Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ERASMUS+ - ΒΔ 1 Σχολική Εκ π αίδευση – Εκ π αίδευση Ενηλίκων Ημερίδα Παροχής Πληροφοριών για τη Διαχείριση και Υλοποίηση των Εγκεκριμένων Σχεδίων (Πρόσκληση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ERASMUS+ - ΒΔ 1 Σχολική Εκ π αίδευση – Εκ π αίδευση Ενηλίκων Ημερίδα Παροχής Πληροφοριών για τη Διαχείριση και Υλοποίηση των Εγκεκριμένων Σχεδίων (Πρόσκληση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ERASMUS+ - ΒΔ 1 Σχολική Εκ π αίδευση – Εκ π αίδευση Ενηλίκων Ημερίδα Παροχής Πληροφοριών για τη Διαχείριση και Υλοποίηση των Εγκεκριμένων Σχεδίων (Πρόσκληση 2016) Λευκωσία, 29 Ιουνίου 2016 Λειτουργός: Στέλλα Δημητρίου

2 ΚΑ1 Σ.Ε. – Ε.Ε. Σχέδια Κινητικότητας Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων (1/1) Μέσω των Σχεδίων Κινητικότητας, τα σχολεία/οι οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων αποκτούν τη δυνατότητα να παρέχουν στο προσωπικό τους ευκαιρίες και κίνητρα για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, σχετικών με τις ήδη καθορισμένες ανάγκες τους Εάν η τελική επιλογή δραστηριοτήτων διαφέρει από την αρχική, οι ανάγκες του αιτούντος σχολείου/οργανισμού που έχουν καθοριστεί στην αίτηση θα πρέπει πάντοτε να αποτελούν το βασικό κριτήριο επιλογής τους.

3 ΚΑ1 Σ.Ε. – Ε.Ε. Πριν από την Κινητικότητα (1/4) Πριν από την έγκρισή του, ο οργανισμός αποστολής καθορίζει πολιτική ανάπτυξης και στρατηγικό σχέδιο για τη βελτίωσή του (Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης), μέσω της αίτησης για επιχορήγηση. Μετά από την έγκρισή του, ο οργανισμός αποστολής υπογράφει Συμφωνία Επιχορήγησης με το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, στην οποία περιλαμβάνονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του Σχεδίου και το εγκριθέν ποσό. Ο οργανισμός αποστολής δημιουργεί φάκελο για το Σχέδιο, για τη φύλαξη όλων των απαιτούμενων εγγράφων.

4 ΚΑ1 Σ.Ε. – Ε.Ε. Πριν από την Κινητικότητα (2/4) Ο οργανισμός αποστολής επιλέγει το προσωπικό που θα συμμετάσχει στις δραστηριότητες κινητικότητας. Η διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων είναι δίκαιη και διαφανής, τίθεται στη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων μερών και τηρείται σε αρχείο. Οι συμμετέχοντες, με τη βοήθεια του οργανισμού αποστολής, επιλέγουν τις δραστηριότητες κινητικότητας που θα πραγματοποιήσουν. Οι συμμετέχοντες, με τη βοήθεια του οργανισμού αποστολής και του οργανισμού υποδοχής (εάν η κινητικότητα αφορά διδακτική εργασία ή παρακολούθηση εργασίας), συμφωνούν επισήμως για το περιεχόμενο της κατάρτισης που θα παρασχεθεί, τις γνώσεις/δεξιότητες που θα αποκτηθούν, τα οφέλη, τους τρόπους αξιολόγησης - αναγνώρισης της κατάρτισης.

5 ΚΑ1 Σ.Ε. – Ε.Ε. Πριν από την Κινητικότητα (3/4) Ο οργανισμός αποστολής ετοιμάζει – από κοινού με τους συμμετέχοντες και τους οργανισμούς υποδοχής - τις ακόλουθες συμφωνίες, για κάθε κινητικότητα ξεχωριστά: - II.9-Quality commitment_2016 - II.8-Annex-Grant agreement_Teaching and training_2016 - II.7-Annex--Staff Mobility Agreement_2016 Εάν ο δικαιούχος είναι ένας μόνο οργανισμός, οι συμφωνίες συνιστούν το Παράρτημα V της Συμφωνίας Επιχορήγησης. Εάν ο δικαιούχος είναι μία εθνική κοινοπραξία, οι συμφωνίες συνιστούν το Παράρτημα VI. Και τα δύο παραρτήματα βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο της ιστοσελίδας μας: http://www.erasmusplus.cy/default.aspx?articleID=5450

6 ΚΑ1 Σ.Ε. – Ε.Ε. Πριν από την Κινητικότητα (4/4) Ο κάθε συμμετέχων, με τη βοήθεια του οργανισμού αποστολής, επικοινωνεί με το Κέντρο Παραγωγικότητας για την έκδοση Πιστοποιητικού Κινητικότητας Europass (Europass Mobility Certificate). Ο οργανισμός αποστολής ή/και ο συμμετέχων διευθετούν όλες τις πρακτικές λεπτομέρειες μίας κινητικότητας, π.χ. αεροπορικά εισιτήρια, μετακινήσεις, κτλ. Συχνά, ο οργανισμός υποδοχής παρέχει βοήθεια σχετικά με τη διευθέτηση του θέματος της διαμονής. Ο οργανισμός αποστολής διευθετεί τη γλωσσική / παιδαγωγική / πολιτισμική προετοιμασία των συμμετεχόντων Ο οργανισμός αποστολής διευθετεί συνάντηση με τον κάθε συμμετέχοντα, για παροχή οδηγιών.

7 ΚΑ1 Σ.Ε. – Ε.Ε. Κατά τη διάρκεια της Κινητικότητας (1/2) Οι συμμετέχοντες καταφθάνουν είτε την προηγούμενη της έναρξης της δραστηριότητάς τους είτε την ίδια μέρα και εγκαθίστανται στο χώρο διαμονής τους. Εάν η τοποθέτησή τους αφορά διδακτική εργασία ή παρακολούθηση εργασίας, τοποθετούνται στους αντίστοιχους χώρους. (Η παρακολούθηση εργασίας πρέπει να συνιστά πρακτική εμπειρία και όχι απλή ξενάγηση). Οι συμμετέχοντες πραγματοποιούν τακτικές συναντήσεις με τους μέντορες (οργανισμός υποδοχής) και τους άλλους υπεύθυνους του Σχεδίου (οργανισμός αποστολής) για ανατροφοδότηση, παρακολούθηση και διευθέτηση προβλημάτων που προκύπτουν.

8 ΚΑ1 Σ.Ε. – Ε.Ε. Κατά τη διάρκεια της Κινητικότητας (2/2) Εάν το πρόγραμμα της κινητικότητας περιλαμβάνει την Υλοποίηση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, τότε αυτές υλοποιούνται από τον οργανισμό υποδοχής. Οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν πιστοποιητικά παρακολούθησης, υπογεγραμμένα από το διοργανωτή της δραστηριότητας / τον οργανισμό υποδοχής (όχι τον μεσάζοντα), μόλις η κινητικότητα λήξει και πριν την αναχώρησή τους από τη χώρα υποδοχής. Οι συμμετέχοντες τηρούν προαιρετικά ημερολόγιο, για την μετέπειτα πιο εύκολη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου τους (participant’s report), μέσω του Mobility Tool.

9 ΚΑ1 Σ.Ε. – Ε.Ε. Μετά τη λήξη της Κινητικότητας (1/2) Έναρξη διαδικασίας συμπλήρωσης της Τελικής Έκθεσης κάθε Σχεδίου, μέσω του εργαλείου Mobility Tool: 1.Απόκτηση Πρόσβασης στο Εργαλείο 2.Δημιουργία Δεύτερου Λογαριασμού ECAS (όπου ο δικαιούχος κρίνει ότι χρειάζεται) 3.Καταχώρηση των Συμμετεχόντων Οργανισμών (Αποστολής και Υποδοχής) 4.Καταχώρηση συμμετεχόντων ατόμων και πραγματοποιηθέντων κινητικοτήτων 5. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου (participants’ report)

10 Σύνδεσμος για Πρόσβαση στο Mobility Tool: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/ ΚΑ1 Σ.Ε. – Ε.Ε. MT – Απόκτηση Πρόσβασης

11

12 Those persons who are indicated as the project contact persons of the beneficiary or coordinating organisation will automatically be granted to access MT+ by their email This is the email address entered in the application form ΚΑ1 Σ.Ε. – Ε.Ε. MT – Απόκτηση Πρόσβασης

13 Contact persons will be able to create new contacts with access to view or edit the project details in MT+ (e.g. give access to legal representative) Note: the legal representative does not get access to the project by default

14 ΚΑ1 Σ.Ε. – Ε.Ε. MT – Απόκτηση Πρόσβασης The email address associated with this contact person will receive the notification from the system once the project is created in the MT+. The email notification provides instructions on how to log in to the MT+ using ECAS. If you do not have an ECAS account follow the instructions to register in ECAS first.

15 ΚΑ1 Σ.Ε. – Ε.Ε. Δημιουργία λογαριασμού ECAS Ιστοσελίδα ΙΔΕΠ www.erasmusplus.cywww.erasmusplus.cy  Αιτήσεις  Βασική Δράση 1  Σχολική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση Ενηλίκων  Βήμα 4

16 ΚΑ1 Σ.Ε. – Ε.Ε. ΜΤ - Καταχώρηση των Συμμετεχόντων Οργανισμών

17 ΚΑ1 Σ.Ε. – Ε.Ε. ΜΤ - Καταχώρηση συμμετεχόντων ατόμων και πραγματοποιηθέντων κινητικοτήτων

18 ΚΑ1 Σ.Ε. – Ε.Ε. ΜΤ – Συμπλήρωση ερωτηματολογίου Εφόσον στα στοιχεία της κάθε κινητικότητας συμπεριληφθεί και η ημερομηνία λήξης της κινητικότητας (“end date”), τότε το σύστημα στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρείται για τη συγκεκριμένη κινητικότητα. Το μήνυμα αυτό περιλαμβάνει σύνδεσμο που οδηγεί στο ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο σχετίζεται κάθε φορά με τη συγκεκριμένη κινητικότητα, γι’αυτό και κάποια από τα πεδία είναι προσυμπληρωμένα. Όταν ο συμμετέχων συμπληρώσει όλα τα πεδία, υποβάλλει το ερωτηματολόγιο πατώντας το σχετικό κουμπί.

19 ΚΑ1 Σ.Ε. – Ε.Ε. Μετά τη λήξη της Κινητικότητας (2/2) Καταχώρηση και έλεγχος των οικονομικών στοιχειών μέσω του Mobility Tool, από το αρμόδιο άτομο. Συμπλήρωση της Τελικής έκθεσης μέσω του Mobility Tool, από το αρμόδιο άτομο, στην οποία επισυνάπτονται και τα απαιτούμενα έγγραφα. Υποβολή της Τελικής Έκθεσης έγκαιρα και εντός προθεσμίας, όπως αναγράφεται στη συμφωνία επιχορήγησης με το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης. Αξιολόγηση και Διάδοση Αποτελεσμάτων (European Development plan)

20 ΚΑ1 Σ.Ε. – Ε.Ε. Άλλες χρήσιμες πληροφορίες (1/2) Η περίοδος υλοποίησης των κινητικοτήτων για την Πρόσκληση 2016 είναι η 1 η Ιουνίου 2016 – 31 η Μαΐου 2018 (για σχέδια μέγιστης διάρκειας, δηλαδή διάρκειας 24 μηνών). Η Τελική Έκθεση του Σχεδίου υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης. Τα χρήματα θα καταβληθούν σε 2 δόσεις: ◦ 80%, εντός ενός μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας από το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ◦ 20%, εφόσον γίνει αξιολόγηση και έγκριση της Τελικής έκθεσης από το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης  Γίνεται τυχαία επιλογή οργανισμών για επίσκεψη παρακολούθησης και επί τόπου έλεγχο από το ΙΔΕΠ

21 ΚΑ1 Σ.Ε. – Ε.Ε. Άλλες χρήσιμες πληροφορίες (2/2) Κρατάτε οργανωμένα αποδείξεις και ό,τι άλλο αφορά το Σχέδιο, για σκοπούς ελέγχου από άλλους φορείς - ακόμα και αποδείξεις που δεν απαιτεί το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Μαζεύετε υλικό (π.χ. φωτογραφίες), κατά την κατάρτιση των συμμετεχόντων, για αξιοποίησή του από το ΙΔΕΠ και/ή την ΕΕ Το ποσό επιχορήγησης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αυξηθεί Μία κινητικότητα πρέπει να θεωρηθεί επιλέξιμη, για να λάβει την επιχορήγηση που της αντιστοιχεί Στις συμφωνίες που υπογράφετε με τους συμμετέχοντες (Annex V/VI) θα πρέπει να αναγράφονται τα ποσά που αντιστοιχούν στην κινητικότητα, βάσει των τιμών που καθορίζονται από την Ε.Ε.

22 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!


Κατέβασμα ppt "ERASMUS+ - ΒΔ 1 Σχολική Εκ π αίδευση – Εκ π αίδευση Ενηλίκων Ημερίδα Παροχής Πληροφοριών για τη Διαχείριση και Υλοποίηση των Εγκεκριμένων Σχεδίων (Πρόσκληση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google