Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα ΔΑΣΤΑ, Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 20.10.2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα ΔΑΣΤΑ, Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 20.10.2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα ΔΑΣΤΑ, Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 20.10.2011

2 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για:  την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος αλλά και παράλληλα με αυτό  τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας  τη δια βίου μάθηση  την ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

3 Πράξεις που υλοποιούνται  Δικαιούχοι: τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Χώρας (ΤΕΙ και Πανεπιστήμια)  Υποβολή μίας μόνο, ενιαίας πρότασης ανά Ίδρυμα για τις κατηγορίες πράξεων «Δομή απασχόλησης και Σταδιοδρομίας» «Πρακτική Άσκηση» «Γραφεία Διασύνδεσης» «Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

4 Δημιουργία, σε επίπεδο Ιδρύματος, μιας νέας και καινοτόμου δομής με τίτλο: Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Η Δομή αποτελεί ένα ενιαίο πλαίσιο για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των Δράσεων: Μετεξέλιξη του Γραφείου Διασύνδεσης Επέκταση της Πρακτικής Άσκησης Προώθηση της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

5 Η Δομ ή Απασχ ό ληση ς & Σταδιοδρομ ί α ς, ε ί ναι έ να ΟΠΣ που πα ί ζει συντονιστικ ό ρ ό λο για τη διαχε ί ριση και συνεργασ ί α ό λων των ά λλων δρ ά σεων του Ιδρ ύ ματο ς: Γραφε ί ο Διασ ύ νδεση ς, Γραφε ί ο Πρακτικ ής Ά σκηση ς και Μον ά δα Καινοτομ ί α ς κ ΄ Επιχειρηματικ ό τητα ς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τι είναι η ΔΑΣΤΑ; Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Γραφείο Πρακτικής

6 Ρόλος της ΔΑΣΤΑ  Ο ρόλος της ΔΑΣΤΑ είναι να συλλαμβάνει το όραμα να αναπτύσσει τη στρατηγική του κάθε Ιδρύματος για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και να μεριμνά για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και συντονισμένης προσέγγισης των επιμέρους δομών και πολιτικών του Ιδρύματος στον τομέα αυτό.  Η ΔΑΣΤΑ εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος και υλοποιεί τις σχετικές αποφάσεις, σε συνεργασία πάντοτε με τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Ιδρύματος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

7 Σκοπιμότητα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ με πιστοποιημ έ νου ς φορε ίς προ ώ θηση ς τη ς απασχ ό ληση ς μ έ σω αξιοπο ί ηση ς των σ ύ γχρονων τεχνολογι ώ ν πληροφορι ώ ν και επικοινων ί α ς.  Παρ έ χει διασ ύ νδεση με την αγορ ά εργασ ί α ς με πιστοποιημ έ νου ς φορε ίς προ ώ θηση ς τη ς απασχ ό ληση ς μ έ σω αξιοπο ί ηση ς των σ ύ γχρονων τεχνολογι ώ ν πληροφορι ώ ν και επικοινων ί α ς.  Οργ ά νωση και αξιοπο ί ηση τη ς πληροφορ ί α ς με χρ ή ση ψηφιακ ώ ν μ έ σων (υλικο ύ και λογισμικο ύ ) και εκμετ ά λλευση των σ ύ γχρονων μ έ σων μαζικ ής επικοινων ί α ς για ενημ έ ρωση προ ς του ς ενδιαφερ ό μενου ς σχετικ ά με ν έ α και εξελ ί ξει ς που του ς αφορο ύ ν.

8 Εσωτερικές και Εξωτερικές σχέσεις ΔΑΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

9 Επιμέρους στόχοι  Διαρκής συνεργασία με τις άλλες πράξεις: ΓΔ, ΠΑ, ΜΚΕ  Υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών  Υποστήριξη των φοιτητών στην αναζήτηση χρηματικής βοήθειας και υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές  Υποστήριξη των αποφοίτων στην αναζήτηση εργασίας τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε χώρες του εξωτερικού  Αναβάθμιση των υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες  Συστηματική ανάπτυξη μηχανισμών συνεργασίας και διαρκούς αμοιβαίας ενημέρωσης, με τους παραγωγικούς-εργοδοτικούς φορείς και την κοινωνία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

10 Μηχανισμοί του ΔΑΣΤΑ  Παρακολούθηση – αξιολόγηση επιμέρους πράξεων  Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΑΣΤΑ  Δικτυακός Τόπος της ΔΑΣΤΑ  Διασύνδεση με άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, φορείς, οργανισμούς  Ενέργειες Προβολής, Δημοσιότητας και Διάχυσης των αποτελεσμάτων  Διαγωνισμοί Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων  Κώδικας δεοντολογίας των δομών  Διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

11 Διασύνδεση - Αλληλεπίδραση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

12 Χρήστες  εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό  προπτυχιακοί & μεταπτυχιακοί φοιτη τές  τελειόφοιτοι & προσφάτως αποφοιτήσαντες φοιτη τές  παραγωγικοί φορείς  φορείς προώθησης της απασχόλησης  εκπαιδευτικοί φορείς μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης  φορείς προώθησης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.  διαχειριστές συστημάτων & περιεχομένου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

13 Δομή της ΔΑΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τμήμα Προβολής και Δικτύωσης ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ Γραφείο Διασύνδεσης Τμήμα Συντονισμού και Διαχείρισης της Πληροφορίας Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Μεταπτυχιακά - Υποτροφίες Αγορά Εργασίας Εκπαίδευση Συντονισμός Π.Α. Τμημάτων Συντονιστική Επιτροπή Ιδρυματική Επιτροπή Συμβουλευτική Επιτροπή Αρωγή Επιχ/κού Σχεδιασμού Κεντρικές Δράσεις

14 ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» Δ.Α.ΣΤΑ.


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα ΔΑΣΤΑ, Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 20.10.2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google