Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η μεγάλη πλατφόρμα ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την κατάρτιση, την κινητικότητα και τη νεολαία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η μεγάλη πλατφόρμα ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την κατάρτιση, την κινητικότητα και τη νεολαία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η μεγάλη πλατφόρμα ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την κατάρτιση, την κινητικότητα και τη νεολαία

2 ΕΟΕΣ Αμφικτυονία

3 Τι είναι το Erasmus+ Σε αντίθεση με τα παλαιότερα Erasmus Mundus που ήταν στην ουσία προγράμματα που διευκόλυναν την διακρατική κινητικότητα στον πανεπιστημιακό χώρο, το Erasmus+ είναι ένα πρόγραμμα-ομπρέλα, που έχει ενσωματώσει παλαιότερα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, όπως τα Leonardo da Vinci, αλλά και προγράμματα κινητικότητας μαθητών, όπως τα Grundtvig.

4 Ειδοποιός διαφορά Ένα βασικό στοιχείο διαφοροποίησης στη φιλοσοφία και τη δομή των προγραμμάτων Erasmus+ είναι ότι τώρα επιδιώκεται η σύμπραξη φορέων ερευνητικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και με φορείς του ιδιωτικού τομέα.

5 Συμπράξεις-συνέργειες Στόχος των συμπράξεων αυτών είναι να επιτευχθεί μεγαλύτερη βιωσιμότητα στα αποτελέσματα των προγραμμάτων και να δημιουργηθούν δίκτυα συνεργασίας με χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο από αυτόν της εκάστοτε χρηματοδοτούμενης δράσης.

6 Οριζόντια διάταξη: ΚΑ1, ΚΑ2, ΚΑ3 Τα προγράμματα Erasmus+ έχουν διαιρεθεί σε τρεις Βασικές Δράσεις (Key Actions): Βασική Δράση 1 (ΚΑ1): Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων Βασική Δράση 2 (ΚΑ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών Βασική Δράση 3 (ΚΑ3): Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής

7 Δράσεις Jean Monnet Οι δράσεις αυτές, που φέρουν το όνομα του οικονομολόγου και οραματιστή της ιδέας της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, είναι ξεχωριστές δράσεις που αφορούν στην αριστεία και το διάλογο με την επιστημονική κοινότητα και δεν αποτελούν ακριβώς «προγράμματα». Επίκεντρο των δράσεων είναι οι ευρωπαϊκές σπουδές και οι έρευνες που μπορούν να συμβάλουν στην ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

8 Δράσεις για την ενίσχυση του αθλητισμού Πρόκειται για μια ακόμη καινοτομία, αφού ο αθλητισμός έρχεται για πρώτη φορά στο προσκήνιο των ευρωπαϊκών δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτούνται αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δράσεις που προωθούν την ακεραιότητα του αθλητισμού, ενίσχυση της δημιουργίας βάσεων δεδομένων με στοιχεία που αφορούν τη χάραξη πολιτικής και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

9 Κάθετη διάταξη Εκτός από την οριζόντια διάταξη που είδαμε πιο πάνω, με βασικές δράσεις, υπάρχουν άξονες προτεραιότητας που προωθούνται μέσα από όλες τις δράσεις. Η νεολαία αποτελεί βασικό άξονα προτεραιότητας του προγράμματος, που εξυπηρετείται από: Α) την ενίσχυση της κινητικότητας των νέων (ΚΑ1) Β) την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων στον τομέα της νεολαίας (συμπεριλαμβάνει και ορισμένες δράσεις συνεργασίας με μη ευρωπαϊκές χώρες) (ΚΑ2) Γ) τη συμμετοχή των νέων στον διαρθρωμένο διάλογο για την αλλαγή πολιτικών στην Ευρώπη (ΚΑ3)

10 Βασική Δράση 1 Η βασική δράση 1 στοχεύει στην ενίσχυση της κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού. Περιλαμβάνει τα παλαιότερα Erasmus, προγράμματα δηλαδή ανταλλαγής φοιτητών και καθηγητών, μόνο που τώρα δίνει πια δυνατότητα διακρατικής μετακίνησης και επιμόρφωσης και σε εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας αλλά και σε προσωπικό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να διευρύνουν την επαγγελματική τους εμπειρία σε μια ξένη χώρα.

11 Βασική Δράση 1 Συμπληρωματικά, οι δράσεις Erasmus Mundus στοχεύουν στην υλοποίηση διακρατικών μεταπτυχιακών και αφορούν αποκλειστικά την ανώτατη παιδεία. Επίσης στον χώρο της ανώτατης παιδείας παρέχεται η δυνατότητα σε φοιτητές να αναζητήσουν δάνειο για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών με τη στήριξη του προγράμματος. Τα κονδύλια διαχειρίζονται τράπεζες, στις οποίες πρέπει να απευθυνθούν οι δικαιούχοι.

12 Βασική Δράση 2 Βασικός στόχος της δράσης είναι η συνεργασία για την Καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Διακρίνεται σε τρεις επιμέρους τομείς: Α) Στρατηγικές συμπράξεις (Strategic Partnerships) με στόχο την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας

13 Βασική Δράση 2 Β) Συμμαχίες Γνώσης (Knowledge Alliances) μεταξύ ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και επιχειρήσεων με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων. Γ) Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων (Sector Skills Alliances) που στηρίζουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινών κορμών μαθημάτων και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την προσέγγιση των τάσεων που επικρατούν σε συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς. Δ) Ανάπτυξη δυνατοτήτων/δεξιοτήτων (Capacity building) ιδιαίτερα στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενδυνάμωση εκπαιδευτικών φορέων.

14 Πλατφόρμες Επιπλέον, η Βασική Δράση 2 ενισχύει τις πλατφόρμες υποστήριξης Τεχνολογίας της Πληροφορικής, όπως: η πλατφόρμα eTwinning (για την Ελλάδα βλ. http://www.etwinning.gr/) http://www.etwinning.gr/, η πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE) (http://ec.europa.eu/epale/) και ηhttp://ec.europa.eu/epale/ Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας (https://europa.eu/youth/CY_el).https://europa.eu/youth/CY_el Οι ηλεκτρονικοί αυτοί χώροι συνάντησης νέων παρέχουν πληροφορίες για συνεργασίες, ευκαιρίες, κοινότητες πρακτικής κλπ και έχουν ως αποδέκτες τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους εκπαιδευόμενους καθώς και τους νέους και τους εθελοντές εντός και εκτός Ευρώπης.

15 Βασική Δράση 3 Απόκτηση γνώσεων στους τομείς της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της Νεολαίας, ιδιαίτερα σε συνάφεια με τις στρατηγικές και τους στόχους για την «Ευρώπη 2020». Πρωτοβουλίες για καινοτομία στην πολιτική Στήριξη των μέσων για την υλοποίηση ευρωπαϊκής πολιτικής Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς με ευρέως αναγνωρισμένη πείρα (π.χ. ΟΟΣΑ, Συμβούλιο της Ευρώπης) με στόχο την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης και της νεολαίας. Διάλογος μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και κυρίως μεταξύ των νέων και όσων χαράσσουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές, με στόχο τη συμμετοχή των νέων σε δημοκρατικές διαδικασίες.

16 Έμμεσοι στόχοι Ενίσχυση της πολυγλωσσίας Η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών ενισχύεται με ηλεκτρονικά μέσα, ενώ έχει θεσπιστεί το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών, που θα απονέμεται ως βραβείο σε διαγωνισμούς που θα διενεργούνται στα κράτη-μέλη

17 Έμμεσοι στόχοι Εξάλειψη των ανισοτήτων Στα προγράμματα υπάρχει ειδική μέριμνα στη συμμετοχή ΑμεΑ ή ατόμων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η συμμετοχή τους στηρίζεται περαιτέρω με πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, ειδικά για τα ΑμεΑ, όπου παρέχεται η δυνατότητα συνοδού.

18 Έμμεσοι στόχοι Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις Το πρόγραμμα στηρίζει και ενισχύει μια σειρά από ευρωπαϊκού επιπέδου πιστοποιήσεις, που αφορούν τόσο την ίδια την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση όσο και πρακτικά ζητήματα που άπτονται της συμμετοχής ανθρώπων σε διακρατικά προγράμματα, όπως:

19 Ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση Τα παραγόμενα προϊόντα και έργα στο πλαίσιο του Erasmus+ θα πρέπει να είναι ελεύθερα και προσβάσιμα σε όλους, εφόσον η υλοποίησή τους έχει γίνει με ευρωπαίκά κονδύλια.

20 Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και Ασθενείας (ΕΚΚΑ) (συνιστάται σε όσους συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα) Europass, το ευρωπαϊκό βιογραφικό Youthpass, Ευρωπαϊκή κάρτα νέων ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF) ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET) ευρωπαϊκό μητρώο οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας (EQAR) την ευρωπαϊκή ένωση για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη/τριτοβάθμιαεκπαίδευση (ENQA).

21 Κέντρα πιστοποίησης Εθνικά Κέντρα Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης (NARIC) δίκτυα Euroguidance, Εθνικά Κέντρα Europass και τα εθνικά σημεία συντονισμού του ευρωπαϊκού πλαισίουεπαγγελματικώνπροσόντων (EQF).

22 Αναζήτηση εταίρων Ένα από τα βασικά στάδια στο σχεδιασμό μιας πρότασης Erasmus+ είναι η αναζήτηση εταίρων. Συμβουλή μας γενικά είναι να μην ξεκινά κανείς από υποβολή δικής του πρότασης αλλά να μπαίνει ως εταίρος σε ένα πρόγραμμα που έχει στηθεί από άλλους, για την απόκτηση εμπειρίας. Ηλεκτρονική αναζήτηση εταίρων: https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner- finding/ https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner- finding/ Και στο LinkedIn, group Erasmus+

23 Διαχειριστικοί φορείς Τα προγράμματα Erasmus+ τελούν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ορισμένα από τα προγράμματα υποβάλλονται απευθείας στις Βρυξέλλες, ενώ άλλα στον εκάστοτε Εθνικό φορέα διαχείρισης. Για την Ελλάδα διαχειριστικός φορέας είναι πλέον αποκλειστικά το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

24 Διαδικασία Προκειμένου να μπορεί ένας φορέας να συμμετέχει ως συντονιστής ή εταίρος σε ένα πρόγραμμα Erasmus+ πρέπει να πιστοποιηθεί στο ECAS (https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cg i) και να πάρει έναν μοναδικό κωδικό αριθμό (PIC number), ο οποίος αποτελεί ένα είδος «ταυτότητας». Στη διαδικασία αυτή, εκτός από τα πληροφοριακά στοιχεία για τον φορέα, θα πρέπει να επισυναφθούν και νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό ή ιδρυτική πράξη, έντυπο νομικής οντότητας και έντυπο χρηματοοικονομικής ικανότητας μαζί με ισολογισμό – τα πρότυπα βρίσκονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος). Ο έλεγχος της χρηματοοικονομικής ικανότητας δεν ισχύει για δημόσιους φορείς και διεθνείς οργανισμούς.https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cg i

25 Διαδικασία Ο επικεφαλής εταίρος αναλαμβάνει τη σύνταξη της πρότασης, ζητά συγκεκριμένες πληροφορίες από τους λοιπούς εταίρους καθώς και συντάσσει τον προϋπολογισμό. Στο τέλος της διαδικασίας και πριν την υποβολή ελέγχει αν όλοι οι εταίροι έχουν ανεβάσει τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα και ζητά από τους εταίρους να του στείλουν μια εντολή (mandate), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον υπεύθυνο κάθε φορέα, με το οποίο τον εξουσιοδοτούν να ενεργήσει για την υποβολή του συγκεκριμένου προγράμματος και δηλώνουν ότι θα συμμετέχουν σε περίπτωση επιτυχίας.

26 Συνοπτικά οι δράσεις ΣΧΕΔΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ/ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κινητικότητα φοιτητών: περίοδος φοίτησης στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιαςεκπαίδευσης· περίοδος πρακτικής άσκησης (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας)στο εξωτερικό σε επιχείρηση ή οποιονδήποτε άλλο συναφή χώρο εργασίας

27 Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιτρέπει στα μέλη του διδακτικούπροσωπικού των ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιαςεκπαίδευσης ή του προσωπικού επιχειρήσεων να διδάσκουν σε συνεργαζόμενα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιαςεκπαίδευσης του εξωτερικού. Η κινητικότητα του προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία αφορά οποιονδήποτε θεματικό τομέα/ακαδημαϊκό κλάδο. περίοδοι επιμόρφωσης: η συγκεκριμένη δραστηριότητα στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη του διδακτικού και μη διδακτικού προσωπικού των ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιαςεκπαίδευσης και μπορεί να έχει τη μορφή προγραμμάτων κατάρτισης στο εξωτερικό (εκτός των συνεδρίων), παρακολούθησης εργασιών/περιόδων παρατήρησης/επιμόρφωσης σε συνεργαζόμενα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιαςεκπαίδευσης ή σε άλλο συναφή οργανισμό στο εξωτερικό.

28 Τυπικά προαπαιτούμενα Τουλάχιστον δύο ιδρύματα/κέντρα επιμόρφωσης Διάρκεια 16-24 μήνες Περίοδος φοίτησης 3-12 μήνες Περίοδος πρακτικής άσκησης 2-12 μήνες Προθεσμία υποβολής: 4/3 εκάστου έτους

29 Επαγγελματική εκπαίδευση ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΕΚ Κινητικότητα προσωπικού: ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας/κατάρτισης: η συγκεκριμένη δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό σχολών ΕΕΚ να διδάξει σε συνεργαζόμενη σχολή ΕΕΚ του εξωτερικού. Δίνει επίσης τη δυνατότητα στο προσωπικό επιχειρήσεων να παράσχει κατάρτιση σε οργανισμό ΕΕΚ του εξωτερικού. επιμόρφωση προσωπικού: η συγκεκριμένη δραστηριότητα υποστηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού ΕΕΚ υπό τη μορφή πρακτικής άσκησης ή παρακολούθησης εργασιών/περιόδων παρατήρησης στο εξωτερικό σε μια επιχείρηση ή οποιονδήποτε άλλο οργανισμό ΕΕΚ. Διάρκεια: από 2 εβδομάδες ως 12 μήνες Διάρκεια δραστηριότητας: 2 ημέρες -2 μήνες

30 Σχολική εκπαίδευση ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Διάρκεια: ΄12-24 μήνες Διάρκεια δράσης: 2 ημέρες-2 μήνες Προθεσμία υποβολής: 4/3 εκάστου έτους

31 ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Κινητικότητα προσωπικού: ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας/κατάρτισης: η συγκεκριμένη δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων να διδάξει ή να παράσχει κατάρτιση σε συνεργαζόμενο οργανισμό του εξωτερικού. επιμόρφωση προσωπικού: η συγκεκριμένη δραστηριότητα στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων και μπορεί να έχει τη μορφή: α) συμμετοχής σε διαρθρωμένα προγράμματα μαθημάτων ή σε εκδηλώσεις κατάρτισηςστο εξωτερικό· β) περιόδων παρακολούθησης/παρατήρησης εργασίας στο εξωτερικό σε οιονδήποτε συναφή οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

32 Διάρκεια: 1-2 έτη Διάρκεια δράσης: 2 ημέρες-2 μήνες Προθεσμία υποβολής: 4/3 εκάστου έτους

33 ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Η δράση αυτή αφορά σε: Ανταλλαγές Νέων (ως 21 ημέρες με στόχο την εκπόνηση μιας κοινής δράσης) Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (για νέους 17-30 ετών με δυνατότητα εθελοντικής απασχόλησης ως 12 μήνες) Ελάχιστοι συμμετέχοντες: 16, μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 60

34 Δράσεις ΚΑ2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Υποστηρίζονται: δραστηριότητες που ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών με σκοπό τη θέσπιση της ανταλλα-γής πρακτικών·  δραστηριότητες που προωθούν την ανάπτυξη, τη δοκιμή ή/και την εφαρμογήκαινοτόμων πρακτικώνστον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας·  δραστηριότητες που διευκολύνουν την αναγνώριση και την πιστοποίηση των γνώσεων, των δεξιοτή-των και των ικανοτήτωνπου αποκτώνται μέσω τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης·  δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών αρχώνμε σκοπό την προώθηση της ανάπτυ-ξης των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας και την ενσωμάτωσή τους στις δράσεις της τοπι-κής και περιφερειακής ανάπτυξης·

35 Δράση ΚΑ2 Συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας:μεταξύ 6 και 36μηνών. Άλλα είδη συμπράξεων:μεταξύ 24 και 36 μηνών. Προθεσμίες υποβολής: 31 Μαρτίουστις 12:00(ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας: οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως:  4 Φεβρουαρίου στις 12:00(ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Ιουνίου και της 30ής Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους·  30 Απριλίου στις 12:00(ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους·  1 Οκτωβρίου στις 12:00(ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Μαΐου του επόμενου έτους.

36 Δράση ΚΑ 2 ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΓΝΩΣΗΣ Ενίσχυση της καινοτομίας στην ανώτατη/τριτοβάθμιαεκπαίδευση, στην επιχειρηματικότητα και στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον: o από κοινού ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας (όπως τα νέα διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών και οι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο και με βάση την επίλυση πραγματικών προβλημάτων)· o διοργάνωση συνεχών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων μαζί με τις επιχειρήσεις και στο εσωτερικό των επιχειρήσεων· o από κοινού ανάπτυξη λύσεων για την αντιμετώπιση απαιτητικών ζητημάτων και την προώθηση της καινοτομίας προϊόντων και διαδικασιών (κοινή προσπάθεια φοιτητών, καθηγητώνκαι επαγγελματιών). Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και δεξιοτήτων Προθεσμία υποβολής: 26/2 Διάρκεια έργου 2-3 έτη

37 Δράση ΚΑ2 ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Καθορισμός των αναγκών όσον αφορά τις δεξιότητες και την παροχή κατάρτισης σε έναν δεδομένο συγκεκριμένο οικονομικό τομέα και Σχεδιασμός κοινών προγραμμάτων σπουδών: Τουλάχιστον εννέα εταίροι, τρεις από κάθε κατηγορία και από κάθε χώρα Προθεσμία υποβολής: 26/2

38 Δράση ΚΑ3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Διάρκεια έργων 9-12 μήνες Προθεσμίες υποβολής 3 Απριλίου και 2 Σεπτεμβρίου


Κατέβασμα ppt "Η μεγάλη πλατφόρμα ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την κατάρτιση, την κινητικότητα και τη νεολαία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google