Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΠΑΝΑΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΊΟΥ

2 Τρέχουσα Κατάσταση Η Διοίκηση Διαδικασιών στο Δημόσιο Τομέα γίνεται συνήθως στα στενά πλαίσια κάποιας διοικητικής δομής ή οργανισμού, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κοινή αντιμετώπιση οργανωσιακών ή σημασιολογικών ζητημάτων. Δεν υπάρχει παγιωμένη χρήση τυπικών μεθόδων και εργαλείων πληροφορικής για τη διοίκηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών, ενώ τα πλεονεκτήματα από τη χρήση τους έχουν αποδειχθεί διεθνώς. Το έργο της Διοικητικής Μεταρύθμισης θέτει νέες απαιτήσεις για την ενοποίηση της διοίκησης διαδικασιών σε σύνολο ομοειδών διοικητικών δομών (κοινές πρότυπες διαδικασίες, κοινοί δείκτες απόδοσης, κοινές μέθοδοι μετασχηματισμού). Το έργο της Διοικητικής Μεταρύθμισης θα συντελεστεί παράλληλα με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών: υπάρχει επιτακτική ανάγκη για συντονισμό των δύο προσπαθειών για την αποφυγή καθυστερήσεων ή λαθών 2

3 Στόχοι 3 Να επιτευχθεί η ενοποιημένη διαχείριση διαδικασιών, ώστε όλοι οι Φορείς του Δημόσιου Τομέα να έχουν κοινές μεθοδολογίες βελτιστοποίησης, πρότυπες διαδικασίες αλλά και συστήματα μέτρησης αποδοτικότητας Να εφαρμοστεί μια συνεκτική μεθοδολογία για τη συντονισμένη αλλαγή διαδικασιών, που να λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στη Διοίκηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Management) Να προαχθεί η εξωστρέφεια και η πολιτο-κεντρικότητα του Δημόσιου Τομέα Να συμβαδίζει το πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις αλλά και τις πολιτικές Διαλειτουργικότητας στο Δημόσιο Τομέα των κρατών-μελών

4 Χαρακτηριστικά της Μεθοδολογίας 4 Κύριο συστατικό της μεθοδολογίας αποτελούν οι κεντρικές υποδομές Διαλειτουργικότητας (Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας) όπου: Αποτυπώνονται και αποθηκεύονται οι διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις, ηλεκτρονικές ή χειρόγραφες Αποθηκεύονται και συντηρούνται οι κύριες οργανωτικές και σημασιολογικές οντότητες της διακυβέρνησης: –Οργανωτικές Δομές της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Διευθύνσεις, Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμοι, λοιποί Οργανισμοί) –Έγγραφα του Δημόσιου Τομέα (έντυπα ή ηλεκτρονικά), συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες που τα απαιτούν ή τα εκδίδουν –Προτυποποιημένες λίστες (κωδικολόγια) για πλήθος κοινών ορισμών (λίστα κρατών, γλωσσών, νομισμάτων, τοπονυμίων, διοικητικών διαιρέσεων, κλπ.) –Πληροφοριακά συστήματα του Δημόσιου Τομέα Για κάθε οντότητα (οργανωτική δομή, υπηρεσία, διαδικασία, έγγραφο, σύστημα) συντηρούνται συγκεκριμένα μεταδεδομένα που διευκολύνουν την ανεύρεση διαδικασιών ή εγγράφων Προτυποποιούνται οι υπηρεσίες

5 Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας Μοντελοποίηση Διαδικασιών Μοντελοποίηση Δεδομένων Καταγραφή Λειτουργικών Στοιχείων Μετασχηματισμός Διαδικασιών Μετασχηματισμός Δεδομένων Καθορισμός Δεικτών / KPI’s Ανάπυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας Service Portals Web Services Φάση Α Καταγραφή Φάση Β Μετασχηματισμός ΕσωτερικέςΔιαδικασίες Έγγραφα Υπηρεσίες προς Πολίτες & Επιχειρήσεις Νομικό Πλαίσιο Εργαλεία Μετ/μού Κοινά πρότυπα διαδικασιών, δεδομένων. δείκτες Δημόσιος Οργανισμός ή Δομή Κοινά πρότυπα διαδικασιών, κωδικολόγια, υπηρεσίες Μεθοδολογίες BPR Εργαλεία Μετ/μού Μεθοδολογίες BPR Φάση Γ Ηλεκτρονικοποίηση

6 Μετασχηματισμός Διαδικασιών 6

7 7 Έκδοση Άδειας Επιχείρησης – Σήμερα

8 Υπηρεσία στη Σημερινή Κατάσταση Ο πολίτης πρέπει να συγκεντρώσει τα έντυπα / δικαιολογητικά Οι Δημόσιες Υπηρεσίες επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω τηλεφώνου, fax ή ταχυδρομικά Επαναλαμβάνονται έλεγχοι και διαδικασίες που έχουν γίνει από άλλο Φορέα / Διεύθυνση / Τμήμα 8

9 9 Υπηρεσία στην Μελλοντική Κατάσταση (Ανασχεδιασμένη, σε Ηλεκτρονική Μορφή) Ο πολίτης προσκομίζει / αποστέλλει μόνο την αίτηση και το ID του Οι Δημόσιες Υπηρεσίες επικοινωνούν ηλεκτρονικά μεταξύ τους μέσω web services Μοναδικοί έλεγχοι

10 Παροχή Υπηρεσιών και Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ 10 ΕΡΜΗΣ Δήμος Φορέας Α ΓΓΠΣ Φορέας Β Αίτηση για Πιστοπ. Γέννησης Αίτηση για Φορολογική Ενημερότητα ID 1 ID 2 Πιστοπ. Γέννησης Φορολογική Ενημερ.

11 Μετασχηματισμός Δεδομένων 11

12 Διαχείριση Δεδομένων Σήμερα 12 Άδεια Οδήγησης GR ΥΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Διεύθυνση: Οδός- Αριθμός, Δήμος- Κοινότητα, Νομός Πιστοποιητικό Γέννησης Ελλάδα Δήμος Αγ. Παρασκευής Διεύθυνση Έλλειψη κοινών προτύπων για την ανταλλαγή δεδομένων Προβλήματα συντακτικής και σημασιολογικής αναπαράστασης των δεδομένων Σημασιολογική ταύτιση δεδομένων με διαφορετικές λίστες που συντηρεί τοπικά κάθε Φορέας Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ ASCII XML Έντυπα ΕΛΛΑΔΑ 01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΔΟΣ- ΑΡΙΘΜΟΣ ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ- ΧΩΡΙΟ, ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

13 Διαχείριση Δεδομένων Αύριο 13 Άδεια Οδήγησης Πιστοποιητικό Γέννησης Κοινό πρότυπο για την ανταλλαγή δεδομένων: XML που συμμορφώνονται σε δομημένα XML Schemas Κοινές, επαναχρησιμοποιήσιμες δομές δεδομένων με κοινή σημασιολογική ερμηνεία Σημασιολογική ταύτιση δεδομένων με καθολικά αποδεκτές λίστες Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ XML Country CodeList Διεύθυνση eGIF Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας XML Schema Επαναχρησιμοποιήσιμες Δομές κ Λίστες

14 Η Χρήση του Ληξιαρχείου Διαλειτουργικότητας 14

15 Επικοινωνία μεταξύ Φορέων Αύριο 15

16 Ανάλογη Διεθνής Εμπειρία 16 Γερμανία: Κεντρικό UDVD / Ενιαία Διαχείριση XML Σχημάτων ΗΠΑ: Κεντρικό – αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης ενιαίας κωδικοποίησης (NIEM) Χονγκ Κονγκ: Registry of Data Standards Αγγλία: XML Schema Library Δανία: InfoStructureBase Ευρωπαϊκή Επιτροπή: SEMIC CEN/ISSS: Προτυποποίηση Υπηρεσιών Δημοσίου


Κατέβασμα ppt "ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google