Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Συντακτική ανάλυση Ενότητα 2η Θυσία για την πατρίδα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Συντακτική ανάλυση Ενότητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Συντακτική ανάλυση Ενότητα 2η Θυσία για την πατρίδα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Συντακτική ανάλυση Ενότητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Συντακτική ανάλυση Ενότητα 2η Θυσία για την πατρίδα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Συντακτική ανάλυση Ενότητα 2η Θυσία για την πατρίδα

2 Ὥστε προσήκει τούτους εὐδαιμονεστάτους ἡγεῖσθαι ρήμα τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο ρήματος, ετεροπροσωπία αντικείμενο απαρεμφάτου Συντακτική ανάλυση Ενότητα 2η Θυσία για την πατρίδα κατηγορούμενο στο αντικείμενο Όλγα Παΐζη Κύρια πρόταση ἡμᾶς: υποκείμενο στο ἡγεῖσθαι

3 οἵτινες ὑπὲρ μεγίστων καὶ καλλίστων κινδυνεύσαντες οὕτω τὸν βίον ἐτελεύτησαν, οὐκ ἐπιτρέψαντες περὶ αὑτῶν τῇ τύχῃ, οὐδ’ ἀναμείναντες τὸν αὐτόματον θάνατον, ἀλλ’ ἐκλεξάμενοι τὸν κάλλιστον. οἵτινες ὑπὲρ μεγίστων καὶ καλλίστων κινδυνεύσαντες οὕτω τὸν βίον ἐτελεύτησαν, οὐκ ἐπιτρέψαντες περὶ αὑτῶν τῇ τύχῃ, οὐδ’ ἀναμείναντες τὸν αὐτόματον θάνατον, ἀλλ’ ἐκλεξάμενοι τὸν κάλλιστον. ρήμα τροπική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο ρήματος Συντακτική ανάλυση Ενότητα 2η Θυσία για την πατρίδα τροπική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο ρήματος Όλγα Παΐζη Δευτερεύουσα αναφορική πρόταση υποκείμενο ρήματος αντικείμενο ρήματος επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της υπεράσπισης χρονική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο ρήματος τροπική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο ρήματος εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς αντικείμενο μετοχής οὐκ ἐπιτρέψαντες αντικείμενο μετοχής ἀναμείναντες επιθετικοί προσδιορισμοί στο θάνατον

4 Καὶ γάρ τοι ἀγήρατοι μὲν αὐτῶν αἱ μνῆμαι, υποκείμενο ρήματος κατηγορούμενο στο υποκείμενο Συντακτική ανάλυση Ενότητα 2η Θυσία για την πατρίδα γενική αντικειμενική από το αἱ μνῆμαι Όλγα Παΐζη Κύρια πρόταση εἰσί:ρήμα

5 ζηλωταὶ δὲ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων αἱ τιμαί· υποκείμενο ρήματος κατηγορούμενο στο υποκείμενο Συντακτική ανάλυση Ενότητα 2η Θυσία για την πατρίδα εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου Όλγα Παΐζη Κύρια πρόταση εἰσί:ρήμα κατηγορηματικός προσδιορισμός στο ἀνθρώπων

6 οἳ πενθοῦνται μὲν διὰ τὴν φύσιν ὡς θνητοί, υποκείμενο ρήματος και μετοχής ρήμα Συντακτική ανάλυση Ενότητα 2η Θυσία για την πατρίδα εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας Όλγα Παΐζη Κύρια πρόταση ὡς ὄντες: αιτιολογική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος κατηγορούμενο στο υποκείμενο της μετοχής

7 ὑμνοῦνται δὲ ὡς ἀθάνατοι διὰ τὴν ἀρετήν. ρήμα Συντακτική ανάλυση Ενότητα 2η Θυσία για την πατρίδα εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας Όλγα Παΐζη Κύρια πρόταση ὡς ὄντες: αιτιολογική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος κατηγορούμενο στο υποκείμενο της μετοχής οἳ: υποκείμενο ρήματος - μετοχής

8 Καὶ γάρ τοι θάπτονται δημοσίᾳ, ρήμα Συντακτική ανάλυση Ενότητα 2η Θυσία για την πατρίδα επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου Όλγα Παΐζη Κύρια πρόταση οὗτοι : υποκείμενο ρήματος

9 καὶ ἀγῶνες τίθενται ἐπ’ αὐτοῖς ῥώμης καὶ σοφίας καὶ πλούτου, ὡς ἀξίους ὄντας τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ τετελευτηκότας ταῖς αὐταῖς τιμαῖς καὶ τοὺς ἀθανάτους τιμᾶσθαι. καὶ ἀγῶνες τίθενται ἐπ’ αὐτοῖς ῥώμης καὶ σοφίας καὶ πλούτου, ὡς ἀξίους ὄντας τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ τετελευτηκότας ταῖς αὐταῖς τιμαῖς καὶ τοὺς ἀθανάτους τιμᾶσθαι. κατηγορούμενο στο τετελευτηκότας επιθετικός προσδιορισμός στο τιμαῖς Συντακτική ανάλυση Ενότητα 2η Θυσία για την πατρίδα Όλγα Παΐζη Κύρια πρόταση υποκείμενο ρήματος γενικές ιδιότητας ρήμα εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς αιτιολογική μετοχή, αιτιατική απόλυτη εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου επιθετική μετοχή, υποκείμενο στη μετοχή ὡς ὄντας τελικό απαρέμφατο, προσδιορισμός της αναφοράς από το ἀξίους δοτική του τρόπου υποκείμενο του απαρεμφάτου (επίσης και το τετελευτηκότας είναι υποκείμενο)

10 Ἐγὼ μὲν οὖν αὐτοὺς καὶ μακαρίζω τοῦ θανάτου ρήμα Συντακτική ανάλυση Ενότητα 2η Θυσία για την πατρίδα γενική της αιτίας Όλγα Παΐζη Κύρια πρόταση υποκείμενο ρήματος αντικείμενο ρήματος

11 καὶ ζηλῶ, ρήμα Συντακτική ανάλυση Ενότητα 2η Θυσία για την πατρίδα Όλγα Παΐζη Κύρια πρόταση Ἐγὼ : υποκείμενο ρήματος

12 καὶ μόνοις τούτοις ἀνθρώπων οἶμαι κρεῖττον εἶναι γενέσθαι, ρήμα Συντακτική ανάλυση Ενότητα 2η Θυσία για την πατρίδα ειδικό απαρέμφατο αντικείμενο ρήματος Όλγα Παΐζη Κύρια πρόταση δοτική προσωπική τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο του κρεῖττον εἶναι κατηγορηματικός προσδιορισμός στο τούτοις γενική διαιρετική από το τούτοις τούτους : υποκείμενο απαρεμφάτου γενέσθαι

13 ἐπειδὴ θνητῶν σωμάτων ἔτυχον, ρήμα Συντακτική ανάλυση Ενότητα 2η Θυσία για την πατρίδα Όλγα Παΐζη Δευτερεύουσα χρονική πρόταση επιθετικός προσδιορισμός στο σωμάτων αντικείμενο ρήματος οὗτοι : υποκείμενο ρήματος

14 οἵτινες ἀθάνατον μνήμην διὰ τὴν ἀρετὴν αὑτῶν κατέλιπον. ρήμα Συντακτική ανάλυση Ενότητα 2η Θυσία για την πατρίδα Όλγα Παΐζη Δευτερεύουσα αναφορική αιτιολογική πρόταση επιθετικός προσδιορισμός στο μνήμην αντικείμενο ρήματος υποκείμενο ρήματος εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας γενική κτητική στο ἀρετὴν


Κατέβασμα ppt "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Συντακτική ανάλυση Ενότητα 2η Θυσία για την πατρίδα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Συντακτική ανάλυση Ενότητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google