Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Βασικός στόχος της ελληνικής κυβέρνησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Βασικός στόχος της ελληνικής κυβέρνησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Βασικός στόχος της ελληνικής κυβέρνησης

3 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ- ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 – Ν. 4320/2015 Ίδρυση της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, προκειμένου να υποστηρίζει διοικητικά τον αρμόδιο σε θέματα διαφθοράς Υπουργό Επικρατείας

4 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ- ΙΔΡΥΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Oι αρμοδιότητες και οι δομές της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. τέθηκαν υπό το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

5 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ - ΙΔΡΥΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Η εποπτεία της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ ανατέθηκε στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

6 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΙΔΡΥΣΗ Η σύσταση της Γενικής Γραμματείας, ως θεσμικού συντονιστικού οργάνου, µε αρμοδιότητες εποπτείας, ελέγχου, καθορισμού προτεραιοτήτων, λήψης πρωτοβουλιών σε πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο για το σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών, δομών και υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες µε την καταπολέμηση της διαφθοράς, αποτελεί την απάντηση της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς.

7 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

8 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΧΕΓΓΥΑ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ: Ο Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης απολαμβάνει πλήρους ανεξαρτησίας ΚΑΘΩΣ Αναφέρεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και είναι υπόλογος μόνον απέναντι σε αυτόν και το Κοινοβούλιο

9 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης έχει περισσότερες εξουσίες για την άρση των συγκρούσεων, την επίλυση ζητημάτων επικαλύψεων αρμοδιοτήτων και την ενίσχυση του συντονισμού των ελεγκτικών σωμάτων και των ανακριτικών αρχών.

10 ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Α. Αναλαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και ενέργειες για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εθνικής στρατηγικής, με ιδιαίτερη έμφαση στο συντονισμό των ελεγκτικών σωμάτων και της αποτελεσματικότητας των ενεργειών τους, και παρέχει σχετικές οδηγίες και συστάσεις.

11 ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Β. Ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για τον συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης (AFCOS), σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού (EE, EUPATOM) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11η Σεπτεμβρίου του 2013 (EE L248).

12 ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Γ. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και θεσμικά όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών, για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση, προγραμμάτων - στρατηγικών σχεδίων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την λήψη τεχνικής βοήθειας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης.

13 ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Δ. Αίρει συγκρούσεις και επιλύει ζητήματα επικαλύψεων αρμοδιοτήτων, μεταξύ υπηρεσιών ή φορέων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της διαφθοράς, προτείνοντας τις σχετικές λύσεις για την αποτελεσματική επίλυσή τους.

14 ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Ε. Εκπονεί προγράμματα συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής. Τα προγράμματα αυτά τα απευθύνει στους κατά περίπτωση αρμόδιους διοικητικούς φορείς, οι οποίοι, κατά την εκτέλεσή τους, έχουν την υποχρέωση να συντονίζουν τις ενέργειές τους για την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής.

15 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ολοκλήρωσε την αναθεώρηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου

16 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Το αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί την εφαρμοζόμενη εθνική στρατηγική καταπολέμησης της Διαφθοράς.

17 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ - 11 ΠΥΛΩΝΕΣ 1. Πολιτική Δέσμευση για τη Δημιουργία Συνολικής Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 2. Υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 3. Ανίχνευση των τομέων υψηλού κινδύνου διαφθοράς και κατάρτιση ειδικών τομεακών στρατηγικών 4. Ανάπτυξη επικοινωνιακών προγραμμάτων για την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της διαφθοράς

18 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ - 11 ΠΥΛΩΝΕΣ 5. Λειτουργία και ενίσχυση των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου 6. Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος 7. Βελτίωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και πάταξη της διαφθοράς 8. Ενίσχυση της δημόσιας ακεραιότητας

19 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 11 ΠΥΛΩΝΕΣ 9. Αυξημένη συμμόρφωση και λογοδοσία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 10. Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την καταπολέμηση της διαφθοράς 11. Ενίσχυση της συμμετοχής του κοινού

20 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 11 ΠΥΛΩΝΕΣ - 47 ΣΤΟΧΟΙ Οι 11 αυτοί βασικοί πυλώνες περιλαμβάνουν σαράντα επτά (47) στόχους στους οποίους αντιστοιχούν πλείονες δράσεις, καθώς και επίκαιρα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίησή τους.

21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 1.Ψηφισθέντα νομοθετήματα, υιοθέτηση διατάξεων ήπιου δικαίου-υπό κατάρτιση σχέδια νόμου, η παρουσίαση των οποίων θα αναπτυχθεί αμέσως μετά. 2.Χαρτογράφηση των δικαστικών, ελεγκτικών, διωκτικών, διοικητικών, ανεξάρτητων και εποπτικών αρχών και υπηρεσιών και οργάνων, σωμάτων, υπηρεσιών επιθεώρησης, που συμμετέχουν στο δίκτυο των φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς (αναρτημένη από το Σεπτέμβριο 2015 στην ιστοσελίδα της ΓΕΓΚΑΔ: www.gsac.gov.gr) www.gsac.gov.gr

22 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3. Παρακολούθηση των υφιστάμενων ειδικών στρατηγικών στους τομείς υψηλού κινδύνου διαφθοράς (συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία αναφορικά με την φορολογική και τελωνειακή διοίκηση, την υγεία και τις δημόσιες συμβάσεις αντίστοιχα). 4. Κατάρτιση ειδικών στρατηγικών στους τομείς υψηλού κινδύνου διαφθοράς (συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, αναφορικά με τους ΟΤΑ και τις ιδιωτικές επενδύσεις αντίστοιχα) και παρακολούθηση υλοποίησης αυτών.

23 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 5. Συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες στον Εσωτερικό Έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να βελτιωθεί το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και να ενισχυθεί εν γένει ο ρόλος τους στη Δημόσια Διοίκηση. 6. Συντονισμός μικτών κλιμακίων ελέγχου.

24 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 7. Καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών αξιωματούχων σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές 8. Ενεργοποίηση επιτροπής στρατηγικής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος 9. Βελτίωση του πλαισίου για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων

25 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 10. Ενίσχυση της ακεραιότητας σε όλες τις διαδικασίες στις Δημόσιες Υπηρεσίες, στις Περιφέρειες και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 11. Υιοθέτηση κωδίκων δεοντολογίας 12. Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας στις δημόσιες δαπάνες 13. Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης δικαστών και δημοσίων υπαλλήλων σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ και το Φινλανδικό εκπαιδευτικό ινστιτούτο Haus

26 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 14. Υπό κατάρτιση ειδική στρατηγική για τη συνέργεια του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην μάχη κατά της διαφθοράς και την προτροπή του επιχειρηματικού κόσμου σε συμμόρφωσή του με κανόνες συμπεριφοράς που βοηθούν την πρόληψη της απάτης και της διαφθοράς, προς όφελος της υγιούς επιχειρηματικότητας 15. Εποπτεία εφαρμογής ειδικής στρατηγικής κατά της απάτης στα διαρθρωτικά ταμεία, όπως θα αναπτυχθεί στη συνέχεια

27 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 16. Δημιουργία συστήματος διαχείρισης καταγγελιών 17. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού


Κατέβασμα ppt "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Βασικός στόχος της ελληνικής κυβέρνησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google