Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Άσκηση και υγεία ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤ΄ 2 ΝΤΑΙΑΝΑ ΣΥΜΕΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΟΒΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Άσκηση και υγεία ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤ΄ 2 ΝΤΑΙΑΝΑ ΣΥΜΕΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΟΒΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Άσκηση και υγεία ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤ΄ 2 ΝΤΑΙΑΝΑ ΣΥΜΕΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΟΒΑ

2 ΑΣΚΗΣΗ Εικόνα Πληροφορίες Οι ασκήσεις χαμηλής έντασης μ π ορούν να μας π ροσφέρουν τα ευεργετικά οφέλη της γυμναστικής, χωρίς όμως να ασκούν π ίεση στις αρθρώσεις μας. Μέσα α π ό αρκετές έρευνες, π ιστεύεται π ια ότι η άσκηση χαμηλής έντασης μ π ορεί να έχει τα ίδια οφέλη με τις ασκήσεις μεγαλύτερης έντασης, ό π ως το τρέξιμο. Συγκεκριμένα, η γυμναστική χαμηλής έντασης ενδείκνυται.

3 Η ε π ίδραση της φυσικής άσκησης στην υγεία ήταν γνωστή σε όλες τις π εριόδους της ανθρώ π ινης ιστορίας. Όσο, βέβαια, οι άνθρω π οι ζούσαν και εργάζονταν στην ύ π αιθρο, ως κυνηγοί, γεωργοί ή π ολεμιστές, η άσκηση του σώματος ήταν δεδομένη, λόγω της φύσης της ενασχόλησής τους. Ως ξεχωριστή και αναγκαία δραστηριότητα η άσκηση π ροέκυψε με τον εκ π ολιτισμό και την αστικο π οίηση, π ου π εριόρισαν την καθημερινή σωματική δραστηριότητα.

4

5 ΥΓΕΙΑ ΕικόναΠληροφορίες Η υγεία είναι ο π αράγοντας π ου μετράει την φυσική, ψυχολογική ή ακόμα και την π νευματική κατάσταση ενός ζώντος οργανισμού. Σύμφωνα με τον ορισμό π ου διατυ π ώθηκε στο καταστατικό του π αγκόσμιου οργανισμού υγείας (1946) η υγεία είναι « η κατάσταση της π λήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η α π ουσία ασθένειας ή ανα π ηρίας ». Έτσι λοι π όν, η έννοια της υγείας, δεν α π οδίδεται μόνο α π ό την ιατρική, αλλά και α π ό άλλους π αράγοντες ό π ως είναι το π εριβάλλον, η οικονομία, η εργασία κ. α.π αγκόσμιου οργανισμού υγείας ασθένειας ανα π ηρίας ιατρικήπ εριβάλλον οικονομία

6 Το π ώς ορίζεται βέβαια η υγεία και η ασθένεια ως κοινωνική ανα π αράσταση ίσως να διαφέρει ανάλογα με τις π ολιτιστικές διαφορές, τις ιδέες και π ε π οιθήσεις, την εκ π αίδευση και την π αιδεία αλλά και τις θρησκευτικές αντιλήψεις ( για τη ζωή, το θάνατο, την αμαρτία, την τιμωρία, το μίασμα ), καθώς και τις αντιλήψεις για το σώμα ( για τα όρια του, την καθαριότητα, την εικόνα του, το φύλο του ) π ου υ π άρχουν σε κάθε κοινωνία. εκ π αίδευση θρησκευτικές αντιλήψεις αμαρτία κοινωνία

7

8 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ


Κατέβασμα ppt "Άσκηση και υγεία ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤ΄ 2 ΝΤΑΙΑΝΑ ΣΥΜΕΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΟΒΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google