Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έκταση: 505.572 km 2 Θαλάσσια Σύνορα Αλιευτική Τεχνολογία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έκταση: 505.572 km 2 Θαλάσσια Σύνορα Αλιευτική Τεχνολογία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έκταση: 505.572 km 2 Θαλάσσια Σύνορα Αλιευτική Τεχνολογία

2 Πολύ-ειδική (multi-species fisheries) Πολυ-εργαλειακή (multi-gear fisheries) Δυσκολία εκτίμησης της αλιευτικής θνησιμότητας ανά εργαλείο

3 Αλιευτικά σκάφη μηχανότρατες γρι-γρι πεζότρατες διχτυάρικα και παραγαδιάρικα «λοιπά εργαλεία» (παγίδες, δράγες, καθετές, κλπ) Αλιευτική Τεχνολογία

4 ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ: Μεγάλη ποικιλία αλιευτικών εργαλείων Μεγάλος αριθμός των παράκτιων αλιέων Διασκορπισμός των αλιέων στην επικράτεια Ποικίλος βαθμός ενασχόλησης με το ψάρεμα και εξάρτησης των αλιέων από αυτό Κριτήρια για τον ορισμό της μικρής παράκτιας αλιείας (Μ. Βρετανία, Γαλλία): μέγεθος αλιευτικού σκάφους (Μ. Βρετανία: έως 10m, Γαλλία: έως 12m) τύπος των αλιευτικών εργαλείων (π.χ. παραγάδι, δίχτυ κλπ.) απόσταση από την ακτή της περιοχής όπου διεξάγεται το ψάρεμα διάρκεια αλιευτικού ταξιδιού (Γαλλία: έως 24 ώρες) Για τη συγκεκριμένη μελέτη: Μικρή παράκτια αλιεία διεξάγουν τα σκάφη που χρησιμοποιούν όλα τα αλιευτικά εργαλεία εκτός από μηχανότρατα και γρι-γρί.

5 Οι 10 πιο εξαρτημένες από την αλιέια περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 1.Λέσβος(Ελλάδα) 2.Λευκάδα (Ελλάδα) 3.Σάμος(Ελλάδα) 4.Κυκλάδες(Ελλάδα) 5.Huelva(Ισπανία) 6.Ponteverda(Ισπανία) 7.Χίος(Ελλάδα) 8.Taragona(Ισπανία) 9.Andalusia Occ. (Ισπανία) 10.Χαλκιδική(Ελλάδα) ……. στις 30 πιο εξαρτημένες από την αλιεία περιοχές της Ε.Ε. οι 15 είναι νομοί της Ελλάδας Σε ευρωπαϊκό επίπεδο

6 ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ Υψηλή εξάρτηση και αριθμός αλιέων Υψηλή εξάρτηση – χαμηλότερος αριθμός αλιέων Μεσαία εξάρτηση και αριθμός αλιέων Χαμηλή εξάρτηση – Υψηλός αριθμός αλιέων Χαμηλή εξάρτηση και Αριθμός αλιέων

7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Προσωπικά στοιχεία: Υπάρχει παραδοσιακός χαρακτήρας στο επάγγελμα ο οποίος χάνεται (64,6% των ερωτώμενων έχουν πατέρα αλιέα, μόνο το 22,6% των παιδιών τους ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν) Μικρή εσωτερική μετανάστευση (85,7% των αλιέων μένουν στο νομό γέννησής τους, 68,8% μένουν στον τόπο γέννησής τους) Ηλικιακή σύνθεσηΜορφωτικό επίπεδο Συνεντεύξεις αλιέων

8 Χαμηλό ετήσιο εισόδημα από την αλιεία (~16.000€) που σε συνδυασμό με υψηλά λειτουργικά έξοδα (~10.500€) αφήνει μικρό καθαρό κέρδος Γεωγραφική διαφοροποίηση ανάμεσα στις περιοχές της Ελλάδας Επαγγελματικά-Οικονομικά στοιχεία: Συνεντεύξεις αλιέων

9 Απασχόληση: Εποχιακό πρότυπο απασχόλησης, συνέπεια των καιρικών συνθηκών που δεν επιτρέπουν συχνές αλιευτικές εξόδους το χειμώνα Ο χρόνος προετοιμασίας, ταξιδιού και αλιείας σε κάθε αλιευτικό ταξίδι είναι τέτοιος που δεν επιτρέπει παρά ελάχιστες άλλες δραστηριότητες στους ψαράδες Διαφορές ανάμεσα στις περιοχές της Ελλάδας

10 Εργαλεία-είδη στόχοι: Συνολικά 18 χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία και 62 είδη-στόχοι. Αυτή η μεγάλη ποικιλία εργαλείων και αλιευμάτων εξαρτάται από την περιοχή και την εποχή του έτους Είναι φανερός ο χαρακτήρας της μικρής παράκτιας αλιείας με πολλά εργαλεία και πολλά αλιεύματα, που καθιστά τη διαχείριση ιδιαίτερα δύσκολη Σημαντικότερα εργαλεία: Δίχτυ Παραγάδι Βιντζότρατα Συρτή Ξιφοπαράγαδο Σημαντικότερα είδη-στόχοι: Μπαρμπούνι Λυθρίνι Σαργός Φαγκρί Γόπα Συνεντεύξεις αλιέων

11 Συνήθως η αλιεία πραγματοποιείται μαζί με ένα ακόμα άτομο. Στις περισσότερες περιπτώσεις το άτομο αυτό δεν αλλάζει (71,8%) και είναι μέλος της οικογένειας (63,8%) Διάθεση αλιεύματος: Πλήρωμα: Συνεντεύξεις αλιέων

12 Ικανοποίηση από Υπηρεσίες: Σημαντικότερα προβλήματα των ψαράδων: 1.Μείωση ινθυοπληθυσμών 2.Φώκιες/δελφίνια/χελώνες 3.Υπεραλίευση 4.Μέση αλιεία 5.Ρύπανση 6.Ερασιτέχνες Σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν την αλιεία για τους ψαράδες: 1.Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας 2.Παράνομη αλιεία 3.Συμμετοχή των ψαράδων στις αποφάσεις 4.Εκκαθάριση μητρώου 5.Έλεγχος στη διακίνηση αλιευμάτων 6.Ερασιτεχνική αλιεία Συνεντεύξεις αλιέων

13 ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ Σύνθεση των ειδών/υποπεριοχή (1990-2007) Η ανάλυση δενδρογράμματος ανέδειξε τρεις ομάδες υποπεριοχών Το 50% περίπου της συνολικής αλιευτικής παραγωγής των ελληνικών θαλασσών αλιεύεται στην περιοχή του Βόρειου Αιγαίου Ιόνιο Διάφορα είδη (14,2%) Melicertus kerathurus (10,4%) Merluccius merluccius (10,1%) Merluccius merluccius (11,4%) Spicara flexuosa (9,2%) Spicara maena (6,23) Διάφορα είδη (11,8%) Mullus barbatus (7,7%) Trachurus mediterraneus (6,9%) Είδη που «ευθύνονται» για την ομαδοποίηση των υποπεριοχών (% συμμετοχής στο μέσο αλίευμα της κάθε ομάδας περιοχών)

14 ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΑ Σύνθεση των ειδών/υποπεριοχή (1990-2007) Η ανάλυση δενδρογράμματος ανέδειξε τρεις ομάδες υποπεριοχών Κεντρκό- Βόρειο Αιγαίο Ιόνιο-Κεντρικό Αιγαίο Αμβρακικός-Νότιο Αιγαίο Sardina pilchardus (22,3%) Engraulis encrasicolus (10,9%) Spicara smaris (30,8%) Boops boops (11,0%) Sardina pilchardus (7,8%) Spicara smaris (55,5%) Boops boops (10,8%) Είδη που «ευθύνονται» για την ομαδοποίηση των υποπεριοχών (% συμμετοχής στο μέσο αλίευμα της κάθε ομάδας περιοχών) Το 50% περίπου της συνολικής αλιευτικής παραγωγής των ελληνικών θαλασσών αλιεύεται στην περιοχή του Ιονίου και Κεντρικού Αιγαίου

15 ΓΡΙ-ΓΡΙ Σύνθεση των ειδών/υποπεριοχή (1990-2007) Η ανάλυση δενδρογράμματος ανέδειξε τρεις ομάδες υποπεριοχών 12 είδη αντιπροσωπεύουν ποσοστό από 43,7% (Δωδεκάνησα) έως 93,3% (Αμβρακικός-Στενό Λευκάδας) της συνολικής παραγωγής των γρι-γρι σε κάθε υποπεριοχή N Aegean Ionian/Aegean S Ionian/Aegean Engraulis encrasicolus (40,2%) Sardina pilchardus (34,0%) Engraulis encrasicolus (26,3%) Sardina pilchardus (26,8%) Boops boops (10,0%) Boops boops (21,2%) Scomber japonicus (11,0%) Sardina pilchardus (10,1%) Trachurus mediterraneus (9,1%) Τα παρακάτω είδη «ευθύνονται» για την ομαδοποίηση των υποπεριοχών (% συμμετοχής στο μέσο αλίευμα της κάθε υποπεριοχής)

16

17 Ο P AULY και οι συνεργάτες του έδειξαν ότι η βιομάζα των ψαριών υψηλού τροφικού επιπέδου έχει μειωθεί δραστικά τα τελευταία 100 χρόνια κατά 80-90% Christensen V, Guenette S, Heymans JJ, Walters C, Watson R, Zeller D, Pauly D (2003). Fish Fisher 4:1-24 ………αντίο βιομάζα !!!!!!!!!!!


Κατέβασμα ppt "Έκταση: 505.572 km 2 Θαλάσσια Σύνορα Αλιευτική Τεχνολογία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google