Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΙΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΕΣ – Μάθημα 8ο Άσκηση στο χώρο εργασίας. Το πρόγραμμα: Η Ευρώπη σε κίνηση “Move Europe”

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΙΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΕΣ – Μάθημα 8ο Άσκηση στο χώρο εργασίας. Το πρόγραμμα: Η Ευρώπη σε κίνηση “Move Europe”"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΙΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΕΣ – Μάθημα 8ο Άσκηση στο χώρο εργασίας. Το πρόγραμμα: Η Ευρώπη σε κίνηση “Move Europe”

2 Οι στόχοι του προγράμματος Η εκστρατεία "Εργασία κατάλληλη για όλους - Η Ευρώπη σε Κίνηση", υπό το συντονισμό του ENWHP (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας ), έχει ως σκοπό να συμβάλλει στην προαγωγή αποτελεσματικών στρατηγικών και παρεμβάσεων στους χώρους εργασίας που θα συμβάλλουν στη στήριξη των ατόμων με χρόνιες ασθένειες να παραμείνουν στην εργασία τους ή να επανενταχθούν ομαλά σε αυτήν, αφού επιστρέψουν μετά από άδεια ασθενείας (retention & return-to- work strategies).

3 Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι: Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία του κοινού σχετικά με τη σημασία να υποστηρίζουμε τους εργαζομένους με χρόνιες ασθένειες να παραμείνουν στην εργασία τους ή να επιστρέψουν ομαλά σε αυτή μετά από μεγάλη περίοδο απουσίας. Να διαδώσει τις κατευθυντήριες οδηγίες καλής πρακτικής, που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Να συλλέξει και να διαδώσει επιτυχημένα παραδείγματα προγραμμάτων και στρατηγικών που ήδη υλοποιούνται στις ευρωπαϊκές επιχηρήσεις

4 Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι: Να πείσει τους ενδιαφερόμενους φορείς, τα εμπλεκόμενα μέρη και τις επιχειρήσεις για τη σημαντικότητα επένδυσης σε προγράμματα υποστήριξης των εργαζομένων με χρόνια νοσήματα και αναπηρίεύ Να απευθύνει έκκληση στους εργοδότες να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή. Να εδραιώση μια διακρατική ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ειδημόνων και άμεσα ενδιαφερομένων Να συμβάλλει στη χάραξη αντίστοιχων πολιτικών και να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων προς αυτή την κατεύθυνση, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

5 Τα δύο στάδια του προγράμματος 1ο Στάδιο Κατά το πρώτο στάδιο του προγράμματος, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, με το οποίο συλλέχθηκαν δεδομένα από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες για υπάρχουσες αποτελεσματικές στρατηγικές, πολιτικές και καλές πρακτικές στους χώρους εργασίας που αφορούσαν σε εργαζόμενους με χρόνιες ασθένειες και τη βιώσιμη απασχολησιμότητα. Οι 10 χώρες που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ήταν η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ρουμανία, η Σκωτία, η Σλοβακία και η Σλοβενία.

6 1 ο Στάδιο Επίσης, από την καταγραφή των διαφορετικών στρατηγικών και καλών πρακτικών που υλοποιούνται στις ευρωπαϊκές χώρες, προσδιορίστηκαν και ποιοι είναι οι γενικότεροι παράγοντες επιτυχίας και οι απαραίτητες προϋποθέσεις που θα πρέπει να υφίστανται για την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων στους χώρους εργασίας.

7 2 ο Στάδιο Το δεύτερο στάδιο του προγράμματος αφορά στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής, αλλά και επιμέρους εθνικών εκστρατειών, για τη διάδοση αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών σε όλη την Ευρώπη, με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης απασχολησιμότητας των εργαζομένων με χρόνιες ασθένειες, ώστε να συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού της χώρας τους.

8 Συστάσεις - Προτάσεις Κατά τη διάρκεια του προγράμματος PHWork, συλλέχθηκαν από 17 ευρωπαϊκές χώρες δεδομένα για υφιστάμενες στρατηγικές βιώσιμης απασχόλησης, πολιτικές και καλές πρακτικές, που αφορούν στους εργαζομένους με χρόνιες ασθένειες. Χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία ως βάση, δημιουργήθηκε ένας Οδηγός Καλής Πρακτικής, καθώς και μία Έκθεση Συστάσεων σε επίπεδο πολιτικής με εφαρμογή σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

9 Συστάσεις - Προτάσεις Εστίασης στην πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων στους χώρους εργασίας. Ανακάλυψη χρόνιων νοσημάτων σε πρώιμο στάδιο. Μείωση των περιπτώσεων δυσμενούς διάκρισης έναντι των ασθενών με χρόνια νοσήματα. Η δουλειά πρέπει να ανταμείβεται.

10 Οι συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες Από τις 28 Ευρωπαϊκές χώρες που είναι μέλη του ENWHP, 17 συμμετέχουν ενεργά στην εκστρατεία "Εργασία Κατάλληλη για Όλους": Αυστρία Upper Austrian Sickness Funds Βέλγιο Prevent Κύπρος Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δανία The Danish Healthy Cities Network Φινλανδία The Finnish Institute of Occupational Health Γαλλία French National Agency for the Improvement of Working Conditions Γερμανία BKK Federal Association of Company Health Insurance Funds/Team Health Corporation for Health Management

11 Οι συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες Ελλάδα Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Ουγγαρία National Institute for Health Development Ιρλανδία Department of Health and Children/Work Research Centre Ολλανδία TNO Quality of Life/Work & Employment Νορβηγία National Institute of Occupational Health Πολωνία Nofer Institute of Occupational Medicine Ρουμανία The Romtens Foundation Σλοβακία Institute of Normal and Pathological Physiology Σλοβενία Clinical Institute of Occupational, Traffic and Sports Medicine Ηνωμένο Βασίλειο The Scottish Centre for Healthy Working Lives

12 Παραδείγματα Καλής Πρακτικής Στο πλαίσιο του προγράμματος “Εργασία Κατάλληλη για Όλους”, η καλή πρακτική ορίζεται ως μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την Προαγωγή της Υγείας στην Εργασία (ΠΥΕ), η οποία παρέχει κατάλληλες θέσεις εργασίας για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποια χρόνια ασθένεια και αναπηρία, με τη συμβολή των επαγγελματιών υγείας, των παροχών υπηρεσιών και άλλων εμπλεκόμενων μερών.

13 Οργανισμοί/επιχειρήσεις, πάροχοι υπηρεσιών αποκατάστασης και ομάδες συνεργαζόμενων φορέων, που υλοποιούν δράσεις για την παραμονή ή την επιστροφή στην εργασία ατόμων με χρόνιες ασθένειες, συμμετείχαν σε 17 ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ENWHP στη διαδικασία αξιολόγησης, ώστε να αναδειχθούν σε παραδείγματα Καλής Πρακτικής. Κατά το πρώτο στάδιο του προγράμματος, συλλέχθηκαν καλές πρακτικές που δίνουν έμφαση στην απασχολησιμότητα των εργαζομένων με χρόνιες ασθένειες από τις εξής χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σκωτία, Σλοβακία και Σλοβενία.

14 Πολιτικές και φορείς που προάγουν τη φυσική δραστηριότητα στην κοινότητα Οι φορείς που προσφέρουν ευκαιρίες οργανωμένης ενεργητικής αθλητικής αναψυχής μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως: 1. Γραφεία Φ.Α. των Πανεπιστημίων και Πανεπιστημιακά Γυμναστήρια Παραδείγματα αποτελούν: Τα εσωτερικά πρωταθλήματα κάθε πανεπιστημίου, στα οποία συμμετέχουν ομάδες των Πανεπιστημιακών Τμημάτων (intramural games). Τα προγράμματα ομαδικής ή ατομικής άσκησης, τα οποία οργανώνονται από τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής των Πανεπιστημίων και τα Πανεπιστημιακά Γυμναστήρια.

15 2. Δημοτικοί αθλητικοί οργανισμοί και γυμναστήρια Τα προγράμματα αυτά είναι γνωστά εδώ και αρκετά χρόνια ως προγράμματα «μαζικού αθλητισμού». Υλοποιούνται από τους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων και κοινοτήτων και χρηματοδοτούνται από τους δήμους / κοινότητες, τις συνδρομές των συμμετεχόντων, και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Έχουν ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών της κάθε περιοχής.

16 3. Ιδιωτικά γυμναστήρια / Κέντρα άσκησης Είναι ιδιωτικές εταιρίες αυτόνομες ή οργανωμένες σε αλυσίδες με το σύστημα της δικαιοδοσίας (franchise). Η διεθνής αγορά του «fitness» είναι πολύ μεγάλη και αναπτυσσόμενη τα τελευταία χρόνια.

17 4.Ιδιωτικές Εταιρίες αθλητικής αναψυχής / υπαιθρίων δραστηριοτήτων Εδώ περιλαμβάνονται όλοι οι οργανισμοί (κατά βάση ιδιωτικοί) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της οργάνωσης ορεινών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην αναψυχή των συμμετεχόντων. Μερικά παραδείγματα αποτελούν: Οι εταιρίες οργάνωσης υπαίθριων δραστηριοτήτων βουνού Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού

18 5. Τα Χιονοδρομικά Κέντρα Η συντριπτική πλειοψηφία των χιονοδρομικών κέντρων είναι υπό δημοτική ή κρατική διοίκηση.

19 6. Οι Παιδικές Κατασκηνώσεις Έχουν εξαπλωθεί ταχύτατα τα τελευταία 20 χρόνια. Σήμερα υπάρχουν διάφορες μορφές κατασκηνώσεων όπως αθλητικές, αναψυχής, βουνού με έμφαση στην κατασκηνωτική εμπειρία κτλ.

20 7. Τα γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5 Είναι από τις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες αναψυχής πόλης που έχουν αναπτυχθεί ταχύτατα τα τελευταία 15 χρόνια. Συνδυάζει την αναψυχή με το στοιχείο του συναγωνισμού.

21 8. Οι εταιρίες οργάνωσης θαλάσσιων δραστηριοτήτων και η αναψυχής μέσα σε ξενοδοχεία Είναι σήμερα ευρέως διαδεδομένο τα ξενοδοχεία να προσφέρουν ποικίλες αθλητικές και αναψυχικές δραστηριότητες που σχετίζονται τόσο με θαλάσσια σπόρ όσο και με προγράμματα άσκησης (π.χ., fitness).

22 9. Τα “SPA, οι ιαματικές πηγές” και τα κέντρα θαλασσοθεραπείας Παρόλο που δεν είναι ακριβώς ενεργητική αναψυχή, συνήθως οι παροχές αυτές συνοδεύονται και με προγράμματα άσκησης και κίνησης. Έχουν τεράστια άνθηση τα τελευταία χρόνια

23 10. Τα θεματικά πάρκα Σχετίζονται πιο πολύ με το «παιχνίδι» και την αναψυχή σε συνδυασμό με μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών (π.χ., εστίαση κτλ). Παρόλο που αναπτύχθηκαν για τα παιδιά σήμερα στην ουσία στοχεύουν σε διάφορες ηλικίας μέσω της οικογένειας.

24 Στρατηγικές αύξησης της αθλητικής συμμετοχή ανάμεσα στους ηλικιωμένους Μερικές από τις βασικές στρατηγικές μπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα σημεία: 1.Συνεργασία ανάμεσα σε οργανισμούς σε τοπικό και διεθνές επίπεδο 2.Διανομή πληροφοριών – αύξηση ενημέρωσης – εκπαίδευση 3.Επικοινωνία – Διαφήμιση: Παραδείγματα: ΜΜΕ / συνέδρια – ημερίδες / πρωτοβουλίες / οργάνωση τοπικών δικτύων κτλ. 4.Έρευνα Αγοράς – διερεύνηση των αναγκών τους / προσδοκιών τους 5.Έρευνα Αγοράς – διερεύνηση των ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής 6.Οργάνωση κατάλληλων προγραμμάτων 7.Εκπαίδευση των καθηγητών ΦΑ

25 Αθλητική Συμμετοχή και Γυναίκες Έρευνες στην Αμερική και στην Ευρώπη έχουν δείξει ότι οι άνδρες συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες σε μεγαλύτερο βαθμό από τις γυναίκες. Κοινωνικοί παράγοντες όπως η θέση της γυναίκας στην κοινωνία και τα οικογενειακά καθήκοντα, οικονομικοί παράγοντες που απορρέουν από το χαμηλότερο ποσοστό οικονομικά ενεργού πληθυσμού ανάμεσα στις γυναίκες, αλλά και μια ποικιλία ψυχολογικών παραγόντων που σχετίζονται με τις αρνητικές αθλητικές εμπειρίες και την αυτό-εκτίμηση των γυναικών.

26 Αθλητική Συμμετοχή και Γυναίκες Αυτή η τάση τείνει να αναστραφεί τα τελευταία χρόνια, και τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών σε αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής αυξάνονται. Κάποιοι σημαντικοί λόγοι για αυτό είναι οι ακόλουθοι: Η αύξηση των ευκαιριών για άσκηση: Περισσότερα προγράμματα, περισσότερες αθλητικές ομάδες, καλύτερες εγκαταστάσεις κτλ. Η εκστρατεία του «fitness» και η ενημέρωση για τα οφέλη της άσκησης. Οι αλλαγές στη θέση της γυναίκας στην οικογένεια.Η αυξημένη κάλυψη γυναικείων αθλητικών συναντήσεων και αγωνισμάτων από τα Μ.Μ.Ε.Παρόλα αυτά οι ανισότητες στις ευκαιρίες για αθλητισμό ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες ακόμη και σήμερα υπάρχουν. Αρκεί να σκεφτούμε παραδείγματα όπως ο αριθμός των ολυμπιακών αγωνισμάτων για γυναίκες και άντρες, τα επαγγελματικά πρωταθλήματα, τα σχολικά πρωταθλήματα, ο αριθμός των γυναικών προπονητών και διοικητικών αθλητικών στελεχών (π.χ., IOC: 10% γυναίκες σήμερα, δεν υπήρχαν καθόλου γυναίκες μεταξύ 1986-1990) κτλ.

27 Αθλητική Συμμετοχή και Γυναίκες Προβλήματα που αποτρέπουν τις γυναίκες από την αθλητική συμμετοχή Θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα ακόλουθα σημεία: 1. Ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία 2. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις 3. Η ιδεολογία: «ο αθλητισμός δεν είναι σοβαρή ασχολία» 4. Οι ευκαιρίες: π.χ. Πανεπιστημιακά προγράμματα 5. Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 6. Τα οικονομικά προβλήματα 7. Η ασφάλεια 8. Η έλλειψη ενημέρωσης 9. Οι ψυχολογικοί λόγοι

28 Κοινωνική Τάξη και Αθλητική Συμμετοχή Ως κοινωνική τάξη ορίζεται: «μια ομοιογενή ομάδα ατόμων που μοιράζεται κοινές αξίες, τρόπο ζωής και συμπεριφορές». Παράγοντες που καθορίζουν την κοινωνική τάξη αποτελούν: 1) Το εισόδημα 2) Η εκπαίδευση 3) Το Επάγγελμα 4) Η κατοχή κάποιων καταναλωτικών αγαθών (π.χ., αυτοκίνητο – σπίτι) Έρευνες (Alexandris & Caroll, 1998, Eitzen & Sage, 2003) έχουν δείξει ότι: Η αθλητική συμμετοχή αυξάνεται με το επίπεδο εκπαίδευσης Η αθλητική συμμετοχή αυξάνεται με το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Η συμμετοχή σε συγκεκριμένες αθλητικές δραστηριότητες σχετίζεται με το οικονομικό-κοινωνικό επίπεδο.

29 Κοινωνική Τάξη και Αθλητική Συμμετοχή Η εξήγηση αυτών των σχέσεων δεν είναι απλή και απαιτεί κοινωνιολογική ανάλυση. Κάποιοι πιθανοί λόγοι που έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία αποτελούν: Απαιτήσεις της εργασίας Έλλειψη χρόνου Οικονομικές δυσκολίες Προτεραιότητες Έλλειψη ενημέρωσης Στάση προς τον αθλητισμό

30


Κατέβασμα ppt "ΒΙΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΕΣ – Μάθημα 8ο Άσκηση στο χώρο εργασίας. Το πρόγραμμα: Η Ευρώπη σε κίνηση “Move Europe”"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google