Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013 Αθήνα, ROYAL OLYMPIC HOTEL Αλεξάνδρα Μπάκα Υπεύθυνη Κινητικότητας VET ERASMUS + KEY ACTION 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013 Αθήνα, ROYAL OLYMPIC HOTEL Αλεξάνδρα Μπάκα Υπεύθυνη Κινητικότητας VET ERASMUS + KEY ACTION 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013 Αθήνα, ROYAL OLYMPIC HOTEL Αλεξάνδρα Μπάκα Υπεύθυνη Κινητικότητας VET ERASMUS + KEY ACTION 1

2 Σχέδια Κινητικότητας στο τομέα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας (1) Γενικό πλαίσιο Τα σχέδια σε αυτή τη δράση στοχεύουν στην προώθηση διακρατικών κινητικοτήτων με ομάδα στόχου τους μαθητευόμενους ( μαθητές, καταρτιζόμενοι, νέοι άνθρωποι, εθελοντές ) και προσωπικό ( καθηγητές, δάσκαλοι, εκπαιδευτές, νέοι εργαζόμενοι ) καθώς και ατόμων που δουλεύουν σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση, κατάρτιση και τομείς νεολαίας και στοχεύουν : Στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων με σκοπό τη βελτίωση της προσωπικής τους ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας Στην υποστήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και τομέων νεολαίας με σκοπό την καινοτομία και τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας, της κατάρτισης και της εργασίας των νέων σε όλη την Ευρώπη

3 Σχέδια Κινητικότητας στο τομέα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας (2) Στην ενίσχυση κυρίως της γνώσης ξένων γλωσσών των συμμετεχόντων στη κινητικότητα Στην ευαισθητοποίηση του συμμετέχοντα και κατανόηση των άλλων πολιτισμών και χωρών, προσφέροντάς τους την ευκαιρία για δημιουργία δικτύων μέσω των διεθνών επαφών καθώς και ανάπτυξης του αισθήματος της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και ταυτότητας Στην αύξηση της δυναμικότητας, της ελκυστικότητας και της διεθνούς διάστασης των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και τομέων νεολαίας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν δραστηριότητες και προγράμματα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των ατόμων εντός και εκτός Ευρώπης

4 Σχέδια Κινητικότητας στο τομέα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας (3) Στην ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ της τυπικής, μη - τυπικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας Στην διασφάλιση καλύτερης αναγνώρισης των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω των περιόδων εκμάθησης στο εξωτερικό

5 VET Mobility / aims Mobility for VET Learners  Στόχος είναι η αύξηση των ευκαιριών κατάρτισης στο εξωτερικό των εκπαιδευομένων της ΕΕΚ και παροχή δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη μετάβαση από την εκπαίδευση και κατάρτιση στην εργασία Mobility For VET Staff  Στόχος είναι η αναβάθμιση και απόκτηση γνώσεων και πρακτικών καθώς και / ή ανανέωση των παιδαγωγικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της ΕΕΚ

6 Τι είναι ένα σχέδιο Κινητικότητας στο πρόγραμμα Erasmus+; Y λο π οίηση των δραστηριοτήτ ων κινητικότητας Follow-up Προετοιμασία

7 Mobility for VET Learners and Staff  Learner’s mobility - M ία πρακτική άσκηση στο εξωτερικό για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να έχει διάρκεια από 2 εβδομάδες μέχρι και 12 μήνες - Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν ; Μαθητευόμενοι, μαθητές επαγγελματικών σχολείων ( σε αρχική επαγγελματική κατάρτιση ) - Το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει κατ ’ ελάχιστο 2 συμμετέχοντες οργανισμούς ( τουλάχιστον έναν φ. αποστολής, έναν φ. υποδοχής ) από διαφορετικές χώρες ) - Η τοποθέτηση μπορεί να γίνει σε επιχείρηση ή άλλο σχετικό οργανισμό ή σε επαγγελματικό σχολείο - Για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και διευκόλυνση των νέων ανθρώπων στην ομαλή μετάβαση τους στην αγορά εργασίας, οι πρόσφατα απόφοιτοι από τα επαγγελματικά σχολεία μπορούν να συμμετέχουν στην κατηγορία αυτή

8 Mobility for VET Learners and Staff  Staff mobility - Παροχή διδασκαλίας κατάρτισης ( teaching /training assignment) : 1. το προσωπικό των επαγγελματικών σχολείων μπορεί να διδάξει σε ένα άλλο σχολείο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ( partner ). 2. το προσωπικό των εταιρειών / επιχειρήσεων μπορεί να παρέχει κατάρτιση σε έναν άλλον οργανισμό ΕΕΚ στο εξωτερικό. - Κατάρτιση προσωπικού ( staff training) : υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού ΕΕΚ με την μορφή πρακτικής άσκησης ή μιας περιόδου παρακολούθησης εργασίας στο εξωτερικό σε μια επιχείρηση ή άλλον οργανισμό ΕΕΚ.

9 Διάρκεια κατάρτισης -Learner’s Mobility : από 2 εβδομάδες μέχρι 12 μήνες -Staff Mobility : από 2 ημέρες μέχρι 2 μήνες, εκτός του χρόνου που απαιτείται για το ταξίδι ( αναχώρηση και επιστροφή ) Επιλέξιμοι συμμετέχοντες - Learner’s mobility : μαθητευόμενοι και μαθητές ΕΕΚ - Staff mobility : οποιοδήποτε άτομο που δουλεύει ενεργά στο χώρο της ΕΕΚ και είναι υπεύθυνος θέματα ΕΕΚ. Στην περίπτωση παροχής της διδασκαλίας κατάρτισης η δράση είναι ανοιχτή σε άτομα από επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς

10 Κατηγορίες Δαπανών -VET Learners Ταξίδια Οργανωτική Υ π οστήριξη Υ π οστήριξη για άτομα με ειδικές ανάγκες Ατομική Υ π οστήριξη Γλωσσική Υ π οστήριξη Κατ ’ εξαίρεση κόστη

11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (VET Learners) (1)  Ταξίδια : Κόστος μετακίνησης συμμετεχόντων και συνοδών ( όπου ισχύει ) από το σημείο αναχώρησης στο τόπο του φορέα υποδοχής και επιστροφή ( κλίμακα μοναδιαίου κόστους μέσω χιλιομετρικής απόστασης, π. χ. Από 100 - 499 χλ. μ = 180€ ανά συμμετέχοντα )  Οργανωτική Υποστήριξη : κάθε δαπάνη που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας ( εκτός της διαβίωσης των συμμετεχόντων ), συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας ( παιδαγωγική, διαπολιτισμική, γλωσσική ) όπου απαιτείται, την παρακολούθηση και την υποστήριξη των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, την επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ( κλίμακα μοναδιαίου κόστους βάσει του αριθμού των συμ / ντων )  Υποστήριξη για ΑΜΕΑ : μόνο για δαπάνες που πραγματοποιούνται για συμμετέχοντες ΑΜΕΑ ( αν ισχύει )

12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (VET Learners) (2)  Ατομική Υποστήριξη : κόστη που συνδέονται άμεσα με την διαβίωση των συμμετεχόντων και των συνοδών ( όπου ισχύει ) κατά τη διάρκεια της περιόδου κατάρτισης ( κλίμακα μοναδιαίου κόστους βάσει διάρκειας παραμονής, π. χ. μέχρι 14 ημέρες, από τη 15 η μέχρι τη 60 η ημέρα κ. ο. κ )  Γλωσσική Υποστήριξη : κόστη που συνδέονται με την υποστήριξη που παρέχεται στους συμμετέχοντες πριν την αναχώρηση ή κατά τη διάρκεια της κινητικότητας με σκοπό τη βελτίωση της γλώσσας που θα χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας όπου θα έχουν τη κατάρτιση ( μόνο για διάρκεια δραστηριοτήτων από 1-12 μήνες )  Κατ ’ εξαίρεση κόστη : κόστη που έχουν να κάνουν με έκδοση βίζας, ειδικής άδειας παραμονής κλπ. Προσοχή είναι μια κατηγορία δαπάνης στην οποία απαιτείται πολύ καλή τεκμηρίωση στην αίτηση

13 Κατηγορίες Δαπανών -VET Staff Ταξίδια Οργανωτική Υ π οστήριξη Υ π οστήριξη για άτομα με ειδικές ανάγκες Ατομική Υ π οστήριξη

14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (VET Staff) Στην κατηγορία αυτή ισχύουν οι ίδιες κατηγορίες δαπανών όπως στη κατηγορία VET Learners, εκτός από τη γλωσσική υποστήριξη και τα κατ ’ εξαίρεση κόστη.

15 Επισήμανση για την κατηγορία της γλωσσικής υποστήριξης Μόνο οι καταρτιζόμενοι π ου η π ερίοδος κινητικότητάς τους είναι α π ό 1 μήνα και π άνω είναι ε π ιλέξιμοι να κάνουν χρήση της γλωσσικής υ π οστήριξης μέσω της π λατφόρμας Οι δεξιότητες και οι γνώσεις των συμμετεχόντων σε γλωσσικό ε π ί π εδο θα αξιολογούνται π ριν την έναρξη και μετά τη λήξη της κινητικότητας μέσω “on line tests” π ου θα διενεργούνται σε π λατφόρμα της Κομισιόν. Υ π οστηρίζει τις γλώσσες : αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισ π ανικά, ιταλικά Για γλώσσες π ου δεν θα καλύ π τει η π λατφόρμα, ε π ιχορήγηση θα δοθεί στους δικαιούχους της τάξεως των 150 ευρώ ανά άτομο 1/2

16 Πίνακας με ανώτατα ποσά διαβίωσης NA Country EL - Greece VET learner and staff mobility (KA1) Staff and learners by Action TypeLearnersStaff for technical implementation of ratesdays 1 - 14days 15 - 60days 61 - 360days 1 - 14 days 15 - 60 ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ AT Austria 92 6446 112 78 BE Belgium 92 6446 112 78 BG Bulgaria 92 6446 112 78 CH Switzerland 88 6244 112 78 CY Cyprus 96 6748 112 78 CZ Czech Republic 92 6446 112 78 DE Germany 84 5942 96 67 DK Denmark 108 7654 128 90 EE Estonia 72 5036 80 56 EL Greece 88 6244 112 78 ES Spain 84 5942 96 67 FI Finland 96 6748 112 78 FR France 100 7050 112 78 HR Croatia 72 5036 80 56 HU Hungary 88 6244 112 78 IE Ireland 100 7050 128 90 IS Iceland 100 7050 112 78 IT Italy 92 6446 112 78 LI Liechtenstein 88 6244 112 78 LT Lithuania 72 5036 80 56 LU Luxembourg 96 6748 112 78 LV Latvia 84 5942 96 67 MK Former Yugoslav Republic of Macedonia 84 5942 96 67 MT Malta 84 5942 96 67 NL Netherlands 104 7352 128 90 NO Norway 88 6244 112 78 PL Poland 88 6244 112 78 PT Portugal 80 5640 96 67 RO Romania 88 6244 112 78 SESweden 104 7352 128 90 SISlovenia 72 5036 80 56 SKSlovakia 84 5942 96 67 TRTurkey 88 6244 112 78 UKUnited Kingdom 112 7856 128 90

17 Παραδείγματα με ποσά διαβίωσης Παράδειγμα 1 Διάρκεια Κινητικότητας για VET LEARNERS 2 εβδομάδων στην Αυστρία ΑΤ : 92 Χ 14 ημέρες = 1.288€ ανά συμμετέχοντα Παράδειγμα 2 Διάρκεια Κινητικότητας για VET LEARNERS 17 ημερών στην Αυστρία ΑΤ : 92 Χ 14 ημέρες + 64 Χ 3 ημέρες = 1.480€ ανά συμμετέχοντα Παράδειγμα 3 Διάρκεια Κινητικότητας για VET STAFF 1 εβδομάδας στην Εσθονία ΕΕ : 80 Χ 7 ημέρες = 560€ ανά συμμετέχοντα Παράδειγμα 4 Διάρκεια Κινητικότητας για VET STAFF 20 ημερών στην Εσθονία ΕΕ : 80 Χ 14 ημέρες + 56 Χ 6 ημέρες = 1.456€ ανά συμμετέχοντα

18 Παράδειγμα προϋπολογισμού /VET LEARNERS Παράδειγμα 1 ΕΠΑΛ Κοζάνης, 15 μαθητές + 2 συνοδοί, διάρκειας 21 ημερών, Γαλλία Προϋπολογισμός  Ταξίδια : (17 άτομα ) βάσει χιλιομετρικής απόστασης (distance calculator)  Οργανωτική Υποστήριξη : μέχρι τον 100 ο συμ / ντα – 350€/ άτομο, από τον 101 ο συμ / ντα και πάνω - 200€ για κάθε επιπρόσθετο άτομο, άρα 15 μαθητές Χ 350€ =5.250€ ( συμπεριλαμβάνεται και η προετοιμασία όπου απαιτείται )  Ατομική Υποστήριξη : (17 άτομα ) Χ (100 Χ 14 ημέρες + 70 Χ 7 ημέρες ) = 17 άτομα Χ 1.890€ = 32.130€  Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και Κατ ’ εξαίρεση κόστη ( αν ισχύει )

19 Παράδειγμα προϋπολογισμού /VET LEARNERS Παράδειγμα 2 ΕΠΑΛ Καστοριάς, 15 μαθητές και 2 συνοδοί, διάρκειας 30 ημερών, Ιταλία Προϋπολογισμός  Ταξίδια : (17 άτομα ) βάσει χιλιομετρικής απόστασης (distance calculator)  Οργανωτική Υποστήριξη : 15 μαθητές Χ 350 € = 5.250€ ( δεν συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία )  Γλωσσική Υποστήριξη : - “On line tests” μέσω πλατφόρμας για τη γλώσσα - Αν δεν υποστηρίζει η πλατφόρμα τη γλώσσα εργασίας στο φορέα υποδοχής, τότε 150€ το άτομο μόνο για γλώσσα (15 Χ 150€)  Ατομική Υποστήριξη : 17 άτομα Χ (92 Χ 14 ημέρες +64 Χ 16 ημέρες )= 2.312€  Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και Κατ ’ εξαίρεση κόστη ( αν ισχύει )

20 Πεδία αίτησης για VET Mobility (1) 1. Γενικές πληροφορίες 2. Γενικό Πλαίσιο ( ταυτότητα / στοιχεία του σχεδίου και της Εθνικής Μονάδας 3. Συμμετέχοντες Οργανισμοί ( στοιχεία αιτούντος και φορέα / φορέων υποδοχής 4. Περιγραφή σχεδίου - ποιοι οι στόχοι 5. Προφίλ συμμετεχόντων ( + ποια τα μαθησιακά αποτελέσματα ( γνώσεις, ικανότητες & δεξιότητες ) 6. Προετοιμασία ( οργάνωση πρακτικών ζητημάτων διαμονής, ταξιδίου, ασφάλισης, εποπτείας και προετοιμασίας συμμετεχόντων γλωσσικά και πολιτιστικά )

21 Πεδία αίτησης για VET Mobility (2) 8. Περιγραφή Δραστηριοτήτων σχεδίου ( λεπτομέρειες δραστηριοτήτων μέσω πίνακα ) 9. Follow-up σχεδίου ( αντίκτυπος - διάδοση των αποτελεσμάτων - αξιολόγηση αποτελεσμάτων ) 10. Προϋπολογισμός ( κατηγορίες δαπανών ) 11. Περίληψη σχεδίου ( περίληψη συμ / ντων οργανισμών - περίληψη προϋπολογισμού ) 12. Checklist, Υπεύθυνη Δήλωση, Παραρτήματα 13. Υποβολή ( Επικύρωση δεδομένων αίτησης, Ηλεκτρονική υποβολή, περίληψη υποβολής, εκτύπωση της αίτησης )

22 VET Mobility  Προσοχή ένας φορέας μπορεί να αιτηθεί μέσα στην ίδια αίτηση και κινητικότητα για “learners” και “staff”. Δεν υπάρχουν δυο αιτήσεις, η αίτηση είναι μία.  Για περαιτέρω εξοικείωση με το ECVET, παρακαλώ επισκεφτείτε το link http://www.iky.gr/ecvet στην ιστοσελίδα μας για τη δράση “National Team of ECVET Experts”http://www.iky.gr/ecvet

23 Μυστικό της επιτυχίας Αμοιβαία Εμ π ιστοσύνη No successful mobility experience is the work of one-man army!

24 Ευχαριστώ π ολύ για την π ροσοχή σας ! Καλή ε π ιτυχία !! Ομάδα Κινητικότητας Αλεξάνδρα Μπάκα, 210-3726339 Email: abaka@iky.grabaka@iky.gr Θάλεια Δημητρακά, 210-3726340 Email: thdimitraka@iky.grthdimitraka@iky.gr


Κατέβασμα ppt "Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013 Αθήνα, ROYAL OLYMPIC HOTEL Αλεξάνδρα Μπάκα Υπεύθυνη Κινητικότητας VET ERASMUS + KEY ACTION 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google