Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Company logo & name DIABEATES Η α π όλαυση της ζωής τώρα γίνεται π ραγματικότητα ! Leonard Shtika – Software engineer Αναστασία Κολιάκου – Marketing coordinator.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Company logo & name DIABEATES Η α π όλαυση της ζωής τώρα γίνεται π ραγματικότητα ! Leonard Shtika – Software engineer Αναστασία Κολιάκου – Marketing coordinator."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 company logo & name DIABEATES Η α π όλαυση της ζωής τώρα γίνεται π ραγματικότητα ! Leonard Shtika – Software engineer Αναστασία Κολιάκου – Marketing coordinator

2 company logo & name Tessera Multimedia S.A. – Η εταιρία Α π ό το 1997 στον χώρο των νέων τεχνολογιών της π ληροφορικής Σχεδίαση και ανά π τυξη εφαρμογών : Internet ( ιστοσελίδες, custom εφαρμογές, SEO, web hosting, καταχωρήσεις domain, internet marketing & on line διαφήμιση ) Μ obile ( εφαρμογές, mobile themes) Multimedia ( εκ π αιδευτικές εφαρμογές, π ολυμεσικές π αρουσιάσεις ) Εμ π ειρία σε σύνθετα έργα λογισμικού σε ένα ευρύ φάσμα τομέων Ενεργή συμμετοχή σε εθνικά & ευρω π αϊκά π ρογράμματα

3 company logo & name Μειονεκτήματα των εφαρμογών Μεγάλη εμ π λοκή του ασθενούς Έλλειψη υ π οστήριξης σε π ερι π τώσεις εκτάκτου ανάγκης Μη εξατομίκευση (personalization) Όχι δεδομένα σε π ραγματικό χρόνο (real-time data) / όχι διασύνδεση με θερά π οντα ιατρό 387εκ. άνθρωποι παγκοσμίως, υπολογίζεται να αγγίξουν τα 592εκ. μέχρι το 2035 (IDF, 2014) 52εκ. Ευρωπαίοι πολίτες (2014), αύξηση έως 16.6% μέχρι το 2030 3,7εκ. διαβητικοί με smartphone διέθεταν κάποια εφαρμογή για τη διαχείριση της κατάστασής τους (2014), αναμένεται να αγγίξουν 24εκ. το 2018 – αύξηση 650% (Research2Guidance, 2014). Ε π ισκό π ηση : Το π ρόβλημα Ο διαβήτης σε νούμερα … Διαβητικοί-κάτοχοι smartphone (σε εκ.)

4 company logo & name Πλατφόρμα λογισμικού – web & mobile εφαρμογή 1 Εργαλείο αυτο - διαχείρισης με αυτόματη εισαγωγή δεδομένων α π ό ‘ έξυ π νες συσκευές ’ Γλυκόμετρα : Εισαγωγή μετρήσεων σακχάρου αυτόματα Google Fit εφαρμογή : Αυτόματη καταγραφή φυσικής άσκησης Smartwatch: Συνεχής π αρακολούθηση ρυθμού καρδιακών π αλμών Η π ροτεινόμενη λύση : diaBEATes diaBEATes 1

5 company logo & name Πλατφόρμα λογισμικού – web & mobile εφαρμογή 1 Εργαλείο αυτο - διαχείρισης με αυτόματη εισαγωγή δεδομένων α π ό ‘ έξυ π νες συσκευές ’ 2 ‘ Σωστική ’ εφαρμογή - σε έκτακτη συνθήκη στέλνει ειδο π οιήσεις Η π ροτεινόμενη λύση : diaBEATes diaBEATes Σε συνδυασμό με smartwatch, η εφαρμογή ειδο π οιεί σε π ερί π τωση έκτακτης ανάγκης ( λι π οθυμικό ε π εισόδιο ) π ροκαθορισμένα άτομα για άμεση δράση 2

6 company logo & name Πλατφόρμα λογισμικού – web & mobile εφαρμογή 1 Εργαλείο αυτο - διαχείρισης με αυτόματη εισαγωγή δεδομένων α π ό ‘ έξυ π νες συσκευές ’ 2 ‘ Σωστική ’ εφαρμογή - σε έκτακτη συνθήκη στέλνει ειδο π οιήσεις 3 Προσω π ικός καταγραφέας π ληροφοριών π ου σχετίζονται με τη διατροφή και την άσκηση Η π ροτεινόμενη λύση : diaBEATes diaBEATes Α π λή και φιλική καταγραφή δεδομένων / π ροβολή των διαδικασιών σε π ραγματικό χρόνο (cloud) Σκο π ός : βελτίωση της διαδικασίας λήψης α π οφάσεων και καλλιέργεια διαδραστικής σχέσης με τον θερά π οντα ιατρό 3

7 company logo & name Πλατφόρμα λογισμικού – web & mobile εφαρμογή 1 Εργαλείο αυτο - διαχείρισης με αυτόματη εισαγωγή δεδομένων α π ό ‘ έξυ π νες συσκευές ’ 2 ‘ Σωστική ’ εφαρμογή - σε έκτακτη συνθήκη στέλνει ειδο π οιήσεις 3 Προσω π ικός καταγραφέας π ληροφοριών π ου σχετίζονται με τη διατροφή και την άσκηση 4 Πηγή συλλογής δεδομένων για το status των διαβητικών Η π ροτεινόμενη λύση : diaBEATes diaBEATes 4 Συλλογή στατιστικών στοιχείων α π ό θερά π οντα ιατρό με σκο π ό την π αροχή – κατά το δυνατόν - βέλτιστων υ π ηρεσιών

8 company logo & name Καινοτομίες εφαρμογής diaBEATes Δημιουργία ενός αλγορίθμου στο smartwatch για τον εντο π ισμό λι π οθυμικού ε π εισοδίου, βάσει συγκεκριμένων π αραμέτρων π. χ. χτύ π οι της καρδιάς ανά λε π τό σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα Α π οστολή ένδειξης αρρυθμίας του καρδιακού π αλμού στην εφαρμογή Α π οστολή α π ό την εφαρμογή sms μηνύματος σε π ροκαθορισμένα άτομα

9 company logo & name Αγορά – στόχος της εφαρμογής diaBEATes Διαβητικοί – κυρίως τύ π ου Ι, νέα άτομα σε ηλικία, χρήστες smartphones, εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, ενδιαφέρονται για τη φυσική κατάσταση / εμφάνισή τους Γυναίκες κατά την εγκυμοσύνη – (π οσοστό 5%-9%) χρήστες smartphones, εξοικειωμένοι με την τεχνολογία Ιατροί π ου σχετίζονται με την ασθένεια Μόλις το 1,2% (3,7 εκ.) των διαβητικών - κατόχων smartphone χρησιμο π οιούν μία σχετική εφαρμογή 24 εκ. εκτιμάται ότι θα χρησιμο π οιούν το 2018 (Research2guidance, 2014)

10 company logo & name Mobile εφαρμογή alpha version ( στιγμιότυ π α )

11 company logo & name Web εφαρμογή alpha version ( για ιατρούς & ασθενείς ) ( στιγμιότυ π α )

12 company logo & name Smartwatch & ενσωμάτωση με mobile εφαρμογή ( στιγμιότυ π α ) Αρχική οθόνη smartwatch Κουμπί παρακολούθησης καρδιακού παλμού Ένδειξη καρδιακού παλμού Κλήση σε μη φυσιολογικό καρδιακό παλμό

13 company logo & name ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ! www.tessera.gr Leonard Shtika – leon@tessera.gr Αναστασία Κολιάκου – anastasia@tessera.gr Funded under FI-C3 accelerator, within the framework of the Specific Programme "Cooperation" of the FP7


Κατέβασμα ppt "Company logo & name DIABEATES Η α π όλαυση της ζωής τώρα γίνεται π ραγματικότητα ! Leonard Shtika – Software engineer Αναστασία Κολιάκου – Marketing coordinator."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google