Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΝΑΛΑΓΕΣ ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΝΑΛΑΓΕΣ ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΝΑΛΑΓΕΣ ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ

2 Χρηματοοικονομικό Σύστημα  Το Χρηματοοικονομικό Σύστημα(financial system), ασχολείται με τη διοχέτευση χρημάτων από τις πλεονασματικές μονάδες στις ελλειμματικές και την αποδοχή από τις πλεονασματικές μιας γραπτής υπόσχεσης των ελλειμματικών ότι θα καταλάβουν ένα ποσό χρημάτων στον κομιστή της υπόσχεσης σε μια μελλοντική χρονική στιγμή.

3 Η Ροή των Χρηματοοικονομικών Πόρων  Η χρηματοδότηση των ελλειμματικών μονάδων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: Άμεση χρηματοδότηση(direct financing or investing). Στην περίπτωση αυτή η πλεονασματική μονάδα επενδύει απευθείας στα αξιόγραφα που εκδίδει η ελλειμματική μονάδα. Έμμεση χρηματοδότηση(indirect financing or investing). Στην περίπτωση αυτή η πλεονασματική μονάδα επενδύει στην ελλειμματική διαμέσου ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού ο οποίος παίζει το ρόλο του χρηματοοικονομικού ενδιάμεσου.

4 Αγορά Χρήματος- Αγορά Κεφαλαίου  Η αγορά χρήματος(money market) αναφέρεται στους οργανισμούς και στις διαδικασίες που διευκολύνουν τις συναλλαγές σε βραχυπρόθεσμα αξιόγραφα.  Η αγορά κεφαλαίου αναφέρεται στους οργανισμούς και τις διαδικασίες που διευκολύνουν τις συναλλαγές σε μακροπρόθεσμα αξιόγραφα.

5 Απόφαση της Επένδυσης και Απόφαση Χρηματοδότησης  Η απόφαση επένδυσης (investment decision) συνδέεται με την εύρεση, αξιολόγηση και επιλογή των διαφόρων επενδυτικών προγραμμάτων μιας επιχείρησης από τον οικονομικό διευθυντή της.  Η απόφαση χρηματοδότησης (financing decision) συνδέεται με τον καθορισμό της άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης μιας επιχείρησης.

6 Σκοπός μιας Επιχείρησης  Ο αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετοχών της.  Εάν η εταιρία έχει μετοχές στηριγμένες στο χρηματιστήριο τότε, η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετοχών της πραγματοποιείται μέσω της μεγιστοποίησης της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής της.

7 Χαρτοφυλάκιο  Η θεωρία χαρτοφυλακίου (portfolio theory)αναφέρεται στον τρόπο δημιουργίας του χαρτοφυλακίου ενός επενδυτή, δηλαδή στο συνδυασμό των περιουσιακών στοιχείων(assets) που έχει επενδύσει και κατέχει ένας επενδυτής.  Η βασική θεωρία του χαρτοφυλακίου οφείλεται στον Harry Markowitz και βασίζεται σε ορισμένα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων ή των αξιόγραφων. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: Η αναμενόμενη απόδοση του κάθε αξιογράφου Ο αναμενόμενος κίνδυνος του κάθε αξιογράφου Και η διακύμανση των αποδόσεων των αξιογράφων.

8 Είδη κεφαλαίων που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία της Επιχείρησης  Αρχικό Κεφάλαιο Δαπάνες ίδρυσης Δαπάνες οργάνωσης Αγορά των παγίων  Κεφάλαιο κίνησης Κάλυψη της αξίας των αποθεμάτων Κάλυψη της διαφοράς μεταξύ απαιτήσεων και υποχρεώσεων

9 Μορφές – Πηγές Χρηματοδότησης  «Ήπια χρηματοδότηση» Ίδια κεφάλαιο – Καταθέσεις Κεφάλαια φίλων Κεφάλαιο μέντορα Προκαταβολή πληρωμής  Χρηματοδοτικά προϊόντα Τραπεζικός δανεισμός Strategic option Business angels Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συναλλαγών(Venture Capital) Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

10 Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης  Χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων Αναπτυξιακός Νόμος Προγράμματα ενίσχυσης της υπαίθρου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» Προγράμματα Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογίας

11 Κριτήρια Χρηματοδότησης  Άνθρωποι (αφοσίωση, φιλόδοξη διοίκηση, ικανά έντιμα στελέχη) Μέτοχοι Διοίκηση  Εταιρία (ξεκάθαρη στρατηγικά και ραγδαίοι ρυθμοί ανάπτυξης) Προϊόντα Στρατηγική  Αποδόσεις (ικανοποιητικά οικονομικά στοιχεία) Οικονομικά δεδομένα

12 Χρηματοδοτική Μίσθωση  Οι βασικές κατηγορίες της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι δύο: Η Λειτουργική Μίσθωση (Operating Leasing) Η Χρηματοδοτική Μίσθωση (Financial Leasing)

13 Βιβλιογραφία  Δημήτριος Βασιλείου- Νικόλαος Ηρειώτης, «Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου», Εκδόσεις Rosili, 2009


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΝΑΛΑΓΕΣ ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google