Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά το τέλος της άσκησης ή όποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε. Για να αρχίσετε πατήστε εδώεδώ Αγαπητός Γιώργος 1

3 οριστική παρατατικού και αορίστου ενεργητικής φωνής – η σημασία τους Λίγα θεωρητικά Και ο παρατατικός και ο αόριστος (στην οριστική και μόνο) δηλώνουν πράξεις που έγιναν στο παρελθόν. Η ΔΙΑΦΟΡΑ τους είναι στο εξής: ο παρατατικός δηλώνει πράξη, που επαναλαμβανόταν στο παρελθόν, (π.χ. ἔλυ-ον τά δεσμά, έλυνα τα δεσμά επανειλημμένα στο παρελθόν), Αγαπητός Γιώργος 2 προχωρούμε... ΕΜΠΡΟΣ Ο αόριστος δηλώνει πράξη, που έγινε μια φορά στο παρελθόν και τελείωσε, (π.χ. ἔλυσα τά δεσμά, έλυσα τα δεσμά κάποια στιγμή στο παρελθόν και τελείωσε εκείνη τη στιγμή).

4 οριστική παρατατικού και αορίστου ενεργητικής φωνής – η αύξηση Λίγα θεωρητικά Όλοι οι ιστορικοί χρόνοι της οριστικής παίρνουν στην αρχή τη λεγόμενη ΑΥΞΗΣΗ. Έχομε δύο ήδη αύξησης: Αγαπητός Γιώργος 3 για τα ρήματα, που αρχίζουν από σύμφωνο, π.χ. γράφω: ἔγραφον, ἔγραψα για τα ρήματα, που αρχίζουν από φωνήεν, π.χ. ἀγγέλλω: ἤγγελλον, ἤγγειλα συλλαβική χρονική ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ Συλλαβική λέγεται, γιατί προστίθεται στην αρχή του ρ. μία συλλαβή. Χρονική λέγεται, γιατί το αρχικό φωνήεν του ρ. αλλάζει χρόνο. δηλ. το βραχύ φωνήεν ή το βραχύ δίχρονο μετατρέπεται σε μακρό. κάνετε κλικ στα βέλη

5 Λίγα θεωρητικά η χρονική αύξηση έχει τις εξής μορφές ΠΡΟΣΟΧΗ: τα ρ. που είναι σύνθετα παίρνουν την αύξηση ανάμεσα στην πρόθεση και το ρήμα(εσωτερική αύξηση). Αν η πρόθεση τελειώνει σε φωνήεν αυτό αποβάλλεται. π.χ. ὑπερ+βάλλω=ὑπερ-έ-βαλλον, διά+φέρω=δι-έ-φερον, ἐν+διά+φέρω=ἐνδι-έ-φερον ἀνά+ἁρπάζ = ἀν-ήρπαζον, ὑπό+ἁρπάζω=ὑφ-ήρπαζον. αλλά περί+βάλλω=περι-έβαλλον Αγαπητός Γιώργος 4 οριστική παρατατικού και αορίστου ενεργητικής φωνής – η αύξηση(συνέχεια...) ε ο ῐ ῠ ᾰ ευ αι οι ει το αρχικό φωνήεν......μετατρέπεται ˘ ­¯­¯ το σύμβολο σημαίνει βραχύ φωνήεν το σύμβολο σημαίνει μακρό φωνήεν το (π) πριν από δασεία γίνεται (φ) το (τ) (θ), κατά+αἱρῶ=καθῄρουν η πρόθεση (ἐκ) γίνεται (ἐξ) ἐκ+βάλλω=ἐξ-έβαλλον ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ ῃ ᾳ ή ῃ ηυ ᾱ ῡ ῑ ω ει ή η ῳ πατήστε πάνω στα βέλη, για να δείτε τις αλλαγές του αρχικού φωνήεντος κατά την αύξηση Για παρατηρήσεις πατήστε εδώ

6 Να μεταφερθούν στην αρχαία ελληνική οι παρακάτω τύποι του ρ. είμαι, κάνοντας κλικ στο κενό της αντίστοιχης στήλης Αγαπητός Γιώργος 5 Νέα ελληνικάΑρχαία ελληνικά ενεστώταςπαρατατικόςενεστώταςπαρατατικός ενικός αριθμός είμαιήμουν είσαιήσουν είναιήταν πληθυντικός αριθμός είμαστεήμαστε είσαστεήσαστε είναιήσαν εἰμι εἶ ἐστι ἐσμέν ἐστέ εἰσι ἦν ἦσθα ἦν ἦμεν ἦτε ἦσαν ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ

7 α) Ὁ χρηστός ἀνήρ εὐδαίμων.......... β) Αἱ πονηραί ἐλπίδες κακοί σύμβουλοι............ γ) Δέκα..........αἱ ἐντολαί τοῦ Θεοῦ. δ) Τό χωρίον τοῦτο ἱερόν............ ε) Σύ.........ἐπιμελής καί ἀγαθός. στ) Οἱ τῶν νήσων κάτοικοι ἔμποροι............ ζ) Αἱ οἰκίαι...........Λυσίου. η) Ὁ ναός...........λίθου. θ) Ἐγώ...........πλούσιος. ι) Ὑμεῖς............ἄξιοι τιμῶν. ια) Ἡμεῖς.............τῶν φίλων ἐκείνου. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους του ενεστώτα του ρήματος ειμί με διαδοχικά κλικ Αγαπητός Γιώργος 6 ἐστέ ἐσμέν εἰμι εἶ ἐστι εἰσι ἐστι εἰσι ἐστι ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ

8 α) Ὁ χρηστός ἀνήρ εὐδαίμων....... β) Αἱ πονηραί ἐλπίδες κακοί σύμβουλοι............ γ) Δέκα..........αἱ ἐντολαί τοῦ Θεοῦ. δ) Τό χωρίον τοῦτο ἱερόν....... ε) Σύ..........ἐπιμελής καί ἀγαθός. στ) Οἱ τῶν νήσων κάτοικοι ἔμποροι............ ζ) Αἱ οἰκίαι...........Λυσίου. η) Ὁ ναός.......λίθου. θ) Ἐγώ......πλούσιος. ι) Ὑμεῖς........ἄξιοι τιμῶν. ια) Ἡμεῖς..........τῶν φίλων ἐκείνου. ἦν Να συμπληρωθούν οι παρακάτω προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους του παρατατικού του ρήματος ειμί κάνοντας κλικ στα κενά των προτάσεων Αγαπητός Γιώργος 7 ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ ἦσαν ἦσθα ἦσαν ἦν ἦτε ἦμεν

9 Να υπογραμμίσετε την εσωτερική αύξηση στους παρακάτω νεοελληνικούς ρηματικούς τύπους κάνοντας κλικ πάνω στην σωστή συλλαβή Αγαπητός Γιώργος 8 εγκλείω — ► ενέκλεισα εκλαμβάνω — ► εξέλαβα εκπνέω — ► εξέπνευσα υπογράφω — ► υπέγραψα προσπίπτω — ► προσέπεσα εκτρέφω — ► εξέθρεψα εμπίπτω — ► ενέπεσα εμπλέκω — ► ενέπλεξα εκτρέπω — ► εξέτρεψα ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ

10 Αγαπητός Γιώργος 9 διαφθείρω συλλέγω εισβάλλω εμμένω εκπέμπω υπομένω εκθέτω εκβάλλω εμβάλλω ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ ενέβαλλα εξέβαλλα εξέθετα υπέμενα εξέπεμπα ενέμενα εισέβαλλα συνέλεγα διέφθειρα Να βάλετε τώρα την εσωτερική αύξηση στους παρακάτω νεοελληνικούς ρηματικούς τύπους σχηματίζοντας τον παρατατικό κάνοντας κλικ στα βέλη

11 Να μεταφερθούν τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων στον παρατατικό, κάνοντας κλικ πάνω στο αντίστοιχο ρήμα Αγαπητός Γιώργος 10 α) Καί οὐκ ἐστι αὐτοῖς τέκνον ( ) β) Ὁ Κροῖσος πιστεύει τῷ πλούτῳ ( ) γ) Οἱ θεοί πέμπουσί σοι οἰωνούς ἀρίστους ( ) δ) Μανθάνουσι οἱ νέοι παρά τοῦ διδασκάλου ἀναγιγνώσκειν ( ) ε) Οἱ Τριάκοντα ἀποκτείνουσι τούς πολίτας ἀκρίτους ( ) στ) Οἱ μαχηταί ἄσιτοι παλαίουσι πρός τήν θύελλαν τῶν σφαιρῶν ( ) ζ) Ἁρμόζει καί ύμῖν ἅπασι τοῖς νεωτέροις ἀκοῦσαι τοῦτο ( ) η) Ἡ γραῦς ἀληθεύει ( ) θ) κάτοικοι ἀμπέλους θεραπεύουσιν ( ) ι) Ἡ τοῦ βασιλέως ὕβρις εἰς ὄλεθρον ἄγει ( ) ια) Ἡ Ἀρετή ἁπλῆν τήν ἐσθῆτα φέρει ( ) ιβ) Ὁ Χείρων ἐν τῷ Πηλίῳ ὄρει διατρίβει ( ) ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ ἦν ἐπίστευεν ἔπεμπον ἐμάνθανον ἀπέκτεινον ἐπάλαιον ἥρμοζεν ἠλήθευεν ἐθεράπευον ἦγεν ἔφερεν διέτριβεν

12 Να μεταφερθούν τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων στον αόριστο, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο ρήμα Αγαπητός Γιώργος 11 α) Ἐν εἰρήνῃ οἱ ἄνθρωποι τάς τέχνας θεραπεύουσι (........................) β) Οἱ Ἕλληνες οὐποτε δουλεύσουσι τοῖς βαρβάροις (.....................) γ) Ὁ βασιλεύς φονεύει τούς στρατηγούς καί λύει τάς σπονδάς (................) δ) Οἱ πρέσβεις οὐ τά ἄριστα τῇ πόλει συμβουλεύουσιν (............................) ε) Ἐκέλευε γέφυραν κατασκευάζειν ἐπί τοῦ Ἴστρου ποταμοῦ(..................) στ) ἔλεγε τῷ Ξέρξῃ ἄγειν τό στράτευμα ἐπί τήν Ἑλλάδα (.............) ζ) κελεύουσι τόν κήρυκα εἶναι ἐκτός ὄρων αὐθημερόν (....................) η) Ἡ μήτηρ ἀποκρύπτει τόν θάνατον τούς παῖδας (..................) θ) Ξενοφῶν τούς οτρατιώτας ἐνδύει καλάς στολάς (.................) ι) Οἱ Ἕλληνες ὠνόμαζον τάς Ἀθήνας ἄστυ (....................) ια) Οἱ φρουροί τήν πόλιν σώζουοιν (...............) ιβ) Οἱ στρατιῶται ἐθαύμαζον τόν Κῦρον (....................) ἐθεράπευσαν ἐδούλευσαν ἐφόνευεν συνεβούλευσαν ἐκέλευσεν ἔλεξεν ἐκέλευσαν ἀπέκρυψεν ἐνέδυσεν ὠνόμασαν ἔσωσαν ἐθαύμασαν ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ

13 α) Ἥρα δύο δράκοντας πέμπει αὐτῷ (............../................). β) Θουκυδίδης γράφει τήν συγγραφήν (............../...................). γ) ὁ σοφιστής οὐ πείθει με (............./...............). δ) ὁ δικαστής κολάζει τούς κακούς (............../.................). ε) ὁ υἱός διασκορπίζει τήν οὐσίαν αὐτοῦ (...................../......................). στ) Βασιλεῖς ἄρχουσι τῶν Περσῶν (........../...........). ζ) Οἱ Πέρσαι ἐπιβουλεύουσι τοῖς Ἴωσιν (...................../.........................). η) Πάντες Ἰσχόμαχον ἐπονομάζουσιν ἀγαθόν (..................../......................). θ) Πρωταγόρας διδάσκει τήν ρητορικήν Ἱπποκράτῃ (................/...............). ι) Οἱ τύραννοι οὐδέν ἀξιόλογον ἔργον πράττουσιν (.............../..............). ια) Οἱ Ἀθηναῖοι θύουσι ἀγνώστῳ θεῷ (........../..............). ιβ) ὁ ἀνόητος δουλεύει ἡδοναῖς καί κακίᾳ (................./....................). α. Η Ἠρα δύο δράκους έστελνε-έστειλε σ’ αυτόνβ. Ο Θουκυδίδης έγραφε-έγραψε το συγγραφικό έργο Να μεταφερθούν τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων στον παρατατικό και αόριστο, κάνοντας κλικ σε κάθε ρήμα Αγαπητός Γιώργος 12 ἔπεμπεν ἔγραφεν ἔπειθεν ἐκόλαζεν διεσκόρπιζεν ἦρχον ἐπεβούλευον ἐπωνόμαζον ἐδίδασκεν ἔπραττον ἔθυον ἐδούλευεν ἔπεμψεν ἔγραψεν ἔπεισεν ἐκόλασεν διεσκόρπισεν ἦρξαν ἐπεβούλευσαν ἐπωνόμασαν ἐδίδαξεν ἔπραξαν ἔθυσαν ἐδούλευσεν ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ Για τις μεταφράσεις να πατάτε εδώ γ. Ο Σοφιστής δεν με έπειθε-έπεισεδ. Ο δικαστής τιμωρούσε-τιμώρησε τους κακούςε. Ο γιος σκόρπιζε-σκόρπισε την περιουσία αυτούστ. Βασιλείς εξουσίαζαν-εξουσίασαν τους Πέρσεςζ. Οι Πέρσες σκέπτονταν-σκέφτηκαν εχθρικά εναντίον των Ιώνωνη. Όλοι αποκαλούσαν-αποκάλεσαν τον Ισχόμαχο γεναίο άνδραθ. Ο Πρωταγόρας δίδασκε-δίδαξε ρητορική στον Ιποκράτηι.Οι τύραννοι τίποτα αξιόλογο δεν έκαναν- δεν έκαμανια. Οι Αθηναίοι θυσίαζαν-θυσίασαν στον άγνωστο θεόιβ. Ο ανόητος υπηρετούσε-υπηρέτησε τις ηδονές και την κακία

14 Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο ρηματικό τύπο (κάνοντας κλικ πάνω στη λέξη της διπλανής στήλης) λαβαίνοντας υπόψη και τη μετάφραση Αγαπητός Γιώργος 13 α) Οἱ Ἀθηναῖοι εἰς τήν μάχην……....…….. β) Οἱ Λακεδαιμόνιοι....................Αθηναίους. γ) Οἱ θεοί τούς κακούς ταῖς μεγίσταις τιμωρίαις.................. δ) Ἥδε ἡ ἡμέρα............μεγάλων κακῶν. ε) Οἱ Ἀθηναῖοι..........................τῶν Ἑλλήνων. στ) Οἱ στρατηγοί..............ἀλλήλοις. ζ) Οἱ Ἕλληνες οὐποτε........................τοῖς βαρβάροις. η) Αἱ μεγάλαι εὐτυχίαι οὐκ......................ἐμοί. θ) Κῦρος..................στρατιώτας θώρακας. ι) Φαλῖνος............................τοῖς Ἕλλησι τά δίκαια. ια) Νικίας..................ἐπιστολήν. ιβ) Οἱ συνόντες...............Σωκράτους ἡδεῖς λόγους ἐκόλασαν ἐνίκησαν ἄρξει κολάζουσιν ἤριζον ἡγεμονεύουσι ἀρέσκουσιν δουλεύουσι συνεβούλευσε ἐνέδυσε ἤκουον ἔγραψεν ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ

15 Να γραφεί ο παρατατικός των παρακάτω ρημάτων, κάνοντας κλικ στο κενό δίπλα από κάθε ρήμα Αγαπητός Γιώργος 14 ΕνεστώταςΠαρατατικόςΕνεστώταςΠαρατατικός ὑπομένωπαραγράφω εἰσβάλλωἐπιδιώκω ἐκλείπωπεριβάλλω προσπίπτωπροτρέχω ἀναβαίνωἀποπέμπω καταλαμβάνωπρολέγω συντρέχωἀγορεύω διαφυλάττωὁδεύω συμπάσχωἱππεύω μεταβάλλωὀνομάζω μεταπείθωοἰκίζω παραβάλλωαὐξάνω ἐρίζωὑβρίζω αἰχμαλωτίζωσυναθροίζω ὑπέμενον εἰσέβαλλον ἐξέλειπον προσέπιπτον ἀνέβαινον κατελάμβανον συνέτρεχον διεφύλαττον συνέπασχον μετέβαλλον μετέπειθον παρέβαλλον ἤριζον ᾐχμαλώτιζον παρέγραφον ἐπεδίωκον περιέβαλλον προέτρεχον ἀπέπεμπον προέλεγον ἠγόρευον ὥδευον ἵππευον ὠνόμαζον ᾤκιζον ηὔξανον ὕβριζον συνήθροιζον ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ

16 Να αναγνωριστεί το είδος της αύξησης (συλλαβική, χρονική, εσωτερική) των παρακάτω ρημάτων, κάνοντας κλικ πάνω στη φράση της Β΄ στήλης Αγαπητός Γιώργος 15 Ρηματικοί τύποι ἔπεισε κατεδίωκον κατῴκουν ὠνόμαζες ὑπήκουσας ὑπεγράψατε ἐνεκωμίαζον συγκατέπραξαν ὑπῆρχε ἐξέκοψε ὤρυττε κατέστρεφε ἀπήλλαξε ὥπλιζε συλλαβική εξωτερική συλλαβική εσωτερική χρονική εξωτερική χρονική εσωτερική Στήλη Α΄ Στήλη Β΄ ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ

17 Να τακτοποιήσετε την γραμματική αναγνώριση της Β στήλης δίπλα στο ρηματικό τύπο της Α στήλης, κάνοντας κλικ πάνω στο γραμματικό τύπο Αγαπητός Γιώργος 16 1.ἠλλάξαμεν 2. βλάψεις 3. κηρύξομεν 4. κόπτειν 5. ὀνομάζων 6. μηνύεις 7. ὑπομιμνήσκετε 8. συνεψήφιζε 9. ἔρριπτον 10. ἐκινδύνευσα α) β' ενικό πρόσ. ενεστ. γ) γ' ενικό πρόσωπο παρατ. β) β' πληθ. πρόσ. ενεστ. δ) γ' πληθ. πρόσ. παρατ. ε) α' ενικό πρόσωπο αορ. στ) α' πληθ. πρόσ. αορ. ζ) β' ενικό πρόσωπο μέλλ. η) α' πληθ. πρόσ. μέλλ. θ) απαρέμφατο ι) μετοχή Στήλη Α. Στήλη Β. ΕΜΠΡΟΣΠΙΣΩ

18 Κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πλαίσιο, να τεθεί Χ εντοπίζοντας το σωστό ή το λάθος. Να γραφεί ο σωστός τύπος, όπου υπάρχει λάθος (Οι σωστοί τύποι εμφανίζονται με τη σειρά κάνοντας κλικ πάνω στη λέξη «ΣΩΣΤΟ») Αγαπητός Γιώργος 17 α) Τήν γῆν Κερκροπίαν ὀνόμασεν β) Ἀθηνᾶ φύτευσεν ἐλαίαν γ) Καί ἄλλων κακούργων την ὁδόν Θησεύς ἀπάλλαξε δ) Ἀρτεμις κάπρον εἰς Καλυδώνα ἔπεμψεν ε) Ἱππίας κατάλυσε τήν δημοκρατίαν τήν ἐν Ἀθήναις στ) Ὁ δειλός διέτριβε πολύν χρόνον εἰς τήν ἀγοράν ζ) Οἱ Λακεδαιμόνιοι νίκησαν Θηβαίους η) 0ἱ ἄνδρες οὗτοι ἐφύλαττον τόν ἐν Δελφοῖς θησαυρόν θ) ὅδευε (= βάδιζε) ποτε λέων σύν ἀνθρώπῳ ι) Καί τούς μέν νεκρούς τούς πλείστους ἔθαψαν ΣΛ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΣΩΣΤΟ ὠνόμασεν ἐφύτευσεν ἀπήλλαξεν κατέλυσεν ἐνίκησαν ὥδευε ΠΙΣΩΕΜΠΡΟΣ

19 Τ Ε Λ Ο Σ 18 Αγαπητός Γιώργος Αρχική ΣελίδαΤερματισμόςεπανάληψη


Κατέβασμα ppt "ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google