Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ” Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος ΔΕΥΑ Σερρών, ΕΔΕΥΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ” Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος ΔΕΥΑ Σερρών, ΕΔΕΥΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ” Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος ΔΕΥΑ Σερρών, ΕΔΕΥΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (E.Δ.Ε.Υ.Α.) Βόλος 28-29 Μαΐου 2009

2 Κατανομή Κοινοτικών Πόρων 2007-2013 για την Ελλάδα

3 Χρηματοδοτικό Πλαίσιο – Ευρωπαϊκά Ταμεία για τη Χρηματοδότηση της Πολιτικής Συνοχής 1 Στόχος «Σύγκλιση» Εθνική Σύγκλιση (Ταμείο Συνοχής) Περιφερειακή Σύγκλιση Αμιγής Στόχος 1[1] Στατιστική σύγκλιση (phasing out)[1][2] 2 Στόχος «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» Αμιγής Στόχος 2 Σταδιακή είσοδος (phasing in) [3] 3 Στόχος «Εδαφική συνεργασία» Διασυνοριακή συνεργασία (cross-border) Διακρατική συνεργασία (trans-national) Διαπεριφερειακή συνεργασία / Δίκτυα [1] Αφορά περιφέρειες για τις οποίες ισχύει: ΑΕΠ περιφέρειας < 75 % (ΑΕΠEΕ 25 ) [2] Αφορά περιφέρειες για τις οποίες ισχύει: 75 % (ΑΕΠEΕ 25 ) < ΑΕΠ περιφέρειας < 75 % (ΑΕΠEΕ 15 ) [3] Αφορά περιφέρειες που υπάγονταν στο Στόχο 1 την περίοδο 2000-2006 και για τις οποίες ισχύει: ΑΕΠ περιφέρειας > 75 % (ΑΕΠEΕ 15 )

4 Στόχοι του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) Στόχος είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Χώρας, η διατήρηση του ρυθμού μεγένθυσης και η αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα ψηλότερα του μέσου κοινοτικού όρου για την τόνωση της απασχόλησης, την επίτευξη πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με: Την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας Τις επενδύσεις σε βιώσιμες υποδομές Την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο Εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης Οι προτεραιότητες που τίθενται στοχεύουν: Στην επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας Στην κοινωνία της γνώσης και την καινοτομία Στην απασχόληση και Κοινωνική συνοχή Στο θεσμικό περιβάλλον Στην ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπο επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης

5 Επιλεξιμότητα Περιφερειών στα έτη 2007- 2013 για την Ελλάδα

6 Θεματικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής 1)Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών ξένων άμεσων επενδύσεων 2)Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας 3)Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της Χώρας 4)Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 5)Η ενίσχυση της έρευνας, τεχνολογίας και η προώθηση της καινοτομίας σε όλους τους κλάδους 6)Η ψηφιακή σύγκλιση της Χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 7)Η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων 8)Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση 9)Η προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 10)Η θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας 11)Η ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων 12)Η βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών για την αναβάθμιση ζωής των πολιτών 13)Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών (σύστημα μεταφορών της χώρας) 14)Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της Χώρας με γνώμονα την αειφορία 15)Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος 16)Η άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής 17)Η ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας

7 Ενδεικτική κατανομή κοινοτικής συνδρομής ανά θεματική προτεραιότητα

8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Διαχειριστική Αρχή Ενδιάμεσοι φορείς Διαχείρισης Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείριση ΕΠ Ενίσχυση Προσπελα- σιμότητας Διαχείριση ΕΠ Ανταγωνι- στικότητα & Επιχειρη- ματικότητα Διαχείριση ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Διαχείριση ΕΠ Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη Διαχείριση ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Διαχείριση ΕΠ Εκπαίδευση διά Βίου μάθηση Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

9 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός του ΕΣΠΑ Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Χώρας για την περίοδο 2007-2013 (63% του πληθυσμού της χώρας σε καθεστώς μεταβατικής στήριξης) υλοποιείται μέσω: Πέντε (5) Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου ΠΕΠ Αττικής Οκτώ (8) Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΠ Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΠ Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΠ Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Δώδεκα (12) Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας (Προγρ. Διασυνοριακής Συνεργασίας, Διακρατικής Συνεργασίας, Διαπεριφερειακής Συνεργασίας)

10 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΕΤΠΑ/ΕΚΤ ΤΩΝ ΕΠ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ α/α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΜΕΙΟΣΥΝΟΛΟΑΜΙΓΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ (PHASING OUT) ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ (PHASING ΙΝ) 1 ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΤΠΑ220.000.000 2 ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας ΕΤΠΑ1.583.000.000 3 ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΤΠΑ1.291.000.000 4 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΤΠΑ860.000.000 5 ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΚΤ2.260.000.0001.245.284.185945.921.52268.794.293 6 ΕΠ Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση ΕΚΤ1.440.000.000793.455.410602.711.05843.833.532 7 ΕΠ Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΤ505.000.000278.260.404211.367.42015.372.176 8 ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής ΕΤΠΑ192.000.000 9 ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης ΕΤΠΑ2.675.000.000480.000.0002.195.000.000 10 ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων ΕΤΠΑ914.000.000 11 ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου ΕΤΠΑ871.300.178731.000.000 140.300.178 12 ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου ΕΤΠΑ1.105.000.000738.000.000 367.000.000 13 ΠΕΠ Αττικής ΕΤΠΑ2.438.000.000 14 Ταμείο Συνοχής Τ.Σ.3.697.000.000 15 Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων ΕΚΤ158.800.40394.246.32864.554.075 ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΤΠΑ12.149.300.1787.009.000.0004.633.000.000507.300.178 ΕΚΤ4.363.800.4032.411.246.3271.824.554.075128.000.001 Τ.Σ.3.697.000.000 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20.210.100.58113.117.246.3276.457.554.075635.300.179

11 Διαχείριση Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Επιλέγουν τις προ χρηματοδότησης πράξεις σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο ΕΠ Εκδίδουν αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης πράξεων ή ανάκλησης αυτών Διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης Διενεργούν επαληθεύσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 Διασφαλίζουν τη συλλογή και καταχώρηση στο ΟΠΣ Συνεργάζονται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού για την αξιολόγηση των ΠΕ Διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση πράξεων τηρούν χωριστό λογιστικό σύστημα ή επαρκή λογιστική κωδικοποίηση Καθορίζουν διαδικασίες για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγραφών Παρέχουν στην αρχή πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες Παρακολουθούν την πορεία εφαρμογής των αξόνων προτεραιότητας Συνεργάζονται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού για την υποβολή των αναγκαίων αναφορών Διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας Υποβάλλουν στις Επιτροπές τις απαιτούμενες για τα μεγάλα έργα πληροφορίες Εξετάζουν τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων Προβαίνουν σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων Υποστηρίζουν τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης Εισηγούνται μέσω της Εθνικής Αρχής Συντονισμού στον αρμόδιο Υπουργό για την έκδοση αποφάσεων

12 Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εξετάζουν και εγκρίνουν τα κριτήρια επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων εντός έξι μηνών μετά την έγκριση του Ε.Π. Εξετάζουν σε περιοδική βάση την πρόοδο για την επίτευξη των στόχων του Ε.Π. Εξετάζουν την αποτελεσματικότητα υλοποίησης. Εξετάζουν και εγκρίνουν τις ετήσιες τελικές εκθέσεις υλοποίησης. Ενημερώνονται σχετικά με την ετήσια έκθεση ελέγχου. Προτείνουν στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση ή εξέταση του Ε.Π. Εξετάζουν και εγκρίνουν οποιαδήποτε πρόταση για τροποποίηση του περιεχομένου της απόφασης της Επιτροπής. Προτείνουν στην ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης τροποποιήσεις που επιφέρουν αλλαγές των ενταγμένων πράξεων

13 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Γνωστοποιείται η πράξη για ένταξη άνω των 5 εκ. € στην Εθνική Αρχή Συντονισμού για διατύπωση γνώμης εντός 15 ημερών. Οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ πράξεις άνω των 2 εκ. € γνωστοποιούνται για διατύπωση γνώμης στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του ΕΚΤ. Για μεγάλα έργα άνω των 25 εκ. € στον τομέα περιβάλλοντος και άνω των 50 εκ. € σε άλλους φορείς, εκδίδεται απόφαση ένταξης μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Για πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. μέσω τομεακών προγραμμάτων ως ελάχιστος προϋπολογισμός πράξεων υποδομής ορίζεται το ποσό των 500.000 € και για προμήθειες το ποσό των 200.000 €. Για πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. μέσω περιφερειακών προγραμμάτων ως ελάχιστος προϋπολογισμός πράξεων υποδομής ορίζεται το ποσό των 300.000 € και για προμήθειες το ποσό των 100.000 €.

14 Δικαιώματα και υποχρεώσεις δικαιούχων (άρθρο 21) Δικαίωμα υποβολής προτάσεων προς ένταξη σε Ε.Π. έχει κάθε δικαιούχος, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 3614/2007 ΦΕΚ Α’ 267 Ο δικαιούχος παρέχει στις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση και τη μετέπειτα παρακολούθηση του έργου (αιτιολόγηση σκοπιμότητας έργου, ωρίμανση έργου, προϋπολογισμός με τεκμηρίωση, κατάλογο συμβάσεων που προτίθεται να συνάψει, τρόπο ανάθεσης, χρονική διάρκεια έργου) Κατά την εκτέλεση ενός ενταγμένου έργου, ο δικαιούχος υποχρεούται να παρέχει στις διαχειριστικές αρχές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ζητούνται για την πρόοδο του έργου και να επιτρέπει την επίσκεψη στελεχών της διαχειριστικής αρχής στον τόπο υλοποίησης του έργου για επιτόπια επαλήθευση Με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης ή άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών είναι δυνατόν να τίθεται όριο προϋπολογισμού ανά κατηγορία έργου, εξαιρουμένων των συμβάσεων παραχώρησης Οι διακηρύξεις δημοσίων συμβάσεων, οι συμβάσεις και οι τροποποιήσεις αυτών εκδίδονται ή υπογράφονται, μετά τη σύμφωνη γνώμη της οικείας διαχειριστικής αρχής Οι ετήσιοι ποσοτικοί στόχοι των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, σύμφωνα με τις αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις, αποτελούν αντικείμενο ετήσιας αξιολόγησης από την οικεία διαχειριστική αρχή Οι δικαιούχοι που ικανοποιούν τους ετήσιους ποσοτικούς στόχους, σύμφωνα με τις αρχικά αναληφθείσες δεσμεύσεις, δύνανται να χρηματοδοτούνται από πόρους του ετήσιου εθνικού αποθεματικού επίδοσης (§ 9 άρθρου 14) Οι δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων αυτών που λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις, υποχρεούνται να τηρούν όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα, σχετικά με τις δαπάνες (άρθρο 90 § 1 κανονισμού) και να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις από εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα

15 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Βασικές Διαδικασίες Προγραμματισμός έργων Σχεδιασμός και Ωρίμανση έργων Διενέργεια Διαγωνισμού & σύμβασης Παρακολούθηση έργου Οικονομική Διαχείριση Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαδικασίες προγραμματισμού έργων Διαδικασίες σχεδιασμού & ωρίμανσης έργων με & χωρίς τεχνικό αντικείμενο & πιστοποίησης ολοκλήρωσης φ.α. Διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμού & ανάθεσης σύμβασης Διαδικασία παρακολούθησης έργου με & χωρίς τεχνικό αντικείμενο & πιστοποίησης ολοκλήρωσης φ.α. Διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης

16 Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ανά Άξονα Προτεραιότητας Νο Νο Άξονες Προτεραιότητας ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗ ΕΤΠΑ Ταμείο Συνοχής ΣΥΝΟΛΟ 1 Προστασία Ατμοσφ. Περιβάλλοντος – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Αναν. Πηγές Ενέργειας 0272,190,000 68,047,500340,237,500 2 Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων 0791,820,000 197,955,000989,775,000 3 Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου 0316,000,000 79,000,000395,000,000 4 Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 0179,380,000 44,845,000224,225,000 5 Τεχνική Βοήθεια έργων Τ.Σ. 020,610,000 5,152,50025,762,500 6 Προστασία Ατμοσφ. Περιβάλλοντος – Αντιμετώπιση Κλιμ. Αλλαγής 18,400,0000 4,600,00023,000,000 7 Προστασία & Διαχείριση Υδ. Πόρων 16,000,0000 4,000,00020,000,000 8 Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου 32,000,0000 8,000,00040,000,000 9 Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας 107,610,0000 26,902,500134,512,500 10 Θεσμοί & Μηχανισμοί 41,990,0000 10,497,50052,487,500 11 Τεχνική Βοήθεια έργων Ε.Τ.Π.Α. 4,000,0000 1,000,0005,000,000 Σύνολο220,000,0001,580,000,0001,800,000,000450,000,0002,250,000,000

17 Ετήσια Κατανομή Κοινοτικής Συνδρομής Έτος ΕΤΠΑ*Ταμείο ΣυνοχήςΣΥΝΟΛΟ 123=1+2 200729.592.630212.528.891242.121.521 200830.184.482216.779.468246.963.950 200930.788.172221.115.057251.903.229 201031.403.936225.537.358256.941.294 201132.032.014230.048.107262.080.121 201232.672.655234.649.069267.321.724 201333.326.111239.342.050272.668.161 Γενικό σύνολο220.000.0001.580.000.0001.800.000.000

18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣΚΩΔΙΚΟΣΚΟΙΝΟΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ανανεώσιμη ενέργεια - Ηλιακή 40 7.570.000 Ανανεώσιμη ενέργεια - Βιομάζα 41 5.680.000 Ανανεώσιμη ενέργεια - Ηδροηλεκτρική, γεωθερμική, κ.α. 42 18.920.000 Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας 43 32.790.000 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων 44 173.190.000 Διαχείριση και διανομή νερού (πόσιμο νερό) 45 222.730.000 Επεξεργασία νερού (λύματα) 46 585.090.000 Ποιότητα του αέρα 47 18.400.000 Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης 50 6.190.000 Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000) 51 107.610.000 Προαγωγή καθαρών αστικών μεταφορών 52 207.230.000 Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβ. της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και των τεχνολ. κινδύνων) 53 348.000.000 Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλ. και την πρόληψη κινδύνων 54 41.990.000 Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και επικοινωνία 86 24.610.000 ΣΥΝΟΛΑ1.800.000.000 Ενδεικτική κατανομή κοινοτικής συνδρομής ανά θέμα προτεραιότητας

19 Ενέργειες των Δ.Ε.Υ.Α.  Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις (ΔΕΥΑ), οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσουν διαχειριστική επάρκεια ως τελικοί δικαιούχοι:  Οι μεγάλες ΔΕΥΑ οφείλουν να ξεκινήσουν διαδικασίες πιστοποίησης για να εξασφαλίσουν διαχειριστική επάρκεια ως τελικοί δικαιούχοι σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007  Η διαχειριστική επάρκεια δίνει τη δυνατότητα στις ΔΕΥΑ:  να καταθέσουν απευθείας αιτήματα για ένταξη  να αναλάβουν ρόλο leader για τα έργα περιβάλλοντος της περιοχής τους, υλοποιώντας και επιπλέον έργα άλλων φορέων του Νομού που δεν θα έχουν την δυνατότητα να επιβεβαιωθεί η διαχειριστική τους επάρκεια  να καταθέσουν προτάσεις που θα αφορά περισσότερους φορείς ή σε συνεργασία με άλλες ΔΕΥΑ να καταθέσουν πρόταση ως ομάδα έργου  Αποτέλεσμα αυτού θα είναι να αυξηθεί η εξωστρέφεια και η αύξηση των άμεσων επενδύσεων  Να κινηθεί η διαδικασία για μεγέθυνση των επιχειρήσεων που ως αποτέλεσμα θα έχει τη δημιουργία φορέων βιώσιμων και ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις  Να αναλάβουν οι ΔΕΥΑ νέες δραστηριότητες (άρθρο 33 Ν. 3274/2004)

20 Αίτηση Συνδρομής ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ Στόχοι του έργου Συνολική στρατηγική Βασικά προβλήματα Σκοποί & στόχοι Συνεκτικότητα του έργου Εναλλακτικές λύσεις Περιγραφή του έργου Ποσοτικοποιημένη περιγραφή δεικτών Χρονοδιάγραμμα του έργου Κόστος έργου σχέδιο χρηματοδότησης Συμβατότητα με άλλες πολιτικές περιβάλλον Ο ρυπαίνων πληρώνει Ανταλλαγή απόψεων Συνέπεια με άλλη συνδρομή Παρακολούθηση αξιολόγηση Μέτρα δημοσιότητας

21 Διαδικασία τεκμηρίωσης αναγκαιότητας έργου Έκθεση σκοπιμότητας Τεχνική τεκμηρίωση έργου Αναγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Διαδικασία ωρίμανσης μελέτης Από την ίδια την ΔΕΥΑ, Τεχνική Έκθεση Τεύχος Υπολογισμών, Τεύχος Σχεδίων Με βάση τον Ν. 3316/2005 Σύνταξη φακέλου από τον φορέα του έργου Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού Διαδικασία διαγωνισμού Υπογραφή σύμβασης Εκπόνηση μελετών Εγκρίσεις μελετών Ενέργειες ΔΕΥΑ Αναγκαιότητα έργου, Ωρίμανση, Κατασκευή, Παραλαβή

22 Διαδικασία σύνταξης-Έγκρισης τευχών δημοπράτησης Σύνταξη τευχών από ΔΕΥΑ ή Ανάδοχο μέσω του Ν. 3316/05 (τεχνική περιγραφή, Προϋπολογισμός, τιμολόγιο, Τεχνικές Προδιαγραφές, ΣΑΥ, ΦΑΥ, προμετρήσεις) Διαδικασίες προέγκρισης τευχών ΕΥΔ Τελική Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης Διαδικασία διαγωνισμού έργου Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού Δημοσίευση διακήρυξης Διαδικασία διαγωνισμού Διαδικασία υπογραφής σύμβασης Ενέργειες ΔΕΥΑ Αναγκαιότητα έργου, Ωρίμανση, Κατασκευή, Παραλαβή

23 Διαδικασία Κατασκευής Του Έργου ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΑ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΙΜΑΝΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ Φάκελος Λογαριασμών Φάκελος ΠΠΑΕ-ΠΖ Φάκελος αλληλογραφίας Φάκελος εργαστηριακών ελέγχων Φάκελος Προγράμματος Ποιότητας έργου Ημερολόγιο έργου Έκθεση περαίωσης Βεβαίωση περαίωσης Φάκελος ανακεφαλαιωτικών πινάκων Τελική επιμέτρηση

24 Διαδικασία Παραλαβής του Έργου ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΑ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΙΜΑΝΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ Προσωρινή Παραλαβή Οριστική Παραλαβή Επιτροπή Παραλαβής Σύνταξη πρακτικού παραλαβής Αυτοδίκαιη παραλαβή έργου

25 Συνοπτική περιγραφή της επένδυσης Έξοδα λειτουργίας Έσοδα εκμετάλλευσης Αποτελέσματα χρήσης Επενδύσεις, Πηγές χρηματοδότησης Ποσοτικός Προσδιορισμός εσόδων Cash Flows Έλεγχος σημαντικότητας εσόδων για διάφορα προεξοφλητικά επιτόκια Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα Εσωτερικός συντελεστής Χρημ. Απόδοσης ως προς το κόστος Ανάλυση ευαισθησίας Εσωτερικός συντελεστής Χρημ. Απόδοσης κεφαλαίου Ανάλυση νεκρού σημείου Υπολογισμός Οικονομικής απόδοσης Ενέργειες ΔΕΥΑ για ένταξη Χρηματοοικονομική & Οικονομική Ανάλυση Οικονομική και Κοινωνική Ανάλυση Επιπτώσεις επένδυσης στην απασχόληση Επιπτώσεις στα δημόσια Οικονομικά Επιπτώσεις στην αποταμίευση, Επιβάρυνση δημοτών Συνολική αξιολόγηση, Ποιοτικές και Ποσοτικές Επιπτώσεις

26 Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μη τεχνική περίληψη της ΜΠΕ του έργου Αποτελέσματα διαβουλεύσεων με δημόσιες αρχές Αποτελέσματα διαβουλεύσεων με το ενδιαφερόμενο κοινό Χάρτες και Οριζοντιογραφίες κατασκευής των έργων Βεβαίωση περί απαλλαγής περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων Δήλωση αρμόδιων αρχών για τον έλεγχο των περιοχών NATURA 2000 Η οποία θα συνοδεύεται από: Την αίτηση συνδρομής Την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Χάρτες όπου θα καθορίζεται η τοποθεσία του έργου σε σχέση με το δίκτυο NATURA Ενέργειες ΔΕΥΑ για ένταξη Χρηματοοικονομική & Οικονομική Ανάλυση

27 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΠΠΕΡΑΑ  Το ΥΠΕΧΩΔΕ με Κωδικό Πρόσκλησης 2.1 και άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» καλεί, μεταξύ άλλων και τις ΔΕΥΑ να υποβάλλουν πρόταση για την ένταξη πράξεων και ειδικότερα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Δημόσια Δαπάνη (σε ευρώ) Δημόσια Δαπάνη προς διάθεση τα έτη 2009-10 (σε ευρώ) (1)(2)(3)(4) 1 Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Β’ και Γ’ Προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271 300.000.000 ΣΥΝΟΛΟ 300.000.000

28 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΥΑ. έργα δικτύων αποχέτευσης (ΔΑ) σε οικισμούς Γ προτεραιότητας με πληθυσμό αιχμής μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους (>2.000 κατοίκους) για την κάλυψη του πληθυσμού (τμήμα δικτύου θα χρηματοδοτείται μόνο εφόσον με αυτό ολοκληρώνεται το δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού) Έργα Ε.Ε.Λ. σε οικισμούς Γ προτεραιότητας με πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους Έργα δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς με πληθυσμό αιχμής μικρότερο από 2.000 κατοίκους ( 2.000 κατοίκους) στους οποίους θα κατασκευασθεί ΕΕΛ. Η δαπάνη κατασκευής των έργων μεταφοράς των λυμάτων αυτών των οικισμών στην ΕΕΛ που θα κατασκευασθεί για τον οικισμό Γ προτεραιότητας (>2.000 κατοίκους) καθώς και η απαιτούμενη επί πλέον δυναμικότητά της θα είναι επιλέξιμη εφόσον το κόστος κατασκευής των έργων μεταφοράς δεν υπερβαίνει το κόστος κατασκευής αυτόνομης ΕΕΛ για τον εν λόγω οικισμό. Έργα δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ που εκτελούνται σε οικισμούς Β προτεραιότητας κατά την Γ΄ Προγραμματική Περίοδο με χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡ και δεν ολοκληρώθηκαν. Η αύξηση της δυναμικότητας υφισταμένων ΕΕΛ οικισμών Α, Β, Γ προτεραιότητας εφόσον με αυτήν θα εξυπηρετούνται οικισμοί Γ προτεραιότητας (> 2.000 κατοίκους) που θα συνδεθούν κατά την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο με τις εν λόγω ΕΕΛ και τεκμηριώνεται (με βάση το εισερχόμενο φορτίο ΒOD) ότι η υφιστάμενη δυναμικότητα (οργανικού φορτίου) δεν επαρκεί. Η ολοκλήρωση υφισταμένων ΕΕΛ σε οικισμούς Γ προτεραιότητας (> 2.000 κατοίκους) με την προϋπόθεση ότι τα έργα ολοκλήρωσης δεν συγχρηματοδοτήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. Η αντικατάσταση ΕΕΛ οικισμών Γ προτεραιότητας (> 2.000 κατοίκους) που αδρανούν και έχει παρέλθει 20ετία από την βεβαίωση περαίωσης των εργασιών κατασκευής τους Μέσω της εν λόγω πρότασης μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις όπως:

29 ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε.ΥΑ. Συμπληρώσεις ΔΑ σε οικισμούς Α και Β προτεραιότητας καθώς και σε οικισμούς <2.000 κατοίκους, εκτός αν ορίζεται άλλως στα παραπάνω. Αύξηση της δυναμικότητας των ΕΕΛ οικισμών Α και Β προτεραιότητας που μπορεί να προκύπτει λόγω επέκτασης, κατά την Γ΄ Προγραμματική Περίοδο ή μελλοντικά, του ΔΑ των οικισμών που αποχετεύουν τα λύματα τους στις εν λόγω ΕΕΛ. Επίσης η αύξηση της δυναμικότητας των ΕΕΛ οικισμών Α και Β προτεραιότητας που μπορεί να προκύπτει λόγω σύνδεσης οικισμών<2.000 κατοίκους με τις εν λόγω ΕΕΛ. Συντήρησης και αναβάθμισης των ΕΕΛ. Κατασκευής ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης (φρεάτιο ιδιωτικής αποχέτευσης και διακλάδωση από την ρυμοτομική γραμμή μέχρι τη θέση του αγωγού όπως ορίζεται στον Ν. 1069/1980, αρθ. 15 και τροποποιήθηκε με τον Ν. 2307/1995 άρθρ. 6, παρ. 5). Κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Εγκαταστάσεων θερμικής ξήρανσης της παραγόμενης λυματολάσπης. Μεταφοράς και συνεπεξεργασίας προεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (απαιτούμενη πρόσθετη δυναμικότητα) από μεταποιητικές μονάδες (βιοτεχνίες, βιομηχανίες κλπ) που ευρίσκονται εκτός των ορίων των οικισμών Γ προτεραιότητας. Δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις όπως:

30 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Η δυναμικότητα σχεδιασμού της ΕΕΛ για την φάση κατασκευής (20ετία) θα χρηματοδοτείται μέχρι το 130% του πληθυσμού σχεδιασμού των επιλέξιμων οικισμών. Σε περίπτωση κατά την οποία θα συνδέονται με την ΕΕΛ οικισμοί <2.000 κατοίκους που δεν διαθέτουν ΔΑ, η επί πλέον δυναμικότητα της ΕΕΛ που απαιτείται καθώς και το ΔΑ αυτών των οικισμών δεν θα χρηματοδοτούνται, μπορούν όμως να χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους του φορέα ή άλλη πηγή χρηματοδότησης. Η μονάδα υποδοχής και επεξεργασίας βοθρολυμάτων θα χρηματοδοτείται εφόσον δεν υπερβαίνεται για τα λύματα μαζί με τα βοθρολύματα το 130% του πληθυσμού σχεδιασμού των επιλέξιμων οικισμών. Η τριτοβάθμια επεξεργασία, η διήθηση και η απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία ή οζόνωση θα χρηματοδοτούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση από μελέτη διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3199/2003. Αν δεν υπάρχει τέτοια μελέτη δεν θα χρηματοδοτούνται ακόμη και αν επιβάλλεται η απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου από απόφαση Νομάρχη για τον αποδέκτη ή τους Περιβαλ. Όρους, μπορούν όμως να χρηματοδοτηθούν από άλλη πηγή χρηματοδότησης. Η λειτουργικότητα μιας ΕΕΛ διασφαλίζεται μόνο όταν η άρδευση είναι εναλλακτικός τρόπος διάθεσης και όχι ο μοναδικός. Η διατομή του ΚΑΑ και τα έργα Π/Μ των Αντλιοστασίων θα χρηματοδοτούνται με πρόβλεψη 40 ετίας για τον πληθυσμό σχεδιασμού της μελέτης με τυχόν πρόβλεψη για σύνδεση οικισμών <2.000 κατοίκους και παραλιακής ζώνης. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (Η/Μ) των αντλιοστασίων (Α/Σ) θα χρηματοδοτείται για τον ισοδύναμο πληθυσμό σχεδιασμού των επιλέξιμων οικισμών στην 20 ετία. Η κατασκευή εσωτερικού δικτύου απ/σης στον οικισμό Γ προτεραιότητας, θα είναι επιλέξιμη σε περιοχές που διαθέτουν εφαρμοσμένο ρυμοτομικό σχέδιο (ολοκληρωμένη πράξη εφαρμογής) για την κάλυψη του πληθυσμού αιχμής του οικισμού. Εφόσον τμήμα του πληθυσμού αυτού κατοικεί σε περιοχή με εγκεκριμένο αλλά μη εφαρμοσμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή εκτός σχεδίου, είναι δυνατόν να είναι επιλέξιμα και τμήματα δικτύου στις περιοχές αυτές που διέρχονται από διανοιγμένους δρόμους που δεν καταργούνται από την πολεοδομική μελέτη και αποτελούν λειτουργικό σύνολο δικτύου. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω προδιαγραφές:

31 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (Παρ. Ι) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης, υπόδειγμα του οποίου και οδηγίες συμπλήρωσης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση (Παρ. ΙΙ), διατίθενται από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται. Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος εκτελεί έργο για λογαριασμό άλλου υπόχρεου φορέα ο οποίος δεν έχει Διαχειριστική Επάρκεια, θα πρέπει να υπάρχει προγραμματική σύμβαση μεταξύ τους μέχρι την ένταξη του έργου. Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας του Δικαιούχου για την εκτέλεση της πράξης πχ καταστατικό ή/και προγραμματική σύμβαση. Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση ποσού για τα μεγάλα έργα και τα έργα που παράγουν έσοδα ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα (Παρ. ΙΙΙ). Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρημ/σης περί μη χρημ/σης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγρ. περιόδου (Παρ. ΙV) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτ/ίας και συντήρ. της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του και Διαχ. Σχέδιο Λειτουργίας του συνολικού έργου. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται φορέας λειτουργίας του έργου, ο Δικ/χος θα πρέπει, πριν την ολοκλήρωση του έργου να έχει εξασφαλίσει τον ορισμό ή τη δημιουργία συγκεκριμένης επαρκούς δομής ή υπηρεσίας για την απρόσκοπτη λειτουργία του. Η δέσμευση αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην απόφαση ένταξης της Πράξης. Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου (μη φυσικό πρόσωπο: νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) - εφόσον διαθέτει ο δικαιούχος. Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την ΕΥΔ ανάλογα με το είδος της πράξης και ειδικότερα: Για το δίκτυο αποχέτευσης (εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο), οριστική μελέτη ή προμελέτη σε περίπτωση δικτύου αναρρόφησης υπό κενό. Για την ΕΕΛ, προμελέτη ή οριστική μελέτη, Για τον αγωγό διάθεσης (εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη μελέτη του δικτύου αποχέτευσης ή της ΕΕΛ), οριστική μελέτη Η υποβολή αιτήσεων θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

32 Φορέας Υλοποίησης ΔΕΥΑ 1ο υποέργο ΔΕΥΑ (π.χ. έργο Αποχέτευσης) 2ο υποέργο Δήμος (Τελικός δικαιούχος έργου μετά την ολοκλήρωση του έργου) (π.χ. έργο Ε.Ε.Λ.) 3ο υποέργο όμορη ΔΕΥΑ (τελική δικαιούχος μετά την ολοκλήρωση του έργου) (π.χ. έργο Αποχέτευσης) Για τις ΔΕΥΑ ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος Για τον Δήμο ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος θεωρούμε ότι η χρηματοδότηση θα είναι της τάξης του 83,75% Το παράδειγμα αφορά ΔΕΥΑ, όμορο Δήμο και όμορη ΔΕΥΑ με αντίστοιχα έργα που υποβάλλονται σε κοινό Τεχνικό Δελτίο Παράδειγμα Έργου που εκτελείται από ΔΕΥΑ για την ίδια, για όμορο Δήμο και Όμορη ΔΕΥΑ

33 1 ο Βήμα: Απαιτείται όπως υπάρχει ωριμότητα για την κατατιθέμενη πρόταση με τις απαραίτητες μελέτες, αδειοδοτήσεις κ.λ.π. που απαιτούνται 2 ο Βήμα: Απαιτείται όπως υπάρξει προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΔΕΥΑ, όμορου Δήμου και όμορης ΔΕΥΑ που θα επικυρωθεί τόσο από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ, όσο και από τα Δ.Σ. του Δήμου και της όμορης ΔΕΥΑ, αλλά από την Περιφερειακή Διεύθυνση 3 ο Βήμα: Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση του έργου με την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής τόσο της ΔΕΥΑ, όσο και του όμορου Δήμου και της όμορης ΔΕΥΑ και αν απαιτηθεί να υπάρξει δανεισμός για την εν λόγω κάλυψη 4 ο Βήμα: Θα πρέπει να υπάρξει άλλη προγραμματική σύμβαση για την αμοιβή της ΔΕΥΑ, επειδή η επίβλεψη και υψηλή επιστασία που θα έχει δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες (π.χ. αμοιβή της ΔΕΥΑ ορίζεται σε 5%) 5 ο Βήμα: Σε περίπτωση που επιβλέπων έργου (για Δήμο και όμορη ΔΕΥΑ) ορισθεί εργαζόμενος που δεν εργάζεται στην ΔΕΥΑ, τότε θα πρέπει να παρέχει άμεσα στοιχεία που θα ζητούνται τόσο τεχνικά, όσο και οικονομικά από τον φορέα υλοποίησης του έργου 6 ο Βήμα: Ανοίγουμε ειδικό λογαριασμό για την παρακολούθηση του έργου, όπου θα κινείται μόνο με τις επιχορηγήσεις και την κατάθεση της ίδιας συμμετοχής, αλλά και την καταβολή των μη επιλέξιμων ποσών (π.χ. ΦΠΑ) Παράδειγμα Έργου που εκτελείται από ΔΕΥΑ για την ίδια, για όμορο Δήμο και Όμορη ΔΕΥΑ

34 Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.190.000 € και αναλύεται ως ακολούθως: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣΕΠΙΛΕΞΙΜΑΜη επιλέξιμα Έσοδα ΔΕΥΑ 5%ΦΠΑΣύνολο ΔΕΥΑ3.000.000,00570.000,00 ΔΗΜΟΣ1.190.000,00 59.500,0011.305,0070.805,00 ΟΜΟΡΗ ΔΕΥΑ1.000.000,00190.000,0050.000,009.500,0059.500,00 5.190.000,00760.000,00109.500,0020.805,00130.305,00 Παράδειγμα Έργου που εκτελείται από ΔΕΥΑ για την ίδια, για όμορο Δήμο και Όμορη ΔΕΥΑ

35 Ο επιμέρους προϋπολογισμός των υποέργων για κάθε φορέα έχει ως ακολούθως: ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ ΦορέαςΔΕΥΑ ΟΜΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΜΟΡΗ ΔΕΥΑΣΥΝΟΛΟ Χρηματοδότηση2.512.500,00996.625,00837.500,004.346.625,00 Ίδια συμμετοχή487.500,00193.375,00162.500,00843.375,00 ΦΠΑ570.000,000,00190.000,00760.000,00 Σύνολο3.570.000,001.190.000,00 5.950.000,00 Παράδειγμα Έργου που εκτελείται από ΔΕΥΑ για την ίδια, για όμορο Δήμο και Όμορη ΔΕΥΑ

36 Έστω ότι η πρώτη πιστοποίηση είναι της τάξης των 578.500 € (επιλέξιμες δαπάνες) με την ακόλουθη ανάλυση: Φορέας 1 η Πιστοποίηση Επιχορήγηση Ίδια συμμετοχήΦΠΑΣύνολο ΔΕΥΑ300.000,00251.250,0048.750,0057.000,00357.000,00 ΔΗΜΟΣ178.500,00149.493,7529.006,25 178.500,00 ΟΜΟΡΗ ΔΕΥΑ100.000,0083.750,0016.250,0019.000,00119.000,00 Σύνολο578.500,00484.493,7594.006,2576.000,00654.500,00 Παράδειγμα Έργου που εκτελείται από ΔΕΥΑ για την ίδια, για όμορο Δήμο και Όμορη ΔΕΥΑ

37 1 ο Βήμα: Στον ειδικό λογαριασμό κατατίθεται η ίδια συμμετοχή και ο ΦΠΑ για την 1 η πιστοποίηση της ΔΕΥΑ, του Δήμου και της όμορης ΔΕΥΑ που ανέρχεται σε 170.006,25 € (105.750 € για ΔΕΥΑ, 29.006,25 € για Δήμο και 35.250 € για όμορη ΔΕΥΑ) 2 ο Βήμα: Εισπράττεται η Επιχορήγηση για την 1 η πιστοποίηση που ανέρχεται σε 484.493,75 € η οποία κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό και στη συνέχεια πληρώνονται οι Ανάδοχοι του έργου 3 ο Βήμα: Η ΔΕΥΑ κόβει παραστατικά και εισπράττει την αμοιβή της για την επίβλεψη των έργων συνολικού ποσού 16.570,75 € βάσει της προγραμματικής σύμβασης 4 ο Βήμα: Τηρείται λογιστική μερίδα για κάθε υποέργο στον 15.01 «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» 5 ο Βήμα: Μετά την πληρωμή των πρώτων λογαριασμών η ΔΕΥΑ υποβάλλει μηνιαίο δελτίο στη Διαχειριστική Αρχή και στον υπόλογο αν υπάρχει με επισυναπτόμενα όλα τα παραστατικά των υποέργων και κινήσεις extrait του ειδικού λογαριασμού 6 ο Βήμα: Η ΔΕΥΑ στο τέλος κάθε 6μηνου υποβάλλει δελτία για την πορεία του έργου και τον προγραμματισμό αυτού για το επόμενο διάστημα Παράδειγμα Έργου που εκτελείται από ΔΕΥΑ για την ίδια, για όμορο Δήμο και Όμορη ΔΕΥΑ

38 Στον ειδικό λογαριασμό κατατίθενται τα ποσά του 1 ου πίνακα και στον 2 ο πίνακα εμφανίζονται τα ποσά της αμοιβής της ΔΕΥΑ: ΑΜΟΙΒΗ ΔΕΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΦορέαςΈσοδα ΔΕΥΑΦΠΑΣύνολο ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΣ8.925,001.695,7510.620,75 ΟΜΟΡΗ ΔΕΥΑ5.000,00950,005.950,00 13.925,002.645,7516.570,75 Στον ειδικό λογαριασμό κατατίθενται:ΔΕΥΑ ΟΜΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΜΟΡΗ ΔΕΥΑ Ίδια συμμετοχή συν ΦΠΑ105.750,0029.006,2535.250,00 Επιχορήγηση251.250,00149.493,7583.750,00 Σύνολο357.000,00178.500,00119.000,00 Παράδειγμα Έργου που εκτελείται από ΔΕΥΑ για την ίδια, για όμορο Δήμο και Όμορη ΔΕΥΑ

39 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! ΕΣΠΑ 2007-2013


Κατέβασμα ppt "“ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ” Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος ΔΕΥΑ Σερρών, ΕΔΕΥΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google