Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Σχεδόν το 30% των φορτηγών κυκλοφορούν άδεια, το 56% μισογεμάτα και το 14% γεμάτα, χωρίς να είναι γνωστό ο αριθμός των φορτηγών που παραμένουν ανενεργά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Σχεδόν το 30% των φορτηγών κυκλοφορούν άδεια, το 56% μισογεμάτα και το 14% γεμάτα, χωρίς να είναι γνωστό ο αριθμός των φορτηγών που παραμένουν ανενεργά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1  Σχεδόν το 30% των φορτηγών κυκλοφορούν άδεια, το 56% μισογεμάτα και το 14% γεμάτα, χωρίς να είναι γνωστό ο αριθμός των φορτηγών που παραμένουν ανενεργά.  Η μείωση των δρομολογίων μπορεί να προκύψει από τη συνεργασία των μεταφορέων τόσο στην ‘προς τα εμπρός’ εφοδιαστική αλυσίδα (forward chain), όσο και στην αλυσίδα των επιστρεφόμενων προϊόντων (backward chain) : σύνδεση με ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, κλπ μεθόδους που συντελούν στη μείωση της επιβάρυνσης των χωματερών.  Στη Βρετανία βελτίωση της οργάνωσης των μεταφορών επέφερε μείωση των άδειων δρομολογίων κατά 11% μέσα σε μία δεκαετία, με συνεπαγόμενη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 720.000 τόνους τον χρόνο! ΜΕΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ GREEN LOGISTICS

2  Στην αποτελεσματικότερη oργάvωση τωv δικτύωv διαvoµής συντελεί η συvεργασία εταιριώv. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα πoυ εφαρµόστηκε στηv Σoυηδία:  Ο oργαvισµός φαρµάκωv της Στoκχόλµης τρoφoδoτεί, δύo και τρεις φoρές τηv ηµέρα τα φαρµακεία της πόλης. Η αvάγκη αυτή δηµιoυργήθηκε από τo γεγovός ότι τα τελευταία δεv διέθεταv χώρoυς για τηv απoθήκευση µεγάλωv πoσoτήτωv φαρµάκωv, και ταυτόχρovα δεv τoυς συvέφερε oικovoµικά. Για τηv διαvoµή χρησιµoπoιείτo έvας στόλoς µικρώv φoρτηγώv, όχι απoτελεσµατικά διότι δεv υπήρχε πλήρης κάλυψη τoυ όγκoυ τωv φoρτηγώv. κέρδoς και για τις δύo πλευρές  Έvας άλλoς κλάδoς, τα βιβλιoπωλεία της πόλης, αvτιµετώπιζαv τo ίδιo πρόβληµα. Έπρεπε δηλαδή vα τρoφoδoτoύvται κάθε µέρα µε βιβλία, διότι oι χώρoι απoθήκευσης πoυ διέθεταv ήταv µικρoί και δεv ήθελαv vα έχoυv πoλλά αvτίγραφα από τo ίδιo βιβλίo. Οι δύo κλάδoι κατέληξαv σε έvα γρήγoρo απoτελεσµατικό και µεγάλης συχvότητας σύστηµα διαvoµής, µε φoρτηγά πoυ πρoµήθευαv τόσo τα φαρµακεία όσo και τα βιβλιoπωλεία. Υπήρξε λoιπόv κέρδoς και για τις δύo πλευρές. Συνέργειες Μεταφορών GREEN LOGISTICS

3  Στα logistics είναι σημαντικές οι δυνατότητες που προσφέρονται στις μεταφορές από το συνδυασμό των εφοδιαστικών αλυσίδων κρασιών με τα αντίστοιχα ελαιόλαδα.  Επίσης, στην προώθηση : οι διάφορες «ποιοτικές κατηγορίες» κρασιών μπορούν να τονισθούν ακόμη περισσότερο με τη βοήθεια των ελαιολάδων (τοπικά, ονομασίας προέλευσης ανωτέρας ποιότητας).  Δεινοί ανταγωνιστές τους των κρασιών αποτελούν επίσης τα οινοπνευματώδη ποτά και η μπίρα, δύο κλάδοι που δαπανούν κολοσσιαία ποσά σε διαφήμιση και ταχύτατα δίκτυα διανομής. Συνέργιες Μεταφορών και γενικότερα Αλυσίδων

4  Π.χ. Βασικότερη χώρα εισαγωγής κρασιού στη γερμανική αγορά είναι η Ιταλία, κυρίως λόγω του ότι είναι απλούστερη για τους εισαγωγείς η συν- φόρτωση κρασιού με ελαιόλαδο (βασικό «φυσικό» ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ιταλίας απέναντι στη Γαλλία, η οποία παράγει ελάχιστες ποσότητες ελαιολάδου)‏  Αρκετές οίνο-βιομηχανίες «προσανατολίζονται» και στην εμφιάλωση ελαιολάδων - πολύ περισσότερο κάτω από τις έντονες συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν σήμερα στο κρασί σε αντίθεση με το ελαιόλαδο, στο οποίο «επιτυγχάνονται» σημαντικά υψηλότερα ποσοστά μικτού κέρδους. Συνέργιες Μεταφορών και γενικότερα Αλυσίδων

5 Ως επικίνδυνα – φορτία ορίζονται οι ουσίες και είδη που είτε από τη φύση τους είτε από αλληλεπίδραση με άλλα υλικά, εγκυμονούν κινδύνους για το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον. ιδιότητες Ανάλογα με τις ιδιότητες τους : 1. ΥΓΡΑ α) Εύφλεκτα (π.χ. οινόπνευμα, βενζίνη), β) Δηλητηριώδη / Τοξικά (π.χ. τοξικά απόβλητα) γ) Διαβρωτικά (π.χ. υδροχλωρικό οξύ) - Στις Βιομηχανίες λέγονται και καυστικά (π.χ. θειικό οξύ, καυστική σόδα). 2. ΣΤΕΡΕΑ α) Εύφλεκτα (π.χ. θειάφι), β) Ύλες που έχουν την τάση να καούν μόνες τους (π.χ. σκόνη / πούδρα αλουμινίου) γ) Ύλες που σε επαφή με το νερό βγάζουν εύφλεκτο αέριο (π.χ. άνθρακασβέστιο, το οποίο με την επίδραση νερού βγάζει ασετιλίνη που είναι πολύ εύφλεκτο αέριο). 3. ΑΕΡΙΑ α) Εύφλεκτα (π.χ. υδρογόνο, υγραέριο, φυσικό αέριο), β) Ασφυξιογόνα (π.χ. διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο), γ) Τοξικά / Δηλητηριώδη (π.χ. Παρασιτοκτόνα). επικινδυνότητά τους  Οι επικίνδυνες ύλες υποδιαιρούνται και ανάλογα με την επικινδυνότητά τους σε πολύ επικίνδυνες, μέτρια επικίνδυνες, εξαιρετικά εύφλεκτες, πολύ εύφλεκτες, κτλ. LOGISTICS ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ GREEN LOGISTICS

6 Μεγάλη έμφαση δίνεται τελευταία στη μεταφορά και αποθήκευση επικίνδυνων φορτίων με τη θέσπιση αυστηρών κανόνων για τη διασφάλιση των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων διέπεται από τη διεθνή συμφωνία ADR (Accord Dangerous Routier) η οποία υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία 94/55/ΕΚ. : Η επιχείρηση, η οποία αναλαμβάνει την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, έχει υποχρέωση, να αναγνωρίσει και να εκτιμήσει τον κίνδυνο, να διαθέτει κατάλληλα και ελεγμένα οχήματα μεταφοράς, εκπαιδευμένους και αδειούχους μεταφορείς, να σηματοδοτεί κατάλληλα τα εμπορεύματα και να εκδίδει κατάλληλα συνοδευτικά έγγραφα. ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS) ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ GREEN LOGISTICS

7 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων πρέπει να εργοδοτεί ή να είναι συμβεβλημένη με Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. Ο σύμβουλος αυτός έχει την εποπτεία του συνόλου των ενεργειών που απαιτούνται από μια μεταφορική εταιρεία για το ADR και είναι αρμόδιος να υποδεικνύει στους διοικούντες : ποια μέτρα πρέπει να παρθούν ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν ποιο δρομολόγιο είναι ασφαλέστερο ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS) ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ GREEN LOGISTICS

8  Η μείωση των αποστάσεων που διανύουν τα αγροτικά προϊόντα μπορεί να προκληθεί από την παραγωγή προϊόντων τοπικά. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ :  Δημιουργία τεχνητών ευνοϊκών συνθηκών παραγωγής αγροτικών προϊόντων  αύξηση χρήσης λιπασμάτων και ενέργειας.  Επιβάρυνση περιβάλλοντος αλλά και κόστους που τελικά θα πληρώσει ο καταναλωτής. ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ? GREEN LOGISTICS

9 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στα τρόφιμα To ISO 14001:2004 είναι ένα πρότυπο το οποίο εκπονήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και προδιαγράφει τις απαιτήσεις ενώ παράλληλα παρέχει καθοδήγηση για την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης που έχει σκοπό τον έλεγχο και περιορισμό των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων, των προϊόντων ή των υπηρεσιών μιας επιχείρησης στο περιβάλλον.  Eco-Label : Κοινοτικό Σύστημα Απονομής Οικολογικού Σήματος Το Σύστημα Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζεται από μία σειρά από Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς μέσω ιδιαίτερων κριτηρίων συμμόρφωσης που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες που παρέχουν ώστε να περιορίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η καταλληλότητά τους. GREEN FOOD

10 KΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ http://www.gaea.gr/el/our-environmental/

11  Στην Ελλάδα είναι δεδομένη η μεγάλη ‘ψαλίδα των τιμών’ που προκαλείται από την δυσλειτουργία των αλυσίδων διατροφικών προϊόντων :  Χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και υποδομών από τους ‘μεσάζοντες’ εμπόρους, οι οποίοι έχουν αναπτύξει ολιγοπωλιακή συμπεριφορά  διεύρυνση της ‘ψαλίδας τιμών’ ανάμεσα στις ‘τιμές παραγωγού’ (αγοράζουν λόγω δύναμης ακριβά από τους αγρότες) και στις ‘τιμές λιανικής’ (προσθέτουν υψηλό κέρδος πριν την πώληση στη λιανική), οι οποίες φτάνουν σε επίπεδο μέχρι άνω του διπλάσιου των αντιστοίχων μέσων τιμών στον ευρύτερο χώρο της ΕΕ.  Με ανισομερή οργάνωση παραγωγών και φορέων εμπορίου, αποβαίνει συμφέρουσα η εισαγωγή προϊόντων από το εξωτερικό με σχετικά χαμηλότερες τιμές και εν τέλει υποκατάσταση της εγχώριας παραγωγής και βαθμιαία εγκατάλειψη και αποψίλωση της ελληνικής υπαίθρου !  επικράτηση των αλυσίδων λιανεμπορίου αντί των τοπικών αλυσίδων τροφίμων ακόμα και σε περιπτώσεις τοπικών προϊόντων που παράγονται στο ελληνικό ‘μεσογειακό κλίμα’ (π.χ. εισαγωγή ντομάτων από το εξωτερικό στην Κρήτη)‏ http://www.rwf.gr/interviews_senaria- new.php?id=141&interview=1&interview_id=238 Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα

12 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ δηλαδή η συνεργασία με ‘σημαία’ τα Logistics περιορίζει τα φαινόμενα αυθαίρετων κερδών χωρίς την πραγματική προσθήκη αξίας! Γενικότερα στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και όχι μόνο οι συνεταιρισμοί μπορούν να αποκτήσουν βιωσιμότητα μέσω της οργάνωσης της Εφοδιαστικής (Logistics) και τις οικονομίες κλίμακας σε όλες τις λειτουργίες της (Προμήθειες, Αποθήκευση, Διανομή), πάντα με προϋπόθεση και αφετηρία το ξεκάθαρο πνεύμα συνεργασίας και όχι την κακοπιστία... ‘η ισχύς εν τη ενώσει’... ‘get bigger or get out’… Συνέργιες Μεταφορών και γενικότερα Αλυσίδων

13 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LOGISTICS  Βασικό κίνητρο για την δημιουργία διαφόρων μορφών συνεργασιών (κοινοπραξιών, συγχωνεύσεων, εξαγορών, συνεταιρισμών, κτλ..), είναι η εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων από εκπτώσεις στις αγορές (προμήθειες) των προϊόντων από τους προμηθευτές Είναι το πλεονέκτημα των εκπτώσεων στις προμήθειες όμως ισχυρό, ώστε να αποτελέσει μοχλό επιβίωσης αρχικά και ακολούθως επιτυχίας στον σφοδρό σήμερα ανταγωνισμό; Συνέργιες Μεταφορών και γενικότερα Αλυσίδων

14 Συνεργασία παραγωγών.....  Στον τομέα των προμηθειών  π.χ. λιπάσματα για τα αμπέλια  εξοικονομήσεις σε αγορές  μείωση κόστους παραγωγής  Στον τομέα της συσκευασίας, αποθήκευσης και διανομής στα σημεία πώλησης - είτε με δημιουργία εγκαταστάσεων και ιδίων κοινών μέσων μεταφοράς, είτε με συνεργασία με εταιρίες παροχής υπηρεσιών Logistics  έλεγχος κόστους αποθήκευσης και διανομής, τα οποία θα είναι χαμηλότερα εξαιτίας οικονομιών κλίμακας (΄μοίρασμα του κόστους’)  τα προϊοντα θα φτάνουν στα σημεία πώλησης φθηνότερα από όσο το διαθέτει ο έμπορος.  Χρήση δικτύου πωλητών για την εύρεση καναλιών διανομής για την προώθηση των προϊόντων (π.χ. Ηλεκτρονικά κανάλια)‏ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LOGISTICS & MARKETING Συνέργιες Μεταφορών και γενικότερα Αλυσίδων

15 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Κατέβασμα ppt " Σχεδόν το 30% των φορτηγών κυκλοφορούν άδεια, το 56% μισογεμάτα και το 14% γεμάτα, χωρίς να είναι γνωστό ο αριθμός των φορτηγών που παραμένουν ανενεργά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google