Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχές Γεωργικής Οικονομίας και Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων 2 η Διάλεξη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχές Γεωργικής Οικονομίας και Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων 2 η Διάλεξη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρχές Γεωργικής Οικονομίας και Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων 2 η Διάλεξη

2 Αρχές Γεωργικής Οικονομίας Βασική Ορολογία Μέρος 2 ο

3 Συντελεστές παραγωγής: Εισροές στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή εκροής. Διαχωρισμός Αγαθών στην Οικονομική Επιστήμη Κριτήριο η Στενότητα Παράδοξο Αξίας

4 Συντελεστές παραγωγής: Εισροές στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή εκροής. Ελεύθερα (Ήλιος, Αέρας) Οικονομικά (Μηχανήματα, Λιπάσματα) Διάκριση Αγαθών

5 Συντελεστές παραγωγής: Εισροές στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή εκροής. Ενδιαφέρον Γεωργικής Οικονομίας: Συντελεστές Παραγωγής - Αγαθά των οποίων η χρήση απαιτεί αντίστοιχη δαπάνη Ελεύθερα (Ήλιος, Αέρας) ? Οικονομικά (Μηχανήματα, Λιπάσματα) Διάκριση Αγαθών

6 Συντελεστές παραγωγής: Έδαφος, Εργασία, Κεφάλαιο Έδαφος: Είναι εκείνο το κομμάτι γης, το οποίο μετά την επίδραση του κλίματος και των μηχανικών μέσων καλλιέργειας χρησιμεύει σαν πηγή θρεπτικών συστατικών για τα φυτά και σαν μέσο στήριξής τους. Ιδιότητες Εδάφους: Φυσικές, Χημικές, Βιολογικές και Οικονομικές

7 Οικονομικές Ιδιότητες Εδάφους: Καθοριστικός παράγοντας για το είδος και τον τρόπο καλλιέργειας Αμετάθετο: Η απόσταση από τις αγορές κρίσιμος παράγοντας της οικονομικής βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ανεπαύξητο: Ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και αύξησης της παραγωγικότητας. Κίνδυνοι υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Άφθαρτο: Προϋπόθεση η χρήση ορθών καλλιεργητικών πρακτικών.

8 Εργασία: Ηθελημένη προσπάθεια που καταβάλλεται από ανθρώπους για την παραγωγή οικονομικών αγαθών που στην περίπτωση της γεωργίας είναι γεωργικά προϊόντα. Διάκριση Εργασίας: Χειρωνακτική - Πνευματική Έργο: Ένα σύνολο εργασιών που οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο προϊόν Τρόποι Εκτέλεσης Έργου: Συγκεντρωτισμός - Καταμερισμός

9 Συγκεντρωτισμός: Το σύνολο των εργασιών εκτελείται κατά κύριο λόγο από ένα άτομο Πλεονεκτήματα Εξάλειψη φαινομένων ανάπτυξης τάσεων μονοτονίας Ανάπτυξη πολυσύνθετων δεξιοτήτων Μειονεκτήματα Χαμηλή Παραγωγικότητα Χαμηλή Εξειδίκευση

10 Καταμερισμός: Συμμετοχή ομάδας ανθρώπων για την παραγωγή του ίδιου αποτελέσματος με συγκεκριμένο αντικείμενο εργασίας για κάθε μέλος Πλεονεκτήματα Υψηλή Παραγωγικότητα Δυνατότητα απασχόλησης εργατικού δυναμικού χαμηλού μορφωτικού επιπέδου Μειονεκτήματα Ανάπτυξη Αισθήματος Μονοτονίας Έλλειψη Κινήτρων

11 Καταμερισμός Εργασίας: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μικρό Μέγεθος Εκμεταλλεύσεων Οικογενειακός Χαρακτήρας Εκμεταλλεύσεων Εποχικές Ανάγκες Συγκεντρωτικό Σύστημα Εργασίας Προσωρινή Εξειδίκευση Εργασίας

12 Εργασία: Αμοιβές Χρήμα Είδος Τρόπος Υπολογισμού Αμοιβών Είδη Αμοιβών Χρόνος Απασχόλησης Παραγωγή Ορισμένου Έργου Μικτό Σύστημα Διαπίστωση Αναγκών Εργατικού Δυναμικού Σημαντικός Παράγοντας η Εποχικότητα της Αγροτικής Παραγωγής

13 Αμοιβές Εργασίας: Η Ελληνική Πραγματικότητα Εισροή Αλλοδαπού Εργατικού Δυναμικού Αρχικά Στάδια – Έλλειψη Μεταναστευτικής Πολιτικής Έλλειψη Εργατικών Δικαιωμάτων Ορισμός Αμοιβής από Εργοδότες Πληθώρα Ανειδίκευτων Εργατών Αλλαγή Εργασιακών Σχέσεων

14 Αμοιβές Εργασίας: Η Ελληνική Πραγματικότητα Σταδιακή Βελτίωση με την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής Κέρδη Σταδιακή εξειδίκευση Παραγωγών-Εργατών σε επιμέρους αγροτικές εργασίες Αποσύνδεση αρχηγών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από χειρωνακτικές εργασίες και καλύτερη οργάνωση παραγωγικής διαδικασίας Τόνωση αγροτικού τομέα σε μια περίοδο καμπής λόγω της αστικοποίησης και της τριτογενοποίησης της παραγωγής Αλλαγή Εργασιακών Σχέσεων

15 Κεφάλαιο: Είναι όλα τα υλικά μέσα και αγαθά που χρησιμοποιεί ο παραγωγός για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων Συνδετικός Κρίκος Εδάφους και Εργασίας ως προς την παραγωγή αγροτικών προϊόντων Δυνατότητα διάκρισης βάσει πολλών χαρακτηριστικών Δύο Βασικές Διακρίσεις: Λογιστική Ταξινόμηση Διάρκεια Ζωής Κεφαλαίου

16 Κεφάλαιο: Διάκριση βάσει Λογιστικής Ταξινόμησης Ενεργητικό Tο σύνολο των αγαθών που είναι απαραίτητα στην εκμετάλλευση Τοποθετήσεις επιχείρησής που αναμένεται να αποφέρουν έσοδα Παράδειγμα: Έγγειες Βελτιώσεις, Ηρτημένη Εσοδεία, Τρακτέρ

17 Κεφάλαιο: Διάκριση βάσει Λογιστικής Ταξινόμησης Παθητικό Το μέρος των χρησιμοποιούμενων μέσων που δεν αποτελούν ιδιοκτησία της επιχείρησης και η επιχείρηση οφείλει σε τρίτους Παράδειγμα: Δάνεια, Προμηθευτές Καθαρά Περιουσία Το μέρος των χρησιμοποιούμενων μέσων που αποτελούν ιδιοκτησία της επιχείρησης και η επιχείρηση οφείλει σε αυτούς Παράδειγμα: Μετοχικό Κεφάλαιο, Αποθεματικό Κεφάλαιο

18 Κεφάλαιο: Διάκριση βάσει Λογιστικής Ταξινόμησης Συμπερασματικά Παθητικό + Καθαρά Περιουσία = Ενεργητικό Το Παθητικό και η Καθαρά Περιουσία δηλώνουν τις πηγές απόκτησης των μέσων και το Ενεργητικό τον τρόπο που αυτά χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση

19 Κεφάλαιο: Διάκριση βάσει Διάρκειας Ζωής Σταθερό Χρησιμοποιείται σε περισσότερες από μια καλλιεργητικές περιόδους Παράδειγμα: Κτίρια, Μηχανήματα Μεταβλητό Χρησιμοποιείται σε μία καλλιεργητική περίοδο Παράδειγμα: Σπόροι, Λιπάσματα, Καύσιμα Οικονομική Ερμηνεία: Διάκριση μεταξύ του μεγέθους της ανάλωσης της αξίας ή του ωφέλιμου χρόνου ζωής του κεφαλαίου.

20 Προϊόν και παραγωγή: Σημαντικός Διαχωρισμός Προϊόν Προϊόν είναι το αποτέλεσμα της χρήσης των συντελεστών παραγωγής ή της μετατροπής των υπηρεσιών που υπάρχουν σε αυτούς. Παραγωγή Είναι η διαδικασία μετατροπής των υπηρεσιών δύο ή περισσοτέρων συντελεστών σε ένα ή περισσότερα προϊόντα Συμπερασματικά Παραγωγή  Προϊόν

21 Προϊόν και παραγωγή: Συνάρτηση Παραγωγής Συνάρτηση Παραγωγής Μαθηματική αποτύπωση της σχέσης μεταξύ παραγωγικών συντελεστών και παραγόμενου προϊόντος Γενική Μορφή

22 Προϊόν και παραγωγή: Δόμηση Συνάρτησης Παραγωγής Q=2(x)

23 Προϊόν και παραγωγή: Δόμηση Συνάρτησης Παραγωγής Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης

24 Ακαθάριστος πρόσοδος ή ακαθάριστο εισόδημα: Είναι η χρηματική αποτύπωση της συνολικά παραγόμενης ποσότητας προϊόντων η οποία προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία μιας οικονομικής γεωργικής μονάδας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ακαθάριστη Πρόσοδος = Προϊόν * Τιμή Μονάδας

25 Κόστος Παραγωγής: Είναι η αμοιβή των εμπλεκόμενων συντελεστών στη διαδικασία παραγωγής αγροτικών προϊόντων. Παράδειγμα Κόστους: Ενοίκιο Εδάφους, Αμοιβή Εργασίας Κόστος Παραγωγής= Σταθερές Δαπάνες + Μεταβλητές Δαπάνες

26 Κέρδος ή ζημία: Είναι η πρόσθετη αμοιβή των χρησιμοποιούμενων συντελεστών παραγωγής στην παραγωγική δραστηριότητα μιας γεωργικής εκμετάλλευσης ή ενός κλάδου παραγωγής πέρα από την αμοιβή ή δαπάνη που υπολογίζεται ή καταβάλλεται για τη χρησιμοποίησή τους. Καθοριστικός Παράγοντας για την Επίτευξη Κέρδους: Αποτελεσματική Παραγωγική Διαδικασία Κέρδος ή Ζημιά: Συνολική Ακαθάριστη Πρόσοδος – Συνολικό Κόστος Παραγωγής

27 Ευχαριστώ για την προσοχή σας …. Καλό Σαββατοκύριακο… Επικοινωνία: Σπύρος Νιαβής Email: spniavis@uth.grspniavis@uth.gr Συναντήσεις: Πέμπτη, 13:00 – 15:00


Κατέβασμα ppt "Αρχές Γεωργικής Οικονομίας και Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων 2 η Διάλεξη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google