Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καθεστώς κρατικών ενισχύσεων σε έργα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Βασίλης Γογγολίδης Δ / νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καθεστώς κρατικών ενισχύσεων σε έργα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Βασίλης Γογγολίδης Δ / νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καθεστώς κρατικών ενισχύσεων σε έργα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Βασίλης Γογγολίδης Δ / νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας

2 Θέματα προς εξέταση 1 « Ικανότητα » ενός ερευνητικού οργανισμού / υ π οδομής 2 Έρευνα στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών και την π ρωτογενή αγροτική π αραγωγή 3 Συνεργασία ερευνητικών οργανισμών με ε π ιχειρήσεις & π νευματικά δικαιώματα

3 Θέμα 1 ο : « Ικανότητα » ενός ερευνητικού οργανισμού / υποδομής Σημείο 49- Κανονισμός 651/2014, Σημείο 20- Πλαίσιο για την ΕΑΚ 198/2014 Στις ερευνητικές υποδομές μπορούν να ασκούνται τόσο οικονομικές όσο και μη οικονομικές δραστηριότητες … η χρηματοδότησή της ενδέχεται να μην εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, εφόσον η οικονομική χρήση παραμένει αμιγώς επικουρική, … Η προϋπόθεση αυτή μπορεί να θεωρείται ότι εκπληρώνεται όταν οι οικονομικές δραστηριότητες καταναλώνουν τις ίδιες εισροές ( όπως υλικά, εξοπλισμό, εργασία και πάγιο κεφάλαιο ) με τις μη οικονομικές δραστηριότητες και η ικανότητα ( δυναμικότητα ) που αφιερώνεται ετησίως για την οικονομική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής ετήσιας ικανότητας της ερευνητικής υποδομής.

4 Θέμα 1 ο : « Ικανότητα » ενός ερευνητικού οργανισμού / υποδομής Πρόταση : Ο πιο εύκολος τρόπος που προτάθηκε από στελέχη της ΓΔ Ανταγωνισμού της Ε. Ε για την μέτρηση της ικανότητας είναι η καταμέτρηση του χρόνου που μια υποδομή αξιοποιείται για οικονομικές δραστηριότητες. Τα έσοδα που προέρχονται από τις οικονομικές δραστηριότητες προτάθηκε να ΜΗΝ χρησιμοποιηθούν ως τρόπος υπολογισμού της ικανότητας. Παρατήρηση : Ο ωφέλιμος χρόνος αξιοποίησης μιας υποδομής δεν είναι απαραίτητα 24- ωρος. Για παράδειγμα, ένα τηλεσκόπιο παρατήρησης των άστρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατά τις βραδινές ώρες. Συμπέρασμα : Απαιτείται η ύπαρξη ενός συστήματος καταγραφής του χρόνου χρήσης μιας υποδομής για οικονομικές και μη δραστηριότητες Παρατήρηση : Η ικανότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων επανυπολογίζεται κάθε έτος

5 Θέμα 2 ο : Έρευνα στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών και την πρωτογενή αγροτική παραγωγή Άρθρο 1- Κανονισμός 651/2014: Πεδίο εφαρμογής Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται : α ) στις ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, … με εξαίρεση τις ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση, τις ενισχύσεις για πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, τις ενισχύσεις στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, τις ενισχύσεις καινοτομίας προς ΜΜΕ και τις ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση και εργαζομένους με αναπηρία β ) στις ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, με εξαίρεση την αντιστάθμιση άλλων επιπρόσθετων δαπανών, πλην των δαπανών μεταφοράς στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο β ), τις ενισχύσεις για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ, τις ενισχύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη, τις ενισχύσεις καινοτομίας προς τις ΜΜΕ, τις ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, τις ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση και τις ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση και εργαζομένους με αναπηρία·

6 Θέμα 2 ο : Έρευνα στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών και την πρωτογενή αγροτική παραγωγή Άρθρο 30- Κανονισμός 651/2014: Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Η ενίσχυση χορηγείται απευθείας στον οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων και δεν περιλαμβάνει την άμεση χορήγηση ενίσχυσης που δεν σχετίζεται με έρευνα σε επιχείρηση που παράγει, μεταποιεί ή εμπορεύεται προϊόντα αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας. Ένταση ενίσχυσης 100% Άρθρο 25- Κανονισμός 651/2014: Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης Το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες : α ) βασική έρευνα· β ) βιομηχανική έρευνα· γ ) πειραματική ανάπτυξη· δ ) μελέτες σκοπιμότητας Ένταση ενίσχυσης ανάλογα : α ) με το είδος της έρευνας β ) το μέγεθος μιας επιχείρησης γ ) την ύπαρξη « πραγματικής » συνεργασίας

7 Θέμα 3 ο : Συνεργασία ερευνητικών οργανισμών με επιχειρήσεις & πνευματικά δικαιώματα Άρθρο 25- Κανονισμός 651/2014: Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης Η ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη μπορεί να αυξηθεί μέχρι το 80 % των επιλέξιμων δαπανών κατ ' ανώτατο όριο ως εξής : α ) κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για τις μικρές επιχειρήσεις β ) κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις : i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία : — μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ ή πραγματοποιείται σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή σε ένα κράτος μέλος και σε ένα συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας ΕΟΧ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή — μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10 % των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

8 Θέμα 3 ο : Συνεργασία ερευνητικών οργανισμών με επιχειρήσεις & πνευματικά δικαιώματα Άρθρο 2- Σημείο 90- Κανονισμός 651/2014: Ορισμοί « πραγματική συνεργασία »: η συνεργασία μεταξύ δύο τουλάχιστον ανεξάρτητων μερών για την ανταλλαγή γνώσεων ή τεχνολογίας ή για την επίτευξη κοινού στόχου βάσει του καταμερισμού της εργασίας, στην περίπτωση που τα μέρη καθορίζουν από κοινού το αντικείμενο του συνεργατικού έργου, συμβάλλουν στην υλοποίησή του και αναλαμβάνουν από κοινού τους κινδύνους, καθώς και τα αποτελέσματά του. Ένα ή περισσότερα μέρη μπορεί να επιβαρύνονται με το πλήρες κόστος του έργου και άρα να απαλλάσσουν τα λοιπά μέλη από τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους του. Η έρευνα επί συμβάσει και η παροχή ερευνητικών υπηρεσιών δεν θεωρούνται μορφές συνεργασίας Οικονομική δραστηριότητα

9 Θέμα 3 ο : Συνεργασία ερευνητικών οργανισμών με επιχειρήσεις & πνευματικά δικαιώματα Άρθρο 2- Σημείο 90- Κανονισμός 651/2014: Ορισμοί « πραγματική συνεργασία »: η συνεργασία μεταξύ δύο τουλάχιστον ανεξάρτητων μερών για την ανταλλαγή γνώσεων ή τεχνολογίας ή για την επίτευξη κοινού στόχου βάσει του καταμερισμού της εργασίας, στην περίπτωση που τα μέρη καθορίζουν από κοινού το αντικείμενο του συνεργατικού έργου, συμβάλλουν στην υλοποίησή του και αναλαμβάνουν από κοινού τους κινδύνους, καθώς και τα αποτελέσματά του. Ένα ή περισσότερα μέρη μπορεί να επιβαρύνονται με το πλήρες κόστος του έργου και άρα να απαλλάσσουν τα λοιπά μέλη από τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους του. Η έρευνα επί συμβάσει και η παροχή ερευνητικών υπηρεσιών δεν θεωρούνται μορφές συνεργασίας

10 Θέμα 3 ο : Συνεργασία ερευνητικών οργανισμών με επιχειρήσεις & πνευματικά δικαιώματα Πνευματικά δικαιώματα μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα ενός συνεργατικού έργου. Η χρηματοδότηση προς έναν ερευνητικό οργανισμό δεν θα θεωρηθεί κρατική ενίσχυση εφόσον : α ) ο ερευνητικός οργανισμός κρατήσει τα πνευματικά δικαιώματα και κάνει ευρεία διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας β ) τα πνευματικά δικαιώματα κατανεμηθούν αναλογικά μεταξύ των ιδιωτών και των ερευνητικών οργανισμών, ανάλογα με την συνεισφορά τους γ ) ο ερευνητικός οργανισμός λάβει αποζημίωση για τα πνευματικά δικαιώματα σε τιμή αγοράς

11 Θέμα 3 ο : Συνεργασία ερευνητικών οργανισμών με επιχειρήσεις & πνευματικά δικαιώματα Παράγραφος 2.2.2- Σημείο 29- Πλαίσιο για την ΕΑΚ 198/2014 η αποζημίωση είναι ισοδύναμη της τιμής της αγοράς, … σε περίπτωση που πληρούται μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις : α ) το ποσό της αποζημίωσης έχει προσδιοριστεί μέσω ανοικτής, διαφανούς και χωρίς διακρίσεις ανταγωνιστικής διαδικασίας πώλησης ή β ) μέσω ανεξάρτητης αποτίμησης από εμπειρογνώμονα επιβεβαιώνεται ότι το ποσό της αποζημίωσης είναι τουλάχιστον ίσο με την τιμή της αγοράς, ή γ ) ο ερευνητικός οργανισμός ή η ερευνητική υποδομή, ως πωλητής, μπορεί να αποδείξει ότι διαπραγματεύθηκε ουσιαστικά την αποζημίωση, υπό συνθήκες ανταγωνισμού, για τη λήψη του μέγιστου οικονομικού οφέλους κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του / της βάσει καταστατικού, ή δ ) στις περιπτώσεις που η σύμβαση συνεργασίας παρέχει στη συνεργαζόμενη επιχείρηση δικαίωμα πρώτης άρνησης όσον αφορά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που παράγονται από τους συνεργαζόμενους ερευνητικούς οργανισμούς ή τις ερευνητικές υποδομές, όταν οι φορείς αυτοί διαθέτουν αμοιβαίο δικαίωμα να αναζητούν οικονομικά επωφελέστερες προσφορές από τρίτους, έτσι ώστε η συνεργαζόμενη επιχείρηση να καλείται να προσαρμόσει την προσφορά της αναλόγως.

12 bgogol [at] gsrt.gr


Κατέβασμα ppt "Καθεστώς κρατικών ενισχύσεων σε έργα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Βασίλης Γογγολίδης Δ / νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google