Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 8: Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 8: Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 8: Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

2 Βrealey R., Myers S., Franklin A.(2015). Aρχές Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων, Utopia Ηendrix J. (2008).Δημόσιες Σχέσεις- Μελέτη Περιπτώσεων Μαλινδρέτου Β. (2002). Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, Παπαζήσης Ξύγγη Μ. (2012). Δημόσιες Σχέσεις, Κριτική. Παπαλεξανδρή Ν., Λυμπερόπουλος Δ. (2014) Δημόσιες Σχέσεις, Ε. Μπένου

3 Στην σημερινή εισήγηση θα δούμε το πρώτο μέρος των σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων

4 Σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια σήμερα προσφέρουν πολλές εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές τόσο στους ιδιώτες όσο και στους θεσμικούς επενδυτές. Η διασπορά1 του χαρτοφυλακίου μετοχών με την επένδυση σε διαφορετικά μεταξύ τους επενδυτικά προϊόντα είναι σημαντική γιατί με αυτό τον τρόπο ο επενδυτικός κίνδυνος μειώνεται.

5 (α) Μετοχές (Shares) Οι μετοχές εκδίδονται από εταιρείες και αποτελούν συμμετοχή του κατόχου τους στο εταιρικό κεφάλαιο ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου που έχει συνεισφέρει για τον σχηματισμό του. Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχο της δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας. Επίσης, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν αναλογικά σε νέες εκδόσεις κεφαλαίου.

6 Η συνήθης μετοχή, ο πιο κοινός τύπος μετοχής, περιλαμβάνει όλα τα βασικά δικαιώματα ενός μετόχου, όπως δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, στην έκδοση νέων μετοχών, στο προϊόν της εκκαθάρισης και δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας όπου λαμβάνονται αποφάσεις για την διοίκηση της. Η προνομιούχος μετοχή προσφέρει προτεραιότητα έναντι των κατόχων συνήθων μετοχών στη λήψη μερίσματος και στη λήψη του προϊόντος της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, αλλά συνήθως στερείται του δικαιώματος ψήφου στις γενικές συνελεύσεις.

7 (β) Δικαιώματα Προτίμησης (Rights) Οι εταιρείες που επιλέγουν να αυξήσουν το μετοχικό τους κεφάλαιο, εκτός και αν οι μέτοχοι αποφασίσουν διαφορετικά, εκδίδουν Δικαιώματα Προτίμησης προς τους υφιστάμενους μετόχους σε αναλογία των μετοχών της εταιρείας που ήδη κατέχουν. Με αυτό τον τρόπο δίδεται η ευκαιρία στους υφιστάμενους μετόχους να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία παρά την αύξηση του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι μπορούν να εξασκήσουν τα Δικαιώματα αυτά σε καθορισμένη τιμή και να αγοράσουν περισσότερες μετοχές ή μπορούν να τα πωλήσουν. Τα Δικαιώματα Προτίμησης αναφορικά με μετοχές οι οποίες διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά, συνήθως εισάγονται και αυτά και διαπραγματεύονται για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Η τιμή τους συνδέεται άμεσα με την πορεία της τιμής της μετοχής.

8 (γ) Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (Share Warrants) Τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (Δ.Α.Μ) είναι ένας εναλλακτικός τρόπος για να αυξήσει μία εταιρεία το μετοχικό της κεφάλαιο. Ο κάτοχος Δ.Α.Μ. έχει το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να αγοράσει καθορισμένο αριθμό μετοχών σε προκαθορισμένη τιμή, σε καθορισμένες ημερομηνίες μέχρι τη λήξη τους. Τα Δ.Α.Μ. δεν παρέχουν μέρισμα ή άλλο εισόδημα και αν αυτά δεν εξασκηθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, χάνουν κάθε αξία τους. Όπως και στην περίπτωση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, η τιμή τους συνδέεται άμεσα με την πορεία της τιμής της μετοχής.

9 (δ) Χρεόγραφα (Bonds) Χρεόγραφα δύνανται να εκδώσουν οι δημόσιες εταιρείες, το κράτος, η Κεντρική Τράπεζα και γενικά τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Κάθε χρεόγραφο αντιπροσωπεύει ένα δάνειο που λαμβάνει ο εκδότης του και, επομένως, κάθε κάτοχος χρεογράφου είναι δανειστής του εκδότη. Αποτελούν δηλαδή μια εναλλακτική μορφή δανεισμού για τους εκδότες, οι οποίοι δεσμεύονται να επιστρέψουν στους κατόχους τους, κατά τη λήξη, την ονομαστική τους αξία συν τον τόκο που υπολογίζεται, με συγκεκριμένο σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο, σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι τη λήξη τους. Υπάρχουν διάφορα είδη χρεογράφων τα οποία ποικίλουν ανάλογα με τους όρους αποπληρωμής τους.

10 Ο εκδότης των εταιρικών χρεογράφων έχει την υποχρέωση να εξυπηρετήσει πρώτα τις απαιτήσεις των κατόχων των χρεογράφων (επιστροφή αρχικού κεφαλαίου συν τους τόκους) ανεξάρτητα από το επίπεδο των κερδών της εταιρείας, πριν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των κατόχων μετοχών. (ε) Τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα (Convertible Bonds) δίνουν επιπρόσθετα το δικαίωμα στον κάτοχο τους να τα μετατρέψει αν επιθυμεί σε μετοχές της εκδότριας εταιρείας με όρους που προσδιορίζονται κατά την έκδοση τους.

11 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/από-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

12 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. © διαθέσιμο με άδεια CC-BY διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC- ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. χωρίς σήμανσηΣυνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

13 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

14 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 8: Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google