Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου Συντονίστρια Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Επαγγελματική Κατάρτιση Ανώτατη Εκπαίδευση Σχολική Εκπαίδευση Εκπαίδευση Ενηλίκων ERASMUS.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου Συντονίστρια Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Επαγγελματική Κατάρτιση Ανώτατη Εκπαίδευση Σχολική Εκπαίδευση Εκπαίδευση Ενηλίκων ERASMUS."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου Συντονίστρια Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Επαγγελματική Κατάρτιση Ανώτατη Εκπαίδευση Σχολική Εκπαίδευση Εκπαίδευση Ενηλίκων ERASMUS + ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS + Εκπαίδευση Ενηλίκων

2 Key Action 1 Μαθησιακή Κινητικότητα για προσωπικό Εκπαίδευσης Ενηλίκων

3 ΚΑ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Στόχοι Αύξηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων για προσωπικό εκπαίδευσης ενηλίκων Αύξηση της ποιότητας εκπαίδευσης και μάθησης Ευρύτερη κατανόηση πρακτικών και πολιτικών μεταξύ των χωρών Πυροδότηση αλλαγών στο άνοιγμα του εκσυγχρονισμού και της διεθνοποίησης των εκπαιδευτικών φορέων Εκπαίδευση Ενηλίκων

4 ΚΑ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Συμφωνία μάθησης και αναγνώριση των εκπαιδευτικών προϊόντων Αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης Εργασίας του προσωπικού στο εξωτερικό Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται Έλεγχος και καθοδήγηση Αξιολόγηση και πιστοποίηση/ αναγνώριση Συνίσταται αλλά δεν είναι απαραίτητη Χρήση της μαθησιακής κινητικότητας για αύξηση δεξιοτήτων του προσωπικού Εκπαίδευση Ενηλίκων

5 ΚΑ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Ευρωπαϊκό αναπτυξιακό Σχέδιο Αναγνώριση αναγκών στα πλαίσια της αύξησης ποιότητας της εκπαίδευσης Ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού Διεθνοποίηση του οργανισμού Χρήση της μαθησιακής κινητικότητας για αύξηση δεξιοτήτων του προσωπικού Εκπαίδευση Ενηλίκων

6 ΚΑ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Ποιος μπορεί να αιτηθεί: Εκπαίδευση Ενηλίκων Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ενεργός στον τομέα εκπαίδευσης ενηλίκων, στέλνει το προσωπικό του στο εξωτερικό Τουλάχιστον 3 οργανισμοί Εκπαίδευσης Ενηλίκων Μόνον οι οργανισμοί θα μπορούν να αιτούνται χρηματοδότηση για κινητικότητα. Τα φυσικά πρόσωπα δε θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση.

7 ΚΑ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Γενικά Διάρκεια κινητικότητας: 2 ημέρες-2 μήνες Μόνο μεταξύ φορέων που εδρεύουν σε χώρες του Προγράμματος Για σκοπούς: - Παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης - Job shadowing - Συμμετοχή σε οργανωμένα σεμινάρια Για τις ατομικές συμμετοχές ονόματα και λεπτομέρειες του σεμιναρίου δεν απαιτούνται στην αίτηση Εκπαίδευση Ενηλίκων

8 ΚΑ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Χρηματοδότηση Εκπαίδευση Ενηλίκων Για άτομα με ειδικές ανάγκες: καλύπτεται το πραγματικό κόστος συμμετοχής Έξοδα ταξιδίου Ανά χιλιομετρική απόσταση Ημερήσια διαβίωση: Χρηματοδότη ση ανά ημέρα ή ανά μήνα Δίδακτρα: Χρηματοδότη ση ανά ημέρα Δαπάνες γλωσσικής προετοιμασίας Κάλυψη από τον οργανισμό όπου απαιτείται Οργανωτική Διαχείριση Δυνατότητα χρηματοδότη σης ανά συμμετέχοντα

9 Key Action 2 Στρατηγικές Συμπράξεις Εκπαίδευσης Ενηλίκων

10 ΚΑ 2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών Πρακτικών Στόχευση Καθορισμός στόχων πολιτικής, προκλήσεων και αναγκών: Σε ένα συγκεκριμένο πεδίο ή σε συναφή πεδία Στόχοι Στρατηγικών Συμπράξεων Εκπαίδευση Ενηλίκων

11 ΚΑ 2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών Πρακτικών Αναδιάρθρωση και Ανάπτυξη πολιτικών σε Ευρωπαϊκό, τοπικό και Εθνικό επίπεδο Τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων (μη τυπικής μάθησης) Την διεθνοποίηση των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων Μεταφορά, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και επίπεδο φορέα Καθοδήγηση σε υψηλά επίπεδα διδασκαλίας, μάθηση, εκσυγχρονισμός φορέων και κοινωνική καινοτομία Οι Στρατηγικές Συμπράξεις Εκπαίδευσης Ενηλίκων στηρίζουν: Εκπαίδευση Ενηλίκων

12 ΚΑ 2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών Πρακτικών Δραστηριότητες Δραστηριότητες Καινοτόμες πρακτικές (μέθοδοι, εργαλεία, αναλυτικό πρόγραμμα, προγράμματα σπουδών, πρακτικές, χρήση Τ.Π.Ε, ανοικτές μέθοδοι διδασκαλίας) Συνεργασία με διαφορετικούς εμπλεκόμενους φορείς (δημόσιος τομέας, ιδιωτικός τομέας, κοινωνία των πολιτών) Δικτύωση, ανταλλαγή εμπειριών και καλές πρακτικές Έλεγχος εγκυρότητας δεξιοτήτων βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών και εργαλείων Ενεργός συμμετοχή του πολίτη και δημιουργία νέων φορέων/οργανισμών κοινωνικής προσφοράς Εκπαίδευση Ενηλίκων Περιλαμβάνεται ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, όπως:

13 ΚΑ 2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών Πρακτικών Δραστηριότητες  Ανάπτυξη, δοκιμασία, υιοθέτηση ή εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, όπως: Μεθοδολογίες μάθησης και διδασκαλίας για εκπαιδευτές ενηλίκων, ιδίως για διάδοση βασικών ή/και γλωσσικών δεξιοτήτων και εργαλείων ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας, εστιάζοντας στη χρήση Τ.Π.Ε Νέους μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων, κυρίως στρατηγικές εφαρμογής ανοικτής και ευέλικτης μάθησης, πρόσβαση σε εκπαιδευτικές πηγές και καλύτερη διάδοση/εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της Τ.Π.Ε Καθοδήγηση, συμβουλευτική, μέθοδοι διδασκαλίας και παροχή εργαλείων στους ενήλικες εκπαιδευόμενους  Δραστηριότητες Διακρατικής Συνεργασίας που θα δίνει στους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων τη δυνατότητα διεθνούς συνεργασίας, ενισχύοντας τις οργανωτικές και εκπαιδευτικές τους ικανότητες Εκπαίδευση Ενηλίκων

14 ΚΑ 2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών Πρακτικών Δικαιούχοι Ποιος μπορεί να συμμετάσχει Όλα τα είδη δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών Αριθμός και προφίλ οργανισμών Τουλάχιστον 3 οργανισμοί από 3 διαφορετικές χώρες που ανήκουν στο πρόγραμμα Ποιος μπορεί να αιτηθεί Κάθε οργανισμός από χώρα που εντάσσεται στο πρόγραμμα Οργανισμοί από χώρες που μετέχουν ως εταίροι (όχι ως αιτούντες) Εκπαίδευση Ενηλίκων

15 ΚΑ 2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών Πρακτικών Δραστηριότητες Κατάρτισης Διδασκαλία προσωπικού, κατάρτιση προσωπικού Κινητικότητα youth workers Μαθητική κινητικότητα Μακροχρόνιες δραστηριότητες 61 ημέρες-12 μήνες Joint staff training events Blended mobility Joint project activities by groups of school pupils Intensive Programmes for learners Βραχυχρόνιες δραστηριότητες 5 ημέρες-60 ημέρες Εκπαίδευση Ενηλίκων

16 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!!!


Κατέβασμα ppt "Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου Συντονίστρια Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Επαγγελματική Κατάρτιση Ανώτατη Εκπαίδευση Σχολική Εκπαίδευση Εκπαίδευση Ενηλίκων ERASMUS."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google