπορικό Δίκαιο: 2.2 Διεθνές Δίκαιο Αντίθετα με τα παραπάνω το Διεθνές Δίκαιο περιλαμβάνει κανόνες που διέπουν τις μεταξύ χωρών σχέσεις (Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο) καθώς και των σχέσεων με αλλοδαπούς ή μεταξύ αλλοδαπών (Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο)Διεθνές Δίκαιο

38 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ: Η ικανότητα κάθε προσώπου να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Την ικανότητα αυτή αποκτούν: 1. Κάθε άνθρωπος με την γέννηση του, ανεξάρτητα από το φύλο, την πνευματική ή σωματική ικανότητα του, την ευφυΐα ή άλλα κριτήρια. 2. Το κυοφορούμενο πρόσωπο, εφόσον γεννηθεί ζωντανό. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ: Η ικανότητα του προσώπου να δηλώσει αυτοδύναμα τη βούληση του προκειμένου να επέλθουν νομικά αποτελέσματα – αλλαγές στον εξωτερικό κόσμο, δηλαδή προκειμένου να προβεί σε σύνταξη δικαιοπραξίας. Σύμφωνα με το άρθρο 127 Α.Κ., οι ενήλικοι (δηλαδή όσοι συμπλήρωσαν το 18 ο έτος της ηλικίας τους) είναι «ικανοί για κάθε δικαιοπραξία». ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ: Η δήλωση βούλησης ενός προσώπου, το οποίο επιδιώκει ενσυνείδητα να επέλθει, με τη συνδρομή των όρων του νόμου, η παραγωγή μίας έννομης συνέπειας. Ως έννομη συνέπεια θεωρείται η ίδρυση, η αλλοίωση ή κατάργηση ορισμένης έννομης σχέσης.

39 ΑΡΧΗ ΑΤΥΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ: Ο ΑΚ (άρθρο 158) καθιερώνει την αρχή του ατύπου των δικαιοπραξιών, δηλαδή για την έγκυρη κατάρτιση μιας δικαιοπραξίας δεν απαιτείται κατά κανόνα η τήρηση ορισμένου τύπου (π.χ. συμβολαιογραφικό έγγραφο). Ως τύπος εννοείται: Α) Το ιδιωτικό έγγραφο, Β) Το συμβολαιογραφικό έγγραφο, Γ) Έκθεση που συντάσσεται από αρμόδια αρχή μετά από σχετική δήλωση.

40

41 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.41 Κυριότητα (πλήρης) είναι το εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου ή κινητού πράγματος που ο κύριος αυτού, έχοντας τη φυσική εξουσία επ’ αυτού (νομή και κατοχή) δύναται να το διαθέτει (μεταβιβάζει) ή εκμεταλλεύεται όπως θέλει, αλλά και να αποκλείει κάθε ενέργεια άλλου πάνω σ’ αυτό (άρθρα 999, 1000, 1001 ΑΚ). Η κυριότητα στο αστικό δίκαιο ταυτίζεται με την ιδιοκτησία. Συγκυριότητα κατά τον Αστικό Κώδικα: Αν η κυριότητα του πράγματος ανήκει σε περισσότερους εξ αδιαιρέτου κατ' ιδανικά μέρη, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την κοινωνία. (αρθρο 1113 ) Η λύση της συγκυριότητας γίνεται με διανομή αυτούσια εάν επιτρέπεται από τους πολεοδομικούς και λοιπούς κανόνες, η μετά από πώληση με πλειστηριασμό και διανομή του εκπλειστηριάσματος, δηλαδή των χρημάτων, αναλόγως της μερίδας εκάστου συγκυρίου, όταν η αυτούσα διανομή δεν είναι δυνατή. (αρθ. 798)

42 Μορφές συγκυριότητας στο ακίνητο Οριζόντια ή κατ’ όροφο ιδιοκτησία καλείται η χωριστή διαιρεμένη κυριότητα σε όροφο οικοδομής ή διαμερίσματος. Ο κύριος του ορόφου ή του διαμερίσματος είναι αυτοδικαίως συγκύριος εξ αδιαιρέτου κατ’ ανάλογο μερίδα στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη του ακινήτου, όπως είναι το έδαφος, τα θεμέλια, κλπ. Επομένως, η οριζόντια ιδιοκτησία είναι κράμα αποκλειστικής κυριότητας ως προς τη διαιρεμένη ιδιοκτησία και αναγκαστικής συγκυριότητας ως προς τους κοινόχρηστους χώρους. Κάθετη ιδιοκτησία : Η κάθετη ιδιοκτησία είναι η χωριστή κυριότητα σε ένα από τα περισσότερα αυτοτελή οικοδομήματα (ή σε μέρος αυτού) με αναγκαστική συνιδιοκτησία κατ' ανάλογη μερίδα στο ενιαίο οικόπεδο και τους κοινούς κοινόχρηστους χώρους. Με την κάθετη ιδιοκτησία επιτυγχάνεται: Η ανοικοδόμηση περισσοτέρων αυτοτελών κτιρίων σε ένα ενιαίο μεγάλο οικόπεδο, κυρίως με το σύστημα της ελεύθερης δόμησης. Την ανάπτυξη ή ανάπλαση ενιαίων με ενεργό πολεοδομία. Τη δυνατότητα ανεγέρσεων δύο ή περισσότερων κατακόρυφων αυτοτελών τμημάτων σε μια οικοδομή.


Κατέβασμα ppt "ΠΟΛΑΙΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Οι πηγές του πολεοδομικού δίκαιου --- το σύνταγμα --- Οι νόμοι Επεκτάσεις σχεδίων πόλεων Γενικό πολεοδομικό σχέδιο Πολεοδομικές μελέτες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google